Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

29 вересня 2016                                                                                     № 9/3

Про затвердження Положення

про міський територіальний центр

соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

 

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (додається).

 

2. Рішення Миколаївської міської ради від 22.04.2010 № 45/7 «Про перейменування міського територіального центру по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення  в міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами та доповненнями визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                              О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 29 вересня 2016

№ 9/3

ПОЛОЖЕННЯ

про міський територіальний центр соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – міський територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Миколаївська міська рада.

1.2. Міський територіальний центр підпорядкований департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради та є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня.

1.3. Міський територіальний центр здійснює надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах тимчасового або денного перебування.

1.4. Міський територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

1.5. На надання соціальних послуг у міському територіальному центрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

1.6. Положення про міський територіальний центр та його структура затверджується міською радою за пропозицією департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, погодженою з департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації.

Кошторис, штатний розпис міського територіального центру затверджує директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

1.7. Методичне забезпечення діяльності міського територіального центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - департамент соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг - департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг міський територіальний центр взаємодіє із органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

1.8. Міський територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно  до  Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої  влади, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями міського територіального центру є:

-.виявлення громадян, зазначених у пункті 1.5. цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

 

- забезпечення якісного надання соціальних послуг на безоплатній та платній основі;

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує міський територіальний центр, з метою сприяння надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 1.5. цього Положення;

- здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

- здійснення оплати послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста, за рахунок коштів міського бюджету;

- забезпечення спільно з центром реінтеграції бездомних громадян гарячим харчуванням, теплим одягом та взуттям осіб без визначеного місця проживання в період різкого зниження температури повітря;

- забезпечення перевезення в межах міста осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;

- здійснення заходів по виконанню міських соціальних програм.

2.2. Міський територіальний центр надає соціальні послуги відповідно до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417.

Міський територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 1.5. цього Положення.

2.3. Міський територіальний центр надає платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 12 (12-2004-п) «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку». Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Тарифи на платні соціальні послуги  встановлюються міським територіальним центром відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 09.04.2005 № 268 (268-2005-п) «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги».

Міський територіальний центр надає соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства (постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1184).

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

2.4. У відділеннях соціальної допомоги вдома, організації надання адресної допомоги міського територіального центру надання соціальних послуг громадянам здійснюється на безоплатній та платній основах.

У відділеннях денного перебування міського територіального центру надання соціальних послуг здійснюється на безоплатній основі незалежно від їх сімейного стану.

2.5. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у відділеннях соціальної допомоги вдома, організації надання адресної допомоги міського територіального  центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього міська комісія по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати за соціальне обслуговування в міському територіальному центрі розглядає матеріали та вносить пропозиції до проекту рішення виконкому Миколаївської міської ради про звільнення громадян від сплати за надання соціальних послуг.

Видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома громадянам, звільненим від сплати, передбачаються в кошторисі  міського територіального центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань, доведених головним розпорядником коштів.

 

3. Структура міського територіального центру

 

3.1. У міському територіальному центрі можуть утворюватися такі структурні підрозділи (по районах):

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення денного перебування;

- відділення організації надання адресної допомоги.

3.2. У міському територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку  організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого наказом Мінсоцполітики.

3.3. У разі необхідності, за рішенням директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради у міському територіальному центрі можуть ліквідовуватись, реорганізовуватись та створюватись інші структурні підрозділи за пропозицією міського територіального центру.

Директору департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради надається право щодо приведення штатної чисельності працівників міського територіального центру (збільшення або зменшення) в межах затвердженого фонду оплати праці.

3.4. Робота структурних підрозділів міського територіального центру проводиться відповідно до Положення про ці підрозділи, що затверджуються директором міського територіального центру.

 

4. Управління міським територіальним центром

 

4.1. Міський територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку міським головою за пропозицією директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Посаду директора міського територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.

4.2. Директор міського територіального центру:

4.2.1. Організовує роботу міського територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на міський територіальний центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників.

4.2.2. Затверджує посадові обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів та інших працівників міського територіального центру.

4.2.3. Координує діяльність структурних підрозділів міського територіального центру.

4.2.4. Подає департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат міського територіального центру.

4.2.5. Укладає договори, діє від імені міського територіального центру і представляє його інтереси.

4.2.6. Розпоряджається коштами міського територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, у тому числі на оплату:

- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників міського територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення структурних підрозділів міського територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду та самообслуговування;

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги.

4.2.7. Призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників міського територіального центру.

4.2.8. Видає у межах своєї компетенції накази (у тому числі щодо здійснення  чи припинення обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання.

4.2.9. Розробляє і подає на затвердження міською радою проект положення про міський територіальний центр.

4.2.10. .Затверджує положення про структурні підрозділи міського територіального центру.

 

5. Фінансово-господарська діяльність

 

5.1. Міський територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

5.2. Фінансово-господарська діяльність міського територіального центру здійснюється відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

5.3. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників міського територіального центру затверджуються департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

Умови оплати праці працівників міського територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.

5.4. Для надання соціальних послуг міський територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

5.5. Міський територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, у тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 1.5. цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази міського територіального центру.

5.6. Міський територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України, своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

6. Контроль за діяльністю міського територіального центру

 

6.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів міського територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності міського територіального центру проводяться відповідно до законодавства України.

______________________________________________

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: