Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

10 березня 2017                                                                                        № 56р

Про затвердження структури

департаменту житлово-комунального

господарства Миколаївської міської

ради та Положень про його

структурні підрозділи

 

         На підставі рішень міської ради від 22.12.2016 № 13/1 “Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради”, від 23.02.2017 № 16/32 “Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради”, розпорядження міського голови від 27.02.2017 № 45р “Про затвердження штатної чисельності органів Миколаївської міської ради” зі змінами, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити структуру департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Затвердити Положення про структурні підрозділи департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (додаються).

 

3. Розпорядження міського голови від 31.01.2014 № 28рк “Про затвердження структури департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та положень про його структурні підрозділи”, із змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 24.02.2014 № 43рк, від 18.07.2014 № 138рк, від 16.09.2014 № 185рк, від 13.03.2015 № 61рк, від 02.06.2015 № 148рк, визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Мкртчяна М.С.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                     А.Д. Дадівєрін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

СТРУКТУРА

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

1

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

1

Відділ з координації державних закупівель

4

Відділ кадрів та юридичного забезпечення

4

Загальний відділ

8

Служба оперативного реагування 1588

11

Відділ координації та громадських зв`язків

4

Управління фінансів та бухгалтерської звітності

11

Начальник управління

1

Планово-фінансовий відділ

4

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

6

Управління житлового господарства

15

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник управління

1

Відділ планування та з координації діяльності житлового господарства

4

Відділ з експлуатації житлового господарства

6

Відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством

4

Управління комунального господарства міста

10

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради – начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Відділ з експлуатації комунальних об`єктів

5

Відділ з координації діяльності комунального господарства

3

Управління екології

10

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Відділ озеленення та благоустрою

5

Відділ екології

3

Обслуговуючий персонал

3

Прибиральник службових приміщень

1

Водій

2

 

 

Крім того, при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради передбачено управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла, яке утримується за рахунок до 2,5 відсотка відрахувань від бюджетних витрат у ході перевірки ремонтів, реконструкції та будівництва об`єктів міської комунальної власності.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з координації державних закупівель

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з координації державних закупівель департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), є підзвітним і підконтрольним директору департаменту ЖКГ та підпорядкованим безпосередньо заступнику директора департаменту ЖКГ.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Робота по формуванню державних закупівель, складанню річних планів на проведення торгів.

2.2. Здійснення заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету, а саме:

- підготовка тендерної документації та організація проведення торгів;

- публікація оголошень про заплановані закупівлі та результатів про проведені закупівлі;

- ведення звітності про закупівлю товарів, робіт і послуг;

- підготовка матеріалів для вирішення спорів, що стосуються процедурних питань проведення торгів;

- перевірка договорів, в тому числі тих, які укладаються в результаті проведення закупівель, на відповідність їх діючому законодавству.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Усі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ.

3.3. Структура відділу:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться:

4.1. Підготовка й проведення засідань тендерного комітету  департаменту ЖКГ.

4.2. Здійснення заходів щодо координації закупівель товарів, робіт та послуг, а саме:

- підготовка матеріалів на засідання тендерного комітету;

- складання річних планів закупівель та оприлюднення додатків до них;

- підготовка матеріалів для вирішення спорів, що стосуються процедурних питань проведення торгів;

- участь у складанні планів роботи відділу з координації державних закупівель.

4.3. Координація та контроль щодо придбання товарів, виконання робіт та надання послуг, які виконуються за бюджетні кошти з напрямку діяльності відділу.

4.4. Участь в роботі з укладання тендерних господарських договорів, підготовки висновків щодо відповідності їх вимогам діючого законодавства.

4.5. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, які стосуються процедури закупівель. Підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень і пропозицій щодо їх усунення, аналіз причин їх виникнення, що стосується тендерних закупівель.

4.6. Сприяння своєчасному вжиттю заходів по розгляду, аналізу причин порушення чинного законодавства за окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами Господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів, що стосується проведення тендерних закупівель.

4.7. Надання інформації виконавчим органам міської ради та іншим підприємствам та організаціям в межах компетенції відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ має право:

- одержувати від виконавчих органів міської ради, управлінь і відділів департаменту ЖКГ матеріали, необхідні для здійснення робіт щодо закріплених за відділом завдань;

- виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку;

- вносити пропозиції щодо змін до Положення про відділ у визначеному порядку;

- відділу надаються інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників відділу та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невжиття необхідних заходів щодо виконання покладених на нього функцій і завдань.

Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Відділ несе відповідальність:

- за своєчасне і повне виконання покладених функцій, здійснення контролю за виконанням завдань, доручених відділу в межах своїх повноважень і відповідальності;

- за виконання вимог цього Положення.

7.4. Начальник відділу відповідає:

- за ефективне керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій і завдань, визначає ступінь відповідальності посадових осіб відділу;

- за стан трудової та виконавчої дисципліни, навчання і професійну підготовку підлеглих;

- організацію роботи, документацію відділу, контроль за своєчасним виконанням контрольних документів, додержанням вимог чинного законодавства у роботі із зверненнями громадян;

- за додержання працівниками відділу вимог законодавства України з протидії корупції.

7.5. Критеріями оцінки роботи відділу є:

- стан роботи з виконання законодавства України, підзаконних актів, рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень міського голови з питань державних закупівель;

- повнота і якість розроблення документації конкурсних торгів, річних планів та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства;

- якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань, функціональних обов’язків.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у визначеному порядку.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрів та юридичного забезпечення

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ кадрів та юридичного забезпечення департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим директору департаменту ЖКГ.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Забезпечує вирішення питань стосовно кадрової роботи (призначення, проходження служби в органах місцевого самоврядування та звільнення з посад. Ведення особових справ, трудових книжок працівників департаменту ЖКГ, зберігання посадових інструкцій всіх працівників та усіх наказів департаменту ЖКГ).

2.2. Організує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міської ради, її виконавчих органів, працівниками департаменту ЖКГ під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Робота з кадрами:

4.1.1. Ведення, облік, зберігання трудових книжок та особових справ працівників.

4.1.2. Обчислення стажу роботи на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток.

4.1.3. Підготовка проектів наказів з особового складу департаменту ЖКГ та проектів наказів про відпустки та відрядження. Реєстрація усіх наказів по департаменту ЖКГ

4.1.4. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, пов’язаних зі структурою департаменту ЖКГ.

4.1.5. Оформлення і видача службових посвідчень та довідки з місця роботи працівника, проведення оформлення листків тимчасової непрацездатності.

4.1.6. Здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору на зайняття посади в департаменті ЖКГ.

4.1.7. Координація стажування працівників, з метою поглиблення професійних знань.

4.1.8. Організація проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.

4.1.9. Підготовка державної статистичної звітності та необхідних звітів до центру зайнятості з кадрових питань.

4.1.10. Підготовка матеріалів для формування кадрового резерву.

4.1.11. Організація роботи з питань військового обліку.

4.1.12. Підготовка та контроль документації з питання присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування.

4.1.13. Надання пропозицій, що стосуються вдосконалення структури департаменту ЖКГ

4.1.14. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень, прийом громадян, що належать до кадрових питань.

4.2. Юридичний супровід:

4.2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

4.2.2. Надання пропозицій щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності департаменту ЖКГ.

4.2.3. Надання письмових та усних консультацій працівникам департаменту ЖКГ з правових питань, віднесених до компетенції відділу.

4.2.4. Розробка або надання допомоги в розробці нормативно-правових актів та інших документів правового характеру відділами та управліннями департаменту ЖКГ.

4.2.5. Організація та ведення претензійної та позовної роботи.

4.2.6. Перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту ЖКГ, протоколів, інших правових документів, які готуються працівниками департаменту ЖКГ, та їх візування за наявності погодження цих проектів керівниками відділів, управлінь.

4.2.7. Підготовка висновків з правових питань, які виникають в процесі діяльності департаменту ЖКГ.

4.2.8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок. Підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень і пропозицій щодо їх усунення, аналіз причин їх виникнення.

4.2.9. Представлення за дорученням міського голови, секретаря міської ради, директора департаменту ЖКГ у встановленому законом порядку інтересів міської ради, її виконавчих органів в судах різних інстанцій на підставі відповідних довіреностей, та в інших органах при розгляді правових питань і спорів, підготовка необхідних для цього матеріалів.

4.2.10. Аналіз результатів розгляду судових справ, внесення керівництву пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення виконавчих органів міської ради.

43.11. Сприяння своєчасному вжиттю заходів по розгляду, аналізу причин порушення чинного законодавства за зверненнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами Господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

 

5. Права відділу

 

5.1. Працівники відділу мають право:

- вносити на розгляд керівництву департаменту ЖКГ пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрової служби в органах місцевого самоврядування з питань, що стосуються його діяльності;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Загальний відділ департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є підзвітним і підконтрольним директору департаменту ЖКГ, підпорядкованим заступнику директора департаменту ЖКГ (далі – заступник директора департаменту ЖКГ).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент житлово-комунального господарства, Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Виконує завдання, що стоять перед департаментом ЖКГ, щодо забезпечення відповідно до діючих нормативних актів організації діловодства у департаменті ЖКГ, контролю за термінами надходження і доведення кореспонденції до виконавців та контролю за термінами виконання документів, що надійшли до департаменту ЖКГ.

2.2. Забезпечує реалізацію конституційного права громадян на звернення, належного розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян  директором департаменту ЖКГ та його заступниками.

2.3. Надає методичну допомогу у діловодстві та організації роботи зі зверненнями громадян в управліннях і відділах департаменту ЖКГ.

2.4. Оперативно надає до уповноваженого виконавчого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директору департаменту ЖКГ.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 4

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню документацію департаменту ЖКГ, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.

4.2. Складає зведену номенклатуру справ департаменту ЖКГ. Здійснює збереження документів департаменту ЖКГ, готує справи для здачі в архів.

4.3. Здійснює контроль за виконанням резолюцій директора департаменту ЖКГ та його заступників згідно з установленими термінами на документах.

4.4. За дорученням заступника директора департаменту ЖКГ перевіряє стан діловодства і контролю в управліннях та відділах департаменту ЖКГ, надає їм методичну допомогу в роботі з документами.

4.5. Виконує інформаційну обробку на персональному комп’ютері кореспонденції та інформаційного архіву.

4.6. Забезпечує реєстрацію звернень громадян, вивчення змісту та своєчасну передачу їх на розгляд  директору департаменту ЖКГ, заступників директора департаменту, начальників управлінь.

4.7. Організовує особистий прийом громадян директором департаменту ЖКГ, його заступниками та начальниками управлінь. Отримує від відділів та управлінь департаменту ЖКГ довідки, пояснення та інші матеріали, необхідні для здійснення прийому громадян.

4.8. Веде діловодство щодо звернень громадян у порядку, який встановлюється відповідними нормативними документами, здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян управліннями, відділами департаменту ЖКГ.

4.9. Аналізує письмові та усні звернення громадян до директора департаменту ЖКГ та його заступників, начальників управлінь, інформує керівництво про стан цієї роботи, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

4.10. Забезпечує реєстрацію та контролює електронні звернення, які надійшли на сайт Миколаївської міської ради, та звернення, які надходять на “Урядову гарячу лінію” Державної установи “Урядовий контактний центр”.

4.11. Забезпечує реєстрацію та контроль інформаційних запитів, які надійшли до департаменту ЖКГ.

4.12. Інформує директора департаменту ЖКГ та його заступників про факти порушення виконавчої дисципліни та неналежного ставлення до розгляду звернень громадян посадовими особами в управліннях та відділах департаменту ЖКГ.

4.13. Надає методичну допомогу управлінням та відділам департаменту ЖКГ в організації та проведенні роботи зі зверненнями громадян, здійснює перевірку стану роботи зі зверненнями громадян у підрозділах департаменту ЖКГ.

 

5. Права відділу

 

Спеціалісти відділу мають право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від директора департаменту ЖКГ, заступників директора, начальників управлінь, начальників відділів необхідну інформацію для виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Перевіряти та аналізувати стан роботи з організації діловодства і контролю за термінами виконання документів, що надійшли до департаменту ЖКГ, стан роботи зі зверненнями громадян в управліннях та відділах департаменту ЖКГ.

5.3. Користуватися бланками встановленого зразка (бланки міського голови, бланки виконавчого комітету міської ради, бланки міської ради, бланки розпоряджень міського голови, бланки рішень виконавчого комітету міської ради, бланки рішень міської ради).

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу оперативного реагування 1588

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Служба оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – служба 1588) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підзвітна та підконтрольна директору департаменту ЖКГ, підпорядкована безпосередньо заступнику директора департаменту ЖКГ.

1.2. Служба 1588 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою роботи служби 1588 є:

2.1.1. Координація дій різних організацій, підприємств, служб при виникненні аварійних ситуацій для своєчасної їх ліквідації, а також організація контролю, оперативного реагування на пропозиції, звернення та скарги громадян з питань житлово-комунального обслуговування населення та інших питань забезпечення життєдіяльності міста.

2.1.2. Координація дій диспетчерських служб, підприємств, організацій та установ міста, управлінь та відділів департаменту ЖКГ та адміністрацій районів Миколаївської міської ради при виконанні необхідних заходів під час ліквідації наслідків стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

2.1.3. Організація та контроль за своєчасним вирішенням житлово-комунальними підприємствами міста дій за зверненнями громадян, що потребують термінових рішень.

2.2. Оперативне надання до уповноваженого органу міської ради якісних інформаційних матеріалів про діяльність служби 1588 для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Службу 1588 очолює начальник. Всі працівники служби 1588 призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник служби 1588 безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ.

3.3. До складу служби 1588 входять:

начальник служби 1588                                                        – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 9

3.4. Обов’язки працівників служби 1588 регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція служби 1588

 

4.1. Службі 1588 оперативно підпорядковані всі аварійні та чергові служби міста незалежно від відомчого підпорядкування.

4.2. В особливих випадках – при стихійних лихах, епідеміях, епізоотіях, пожежах, інших надзвичайних ситуаціях, працівник служби 1588 вживає заходів від імені керівництва департаменту ЖКГ для термінового вирішення питання.

4.3. Бере участь у підготовці і виконанні заходів виконавчих органів міської ради по забезпеченню взаємодії міських служб при ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій, вживає необхідних заходів щодо забезпечення державного та громадського порядку, життєдіяльності підприємств, організацій та установ, порятунку життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.

4.4. Вимагає від посадових осіб організацій, підприємств та установ забезпечення виконання законодавства по розгляду звернень громадян і виконання необхідних заходів щодо вирішення їх питань.

4.4.1. За необхідності доповідає міському голові та його заступникам про виявлені факти зволікання, бюрократизму та безвідповідальності.

4.5. Щодня доповідає директору департаменту ЖКГ про обстановку в місті в сфері ЖКГ та благоустрою.

4.6. Надає на апаратних нарадах міському голові, заступникам міського голови, керівникам виконавчих органів міської ради, установ та підприємств узагальнені дані з проблемних питань життєзабезпечення міста.

4.7. Організовує систематизований обмін і збереження інформації, яка надійшла до служби 1588, а також нормативних актів, законів та довідкових матеріалів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування у випадках стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

 

5. Права служби 1588

 

5.1. Начальник служби 1588 має право:

- клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників служби та про притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

- вимагати від начальників управлінь та відділів, інших підрозділів дані, необхідні для виконання роботи з наданих службі 1588 завдань;

- отримувати від посадових осіб в порядку, встановленому чинним законодавством, документи, довідки та іншу інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків;

- вживати заходів щодо списання з балансу застарілого та непридатного для подальшого використання обладнання згідно з діючим законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності служби 1588

 

6.1. Служба 1588 утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники служби 1588 департаменту ЖКГ є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб служби 1588

 

7.1. Посадові особи служби 1588 повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи служби 1588 несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ координації та громадських зв’язків

департаменту житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ координації та громадських зв’язків департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства  Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є підзвітним і підконтрольним директору департаменту ЖКГ та підпорядкованим заступнику директора департаменту ЖКГ.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування в сфері житлово-комунального господарства.

2.2. Забезпечує інформаційно-аналітичне супроводження процесів реформування ЖКГ, узагальнення та аналіз ситуації на ринку комунальних послуг, здійснює взаємодію та зв’язок з громадськістю щодо питань діяльності департаменту ЖКГ.

2.3. Оперативно надає до уповноваженого виконавчого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ, інформації для оприлюднення та розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

2.4. Створює систему взаємодії структурних підрозділів департаменту ЖКГ для забезпечення комплексного розвитку міської інфраструктури.

2.5. Узагальнює інформацію для відповідей на запити, та звітів з усіх напрямків діяльності департаменту ЖКГ.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Аналіз ситуації у сфері ЖКГ міста Миколаєва:

4.1.1. Організація проведення опитування населення міста, анкетування, соціологічних досліджень на предмет задоволення мешканців міста житлово-комунальними послугами, використання наявної законодавчої бази для забезпечення громадського контролю у сфері ЖКГ,  прав громадян на створення органів самоорганізації населення, об’єднань власників багатоквартирних будинків.

4.1.2. Аналіз матеріалів ЗМІ у сфері ЖКГ. Готує відповідні пропозиції щодо реагування на критичні статті, новини тощо.

4.1.3. Висвітлення ходу реалізації інвестиційних та технічних проектів у ЖКГ.

4.1.4. Одержує, аналізує та узагальнює інформацію довідково-аналітичного характеру від структурних підрозділів департаменту ЖКГ.

4.2. Робота з громадськістю та ЗМІ:

4.2.1. Інформування населення про систему управління ЖКГ міста.

4.2.2. Вироблення інформаційної стратегії реалізації Програми реформування ЖКГ у місті Миколаєві.

4.2.3. Організація інформаційних кампаній.

4.2.4. Співпраця з місцевим та всеукраїнським телебаченням, радіо, використання можливості електронних сайтів, редакцій місцевих та республіканських газет, багатотиражних видань для висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування і подій, які відбуваються у місті в сфері ЖКГ.

4.2.5. Організація та проведення круглих столів з питань проблем житлово-комунального господарства у місті Миколаєві.

4.2.6. Оперативна підготовка матеріалів для розміщення в газеті міської ради “Вечерний Николаев”, інших друкованих ЗМІ, теле- і радіокомпаніях області, міста тощо, матеріалів інформаційного характеру про події в сфері ЖКГ та участь у них міської влади.

4.3. Узагальнення звітів з усіх напрямків діяльності департаменту ЖКГ.

4.3.1. Підготовка, оприлюднення статей стосовно діяльності департаменту ЖКГ.

4.3.2. Наповнення інформацією веб-сайту Миколаївської міської ради, департаменту ЖКГ та веб-сайту Е-дата стосовно його діяльності.

4.4. Забезпечення інформативності стосовно результатів діяльності департаменту ЖКГ.

4.5. Участь в особистих прийомах громадян у керівників департаменту ЖКГ та прямих ефірах, за дорученням.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління фінансів та бухгалтерської звітності

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим директору департаменту ЖКГ.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основним завданням управління є забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності й надання користувачам повної, достовірної інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів.

2.2. Організація роботи по складанню й виконанню бюджету департаменту ЖКГ відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” й Бюджетного кодексу України.

2.3. Здійснення обліку видатків коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених кошторисів.

2.4. Складання річного розпису бюджетних витрат департаменту ЖКГ з помісячним розподілом, забезпечення його виконання, прийняття рішень про перерозподіл бюджетних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, внесення у встановленому порядку змін до бюджетних витрат департаменту ЖКГ за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

2.5. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень координація фінансування заходів для утримання та розвитку житлово-комунального господарства, працівників департаменту ЖКГ, інших заходів.

2.6. Контроль за здійсненням всіх господарських операцій.

2.7. Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів та законністю проведених операцій.

2.8. Ведення обліку доходів і витрат по кошторисах спеціальних коштів і облік операцій з інших позабюджетних коштів.

2.9. Контроль щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам департаменту ЖКГ.

2.10. Проведення інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне визначення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку в межах департаменту ЖКГ.

2.11. Своєчасне подання повної інформації відповідному відділу департаменту ЖКГ, необхідної для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

2.12. Надання пропозицій, що стосуються вдосконалення структури департаменту ЖКГ, та здійснення контролю за витрачанням коштів на їхнє утримання.

2.13. Розроблення проектів нормативно-правових актів (зміни до рішення міської ради про місцевий бюджет тощо), пов’язаних з виконанням покладених на управління функцій.

 

3. Структура управління та організація роботи

 

3.1. Управління очолює начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі – начальник управління), який призначається та звільняється з посади директором департаменту ЖКГ в порядку, визначеному законодавством.

3.1.1. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.1.2. До складу управління входять:

начальник управління                                                           – 1

відділ бухгалтерського обліку та звітності                           – 6

планово-фінансовий відділ                                                   – 4

3.2. Начальник управління має заступника начальника управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності й заступника начальника управління – начальника планово-фінансового відділу.

3.3. Обов’язки працівників управління визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція управління

 

4.1. Одержує від управлінь і відділів департаменту ЖКГ, установ, підприємств і організацій, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг, матеріали для складання проекту бюджету департаменту ЖКГ, а також інші матеріали і звітні дані, необхідні для складання звіту про виконання бюджету.

4.2. Обмежує, а в необхідних випадках – припиняє фінансування установ, підприємств і організацій, з якими укладено відповідні договори, за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів та іншої встановленої звітності, доповідає про це директору департаменту ЖКГ.

4.3. Здійснює загальний контроль за веденням бухгалтерського обліку.

4.4. Координує і контролює цільове використання коштів згідно із затвердженими кошторисами.

4.5. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих, житлових і побутових умов для працівників управління.

4.6. Взаємодіє при виконанні покладених на відділ функцій з іншими місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також місцевими податковими адміністраціями, контролюючитми органами та управлінням Державного казначейства у місті Миколаєві.

4.7. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань управління.

 

5. Права управління

 

Управління має право:

5.1. Вимагати від підприємств, що перебувають у комунальній власності і працюють у галузі житлово-комунального господарства, надання статистичної звітності та інших матеріалів, які стосуються питань діяльності департаменту ЖКГ, в межах наданих повноважень.

5.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб департаменту ЖКГ та представників підприємств, установ та організацій, з якими укладено договори підряду, необхідну для обліку та розрахунків документацію.

5.3. Надавати керівництву інформацію про відсутність або ненадання відповідальними особами документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань з оплати за виконання робіт, товарів та послуг.

5.4. Скликати наради з питань, що належать до компетенції управління.

5.5. Начальник управління має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників управління та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про планово-фінансовий відділ

управління фінансів та бухгалтерської звітності

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Планово-фінансовий відділ (далі – відділ) входить до складу управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правові відносини в галузі житлово-комунального господарства та Положенням про управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Організовує роботу по складанню й виконанню бюджету департаменту ЖКГ відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” й Бюджетного кодексу України.

2.2. Розглядає пропозиції бюджетних запитів управлінь департаменту ЖКГ щодо утримання житлово-комунального господарства та штатні розписи управлінь та відділів департаменту ЖКГ.

2.3. Складає річний розпис бюджетних витрат департаменту ЖКГ з помісячним розподілом, забезпечує його виконання, приймає рішення про перерозподіл бюджетних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, вносить у встановленому порядку зміни до бюджетних витрат департаменту ЖКГ за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

2.4. Оперативно аналізує стан бюджетних витрат департаменту ЖКГ, затверджених міською радою, та облік змін, що вносяться в установленому порядку до бюджету міста.

2.5. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень координує фінансування заходів для утримання та розвитку житлово-комунального господарства, працівників департаменту ЖКГ, інших заходів.

2.6. Здійснює аналіз виконання кошторису департаменту ЖКГ, готує інформаційні матеріали, доповідні секретарю міської ради, міському голові, заступникам міського голови, директору, міській раді і виконкому міської ради про хід та підсумки виконання кошторису департаменту ЖКГ, а також пропозиції про збільшення надходжень фінансових коштів.

2.7. Згідно з діючим законодавством та в межах своїх повноважень здійснює контроль за витрачанням коштів, виділених департаменту ЖКГ з бюджету міста.

2.8. Надає пропозиції, що стосуються вдосконалення структури департаменту ЖКГ, та здійснює контроль за витрачанням коштів на їхнє утримання.

2.9. Організовує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій з питань заяв і скарг громадян та підприємств, установ і організацій з питань формування бюджету, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

2.10. Розробляє проекти нормативно-правових актів (зміни до рішення міської ради про місцевий бюджет тощо), пов’язаних з виконанням покладених на відділ функцій.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління – начальник відділу       – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Одержує від управлінь і відділів департаменту ЖКГ, установ, підприємств і організацій, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг матеріали для складання проекту бюджету департаменту ЖКГ, а також інші матеріали і звітні дані, необхідні для складання звіту про виконання бюджету.

4.2. Обмежує, а в необхідних випадках – припиняє фінансування установ, підприємств і організацій, з якими укладено господарські договори, за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів та іншої встановленої звітності, доповідає про це директору департаменту ЖКГ.

4.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву департаменту ЖКГ про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників департаменту ЖКГ, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень, вживає заходів з підвищення кваліфікації підпорядкованих працівників та вирішує інші питання службової діяльності в межах законодавства.

4.4. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих, житлових і побутових умов для працівників відділу.

4.5. Взаємодіє при виконанні покладених на відділ функцій з іншими місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також місцевими податковими адміністраціями та управлінням Державного казначейства у місті Миколаєві.

4.6. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Вимагати від підприємств, що перебувають у комунальній власності і працюють у галузі житлово-комунального господарства, надання статистичної звітності та інших матеріалів, які стосуються питань діяльності департаменту ЖКГ в межах наданих повноважень.

5.2. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.3. Одержувати від управлінь і відділів департаменту ЖКГ матеріали, необхідні для здійснення робіт щодо закріплених за відділом завдань.

5.4. Виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку.

5.5. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

5.6. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.7. Відділу надаються інші права, які належать до його компетенції.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

управління фінансів та бухгалтерської звітності

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі – відділ) входить до складу управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі –управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснює ведення бухгалтерського обліку від дня реєстрації до моменту ліквідації відділу.

2.2. Забезпечує контроль за здійсненням всіх господарських операцій, забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

2.3. Забезпечує цільове використання коштів згідно із затвердженими кошторисами в межах компетенції відділу.

2.4. Здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів та законністю проведених операцій.

2.5. Веде облік доходів і витрат по кошторисах спеціальних коштів і облік операцій з інших позабюджетних коштів.

2.6. Здійснює нарахування і виплату заробітної плати працівникам департаменту ЖКГ.

2.7. Проводить інвентаризацію грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне визначення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.

2.8. Складає звітність за встановленими формами та у відповідні терміни.

2.9. Здійснює своєчасний і правомірний розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги.

2.10. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник начальника управління - начальник  відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління – начальник відділу       – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Основним завданням відділу є забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності й надання користувачам повної, достовірної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

4.2. Здійснення обліку видатків коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених кошторисів.

4.3. Одержання від управлінь і відділів департаменту ЖКГ, установ, підприємств і організацій, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг матеріалів і звітних даних, необхідних для складання звіту про виконання бюджету.

4.4. Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих, житлових і побутових умов для працівників відділу.

4.5. Взаємодія при виконанні покладених на відділ функцій з іншими місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також місцевими податковими адміністраціями, контрольно-ревізійною службою та управлінням Державного казначейства у місті Миколаєві.

4.6. Забезпечення захисту державних таємниць у напрямах діяльності департаменту ЖКГ у відповідності до чинного законодавства.

4.7. Забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб департаменту ЖКГ та представників підприємств, установ та організацій, з якими укладено договори підряду, необхідну для обліку та розрахунків документацію.

5.2. Надавати керівництву інформацію про відсутність або ненадання відповідальними особами документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань з оплати за виконання робіт, товарів та послуг.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Одержувати від управлінь і відділів департаменту ЖКГ матеріали, необхідні для здійснення робіт щодо закріплених за відділом завдань.

5.5. Виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

5.7. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.8. Відділу надаються інші права, які належать до його компетенції.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), є підзвітним і підконтрольним та підпорядкованим директору департаменту ЖКГ.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснює управління об’єктами житлового господарства, що знаходяться у комунальній  власності міста.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Проводить організаційну, інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та органів самоорганізації населення (ОСН).

2.4. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня самоорганізації населення (ОСН) багатоквартирних житлових будинків, забезпечує функціонування та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

2.5. Проводить збір, узагальнення, систематизацію, ведення та аналіз відкритого реєстру об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів, які обслуговують житловий фонд у місті Миколаєві.

2.6. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи житлового господарства міста.

2.7. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств, які працюють у галузі житлового господарства.

2.8. Здійснює в установленому порядку підготовку проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань визнання житлових будинків (квартир), що знаходяться в комунальній власності міста, непридатними для проживання згідно з діючим законодавством.

2.9. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Контролює їх впровадження.

2.10. Проводить збір, узагальнення та аналіз щодо матеріалів із розрахунків за житлово-комунальні послуги, за спожиті енергоносії підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста, та населенням (за погодженням ЖБК, ОСББ, балансоутримувачів відомчого житла) та вживає заходів щодо ліквідації заборгованості.

2.11. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги через Миколаївський інформаційно-розрахунковий центр (МІРЦ).

2.12. Організовує та контролює роботи комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших обє’ктів житлового господарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

2.13. Організовує заходи щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

2.14. Здійснює заходи з вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлового господарства.

2.15. Розробляє та реалізовує пропозиції по залученню додаткових ресурсів у фінансуванні розвитку та утримання об’єктів житлового господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм згідно з діючим законодавством.

2.16. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура управління та організація роботи

 

3.1. Управління очолює заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління), який призначається та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

3.1.1. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.1.2. До складу управління входять:

заступник директора департаменту ЖКГ –

начальник управління                                                           – 1

відділ планування та з координації діяльності

житлового господарства                                                      – 4

відділ з експлуатації житлового господарства                    – 6

відділ з впровадження нових форм

управління житловим господарством                                  – 4

3.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має заступника начальника управління житлового господарства – начальника відділу з впровадження нових форм управління житловим господарством та заступника начальника управління житлового господарства – начальника відділу з експлуатації житлового господарства, яких призначає та звільняє з посади директор департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників управління визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція управління

 

4.1. Організовує проведення конкурсів з визначення виконавців послуг щодо утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій.

4.2. Готує пропозиції до тендерного комітету щодо проведення закупівель за державні кошти  на проведення необхідних робіт відповідно до плану фінансування по напрямку діяльності управління.

4.3. Координує та контролює придбання товарів, виконання робіт та послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності управління.

4.4. Здійснює контроль за освоєнням виділених бюджетних коштів та ефективним їхнім використанням за призначенням згідно з укладеними договорами.

4.5. Формує перспективні плани роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства міста за рахунок місцевого, державного бюджетів та інвестицій.

4.6. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Контролює їх впровадження.

4.7. Здійснює контроль за організацією робіт житлово-комунальними підприємствами міста та управителями згідно з діючими нормами за:

- утриманням та поточним ремонтом житлового фонду;

- технічним обслуговуванням житлового фонду;

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утриманням ліфтового господарства;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- аварійним обслуговуванням житлового фонду;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- якістю наданих послуг з утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.8. Проводить аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств ЖГ та вживає заходів щодо поліпшення їхньої роботи.

4.9. Приймає статистичну та бухгалтерську звітність від підприємств, що обслуговують житловий фонд  міста.

4.10. Здійснює залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.11. Вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій.

4.12. Вносить пропозиції директору департаменту ЖКГ з питань підбору кадрів керівників підприємств, що  працюють у галузі житлового господарства.4.13. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.14. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.15. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги, в т.ч. і через МІРЦ.

4.16. Проводить збір, узагальнення та аналіз матеріалів з розрахунків за послуги з утримання (управління) будинків, споруд та прибудинкових територій, розрахунків з суміжними організаціями та вживає заходів щодо ліквідації заборгованості.

4.17. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вживає заходів щодо впровадження їх у місті Миколаєві. Надає інформацію про результати їх впровадження за результатами року для  публікації на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

4.18. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо впровадження нових форм та методів управління житловим господарством.

4.19. Розробляє та реалізовує програми створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, виконує підготовку програм співфінансування.

 4.20. Впроваджує в порядку і межах, визначених законодавством, тарифи на послуги з утримання (управління) будинків споруд та прибудинкових територій.

4.21. Узагальнює пропозиції депутатського корпусу та адміністрацій районів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств житлово-комунальної сфери по реконструкції, капітальному ремонту та утриманню об’єктів житлового фонду міста.

4.22. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.23. Здійснює координацію комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлового господарства, розгляд їх виробничих планів, розробку пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

4.24. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

 

5. Права управління

 

5.1. Працівники управління мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- за дорученням директора департаменту ЖКГ здійснювати контроль, проводити перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників управління та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ планування та з координації діяльності

житлового господарства управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ планування та з координації діяльності житлового господарства (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними й методичними матеріалами у галузі житлово-комунального господарства, наказами департаменту ЖКГ, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики із забезпечення комплексного розвитку житлового господарства для найбільш повного задоволення потреб населення у житлово-комунальних послугах.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Здійснює управління об’єктами житлового господарства.

2.4. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи житлового господарства міста.

2.5. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств, які працюють у галузі житлового господарства.

2.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура відділу та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Здійснює координацію робіт житлово-експлуатаційними підприємствами комунальної форми власності (управителями) згідно з діючими нормами за:

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- утриманням ліфтового господарства;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.2. Здійснює координацію комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлового господарства, розгляд їх виробничих планів, розробку пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

4.3. Проводить збір та узагальнює статистичну та бухгалтерську звітність від підприємств, що обслуговують житловий фонд міста.

4.4. Контролює та проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що обслуговують житловий фонд міста та вживає заходів щодо ліквідації кредиторської заборгованості цих підприємств.

4.5. Здійснює залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.6. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.7. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.8. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги, в т.ч. і через МІРЦ.

4.9. Проводить збір, узагальнення та аналіз розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

4.10. Проводить збір, узагальнення та аналіз розрахунків підприємств, які обслуговують житловий фонд міста, за спожиті енергоносії та вживає заходів щодо ліквідації їх заборгованості.

4.11. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

4.12. Формує план з утримання та капітального ремонту житлового фонду міста та здійснює контроль за виконанням робіт згідно з планом.

4.13. Узагальнює пропозиції депутатського корпусу та виконавчих органів міської ради з реконструкції та капітального ремонту об’єктів житлового фонду міста.

4.14. Координує та контролює придбання матеріалів, виконання робіт та послуг підприємствами, що обслуговують житловий фонд міста, які виконуються за державні кошти за напрямком діяльності відділу.

4.15. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.16. Організовує заходи щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

4.17. Здійснює заходи з вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлового господарства.

4.18. Розробляє та реалізовує пропозиції по залученню додаткових ресурсів у фінансуванні розвитку та отримання об’єктів житлового господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм згідно з діючим законодавством.

4.19. Здійснює аналіз та прогнозування у сфері житлово-комунального господарства міста. Сприяє впровадженню сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагородження працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з експлуатації житлового господарства

управління житлового господарства

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з експлуатації житлового господарства (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ)  та безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Здійснює управління об’єктами житлового господарства міста та житлово-експлуатаційними підприємствами, які надають послуги мешканцям міста згідно із законодавчими актами.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Вносить пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення мережі підприємств усіх форм власності, які працюють у галузі житлового господарства.

2.4 Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління житлового господарства – начальник відділу (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник начальника управління-начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління –

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 3

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Планує роботи з утримання, ремонту житлового фонду міста Миколаєва.

4.2. Здійснює контроль за організацією робіт житлово-експлуатаційними підприємствами міста (управителями) згідно з діючими нормами за:

- утриманням та поточним ремонтом житлового фонду;

- технічним обслуговуванням житлового фонду;

- підготовкою об’єктів житлового призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- експлуатацією димових та вентиляційних каналів;

- аварійним обслуговуванням житлового фонду;

- експлуатацією будинків підвищеної поверховості;

- якістю наданих послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

- іншими заходами, пов’язаними з експлуатацією житлового фонду.

4.3. Організує своєчасний і об’єктивний розгляд по суті в установленому порядку пропозицій, заяв, скарг громадян з питань обслуговування та ремонту житлового фонду міста. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

4.4. Вносить пропозиції заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління з питань підбору кадрів керівників підприємств, що  працюють у галузі житлового господарства.

4.5. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради для вирішення питань життєдіяльності житлового господарства міста та належного санітарного стану.

4.6. Бере участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста житлових об’єктів на території міста, балансоутримувач яких не визначений.

4.7. Бере участь у розробці та вносить пропозиції щодо впровадження державних та міських програм та здійснює контроль за виконанням міських та загальнодержавних програм.

4.8. Бере участь у підготовці об’єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.9. Надає практичну допомогу підпорядкованим підприємствам за напрямком діяльності по організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки.

4.10. Організовує і контролює роботу комісії з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших обєктів житлового госопдарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Вимагати від представників житлово-експлуатаційних підприємств усіх форм власності надання матеріалів, які стосуються питань обслуговування житлового фонду.

5.2. Координувати діяльність житлово-експлуатаційних підприємств з питань належного утримання об’єктів житлового господарства.

5.3. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.6. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.7. Інші права, які належать до його компетенції.

5.8. Заступник начальника управління – начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством

управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з впровадження нових форм управління житловим господарством (далі – відділ) входить до складу управління житлового господарства (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління житлового господарства (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами й розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними й методичними матеріалами у галузі житлово-комунального господарства, Положенням про управління житлового господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста, впровадження інвестиційних проектів та програм для повного задоволення потреб населення у якісних житлово-комунальних послугах.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлового господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства, відповідно до повноважень відділу та контролює їх впровадження.

2.4. Здійснює інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

2.5. Проводить збір, узагальнення та аналіз матеріалів, які надаються адміністраціями районів Миколаївської міської ради, із діяльності, характеристик та розрахунків за житлово-комунальні послуги ОСББ, ЖБК.

2.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи відділу

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління житлового господарства - начальник відділу (далі – заступник начальника управління – начальник відділу). Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник начальника управління - начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління – начальник відділу       – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Бере участь у розробці інвестиційних проектів і загальноміських програм у сфері житлово-комунального господарства. Вживає заходи щодо їх впровадження.

4.2. Бере участь в розробленні проектів щодо здійснення радикальних економічних реформ у галузі, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці згідно з діючим законодавством.

4.3. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вживає заходи щодо впровадження їх у місті.

4.4. Сприяє залученню на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, інвестиційних фірм, незалежно від форм власності та місцезнаходження, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку житлово-комунального господарства.

4.5. Координує роботу в рамках міста щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і сприяння розвитку органів самоорганізації населення (ОСН) у рамках Програм реформування ЖКГ та розвитку ОСН міста Миколаєва.

4.6. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

4.7. Готує в установленому порядку проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови щодо покращання експлуатації та реформування житлово-комунального господарства міста.

4.8. Організовує проведення конкурсів з визначення виконавців послуг з утримання (управління) багатоквартирним житловим будинком.

4.9. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня самоорганізації населення (ОСН) багатоквартирних житлових будинків, забезпечує функціонування та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

4.10. Проводить збір, узагальнення, систематизацію, ведення та аналіз відкритого реєстру об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів, які обслуговують житловий фонд у місті Миколаєві.

4.11. Формує та узагальнює перспективні плани капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлового господарства міста, де створені ОСББ, за рахунок всіх джерел фінансування, в тому числі з Програми розвитку ООН.

4.12. Організовує навчання фахівців за спеціальністю “Управління житлом”.

4.13. Готує інформацію та звіти у галузеві органи державного управління.

4.14. Розглядає звернення, пропозиції та скарги громадян та організацій міста в установленому законодавством порядку, вживає заходи щодо усунення причин, які викликають скарги.

4.15. Розробляє і реалізовує програми створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, проводить підготовку програм співфінансування

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Заступник начальника управління-начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління комунального господарства міста

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ).

1.2. Управління у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним безпосередньо директору департаменту ЖКГ.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державну службу”, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент ЖКГ та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності управління є:

2.1.1. Забезпечення належного утримання об’єктів комунального призначення (дороги, тротуари (окрім приватного сектору), мережі зливової каналізації, мости, мережі зовнішнього освітлення, технічні засоби організації дорожнього руху, кладовища) (далі – об’єкти комунального господарства), що належать до комунальної власності Миколаївської міської ради, планомірного розвитку комунального господарства та задоволення у повному обсязі потреб населення з надання якісних послуг з водо-, тепло-, електрозабезпечення та водовідведення.

2.1.2. Здійснення ефективної та сталої роботи підприємств комунального господарства з утримання об’єктів комунального призначення, забезпечення мешканців якісними комунальними послугами, дієвого контролю за виконанням інших нормативно-правових актів, які стосуються комунального господарства.

2.1.3. Здійснення координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств (МКП “Миколаївводоканал”, КП ММР “ЕЛУ автодоріг”, КМ  ММР “ГДМБ”, КСМЕП, КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”, КП ММР “Дорога”) (далі – комунальних підприємств), розробки пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи в напрямку розвитку об’єктів комунального господарства.

2.1.4. Здійснення співпраці з іншими органами, установами або організаціями незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері комунального господарства, в будівництві, реконструкції, ремонті комунальних об’єктів, в межах договірних зобов’язань, та у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.1.5. Надання відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційних матеріалів про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформації, необхідної для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура управління та організація роботи

 

3.1. Управління очолює заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління комунального господарства, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.3. До складу управління входять:

заступник директора департаменту ЖКГ –

начальник управління                                                           – 1

заступник начальника управління                                        – 1

відділ з експлуатації комунальних об’єктів                          – 5

відділ з координації діяльності комунального

господарства                                                                        – 3

3.4. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має заступника.

3.5. Обов’язки працівників управління регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція управління

 

4.1. Здійснює оперативне управління комунальними підприємствами, які виконують роботи з утримання об’єктів комунального господарства, відповідно до укладених договорів; співпрацює з підприємствами незалежно від форми власності, які надають комунальні послуги мешканцям міста згідно з відповідними рішеннями уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4.2. Вносить пропозиції щодо здійснення радикальних економічних реформ на комунальних підприємствах, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці згідно з діючим законодавством.

4.3. Вивчає та вносить пропозиції щодо впровадження передових методів утримання об’єктів комунального господарства у місті Миколаєві.

4.4. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, відповідно до повноважень управління, які стосуються покращання роботи з утримання об’єктів комунального господарства міста.

4.5. Вносить пропозиції щодо вдосконалення структури комунальних підприємств, які працюють у галузі комунального господарства. При необхідності організовує проведення конкурсів серед підприємств з визначення виконавця послуг на послуги з утримання об’єктів комунального господарства.

4.6. Координує придбання товарів, виконання робіт та послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності управління.

4.7. Координує роботи щодо підготовки об’єктів комунального призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період та надає інформацію з їх підготовки до узагальнення до секретаря міського штабу.

4.8. Проводить аналіз господарсько-фінансової діяльності комунальних підприємств та вносить пропозиції щодо поліпшення їх роботи.

4.9. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян, вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають по напрямках роботи управління.

4.10. У межах повноважень вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій в комунальному господарстві міста.

4.11. Взаємодіє з адміністраціями районів Миколаївської міської ради, управліннями та відділами виконавчих органів міської ради по  вирішенню питань стабільної роботи комунальних підприємств та надання ними якісних послуг.

4.12. Здійснює планування та координацію робіт з утримання, ремонту, реконструкції, будівництва об’єктів комунального господарства, та в межах укладених договорів – контроль за ефективним використанням за призначенням виділених бюджетних коштів.

4.13. Бере участь у комісії з приймання-передачі до комунальної власності міста комунальних об’єктів та мереж водо-, тепло-, електрозабезпечення, каналізації, розташованих на території міста, балансова належність яких не визначена.

4.14. Готує пропозиції до тендерного комітету для проведення  закупівель на виконання необхідних робіт, відповідно до плану фінансування по напрямках діяльності управління.

4.15. Планує, організовує і реалізовує заходи з водозабезпечення, водовідведення та очищення стічних вод у місті.

4.16. Організовує заходи з належного утримання та експлуатації об’єктів комунального господарства в межах повноважень.

4.17. Розробляє процедури і механізми з підвищення якості послуг, які надаються комунальними підприємствами. Надає інформацію про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

4.18. Координує діяльність підприємств усіх форм власності щодо благоустрою шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення.

4.19. Організовує діяльність з утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

4.20. У межах наданих повноважень вносить пропозиції з розробки проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, бере участь в їх реалізації, розглядає інвестиційні проекти.

4.21. Виконує функції замовника з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів на об’єктах комунального господарства, згідно із затвердженими міськими програмами, державним і міським бюджетним фінансуванням.

 

5. Права управління

 

5.1. Працівники управління мають право:

5.1.1. Давати оперативні завдання керівникам комунальних підприємств.

5.1.2. Вносити директору департаменту ЖКГ пропозиції щодо укладання та скасування контрактів з керівниками комунальних підприємств.

5.1.3. Отримувати від комунальних підприємств інформацію з використання бюджетних коштів цільового призначення, в межах укладених договорів.

5.1.4. Розробляти і погоджувати положення про управління, відділи та посадові інструкції керівників і спеціалістів управління.

5.1.5. Розподіляти обов’язки між працівниками управління.

5.1.6. Вносити пропозиції щодо нагородження керівників комунальних підприємств, та працівників управління. Готувати подання щодо їх притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.1.7. Регулювати роботу управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються напрямків діяльності управління.

5.1.8. Організовувати, регулювати та контролювати своєчасний та якісний розгляд працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління, а також підготовку відповідних проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

5.1.9. Вести особистий прийом громадян.

5.1.10. Забезпечувати дотримання працівниками управління діючого законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції.

5.1.11. Здійснювати інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з експлуатації комунальних об’єктів

управління комунального господарства міста

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з експлуатації комунальних об’єктів управління комунального господарства міста департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом управління комунального господарства міста (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та підпорядкований безпосередньо заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління комунального господарства міста департаменту ЖКГ та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності відділу є:

2.1.1. Утримання та розвиток об’єктів благоустрою (доріг, тротуарів (окрім приватного сектору), мереж зливової каналізації, мостів, мереж зовнішнього освітлення, технічних засобів організації дорожнього руху, кладовищ) (далі – об’єкти комунального господарства).

2.2. Відділ у межах своєї компетенції:

2.2.1. Здійснює контроль за роботою підпорядкованих комунальних підприємств: МКП “Миколаївводоканал”, КП ММР “ЕЛУ автодоріг”, КМ  ММР “ГДМБ”, КСМЕП, КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”, КП ММР “Дорога” (далі – комунальних підприємств) щодо утримання об’єктів комунального господарства.

2.2.2. Організовує роботи та контроль за утриманням об’єктів комунального господарства.

2.2.3. Вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій з питань, що входять до компетенції відділу.

2.2.4. Вносить пропозицій щодо здійснення радикальних економічних реформ у галузі нових методів господарювання, відповідно до повноважень відділу.

2.2.5. Оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність відділу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста та його заступнику.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Координація та контроль за придбанням товарів, наданням послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності відділу.

4.2. Організація роботи та здійснення технічного контролю за роботою комунальних підприємств щодо утримання об’єктів комунального господарства, у тому числі з підприємствами, організаціями тощо, відповідно до укладених договорів.

4.3. Взаємодія з адміністраціями районів Миколаївської міської ради, виконавчими органами міської ради по вирішенню питань утримання об’єктів комунального господарства.

4.4. Участь в підготовці об’єктів комунального призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4.5. Співпраця з підприємствами, які надають послуги з тепло-, газо-, електрозабезпечення.

4.6. Підготовка технічних завдань та пропозицій для проведення процедури закупівель з утримання об’єктів комунального господарства, по напрямках роботи відділу.

4.7. Сприяння належному утриманню, ефективній експлуатації комунальних об’єктів та наданню якісних послуг населенню.

4.8. Організація своєчасного та правомірного розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян, запитів та звернень депутатів усіх рівнів та вжиття заходів щодо усунення причин, які їх викликають, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

4.9. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій з питань, що входять до компетенції відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Вимагати від представників підприємств, з якими укладено договори підряду, матеріалів, які стосуються питань управління об’єктами благоустрою та кладовищ.

5.2. Координувати діяльність комунальних підприємств з питань належного утримання об’єктів благоустрою та кладовищ.

5.3. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.6. Начальник відділу має право клопотати до заступника директора департаменту ЖКГ – начальника управління з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з координації діяльності комунального господарства

управління комунального господарства міста

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з координації діяльності комунального господарства (далі – відділ) входить до складу управління комунального господарства міста (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста (далі – заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними й методичними матеріалами у галузі житлово-комунального господарства, наказами департаменту ЖКГ, Положенням про управління комунального господарства департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Координує роботу підпорядкованих комунальних підприємств (МКП “Миколаївводоканал”, КП ММР “ЕЛУ автодоріг”, КМ ММР “ГДМБ”, КСМЕП, КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”, КП ММР “Дорога” (далі  – комунальні підприємства), інших органів, установ або організацій, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність в сфері надання комунальних послуг, будівництві, реконструкції, ремонті об’єктів комунального господарства, аналізує результати діяльності, розробляє пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи.

2.2. Координує діяльність підприємств усіх форм власності щодо благоустрою шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення.

2.3. Вивчає та вносить пропозиції щодо впровадження передових методів утримання об’єктів комунального господарства у місті Миколаєві.

2.4. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи комунального господарства міста.

2.5. Бере участь у розробці проектів цільових міських програм з благоустрою міста.

2.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура відділу та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ – начальнику управління комунального господарства міста та його заступнику.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Проведення аналізу господарсько-фінансової діяльності комунальних підприємств та внесення пропозицій щодо поліпшення їх роботи.

4.2. Планування роботи з утримання, поточного, капітального ремонту, реконструкції, будівництва об’єктів благоустрою і кладовищ та підготовка пропозицій до тендерного комітету щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

4.3. Внесення пропозицій щодо вдосконалення структури комунальних підприємств, які працюють у галузі комунального господарства. При необхідності організація проведення конкурсів серед підприємств з визначення виконавця послуг на послуги з утримання об’єктів комунального господарства.

4.4. Підготовка та оформлення проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради і розпоряджень міського голови в межах повноважень відділу.

4.5. У межах наданих повноважень внесення пропозицій з розробки проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, прийняття участі в їх реалізації, розгляд інвестиційних проектів та підготовка звітів для узагальнення про їх виконання.

4.6. Координація діяльності підприємств усіх форм власності щодо благоустрою шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення.

4.7. Проведення роботи по залученню на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста.

4.8. Внесення пропозицій щодо здійснення економічних реформ у галузі, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці, згідно з чинним законодавством.

4.9. Отримання статистичної звітності від комунальних підприємств, складання зведених звітів та забезпечення своєчасного їх подання відповідним органам.

4.10. Планування, організація і реалізація заходів з водозабезпечення, водовідведення та очищення стічних вод у місті.

4.11. Розробка процедур і механізмів з підвищення якості послуг які надаються комунальними підприємствами. Надання інформації про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

4.12. Узагальнення пропозицій адміністрацій Миколаївської міської ради та комунальних підприємств з питань будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунального господарства міста.

4.13. У межах наданих повноважень внесення пропозицій з розробки проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, участь в їх реалізації, розгляд інвестиційних проектів.

4.14. Участь у комісії з приймання-передачі до комунальної власності міста комунальних об’єктів та мереж водо-, тепло-, електрозабезпечення, каналізації, розташованих на території міста, балансова належність яких не визначена.

4.15. Скликання, у встановленому порядку, нарад з питань, що входять до компетенції відділу.

4.16. Опрацювання запитів та звернень, депутатів всіх рівнів, надання інформації, висновків та пропозицій з питань діяльності відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- отримувати від підприємств інформацію з використання бюджетних коштів цільового призначення, в межах укладених договорів;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ – начальником управління з приводу нагородження працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з Кодексом законів про працю України.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Посадові особи відділу несуть відповідальність щодо дотримання діючого законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління екології

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підпорядковане і підконтрольне директору департаменту ЖКГ.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про благоустрій населених пунктів”, іншими законодавчими актами, Положенням про департамент ЖКГ та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Управління у межах своєї компетенції:

2.1.1. Бере участь у реалізації державної та міської політики з питань охорони навколишнього природного середовища благоустрою та озеленення в місті.

2.1.2. Реалізує повноваження міської ради, виконкому міської ради в галузі охорони навколишнього природного середовища, озеленення та благоустрою.

2.1.3. Організовує виконання рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього середовища, благоустрою та раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

2.1.4. Проводить аналіз стану і тенденцій розвитку екологічної ситуації в місті, організовує моніторинг навколишнього природного середовища.

2.1.5. Організовує підготовку проектів міських програм з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою, бере участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля.

2.1.6. Організовує виконання міських програм з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою, окремих розділів загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля та благоустрою, у тому числі програм соціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

2.1.7. Координує питання поводження з ТПВ в межах повноважень департаменту ЖКГ відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.8. Бере участь у розробці та виконанні Екологічної політики міста Миколаєва.

2.1.9. Здійснює координацію щодо дотримання природоохоронного законодавства, використання та охорони природних ресурсів місцевого та загальнодержавного значення.

2.1.10. Готує матеріали і пропозиції з питань охорони навколишнього середовища, благоустрою, озеленення та санітарного стану міста для розгляду їх на засіданнях міської ради, виконкому міської ради та постійних комісій міської ради, нарадах різних рівнів органів влади.

2.1.11. Організовує і проводить заходи із утримання, озеленення та благоустрою на об’єктах, підпорядкованих департаменту ЖКГ, в тому числі на зоні відпочинку, пляжах міста.

2.1.12. Координує діяльність установ незалежно від форм власності щодо організації благоустрою населених пунктів, у тому числі шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також населення.

2.1.13. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи управління

 

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.3. Управління складається з двох відділів: відділу екології і відділу озеленення та благоустрою.

3.4. До складу управління входять:

начальник управління                                                           – 1

заступник начальника управління                                        – 1

відділ екології                                                                       – 3

відділ озеленення та благоустрою                                        – 5

3.5. Права та обов’язки працівників управління регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція управління

 

Управління виконує свої основні завдання та функції в межах своїх повноважень.

4.1. Координує діяльність місцевих органів управління, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міської ради, незалежно від форми власності і відомчого підпорядкування з питань охорони довкілля та благоустрою.

4.2. Організовує та забезпечує діяльність комісії по обстеженню зелених насаджень, оформлює акти обстежень зелених насаджень, довідки про наявність зелених насаджень відповідно до звернень громадян, організацій.

4.3. Здійснює розрахунок у встановленому порядку розмірів компенсаційної (відновлювальної) вартості зелених насаджень.

4.4. Бере участь в організації необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення.

4.5. Бере участь у зовнішньоекономічному співробітництві у галузі охорони довкілля та благоустрою міста.

4.6. Надає пропозиції щодо використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

4.7. Вносить пропозиції щодо розподілу коштів загального фонду та фонду розвитку міста відповідно до основних завдань управління.

4.8. Бере участь в організації екологічної освіти та інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища.

4.9. Розглядає звернення громадян відповідно до профілю управління і готує відповіді та пропозиції (проекти рішень) щодо них.

4.10. Координує та контролює придбання товарів, виконання робіт та послуг, які виконуються за державні кошти відповідно до напрямку діяльності управління.

4.11. Організовує розробку, погодження та затвердження проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

4.12. Веде контроль за виконанням заходів з утримання об’єктів природно-заповідного фонду міста.

4.13. Готує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього середовища та благоустрою, матеріали і пропозиції для розгляду їх на засіданнях постійних комісій міської ради, нарадах усіх рівнів відповідно до напрямку діяльності управління.

4.14. Готує технічні завдання для проведення державних закупівель відповідно до повноважень відділів.

4.15. Організовує проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з перевезення побутових відходів.

4.16. Розглядає матеріали та проекти інвесторів, інших осіб за напрямками діяльності управління.

4.17. Організовує проведення міських акцій та суботників з благоустрою та озеленення території міста.

4.18. Координує діяльність міського полігона твердих побутових відходів.

4.19. Бере участь у впровадженні екологічного менеджменту у структурних підрозділах виконавчих органів міської ради.

4.20. Готує матеріали з питань поводження з тваринами на території міста Миколаєва (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови тощо).

4.21. Здійснює координацію робіт підпорядкованих комунальних підприємств: КП “Миколаївкомунтранс”, КП “Обрій-ДКП”, КП “Центр захисту тварин”, КП “Миколаївські парки”, ДП КП “Миколаївкомунтранс” АС “Центральний” та контролює виконання робіт підрядним підприємством, яке обслуговує комунальні об’єкти зеленого господарства міста.

 

5. Права

 

5.1. Права управління базуються на основних функціях і завданнях та направлені на їх виконання:

5.1.1. Отримувати від підрозділів виконкому міської ради, підприємств, організацій і установ, інших юридичних осіб, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, матеріали та інформацію, необхідну для роботи управління.

5.1.2. Брати участь у комісіях по перевірці діяльності підприємств, організацій та установ з питань дотримання природоохоронного законодавства разом з іншими контролюючими органами відповідно до компетенції управління.

5.1.3. Вносити пропозиції міській раді щодо надання пільг при оподаткуванні підприємств, організацій, у разі реалізації ними ефективних заходів стосовно раціонального використання природних ресурсів при організації екологічно чистих виробництв, впровадженні очисного обладнання.

5.1.4. Готувати та вносити пропозиції щодо розподілу коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

5.1.5. Вносити пропозиції міській раді стосовно вибору підприємств та технологій поводження з відходами.

5.2. Начальник управління має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагородження працівників управління або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ екології

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ екології (далі – відділ) є структурним підрозділом управління екології (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підпорядковується безпосередньо начальнику управління екології департаменту ЖКГ (далі – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншими законами, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положеннями про департамент ЖКГ, управління та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Відділ у межах своєї компетенції:

2.1.1. Бере участь у реалізації державної та міської політики з питань охорони навколишнього природного середовища в місті.

2.1.2. Організовує виконання рішень міської ради та її виконкому з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, здійснює контроль за їх виконанням.

2.1.3. Проводить аналіз стану і тенденцій розвитку екологічної ситуації в місті.

2.1.4. Організовує підготовку міських програм з охорони навколишнього природного середовища, бере участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля.

2.1.5. Організовує виконання міських програм з охорони навколишнього природного середовища, окремих розділів загальнодержавних і регіональних програм з охорони довкілля, у тому числі програм соціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

2.1.6. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу входить:

4.1. Підготовка проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань охорони навколишнього природного середовища; матеріалів і пропозицій з питань охорони навколишнього середовища для розгляду їх на сесіях міської ради, на засіданнях постійних комісій міської ради, нарадах у міського голови, заступників міського голови.

4.2. Надання пропозицій щодо використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища та здійснення контролю за їх витрачанням.

4.3. Участь в організації заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення.

4.4. Участь у зовнішньоекономічному співробітництві у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

4.5. Участь в організації екологічної освіти та інформуванні населення про стан навколишнього природного середовища.

4.6. Розгляд заяв про наміри до матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, заяв про наміри щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря, матеріалів щодо погодження на отримання дозволів та лімітів на водокористування.

4.7. Участь у впровадженні екологічного менеджменту у структурних підрозділах виконавчих органів міської ради.

4.8. Підготовка матеріалів з питань поводження з безпритульними та домашніми собаками і котами у місті (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови тощо).

4.9. Організація розробки та реалізації проектів щодо будівництва, реконструкції або створення об’єктів природоохоронного призначення.

4.10. Організація розробки, погодження та затвердження проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

4.11. Розгляд звернень громадян, громадських організацій, підприємств, організацій, установ відповідно до профілю відділу.

4.12. Координація та контроль за придбанням товарів, виконанням робіт та послуг, які виконуються за державні кошти в напрямку діяльності відділу.

4.13. Розгляд інвестиційних проектів, інших проектів відповідно до компетенції відділу.

4.14. Організація розробки, погодження та затвердження проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

4.15. Контроль за виконанням заходів з утримання об’єктів природо-заповідного фонду міста.

4.16. Забезпечення реалізації державної та міської екологічної політики.

4.17. Здійснення координації діяльності підпорядкованого комунального підприємства – КП ММР “Центр захисту тварин”.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ має право:

- брати участь у перевірках разом з іншими контролюючими органами з питань, які відносяться до компетенції відділу;

- отримувати від підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, матеріали та інформацію, необхідні для виконання функцій та завдань відділу відповідно до чинного законодавства.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ озеленення та благоустрою управління екології

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ озеленення та благоустрою (далі – відділ) є структурним підрозділом управління екології (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підпорядковується безпосередньо начальнику управління екології департаменту ЖКГ (далі – начальник управління).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положеннями про департамент ЖКГ, управління та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Відділ у межах своєї компетенції:

2.1.1. Бере участь у реалізації державної та міської політики з питань озеленення та благоустрою міста.

2.1.2. Організовує виконання рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з координації робіт з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста.

2.1.3. Готує матеріали та пропозиції з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста для розгляду їх на засіданнях міської ради, виконкому міської ради та постійних комісій міської ради, нарадах.

2.1.4. Готує поточні та перспективні плани з догляду та санітарного очищення об’єктів благоустрою згідно з доведеними лімітами.

2.1.5. Координує питання поводження з ТПВ в межах повноважень департаменту ЖКГ у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.1.6. Бере участь у розробці та виконанні Екологічної політики міста Миколаєва.

2.1.7. Організовує і проводить заходи із утримання, озеленення та благоустрою на об’єктах, підпорядкованих департаменту ЖКГ.

2.1.8. Координує діяльність установ незалежно від форм власності щодо організації благоустрою населених пунктів, у тому числі шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також населення.

2.1.9. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник відділу. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу входить:

4.1. Підготовка проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста, матеріалів і пропозицій з питань благоустрою, озеленення та санітарного стану міста для розгляду їх на засіданнях постійних комісій міської ради, нарадах у міського голови, заступників міського голови.

4.2. Участь в комісіях по обстеженню зелених насаджень та підготовка відповідних документів за результатами обстежень.

4.3. Підготовка рішень щодо знесення, кронування та обрізки зелених насаджень в установленому законодавством порядку.

4.4. Розрахунок у встановленому порядку розмірів компенсаційної (відновлювальної) вартості зелених насаджень.

4.5. Організація виконання необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, стихійного лиха та інших надзвичайних подій.

4.6. Підготовка актів, довідок по обстеженню зелених насаджень, проектів рішень щодо знесення зелених насаджень на об’єктах будівництва, реконструкції або іншого благоустрою.

4.7. Участь у зовнішньоекономічному співробітництві у сфері, озеленення, благоустрою, поводження з відходами спільно з іншими відділами.

4.8. Розгляд матеріалів, проектів інвесторів та інших осіб у сфері благоустрою та поводження з побутовими відходами.

4.9. Підготовка технічних завдань для проведення закупівель згідно з напрямками діяльності відділу.

4.10. Підготовка матеріалів для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення ТПВ в місті Миколаєві згідно з повноваженнями.

4.11. Вирішення питань щодо контролю за:

- поліпшенням санітарного стану парків, скверів, місць відпочинку;

- створенням нових зелених зон;

- інвентаризацією зелених насаджень на території міста, парків, скверів;

- видаленням сухих, аварійних та буреломних дерев за зверненнями фізичних та юридичних осіб;

- роботами по ремонту, утриманню та санітарному очищенню зелених зон, малих архітектурних форм (фонтани) та штучних споруд (лави, урни, вази);

- організацією озеленення, охороною зелених насаджень на об’єктах благоустрою, які закріплені за департаментом ЖКГ;

- санітарним станом міста під час проведення свят та масових заходів;

- роботою звалища опалого листя.

4.12. Організація заходів та надання звітів щодо проведення міських акцій та суботників з благоустрою та озеленення території міста.

4.13. Розгляд та підготовка відповідей на звернення громадян, громадських організацій, підприємств, організацій, установ відповідно до профілю відділу.

4.14. Координація діяльності міського полігона твердих побутових відходів.

4.15. Координація та контроль за придбанням товарів, виконанням робіт та послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності управління.

4.16. Здійснення координації робіт підпорядкованих комунальних підприємств КП ММР “Миколаївкомунтранс”, КП ММР “Обрій-ДКП”, КП  “Миколаївські парки”, ДП КП “Миколаївкомунтранс” АС “Центральний” та контроль за виконанням робіт підрядним підприємством, яке обслуговує комунальні об’єкти зеленого господарства міста.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Отримувати від виконавчого комітету, підприємств, організацій і установ, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, матеріали та інформацію, необхідні для виконання функцій та завдань відділу у відповідності до чинного законодавства.

5.2. Брати участь у перевірках діяльності підприємств, організацій та установ з питань дотримання природоохоронного законодавства та санітарного стану разом з іншими контролюючими органами.

5.3. Вносити пропозиції щодо скасування дозволів (ордерів) на знесення, кронування та санітарну обрізку зелених насаджень у разі недотримання заявником покладених на нього обов’язків та стягувати відповідну компенсацію.

5.4. Вносити пропозиції щодо використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища.

5.5. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: