Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 серпня 2017                                                                                        № 277р

Про затвердження антикорупційних

завдань та заходів Миколаївської міської

ради на 2017-2018 роки та Положення

щодо застосування антикорупційних

завдань та заходів Миколаївської міської

ради на 2017-2018 роки

 

         З метою визначення основних напрямків антикорупційної діяльності, з урахуванням Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити антикорупційні завдання та заходи Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки (додаються).

 

2. Затвердити Положення щодо застосування антикорупційних завдань та заходів Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки (додається).

 

3. Дане розпорядження опублікувати на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

Міський голова                                                                                О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 29 серпня 2017

№ 277р

ПОЛОЖЕННЯ

щодо застосування антикорупційних завдань та заходів

Миколаївської міської ради

на 2017-2018 роки

 

Положення щодо застосування антикорупційних завдань та заходів Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки (далі – Положення) застосовується при здійсненні антикорупційних завдань та заходів посадовими особами Миколаївської міської ради.

Затверджуючи антикорупційні завдання та заходи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії), Миколаївська міська рада, посадові особи її виконавчих органів, комунальні підприємства, установи та організації у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаними з нею діями (практиками).

Антикорупційні завдання та заходи Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки (далі – антикорупційні завдання та заходи) розроблені  відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) з урахуванням Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265. Текст антикорупційних завдань та заходів перебуває у постійному відкритому доступі шляхом оприлюднення на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Антикорупційні завдання та заходи є обов’язковими для виконання усіма посадовими особами виконавчих органів Миколаївської міської ради усіх рівнів, а також для усіх комунальних підприємств, установ та організацій над якими вона здійснює контроль.

Антикорупційні завдання та заходи застосовується Миколаївською міською радою та її виконавчими органами, комунальними підприємствами, установами та організаціями у правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та іншими органами місцевого самоврядування.

Виконання (реалізація) антикорупційних завдань та заходів в межах своїх повноважень проводять уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання, виявлення та протидії корупції:

- департамент внутрішнього фінансового контролю нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – Уповноважений орган);

- відповідальні особи за дотримання вимог антикорупційного законодавства у виконавчих органах Миколаївської міської ради, комунальних підприємствах, установ, організацій.

 

1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб Миколаївської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств

 

1.1. Посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій, зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

1.2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених Законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

1.3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій посадових осіб Миколаївської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств встановлюються Законами України, та Регламентом Миколаївської міської ради VII скликання.

1.4. Посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств, установ, організацій можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

2. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій

Уповноваженим органом (особою)

 

2.1. За наявності питань щодо тлумачення окремих пунктів антикорупційних завдань та заходів посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій можуть письмово звернутися до Уповноваженого органу(особи) за отриманням усних чи письмових консультацій.

2.2. Суть звернення щодо надання консультації викладається безпосередньо Уповноваженому органу (у визначені Уповноваженим органом дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

2.3. Уповноважений орган надає усне роз’яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений орган може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 30 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.

2.4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений орган виявить ознаки порушення антикорупційних завдань та заходів або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед міським головою питання проведення службового розслідування.

 

3. Норми професійної етики працівників Миколаївської міської ради,

її виконавчих органів та комунальних підприємств

 

3.1. Посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, установ та організацій під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм  поведінки або вимог наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

3.2. Посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, установ та організацій толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3.3. Посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, установ та організацій  діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

3.4. Посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, установ та організацій сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і комунального майна.

3.5. Посадові особи  Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, установ та організацій  не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених Законом.

3.6. Посадові особи Миколаївської міської ради? її виконавчих органів, установ та організацій незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Миколаївської міської ради, якщо вони становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

3.7. Посадові особи Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які посадова особа Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій вважає незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або міського голову та Уповноважений орган.

 

4. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації

посадових осіб Миколаївської міської ради, її виконавчих органів,

комунальних підприємств, установ, організацій

у сфері запобігання та виявлення корупції

 

4.1. Підвищення кваліфікації посадових осіб Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою підвищення рівня виконання вимог антикорупційних завдань та заходів, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

4.2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого міським головою плану-графіка на рік, який готується Уповноваженим органом.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх посадових осіб Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, так і окремі заходи для міського голови та депутатського корпусу Миколаївської міської ради.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги  тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим органом з урахуванням:

1) пропозицій міського голови, керівників виконавчих органів, рекомендацій постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики;

2) результатів оцінки впровадження антикорупційних завдань та заходів;

3) результатів службових розслідувань.

4.3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше 2 відсотків загального обсягу робочого часу на рік.

4.4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим органом чи уповноваженою особою.

 

5. Порядок проведення службових розслідувань

 

5.1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Закону посадовою особою Миколаївської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств або ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений орган повідомляє про це міського голову, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

5.2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, міський голова, керівник виконавчого органу, зобов’язаний вжити таких заходів:

1) протягом 3 робочих днів прийняти рішення про проведення службового розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Закону або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення службового розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами службового розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

5.3. Службове розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Службове розслідування призначається міським головою, керівником виконавчого органу, комунального підприємства і здійснюється комісією. Порядок проведення службових розслідувань  визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування».

До складу комісії обов’язково включається посадова особа Уповноваженого органу.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати двох місяців .

Матеріали проведених службових розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого органу не менше 5 років.

 

6. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності

до посадових осіб, які вчинили корупційні або пов’язані

з корупцією порушення

 

6.1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення посадовими особами вимог закону, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому порядку службове розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами службового розслідування особа, яка призначала на посаду відповідного працівника, накладає дисциплінарне стягнення відповідно до Закону.

6.2. Дисциплінарні стягнення накладаються міським головою та керівниками виконавчих органів на посадових осіб  відповідно до норм законодавства про працю.

_______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 29 серпня 2017

№ 277р

 

Антикорупційні завдання і заходи

Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки

 

№ з/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний

за виконання

Формування та реалізація державної антикорупційної політики

1

Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації антикорупційних

заходів

1.1. Підвищувати ефективність роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради,

департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

1.2. Забезпечувати ефективне та прозоре здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігати проявам корупції у цій сфері, розвивати добросовісну конкуренцію

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

Запобігання корупції

2

Вдосконалення системи управління та підвищення ефективності з надання адміністративних послуг при здійсненні адміністративних процедур

2.1. Забезпечувати якісний добір та призначення кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору,  проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

2.2. Здійснювати аналіз управлінських процедур, у ході яких найбільш часто вчиняються корупційні дії та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Розробити перелік посад  посадових осіб органів місцевого самоврядування, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, та процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у процесі виконання ними службових обов’язків, у тому числі встановлення строків надання адміністративних послуг

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

2.3. Активізувати діяльність робочої групи з перегляду адміністративних послуг

2017-2018 роки

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

2.4. Забезпечувати функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів , залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

2.5. Забезпечувати належне надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам

2017-2018 роки

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

3

Виявлення та оцінка корупційних ризиків

3.1. Проводити аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Миколаївської міської ради з метою виявлення корупційних ризиків у організаційно-управлінській діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств Миколаївської міської ради

2017-2018 роки

Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради усіх рівнів, комунальні підприємства

4

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

4.1. Періодично заслуховувати на апаратних нарадах інформацію про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції»

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

4.2. Вживати заходів відповідно до чинного законодавства України за виявленими фактами службових злочинів та корупційних правопорушень

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

4.3. Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень у виконавчих органах Миколаївської міської ради

2017-2018 роки

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

5

 Удосконалення системи використання комунального майна, коштів державного та місцевого бюджетів

5.1. Запроваджувати заходи щодо збереження та ефективного використання комунального майна

2017-2018 роки

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

5.2. Забезпечувати дотримання чинного законодавства при підготовці рішень Миколаївської міської ради щодо передачі земельних ділянок у власність або користування фізичним та юридичним особам

2017-2018 роки

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

5.3. Здійснювати постійний контроль за виконанням заходів державних та регіональних програм щодо ефективного використання комунального майна, обладнання та апаратури, якщо залучені кошти місцевого бюджету для їхнього придбання

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

6

Забезпечення доброчесності  на службі в органах місцевого самоврядування

6.1. Проводити навчання з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов’язків яких належать здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства щодо запобігання і протидії корупції, правил етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб місцевого самоврядування

2017-2018 роки

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради,

керівники самостійних структурних підрозділів, адміністрацій районів Миколаївської міської ради

6.2. Забезпечувати систематичне оприлюднення інформації про вакансії у виконавчих органах Миколаївської міської ради

2017-2018 роки

Відділ кадрів Миколаївської міської ради,

адміністрації районів Миколаївської міської ради,

виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

6.3. Застосовувати дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

2017-2018 роки

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради,

юридичний департамент Миколаївської міської ради, виконавчі органи Миколаївської міської ради

7

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

7.1. Забезпечувати проведення щоквартальних навчань та додаткових навчань( у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання та протидії корупції) з посадовими особами місцевого самоврядування з антикорупційних питань, зокрема щодо механізмів урегулювання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру, відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

2017-2018 роки

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради,

юридичний департамент Миколаївської міської ради,

виконавчі органи Миколаївської міської ради

7.2. Вживати заходів щодо недопущення проявів корупції та правопорушень, пов’язаних з корупцією  під час виконання повноважень посадовими особами в органах місцевого самоврядування.

У разі виявлення правопорушень своєчасно вживати заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб

2017-2018 роки

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради,

виконавчі органи Миколаївської міської ради,

адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

7.3. Забезпечувати функціонування на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування рубрик «Запобігання проявам корупції»

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

8

Удосконалення антикорупційної експертизи

8.1. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при підготовці проектів нормативно-правових актів використовувати Методологію проведення антикорупційної експертизи, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2010 № 1380/5, якою визначаються типові види, критерії та способи оцінки, а також способи виявлення та усунення корупціогенних факторів у нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів

2017-2018 роки

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради,

виконавчі органи Миколаївської міської ради,

адміністрації районів Миколаївської міської ради

8.2. Забезпечити доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів, що потребують громадського обговорення, шляхом їх розміщення на веб-сайтах органів місцевого самоврядування – розробників документів для ознайомлення та громадської антикорупційної експертизи

2017-2018 роки

Виконавчі органи Миколаївської міської ради

9

Координація спільних дій правоохоронних органів у запобіганні і протидії корупції

9.1. Брати участь у спільних засіданнях та оперативних нарадах керівників правоохоронних органів щодо найбільш актуальних проблем боротьби зі злочинністю та корупцією

2017-2018 роки

Органи місцевого самоврядування,

управління Національної поліції України в Миколаївській області (за погодженням),

управління СБУ в Миколаївській області (за погодженням),

органи прокуратури Миколаївської області (за погодженням)

9.2. Проводити спільні тематичні навчання з питань протидії корупції в органах місцевого самоврядування з правоохоронними органами щодо найбільш актуальних проблем боротьби зі злочинністю та корупцією

2017-2018 роки

Органи місцевого самоврядування,

управління Національної поліції України в Миколаївській області (за погодженням),

управління СБУ в Миколаївській області (за погодженням),

органи прокуратури Миколаївської області (за погодженням)

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: