Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

25 квітня 2017                                                                                       № 19/10

Про внесення змін до рішення

Миколаївської міської ради від

23.02.2017 № 16/32 “Про затвердження

Положень про виконавчі органи

Миколаївської міської ради”

 

         Керуючись п. 11 ч. 1 ст. 15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, ч. 4 ст. 54, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 “Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради”:

- викласти Положення про відділ інформації та використання документів ліквідованих установ (Трудовий архів) Миколаївської міської ради в новій редакції (додається);

- викласти Положення про управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Малікіна), першого заступника міського голови Дадівєріна А.Д.

 

Міський голова                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25 квітня 2017

№ 19/10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформації та використання документів

ліквідованих установ (трудовий архів)

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ інформації та використання документів ліквідованих установ (трудовий архів) Миколаївської міської ради (далі – відділ) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та керуючому справами виконкому Миколаївської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

З питань організації та методики ведення архівної справи відділ керується правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Державної архівної служби (Укрдержархіву), Державного архіву Миколаївської області.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.5. Відділ є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням.

1.6. Документи щодо перебування на службі в органах місцевого самоврядування працівників відділу ведуться відділом кадрів Миколаївської міської ради.

1.7. Облік та ведення бухгалтерських операцій щодо відділу здійснює відділ бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання відділу полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у галузі:

2.1.1. Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться.

2.1.2. Додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Відділ, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Приймає на зберігання архівні документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та  тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб-підприємців, які припинили свою діяльність,  що діяли (були зареєстровані) на території міста в упорядкованому стані за описами справ, схваленими (погодженими) архівним відділом Миколаївської міської ради або обласною державною архівною установою.

3.1.2. Зберігає виборчу документацію тимчасового строку зберігання.

3.1.3. Зберігає документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися.

3.1.4. Веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до відділу.

3.1.5. Здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності.

3.1.6. Забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на цій території.

3.1.7. Здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою-підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню у відділі.

3.1.8. Проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються у відділі, подає на розгляд експертній комісії архівного відділу Миколаївської міської ради акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися.

3.1.9. Веде облік документів, що зберігаються у відділі, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних.

3.1.10. Створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів.

3.1.11. Здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у відділі.

3.1.12. Організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях.

3.1.13. Інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів, які зберігаються у відділі.

3.1.14. Проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до відділу, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян.

3.1.15. Видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб.

3.1.16. Забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах.

3.1.17. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

3.1.18. Бере участь у заходах з підвищення кваліфікації працівників служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій підприємств, установ і організацій – джерел комплектування.

3.2. Права відділу:

3.2.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників, ліквідаторів підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює відділ відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку; інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2.2. Надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції відділу.

3.2.3. Укладати договори, угоди, що не суперечать чинному законодавству.

3.2.4. Розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним законодавством.

3.2.5. Приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб.

3.2.6. Брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих відділом.

3.2.7. Брати участь у нарадах, які проводять міська рада, ліквідаційна комісія, державний архів області, архівний відділ міської ради, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

3.2.8. Одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

3.2.9. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції відділу.

3.2.10. Опрацьовувати запити та звернення депутатів усіх рівнів, надавати інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

 

4. Структура відділу

 

4.1. Структуру відділу, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.

4.4. Посадові обов’язки начальника відділу визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу інформації та використання документів ліквідованих установ (трудовий архів) Миколаївської міської ради (далі – начальник відділу), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Начальник відділу:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.3.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.5. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні.

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівниками відділу.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Готує пропозиції, відповідно до законодавства, щодо переліку платних послуг, які можуть надаватися відділом.

5.3.10. Представляє трудовий архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

___________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25 квітня 2017

№ 19/10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління державного архітектурно-будівельного контролю

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради (скорочена назва – управління ДАБК ММР, далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради, що створене на підставі Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, підконтрольне Державній архітектурно-будівельній інспекції України (далі – Держархбудінспекції України).

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків, штампи і бланки, право набувати майнові права і обовязки, виступати позивачем та відповідачем у судах від свого імені, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.5. Управління видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

1.6. Управління утримується за рахунок коштів бюджету міста  Миколаєва, затверджених у встановленому порядку, є головним розпорядником бюджетних коштів, у межах затвердженого кошторису на утримання управління.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основним завданням управління є здійснення відповідно до законодавства України державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Надає, отримує, реєструє, повертає документи, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

3.1.2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом обєкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність обєкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

3.1.3. Подає Держархбудінспекції України інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

3.1.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування обєктів містобудування, проектної документації щодо обєктів, розташованих у межах міста Миколаєва.

3.1.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.1.6. Подає позови до суду про знесення самочинно збудованого об’єкта із компенсацією витрат та виступає замовником робіт із знесення самочинно збудованого об’єкта.

3.1.7. Розглядає, відповідно до законодавства України, справи про адміністративні правопорушення, повязані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.1.8. Розглядає, відповідно до законодавства України, справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності з прийняттям відповідних рішень.

3.1.9. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

3.1.10. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

4. Права посадових осіб управління

 

4.1. Посадові особи управління для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

4.1.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва обєкта та до прийнятих в експлуатацію обєктів, що підлягають обовязковому обстеженню.

4.1.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.

4.1.3. Видавати обовязкові для виконання приписи щодо:

4.1.3.1. Усунення порушення вимог законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

4.1.3.2. Зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства України у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

4.1.4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

4.1.5. Проводити, згідно із законодавством України, перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які використовуються під час будівництва обєктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

4.1.6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.

4.1.7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

4.1.8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством України, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

4.1.9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника управління чи його заступників експлуатацію закінчених будівництвом обєктів, не прийнятих в експлуатацію.

4.1.10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.

4.1.11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації обєктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

4.1.12. Посадові особи управління наділяються також іншими правами, визначеними чинним законодавством України.

 

5. Структура управління

 

5.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

5.2. Начальник управління має заступника. Заступника начальника управління призначає на посаду та звільняє з посади міський голова відповідно до закону.

5.3. Начальників структурних підрозділів управління призначає та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством України.

5.4. Призначення на посаду особи в управлінні, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції України з перевіркою рівня кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє управління.

5.5. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє у встановленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями. У порядку, встановленому законодавством, при управлінні можуть створюватися консультативно-дорадчі органи.

 

6. Керівництво

 

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до розпорядження міського голови у порядку, визначеному законодавством. Призначення на посаду здійснюється за результатами відкритого конкурсу. Про призначення начальника міський голова повідомляє Держахбудінспекцію України протягом трьох днів.

6.2. На посаду начальника управління призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямком професійного спрямування (будівництво та архітектура або право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менш як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менш як пять років.

6.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, підконтрольний та підзвітний міській раді.

6.3.1. Посадова інструкція начальника управління затверджується міським головою.

6.4. Начальник управління:

6.4.1. Очолює управління, здійснює керівництво діяльністю управління, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом завдань.

6.4.2. Організовує та контролює виконання в управлінні Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції України, рішень Миколаївської міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови.

6.4.3. Затверджує посадові інструкції працівників.

6.4.4. Призначає на посаду та звільняє з посади відповідно до закону працівників управління.

6.4.5. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

___________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: