Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

23 березня 2017                                                                                     № 69р

Про затвердження структури

управління освіти Миколаївської

міської ради та Положень про

його структурні підрозділи

 

На виконання рішень міської ради від 22.12.2016 № 13/1 “Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради”, від 23.02.2017 № 16/32 “Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради”, розпорядження міського голови від 27.02.2017 № 45р “Про затвердження штатної чисельності органів Миколаївської міської ради” зі змінами , керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити структуру управління освіти Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Затвердити Положення про структурні підрозділи управління освіти Миколаївської міської ради (додаються).

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                     А.Д. Дадівєрін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 23 березня 2017

№ 69р

 

СТРУКТУРА

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Начальник управління

1

Заступник начальника

2

Відділ координації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

5

Відділ загальної середньої та дошкільної освіти

4

Відділ кадрів

4

Відділ виховної роботи

4

Відділ захисту прав дітей

3

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 23 березня 2017

№ 69р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрів

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ кадрів (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління освіти Миколаївської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається міським головою за погодженням з начальником управління та має повну вищу педагогічну освіту і стаж кадрової роботи або на керівних посадах в закладах освіти не менше 3 років.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством

1.3. Відділ підпорядковується начальнику управління освіти.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

1.5. Відділ має свої печатку і штамп.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Організація і здійснення кадрової роботи в управлінні освіти та навчальних закладах м. Миколаєва; просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування апарату управління освіти за діловими якостями та професійною компетенцією, заохочення їх до кар’єри.

2.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи в апараті управління освіти, закладах освіти міста, підвідомчих установах, внесення пропозицій начальнику управління освіти щодо їх вдосконалення.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              – 1

Головний спеціаліст                                           – 3

 

4. Функції відділу

 

4.1. Здійснює керівництво і контроль за роботою керівників закладів освіти міста з питань кадрової політики.

4.2. Аналізує потребу навчально-виховних закладів у педагогічних кадрах.

4.3. Здійснює контроль за дотриманням Закону України  “Про службу в органах місцевого самоврядування”, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи.

4.4. Комплектує навчальні заклади педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; організовує роботу з керівниками закладів освіти з питань підбору та розстановки кадрів.

4.5. Проводить організаційну роботу з резервом кадрів апарату управління освіти, а також здійснює організаційне керівництво формуванням кадрового резерву; аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в підпорядкованих установах, вносить начальнику управління пропозиції щодо її вдосконалення.

4.6. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

4.7. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років, ранг та наданням відпусток відповідної тривалості.

4.8. Готує необхідні матеріали для укладання та припинення дії контрактів з керівниками закладів освіти міста, а також для призначення на посади та звільнення з посад інших працівників, які є номенклатурою управління освіти.

4.9. Бере участь у проведенні атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів, тематичних перевірках.

4.10. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

4.11. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.12. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4.13. Здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу.

4.14. Здійснює роботу щодо заповнення, обліку і зберігання трудових книжок та особових справ працівників.

4.15. Подає в установленому порядку статистичну звітність з кадрових питань; організовує з цією метою збирання, опрацювання інформації і формування банку даних.

4.16. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

5. Права відділу

 

5.1. Одержувати в установленому порядку від закладів освіти міста, підпорядкованих установ інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в апараті управління освіти та підпорядкованих йому установах.

5.3. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

5.4. Організовувати і проводити в установленому порядку семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами управління освіти, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління освіти, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

_________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 23 березня 2017

№ 69р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ координації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ координації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління освіти Миколаївської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який має заступника та призначається міським головою за погодженням з начальником управління, має повну вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи у навчальних закладах або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника управління освіти.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Взаємодія з державними органами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань забезпечення потреб населення в різних типах загальноосвітніх навчальних закладів, реалізації регіональних програм, освітніх проектів, перспективних планів, дотримання чинних нормативно-правових актів.

2.2. Координація діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо реалізації державної політики з питань організації та здійснення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

2.3. Налагодження ефективної взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів з усіма структурними підрозділами управління та адміністраціями районів Миколаївської міської ради, державною службою з надзвичайних ситуацій, держпродспоживслужбою.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              – 1

Заступник начальника відділу                           – 1

Головний спеціаліст                                           – 3

 

4. Функції відділу

 

4.1. Здійснює координацію і контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів міста з питань планування та розвитку загальноосвітніх навчальних закладів, впровадження нових освітніх технологій, досягнень науки і прогресивного педагогічного досвіду та дотримання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

4.2. Контролює й координує хід реалізації перспективного та річного планів роботи, якості виконання графіка внутрішньошкільного контролю, ефективність діяльності педагогічних рад та органів громадського самоврядування.

4.3. Контролює й координує  виконання норм чинного законодавства, наказів Міністерства освіти і науки  молоді та спорту України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації та управління освіти, рекомендацій науково-методичного центру.

4.4. Контролює діяльність загальноосвітніх навчальних закладів щодо дотримання вимог з ведення документації.

4.5. Контролює правильність складання звітності ЗНЗ–І, ЗСО (продовження навчання після 9 класу), збереження учнівського контингенту упродовж навчального року.

4.6. Готує необхідні матеріали, пам’ятки, експертні листи, питання для співбесід, тощо для здійснення фронтальних та тематичних перевірок управлінської діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо дотримання вимог чинного законодавства в освітній галузі та узагальнює їх.

4.7. Взаємодіє з міською радою та департаментом освіти і науки облдержадміністрації з питань функціонування і розвитку освітньої галузі міста, вносить пропозиції начальнику управління щодо її вдосконалення.

4.8. Надає консультативну допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань управлінської діяльності, планування роботи та дотримання чинного законодавства в галузі освіти.

4.9. Бере участь у проведенні атестації загальноосвітніх навчальних закладів та здійсненні тематичних перевірок.

4.10. Контролює дотримання чинного законодавства під час проведення державної підсумкової атестації учнів.

4.11. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4.12. Готує в установленому порядку звітність з питань діяльності відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Одержувати в установленому порядку від загальноосвітніх навчальних закладів міста, підпорядкованих установ інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Здійснювати інспектування та координацію діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо дотримання чинного законодавства, яке регламентує освітню діяльність.

5.3. Надавати консультативну допомогу, організовувати й проводити в установленому порядку консультації, інструктажі тощо з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснювати взаємодію з іншими структурними підрозділами управління, органами місцевого самоврядування, загальноосвітніми навчальними закладами, установами й організаціями.

5.5. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

 

_______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 23 березня 2017

№ 69р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ виховної роботи

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ виховної роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління). У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління освіти Миколаївської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається міським головою за погодженням з начальником управління та має повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи у навчальних закладах або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років у порядку, визначеному законодавством.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника управління освіти.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Створення гуманного і демократичного виховного середовища в місті.

2.2. Реалізація завдань освіти через впровадження досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.

2.3. Створення умов для різнобічного розвитку особистості.

2.4. Громадянське виховання особистості в умовах становлення українського суспільства.

2.5. Виховання соціально активної особистості через проведення міських суспільних акцій, проектів.

2.6. Підвищення професійного рівня директорів, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів щодо організації ефективного виховного процесу в навчальному закладі.

2.7. Організація діяльності щодо соціально-правового захисту дітей та молоді.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              – 1

Головний спеціаліст                                           – 3

 

4. Функції відділу

 

4.1. Здійснює керівництво і контроль за роботою професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у межах повноважень.

4.2. Аналізує стан освіти з питань виховної роботи.

4.3. Вносить пропозиції з питань виховної роботи, фізичної культури та спорту  до регіональних програм.

4.4. Проводить роботу щодо виявлення, підтримки, розвитку обдарованих дітей.

4.5. Проводить роботу щодо виявлення та підтримки творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів.

4.6. Організовує і проводить творчі конкурси, змагання, міські масові заходи.

4.7. Проводить роботу щодо об’єднання зусиль громадських організацій, установ міста з метою підвищення ефективності виховного процесу.

4.8. Співпрацює з відповідними службами щодо запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням серед учнівської молоді.

4.9. Сприяє розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань.

4.10. Організує роботу щодо оздоровлення дітей і підлітків.

4.11. Здійснює контроль та аналіз стану допризовної підготовки, фізичної культури в професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, організацію проведення міських масових спортивних заходів з учнівською молоддю.

4.12. Забезпечує військовий облік та бронювання військовозобов’язаних в закладах освіти.

4.13. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

 

5. Права відділу

 

5.1. Одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, від керівників навчальних закладів, установ міста.

5.2. Вивчати стан діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних закладів, розробляти рекомендації щодо поліпшення стану виховної роботи в навчальних закладах.

5.3. Брати участь у розробці нових програм, технологій для впровадження в роботу навчальних закладів.

5.4. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань виховної роботи.

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

 

________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 23 березня 2017

№ 69р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ захисту прав дітей

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ захисту прав дітей (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління). У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління освіти Миколаївської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається міським головою за погодженням з начальником управління та має повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи у навчальних закладах або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника управління.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Реалізація завдань освіти в сфері охорони дитинства.

2.2. Реалізація завдань освіти по створенню безпечних, нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти.

2.3. Здійснення соціального захисту дітей, учнівської молоді.

2.4. Організація обліку дітей і підлітків шкільного віку.

2.5. Організація харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій.

2.6. Підвищення професійного рівня керівників навчальних закладів, заступників керівників з виховної роботи, інженерів (відповідальних) з питань охорони праці, громадських інспекторів з охорони дитинства щодо організації роботи по захисту прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              - 1

Головний спеціаліст                                           – 2

 

4. Функції відділу

 

4.1. Здійснює контроль та координацію діяльності навчальних закладів з питань захисту прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу.

4.2. Надає консультативну допомогу керівникам навчальних закладів з питань реалізації завдань освіти в сфері охорони дитинства, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4.3. Аналізує стан роботи навчальних закладів з охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

4.4. Здійснює контроль за виконанням навчальними закладами роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку, за здобуттям повної загальної середньої освіти.

4.5. Здійснює контроль за організацією харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій.

4.6. Здійснює контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці, навчання, виробничого середовища та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань.

4.7. Проводить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

4.8. Здійснює контроль за дотриманням у належному безпечному стані території навчальних закладів, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок.

4.9. Співпрацює з відповідними службами щодо захисту прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу.

4.10. Розробляє регіональні програми з охорони дитинства, комплексні заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

4.11. Бере участь в атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

4.12. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

 

5. Права відділу

 

5.1. Одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, від керівників навчальних закладів, установ міста.

5.2. Вивчати стан діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, розробляти рекомендації щодо реалізації завдань освіти в сфері охорони дитинства, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

5.3. Брати участь у розробці нових програм, технологій для впровадження в роботу навчальних закладів.

5.4. Організовувати і проводити  в  установленому  порядку конференції, семінари, наради тощо з питань охорони дитинства, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

_____________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 23 березня 2017

№ 69р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ загальної середньої та дошкільної освіти

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ загальної середньої та дошкільної освіти (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління). У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління освіти Миколаївської міської ради, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається міським головою за погодженням з начальником управління, має повну вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи у навчальних закладах або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника управління освіти з основної діяльності.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Реалізація державної політики у галузі загальної середньої та дошкільної освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

2.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної та загальної середньої освіти.

2.3. Забезпечення виконання Конституції України щодо мовної політики в освітній галузі; захисту прав учасників навчально-виховного процесу.

2.4. Контроль за дотриманням навчальними закладами законодавства з питань дошкільної та загальної середньої освіти, забезпеченням вимог щодо її змісту, обсягу, форм.

2.5. Участь у розробці та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти; атестації навчальних закладів.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              – 1

Головний спеціаліст                                           – 3

 

4. Функції відділу

 

4.1. Здійснює керівництво і контроль за роботою дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з питань навчання та виховання дітей дошкільного та шкільного віку, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.

4.2. Аналізує стан дошкільної та загальної середньої освіти в місті, розробляє регіональні програми її розвитку, організовує і контролює виконання цих програм.

4.3. Організовує роботу з атестації навчальних закладів; вивчає ефективність організації та управління навчально-виховним процесом.

4.4. Сприяє розвитку мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб населення міста; отриманню обов’язкової повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку.

4.5. Організовує впровадження різних форм навчання та здійснює контроль за їх реалізацією.

4.6. Вносить пропозиції щодо реалізації мовної політики у сфері освіти.

4.7. Консультує керівників навчальних закладів з питань організації та управління навчально-виховним процесом.

4.8. Формує зведені статистичні звіти про стан і розвиток освіти, у тому числі за допомогою інформаційної системи “ІСУО”.

4.9. Інформує населення з актуальних питань навчально-виховного процесу в засобах масової інформації.

4.10. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі.

4.11. Сприяє отриманню обов’язкової дошкільної та повної загальної середньої освіти дітьми та підлітками.

4.12. Організовує тестування: дітей, які мали тривалу перерву в навчанні або раніше не навчалися; дітей, які переходять до закладу з іншим навчальним планом або прибули з інших держав.

4.13. Формує замовлення на видання бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади.

4.14. Здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів.

4.15. Розглядає проекти робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, індивідуальних навчальних планів, структури навчального року та режимів роботи закладів.

4.16. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

4.17. Вживає організаційних заходів щодо наповнення веб-порталу управління освіти, забезпечення його функціонування.

4.18. Здійснює супровід електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади.

 

5. Права відділу

 

5.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних працівників, керівників закладів освіти.

5.2. Сприяти створенню, реорганізації та ліквідації навчальних закладів.

5.3. Проводити консультації та брати участь у нарадах, семінарах керівників навчальних закладів та установ з питань управління навчально-виховним процесом.

5.4. Виходити з пропозиціями щодо скасування (у межах своєї компетенції) дії наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням  повноважень.

5.5. Отримувати від підпорядкованих управлінню освіти закладів інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.6. Представляти інтереси освітньої галузі міста у співпраці з юридичними та фізичними особами.

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

_____________________________________________

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: