Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

26 жовтня 2016                                                                         № 935

Про створення і організацію діяльності

громадських рад при виконавчих органах

Миколаївської міської ради

 

         З метою забезпечення права громадян на участь у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики,  керуючись рекомендаціями, зазначеними у постанові Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», ст.ст. 3, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Типове положення про громадську раду при виконавчому органі Миколаївської міської ради (далі – Типове положення, додається).

2. Затвердити Методичні рекомендації щодо створення і організації діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради (далі – Методичні рекомендації, додаються).

3. Виконавчим органам Миколаївської міської ради в разі утворення громадських рад керуватись Типовим положенням та Методичними рекомендаціями.

4. Дія цього рішення не поширюється на консультативно-дорадчі, координаційні та громадські ради, утворені до прийняття даного рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

Міський голова                                                                                        О.Ф.Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 26 жовтня 2016

№ 935

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при виконавчому органі

Миколаївської  міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Громадська рада при виконавчому органі Миколаївської міської ради (далі – громадська рада) є консультативно-дорадчим громадським органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю міста, врахування громадської думки під час здійснення виконавчим комітетом Миколаївської міської ради функцій і повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України та Законами України, указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі даного Типового положення.

Положення про громадську раду ухвалюється на засіданні громадської ради та затверджується розпорядженням міського голови.

 

2. Повноваження та основні завдання громадської ради

 

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення;

- залучення  широких  верств населення до проведення реформ;

- сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення виконавчими органами Миколаївської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, забезпечення зворотного зв’язку для аналізу ефективності прийнятих рішень в місті;

- створення «прозорого середовища» при прийнятті управлінських рішень, протидія корупції  та здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради;

 

- створення належних умов для розвитку саморегулювання у відповідних галузях та сферах діяльності з метою забезпечення додержання встановлених правил та норм на території міста;

- залучення суб’єктів господарювання та громадян до процесу розробки, обговорення та реалізації програм з питань, що спрямовані на розвиток міста.

 

2.2.  Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує та подає виконавчому органу Миколаївської міської ради (далі – виконавчий орган) пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- подає виконавчому органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення його роботи;

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу проектів нормативно-правових актів;

- здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим органом пропозицій та зауважень громадськості;

- інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста;

- збирає, узагальнює та подає виконавчим органам інформацію про пропозиції громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для розвитку міста;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

2.3.Громадська рада має право:

- залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

- утворювати тимчасові, постійні комісії та експертні групи;

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

- отримувати від виконавчого органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю (крім тих нормативно-правових актів, які мають ознаки індивідуальних конкретних приписів);

- делегувати представників громадської ради для участі в засіданнях Миколаївської міської ради, виконавчого комітету, постійних депутатських комісіях з питань, що стосуються сфери діяльності громадської ради;

- делегувати представників громадської ради для участі у співбесідах кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради під час проведення відповідних конкурсів.

 

3. Членство у раді, права та обов’язки членів ради

 

3.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства) та представники суб’єктів господарювання. Громадські ради можуть утворюватися представниками однієї галузі або декількох різних галузей та сфер діяльності.

 

3.2. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради. До складу громадської ради може бути обрано лише по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства, групи суб’єктів господарювання (не менше п’яти).

 

3.3. Не допускається обрання до складу громадської ради більш ніж по одному представнику від двох або більше організацій, юридичних осіб чи груп суб’єктів господарювання, які мають між собою структурний зв’язок, зокрема правовий, фінансовий чи особистісний, мають право та спосіб чинити вплив на діяльність одне одного (наприклад, є підпорядкованими одне одному або мають структурний горизонтальний зв’язок, їх представники входять до складу органів управління одне одного або перебувають у родинних зв’язках).

 

3.4. Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами, але має становити не менше 7 та не більше 35 осіб.

Термін повноважень складу громадської ради становить два роки.

 

3.5. Для формування складу громадської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень діючої громадської ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового її складу. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства та суб’єктів господарювання, в тому числі тих, які є членами діючої громадської ради та органу, при якому створюється рада.

 

3.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет в обов'язковому порядку оприлюднює на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи (прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи).

 

3.7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства або суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання за умови представництва не менше 5 осіб.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності), а також  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- для представників суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання  подається рішення (протокол) зборів (не менш 5 осіб) щодо представлення їх інтересів в засіданнях громадської ради, а також біографічна довідка делегованого представника;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, а в разі представництва від суб’єктів господарювання – документи, що підтверджують їх реєстрацію;

письмова згода  делегованого до складу громадської ради представника на обробку його персональних даних.

 

3.8. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

 

3.9. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при виконавчому органі Миколаївської міської ради до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

Склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджується розпорядженням міського голови.

 

3.10. Членство в громадській раді припиняється на підставі її рішення у разі:

- систематичної (більше 2-х разів поспіль), без поважних причин, відсутності на засіданнях громадської ради;

- систематичного порушення членом громадської ради обов’язків, визначених п.3.12;

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, які делегували до складу громадської ради свого представника про його відкликання та припинення членства цієї особи в громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства або припинення діяльності суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання, представника якого (яких) обрано до складу громадської ради;

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

- подання членом громадської ради відповідної заяви.

Рішення про припинення членства у громадській раді приймається на її засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 від кількісного складу громадської ради (крім випадків смерті члена громадської ради).

 

3.11. Поповнення членства громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які подали від своїх інститутів громадянського суспільства або суб’єктів господарювання відповідні документи і не пройшли у склад громадської ради за результатами рейтингового голосування на установчих зборах.

У раз відсутності таких кандидатур у засобах масової інформації та на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» оголошуються терміни подання документів від інших інститутів громадянського суспільства або суб’єктів господарювання для проведення засідання громадської ради з метою поповнення її кількісного складу. Поповнення членства громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється також шляхом рейтингового голосування за кандидатури, від інститутів громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, які добровільно заявили про бажання брати участь у її роботі та вчасно подали відповідні документи.

 

3.12. Члени громадської ради зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях громадської ради;

- брати участь у роботі постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів, в разі їх створення при громадській раді;

- у своїй діяльності дотримуватись затвердженого Положення про громадську раду;

- об’єктивно та неупереджено доводити рішення громадської ради до громадськості регіону, засобів масової інформації та інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, що його делегував (делегували) до ради;

- сприяти реалізації рішень громадської ради у виконавчих органах Миколаївської міської ради та інших державних і недержавних установах.

 

3.13. Члени громадської ради мають право:

- бути членами постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів громадської ради та бути обраними до керівних органів ради;

- представляти на засіданні громадської ради інтереси інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, що делегував (делегували) їх до ради;

- за дорученням голови громадської ради представляти інтереси та рішення громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

- бути присутнім на засіданнях інших постійних та/або тимчасових комісій, робочих органів громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є їх членом;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.

 

 

4. Керівні органи громадської ради

 

4.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування

Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо;

- може бути присутнім на засіданнях виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених пунктом 3.9. цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених Положенням про громадську раду.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови громадської ради виноситься на її засідання за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.

За переобрання голови повинно проголосувати 2/3 членів громадської ради. Вибори нового голови здійснюються рейтинговим голосуванням.

 

         4.2. Голова громадської ради має заступника (заступників), який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників та їх функції визначаються громадською радою.

Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник.

 

 

4.3. Обов'язки секретаря громадської ради має виконувати посадова особа виконавчого органу Миколаївської міської ради, при якому утворено дану громадську раду.

Секретар громадської ради:

- організовує засідання громадської ради;

- узгоджує з головою ради або його заступником порядок денний;

- повідомляє членів громадської ради про чергові засідання та доводить до їх відома порядок денний;

- виконує доручення голови громадської ради або його заступника щодо організації її діяльності;

- забезпечує оформлення протоколів та веде документацію громадської ради.

 

4.4. Громадська рада на період своїх повноважень може утворювати постійні та тимчасові постійні комісії, інші робочі органи.

 

 

5.Організація роботи ради

 

5.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

5.2. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконавчим органом.

Нормативно-правові акти, прийняті органами місцевого самоврядування за результатами розгляду пропозицій громадської ради, в обов'язковому порядку доводяться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом їх оприлюднення на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

Відповідь на звернення громадської ради до виконавчого органу, при якому її створено, та за підсумками розгляду якої немає потреби у прийнятті окремих нормативно-правових актів, надається у термін визначений чинним законодавством України та Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді. Така відповідь має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

 

5.3. Громадська рада інформує громадськість міста шляхом розміщення в обов'язковому порядку матеріалів про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічний звіт про свою роботу на спеціально створеній сторінці громадської ради у розділі "Громадські ради" Інтернет-порталу «Миколаївська міська рада», а також оприлюднення зазначену інформацію в інший прийнятний спосіб.

 

5.4. Забезпечення громадської ради приміщенням під час проведення її засідань здійснює виконавчий орган Миколаївської міської ради, при якому її створено.

 

5.5. Громадська рада має логотип та бланк із своїм найменуванням.

 

6.Взаімодія громадських рад на місцевому, регіональному та національному рівнях

 

6.1. Для вирішення спільних питань на місцевому рівні утворюється колегія з керівників громадських рад. Засідання колегії проводиться щокварталу. Позачергове засідання колегії громадських рад проводиться за ініціативою одного з голів громадських рад або керівника органу, при якому створена громадська рада. Головуючий колегії обирається головами громадських рад.

 

6.2. Для взаємодії з громадськими радами, які створені на регіональному та національному рівні, представники громадських рад, які створені при виконавчих органах Миколаївської міської ради, готують запити, делегують своїх представників та ініціюють спільні засідання рад з питань, що стосуються регулювання на регіональному та національному рівні.

 

_______________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 26 жовтня 2016

№ 935

 

 

Методичні рекомендації

щодо створення і організації діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради

 

 

Методичні рекомендації щодо створення і організації діяльності громадських рад виконавчих органах Миколаївської міської ради (далі – Методичні рекомендації)  розроблені з метою надання практичної допомоги представникам громадянського суспільства та посадовим особам органів місцевого самоврядування при взаємодії з громадськими радами, а також для забезпечення ефективного впровадження основних положень Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

 

 

1. Визначення термінів

 

Основні терміни, що використовуються в Методичних рекомендаціях:

 

громадська рада - консультативно-дорадчий орган із представників громадянського суспільства, що утворюється при виконавчих органах Миколаївської міської ради;

 

колегія громадських рад - дорадчий орган, що утворюється з числа представників громадських рад для вирішення спільних питань що виникають в процесі їх діяльності;

 

нормативно-правові акти - акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

 

учасники засідань  громадських рад та колегії громадських рад - члени громадських рад, члени колегії громадських рад та запрошені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, об’єднань, установ, організацій тощо.

 

 

2. Загальні положення

 

2.1. Основними принципами взаємодії представників громадських рад з представниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями є:

- сприяння громадянам у реалізації права на участь в управлінні місцевими справами;

- забезпечення оперативного та ефективного зворотного зв'язку, розвиток та поглиблення партнерських відносин і співпраці між представниками  міської громади та органами місцевого самоврядування м. Миколаєва;

- надання пропозицій, рекомендацій щодо покращання якості та ефективності управління в місті;

- подання пропозицій щодо стратегії розвитку відповідних галузей та сфер діяльності;

- подання пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;

- надання рекомендацій щодо форм широкого громадського обговорення з питань, що стосуються великої чисельності суб’єктів господарювання та мешканців міста;

- акумуляція, систематизація, узагальнення та впровадження громадських ініціатив у сфері діяльності відповідної громадської ради;

- участь в організації та проведенні громадських обговорень та слухань.

 

2.2. Громадські ради можуть об'єднувати представників як однієї, так декількох галузей та сфер діяльності.

 

2.3. Громадські ради, а також учасники їх засідань у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і посадових осіб державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 

3. Порядок створення громадських рад

 

3.1. Ініціаторами створення громадських рад можуть виступати представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), представники суб’єктів господарювання.

 

3.2. Для формування складу громадської ради ініціатори створення громадських рад подають до органів місцевого самоврядування відповідне звернення. Після надходження такого звернення розпорядженням міського голови створюється ініціативна група з підготовки установчих зборів. Кількість представників інститутів громадянського суспільства має становити не менше 50% від складу створюваної ініціативної групи.

 

3.3. Якщо при виконавчому органі Миколаївської міської ради вже утворена громадська рада, то, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень, вона утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

 

3.4. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства та суб’єктів господарювання, в тому числі тих, які є членами діючої громадської ради та органу, при якому створюється рада.

 

3.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів відповідний виконавчий орган Миколаївської міської ради, при якому створюється громадська рада, оприлюднює на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

3.6. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів у мережі Інтернет. У разі зміни місця проведення установчих зборів, орган повідомляє про це на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

 

3.7. Перед початком установчих зборів ініціативна група організовує реєстрацію їх учасників. Представники громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, які зареєструвались як кандидати на вступ до громадської ради, для участі в установчих зборах отримують мандати для голосування, які забезпечують їх право вирішального голосу. Усі інші запрошені учасники установчих зборів мають право дорадчого голосу.

 

3.8. Засідання установчих зборів є відкритими.

 

3.9. Установчі збори проводяться у такому порядку:

- обираються головуючий та секретар (секретаріат) зборів;

- обирається лічильна комісія;

- затверджується порядок денний;

- затверджується регламент установчих зборів;

- представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів;

- заслуховується звіт громадської ради попереднього скликання, якщо така діяла раніше;

- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;

- обираються члени громадської ради на наступні два роки;

- вирішуються інші питання у межах компетенції установчих зборів.

 

3.10. Кандидатури для обрання до складу робочих органів установчих зборів пропонуються з числа представників інститутів громадянського суспільства або суб’єктів господарювання  учасниками зборів з правом голосу.

 

3.11. Будь-який учасник установчих зборів з правом голосу може висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів установчих зборів.

 

3.12. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів установчих зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

 

3.13. Головуючий та секретар (секретаріат) установчих зборів обираються з числа учасників цих зборів, які мають право вирішального голосу, відкритим голосуванням.

 

3.14. По усіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем установчих зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

3.15. Лічильна комісія обирається у кількості 3-5 осіб відкритим голосуванням.

 

3.16. Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням установчих зборів. У разі, якщо від учасників зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.

 

3.17. Учасники установчих зборів ухвалюють тривалість виступів, повторних виступів, запитань і довідок, можуть ухвалювати ліміт часу на розгляд кожного питання та загальну тривалість проведення установчих зборів.

 

3.18. У разі, якщо ухвалений ліміт часу на розгляд питання вичерпано, будь-який учасник установчих зборів може внести пропозицію про припинення обговорення цього питання. За рішенням учасників установчих зборів розгляд питання може бути припинений або продовжений.

 

3.19. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я головуючого установчих зборів, так і усно.

 

3.20. Виступ учасника установчих зборів з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

 

3.21. Рішення установчих зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості учасників зборів, які зареєструвалися і отримали мандати.

 

3.22. Пропозиції, що надійшли під час розгляду питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

 

3.23. Кількісний склад громадської ради не може бути меншим за 7 осіб та більшим за 35 осіб.

 

3.24. Членство в громадській раді є індивідуальним. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від одного інституту громадянського суспільства, суб’єктів господарювання.

 

3.25. Не може бути обрано до складу громадської ради більш ніж по одному представнику від двох або більше організацій, юридичних осіб чи груп суб’єктів господарювання, які мають між собою структурний зв’язок, зокрема правовий, фінансовий чи особистісний, мають право та спосіб чинити вплив на діяльність одне одного (наприклад, є підпорядкованими одне одному або мають структурний горизонтальний зв’язок, їх представники входять до складу органів управління одне одного або перебувають у родинних зв’язках).

 

3.26. Персональний склад громадської ради визначається голосуванням: бюлетенем для голосування по кожній висунутій кандидатурі.

 

3.27. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у межах визначеного кількісного складу громадської ради.

 

3.28. У разі, якщо два або більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, установчі збори можуть прийняти рішення про включення до складу громадської ради обох кандидатів, або, якщо в такий спосіб кількісний склад ради перевищуватиме 35 осіб -  провести повторне голосування по кожній із вказаних кандидатур.

 

3.29 Усі рішення установчих зборів, у тому числі стосовно обрання їх робочих органів фіксуються у протоколі, який веде секретар (секретаріат) зборів. Протокол підписують головуючий та секретар установчих зборів.

 

3.30 На підставі протоколу установчих зборів з формування громадської ради відповідний виконавчий орган, при якому створюється громадська рада, готує проект розпорядження міського голови щодо затвердження складу та положення про відповідну громадську раду.

 

 

4. Порядок створення колегії громадських рад

 

4.1. Для опрацювання спільних питань, вирішення загальних проблем, що виникають у діяльності громадських рад, утворюється колегія громадських рад.

 

4.2. Склад колегії формується з голів громадських рад. До складу колегії також можуть бути делеговані представники виконавчих органів міської ради у кількості, що не перевищує 50% від загальної кількості її членів.

 

4.3. Засідання колегії громадських рад проводиться за потребою, але не рідше 2-х разів на рік. Позачергові засідання колегії громадських рад проводяться за ініціативою однієї з громадських рад або керівника органу, при якому вказана рада утворена.

 

4.4. На засіданнях колегії громадських рад головує голова колегії, який обирається більшістю голосів її учасників на першому засіданні.

 

4.5. Секретар колегії обирається на першому засіданні колегії більшістю голосів її учасників. На секретаря колегії покладається обов’язок ведення протоколу засідань.

 

4.6. Громадські ради та колегія громадських рад на своїх засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом. Протокол підписується головою та секретарем.

 

 

5. Організація роботи громадської ради та її взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та  громадськими об'єднаннями

 

5.1.Взаємодію громадської ради з виконавчими органами Миколаївської міської ради забезпечують голова та секретар цієї ради.

 

5.2. Голова та секретар громадської ради не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення відповідного засідання, забезпечують його організацію, повідомляють членів ради про час, місце, порядок денний засідання.

 

5.3. Голова та секретар громадської ради за рішенням ради, в залежності від запланованого порядку денного засідання, запрошують на засідання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та  громадських об'єднань.

 

5.4. Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

 

Секретар громадської ради:

- організовує засідання громадської ради;

- узгоджує з головою ради або його заступником порядок денний;

- повідомляє членів громадської ради про чергові засідання та доводить до їх відома порядок денний;

- виконує доручення голови громадської ради або його заступника щодо організації її діяльності;

- забезпечує оформлення протоколів та веде документацію громадської ради.

 

5.5. Виконавчі органи Миколаївської міської ради зобов'язані брати до розгляду звернення громадських рад. Відповідь на звернення громадської ради, за підсумками розгляду якого немає потреби у прийнятті окремих нормативно-правових актів, надається у термін, визначений чинним законодавством України та Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді. Така відповідь має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або зазначати причини їх відхилення.

 

5.6. На чергових засіданнях громадської ради (колегії громадських рад) голова чи секретар ради (колегії громадських рад) або уповноважений представник ради інформують членів громадської ради про підготовку, прийняття або виконання актів, прийнятих на підставі попередніх рішень ради (колегії громадських рад).

 

5.7. Громадська рада інформує громадськість про свою роботу шляхом обов’язкового розміщення установчих документів, плану роботи, відомостей про керівний склад ради та  прийняті нею рішення, протоколів засідань, щорічних  звітів про її роботу на спеціально створеній сторінці громадської ради у розділі "Громадські ради" Інтернет-порталу «Миколаївська міська рада» або в інший прийнятний спосіб.

_______________________________________

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: