Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 квітня 2016                                                                               № 4/6

Про  затвердження  міської

програми «Фізична культура і спорт»

на 2016 - 2018 роки

 

        З метою розвитку фізичної культури і спорту в місті Миколаєві, керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську програму «Фізична культура і спорт» на 2016-2018 роки (далі - Програма, додається).

2. Керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Бондаренко), управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (Роздобудьку) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

4. Управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (Роздобудьку) щорічно до 20 січня інформувати Миколаївську міську раду про хід виконання Програми.

5. Рішення Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/10 «Про затвердження міської комплексної програми «Фізична культура і спорт» на 2013 – 2017 рр.» (зі змінами та доповненнями) визнати таким, що втратило чинність.

         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                               О.Ф. Сєнкевич               

 


                                                                                                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 04 квітня 2016

№ 4/6

 

Міська програма «Фізична культура і спорт»

на  2016 – 2018 роки

 

Вступ

 

     На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається актуальність всебічного розвитку сфери фізичної культури і спорту серед населення м. Миколаєва, а саме ефективна реалізація положень Закону України «Про фізичну культуру і спорт» шляхом використання програмно-цільового методу та концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання пріоритетних завдань.

Основним завданням міської програми «Фізична культура і спорт» на 2016-2018 роки (далі - Програма) є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації; максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

Водночас фізична культура та спорт є ефективним і найбільш економним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання різних соціальних проблем.

 

Аналіз причин виникнення проблеми, на розв’язання

 яких спрямована Програма

Основні причини виникнення проблем, пов’язаних з кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються такими факторами:

• обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, асоціальна поведінка у суспільстві;

• недооцінка суспільством ролі масової фізичної культури і спорту для гармонійного розвитку людини, поліпшення її стану здоров'я;

• невідповідність матеріально-технічної бази для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку;

• відсутність сучасних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу з спортсменами та задіяними масовим спортом, проведення змагань згідно з вимогами міжнародних федерацій;

• відсутність власної спортивної бази в деяких дитячо-юнацьких спортивних школах міста;

• недостатній рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту;

• недостатній рівень забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням спортивних закладів та установ міста;

• низький рівень престижності професій у сфері фізичної культури і спорту, матеріального заохочення працівників цієї сфери.

 

Мета Програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в                   м. Миколаєві провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян міста, зокрема вдосконалення управління діяльністю у сфері фізичної культури і спорту, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях, підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів, зміцнення матеріально-технічної спортивної бази міста, підвищення рівня кадрового, фінансового, медичного, інформаційного забезпечення, поліпшення фізичної підготовленості й фізичного розвитку населення міста Миколаєва.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

     Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

         - збільшення в  навчальних  закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень та  виховання  здорової  дитини  із  широким залученням батьків до такого процесу;

- створення умов  для  розвитку  регулярної  рухової активності різних верств  населення  для  зміцнення  здоров'я  з  урахуванням інтересів, побажань,  здібностей  та  індивідуальних особливостей кожного;

- щорічного передбачення видатків на утримання та функціонування спортивних шкіл міста з відповідним матеріально-технічним забезпеченням;

         - удосконалення процесу  відбору  обдарованих дітей,  які мають високий    рівень  підготовленості та   здатні  під  час навчально-тренувальних занять  витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до  системи  резервного спорту;

         - підтримання закладів  фізичної  культури  і  спорту,  зокрема дитячо-юнацьких  спортивних   шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних   шкіл олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

          - підтримання розвитку  олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

         - взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної  спрямованості  та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту;

         - поступового оновлення спортивної  матеріально-технічної  бази закладів  фізичної  культури  і  спорту,  зокрема  дитячо-юнацьких спортивних шкіл і загальноосвітніх навчальних закладів;

          - розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд;

         - популяризації здорового  способу  життя  та  подолання  стану суспільної  байдужості до здоров'я нації, у тому числі за рахунок широкого впровадження соціальної реклами різних аспектів здорового способу  життя  в усіх засобах масової інформації; 

          - зміцнення міжнародних зв'язків та обміну досвідом щодо організації спортивної роботи шляхом проведення змагань серед міст-побратимів та міжнародних змагань.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок державного, міського бюджетів, інвесторів, приватних підприємців, підприємств, інших коштів, не заборонених законодавством.

         Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються в міському бюджеті головними розпорядниками коштів, відповідальними за її виконання. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості бюджету, та іншими коштами, не забороненими законодавством.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії Миколаївської  міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

Додатки:

Додаток 1. Паспорт міської програми «Фізична культура і спорт»  на 2016 – 2018 роки.

Додаток  2. Перелік напрямів і заходів міської програми «Фізична культура і спорт»  на 2016 – 2018 роки.

Додаток 3. Результативні показники міської програми «Фізична культура і спорт»  на 2016 – 2018 роки.


 

                                                                                                          Додаток   1

     до Програми

ПАСПОРТ

міської програми «Фізична культура і спорт»

на 2016 – 2018 роки

 

 Програму затверджено рішенням  Миколаївської міської ради

від  ________________ № _____

 

Ініціатор розроблення Програми:

управління у справах фізичної культури і спорту  Миколаївської міської ради

 

Розробник Програми:

управління у справах фізичної культури і спорту  Миколаївської міської ради

 

Відповідальний виконавець Програми:

управління у справах фізичної культури і спорту  Миколаївської міської ради

 

Співвиконавці Програми:

1. Управління освіти Миколаївської міської ради

2. Управління у справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

3. Відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради

4. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

5. Адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

Термін виконання Програми:

2016 -2018 рр.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела

фінансування

Обсягфінансування

(тис. гривень)

У тому числі за роками

2016

2017

2018

Обсяг ресурсів усього,

203743,9

61110,6

71207,1

71426,2

у тому числі:

 

 

 

 

місцевий бюджет

203743,9

61110,6

71207,1

71426,2

обласний

бюджет

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці

 

 

Додаток   2

            до Програми

 

ПЕРЕЛІК

напрямів і заходів міської програми «Фізична культура і спорт»  на 2016 – 2018 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

 

2016

2017

2018

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Фізичне виховання і фізкультурно–оздоровча робота у навчально-виховній сфері

1.1

 

Розвиток фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах

Організувати на початку нового навчального року в навчальних закладах міста проведення Олімпійського уроку та Олімпійського тижня

2016-2018

Управління освіти ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

Збільшення учнів, які будуть займатися різними видами фізичної культури

Пропагувати здоровий спосіб життя, впроваджувати засоби фізичної культури і спорту в навчанні, роботі, побуті, відпочинку учнів, вчителів. Проводити дні здоров’я, спорту, туризму

 

2016-2018

Управління освіти ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

 

Збільшення кількості спортивно-масових заходів

Поновити спортивні куточки, проводити спортивні вечори, свята за участю провідних спортсменів, «майстер – класи». Організувати лекції, доповіді зі спортивної тематики, урочисто проводити змагання в навчальних закладах міста.

2016-2018

Управління освіти ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

Кількість поновлених куточків, кількість проведених заходів, лекцій тощо

 

 

Сприяти співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для проведення тренувань та відбору найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту

2016-2018

Управління освіти ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

Збільшення кількості осіб, які займаються фізичною культурою і спортом

 

 

Проводити спортивні ігри, спартакіади, чемпіонати міста серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, студентів вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації

2016 2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління освіти ММР

міський бюджет

11,5

3,6

3,8

4,1

Збільшення спортивних змагань серед учнівської та студентської молоді

1.2

Виховання молоді  в дусі патріотизму та поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни

Створити умови для підвищення фізичної підготовленості молоді для проходження служби у Збройних Силах України, проведення змагань з допризовної підготовки, військово-прикладних видів спорту серед учнівської та студентської молоді

2016 - 2018

Управління освіти ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

6,6

2,0

2,2

2,4

Підвищення рівня фізичної підготовленості допризовної молоді

2

Фізкультурно-масова діяльність серед населення та підприємств, установ на організацій

2.1

Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення

Організовувати та проводити фізкультурно–масові заходи серед населення у місцях масового відпочинку громадян

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, адміністрації районів ММР

міський бюджет

10,5

3,0

3,5

4,0

Збільшення кількості осіб, які займаються фізичною культурою

 

 

Проводити міські галузеві спартакіади та інші фізкультурно-оздоровчі та масові спортивні змагання серед підприємств, установ та організацій

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту  ММР

міський бюджет

23,0

6,0

8,0

9,0

Збільшення кількості осіб, які займаються фізичною культурою. Популяризація здорового способу життя

 

 

Сприяти створенню та діяльності спортивних клубів та спортивних секцій в навчальних закладах та за місцем роботи громадян

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління освіти ММР

міський бюджет

 

 

 

При наявності фінансового ресурсу

Залучення молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом

 

 

Надавати фінансову підтримку  МФК «Миколаїв» з футболу, МБК «Миколаїв» з баскетболу

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

 

При наявності фінансового ресурсу

Збільшення спортивних клубів

 

 

Сприяти участі збірних команд міста та окремих спортсменів в обласних, всеукраїнських змаганнях серед ветеранів

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

36,0

10,0

12,0

14,0

Кількість спортсменів. Результативність роботи

3

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів

3.1

 

Забезпечення розвитку фізкультурно–оздоровчої, реабілітаційної та спортивної діяльності серед інвалідів

 Залучити населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять із фізичної культури і спорту

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР

 

 

 

Зміцнення здоров'я шляхом залучення до занять фізичною культурою та масовим спортом

Організовувати та проводити спортивні заходи серед інвалідів (чемпіонати та кубки міста)

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

15,0

4,5

5,0

5,5

Кількість проведених заходів

Сприяти наданню у користування на пільгових умовах спортивних споруд усіх форм власності для фізкультурно – спортивних та реабілітаційно – оздоровчих занять інвалідів

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, департамент праці та соціального захисту населення ММР

 

 

 

Збільшення кількості спортсменів

 

Проводити до Міжнародного дня інвалідів спартакіади, змагання з різних видів спорту

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

6,6

2,0

2,2

2,4

Кількість учасників спортивних заходів

Надавати фінансову підтримку ФОК інвалідів «Вікторія»

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

1295,8

394,6

432,7

468,5

Забезпечення потреб у розвитку фізичного виховання та занять спортом серед інвалідів

4

Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

4.1.

Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Утримувати та сприяти розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

90578,7

27584,5

30246,4

32747,8

Кількість спортсменів. Результативність роботи

 

 

Проводити підготовку та участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у змаганнях різного рівня

 

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

8248,9

2512,1

2754,5

2982,3

Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у змаганнях

 

 

Забезпечувати та зміцнювати матеріально-технічну базу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, облаштовувати необхідним обладнанням, інвентарем та транспортними засобами

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

11190,0

5269,5

2805,6

3114,9

Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю

 

 

Проводити капітальні ремонти закладів фізичної культури і спорту комунальної власності міста, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР з залученням спонсорських коштів та інвестицій.

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

12617,5

3264,5

6777,4

2575,6

Кількість проведених капітальних ремонтів

спортивних об’єктів

 

 

Надавати фінансову підтримку дитячо-юнацьким спортивним школам, засновниками яких  є фізкультурно-спортивні товариства

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

 

При наявності фінансового ресурсу

Кількість спортсменів. Результативність роботи

 

 

Оздоровлювати вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл під час літніх та зимових шкільних канікул

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

2925,0

650,0

975,0

1300,0

Поліпшення оздоровлення спортсменів у канікулярний період

4.2.

 

Підтримка та розвиток олімпійського та неолімпійського руху

Проводити спортивно – масові заходи з олімпійських видів спорту згідно з календарем спортивно-масових заходів на рік

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

1261,1

384,0

421,1

456,0

Кількість змагань, в яких беруть участь спортсмени міста

Проводити спортивно – масові заходи з неолімпійських видів спорту  згідно з календарем спортивно-масових заходів на рік

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

229,2

70,0

76,0

83,2

Кількість змагань, в яких беруть участь спортсмени міста

Проводити заходи щодо забезпечення належних умов (НТЗ з олімпійських видів спорту) для підготовки та участі спортсменів міста Миколаєва в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, а також проведення міських змагань

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

17643,8

5373,2

5891,7

6378,9

Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у змаганнях

Проводити заходи щодо забезпечення належних умов (НТЗ з неолімпійських видів спорту) для підготовки та участі спортсменів міста Миколаєва в обласних, всеукраїнських  та міжнародних змаганнях, а також проведення міських змагань

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

467,4

142,3

156,1

169,0

Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у змаганнях

4.3.

Запровадження системи матеріального заохочення спортсменів

Надавати стипендію міського голови та міської ради кращим спортсменам міста

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

936,0

276,0

300,0

360,0

Стимулювання спортсменів до максимально високого результату

4.4.

Забезпечення діяльності школи вищої спортивної майстерності  та розвиток її інфраструктури

Утримувати та сприяти розвитку школи вищої спортивної майстерності               м. Миколаєва

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

14722,8

4483,6

4916,3

5322,9

Створення умов по підготовці спортсменів для відбору до складу збірних команд України

Проводити підготовку та участь вихованців ШВСМ у змаганнях різного рівня

 

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

1481,0

450,0

501,0

530,0

Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у змаганнях

Забезпечувати модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази ШВСМ, облаштовувати необхідним обладнанням, інвентарем та транспортними засобами

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

2484,0

314,0

1336,0

834,0

Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю

Проводити капітальний ремонт приміщень ШВСМ із залученням спонсорських коштів

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

3800,0

380,0

1350,0

2070,0

Кількість проведених капітальних ремонтів спортивних об’єктів

4.5.

Розвиток мережі спортивних споруд комунальної форми власності м. Миколаєва

Утримувати в належному стані існуючу мережу спортивних споруд комунальної форми власності, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, адміністрації районів ММР

міський бюджет

21899,5

6669,2

7312,8

7917,5

Створення умов для реалізації потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування її на фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту

 

 

Оздоровлювати вихованців ДЮСОК під час літніх та зимових шкільних канікул

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

225,0

50,0

75,0

100,0

 

 

 

Забезпечувати модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, облаштування необхідним обладнанням, інвентарем та транспортними засобами

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

2619,0

10,0

1089,5

1519,5

Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю

 

 

Проводити капітальний ремонт існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності із залученням спонсорських коштів

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, адміністрації районів ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

2563,6

837,0

1601,6

125,0

Кількість проведених капітальних ремонтів, спортивних об’єктів

5

Організаційно-методична робота

5.1

 

Покращання організаційного, кадрового, методичного, інформаційного забезпечення у сфері фізичної культури і спорту

Щорічно переглядати контракти з керівниками спортивних шкіл

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

Ефективна робота керівників установ

Проводити наради, круглі столи, семінари, конференції з питань розвитку фізичної культури і спорту

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

Покращання фізичної культури і спорту в місті

Сприяти залученню  волонтерів у сфері фізичної культури і спорту

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

Популяризація спорту

 

 

Проводити атестацію спортивних установ, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

 

 

 

Покращання роботи спортивних установ

 

 

Забезпечити діяльність централізованої бухгалтерії у сфері фізичної культури і спорту

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

міський бюджет

6446,4

1965,0

2151,7

2329,7

Покращання ефективності роботи в фінансовій сфері фізичної культури і спорту

 

 

Впроваджувати соціальну рекламу масового спорту як важливого чинника здорового способу життя, співпрацювати зі ЗМІ

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, відділ інформаційного забезпечення ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

 

При наявності фінансового ресурсу

Залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчих занять. Пропаганда здорового способу життя

Забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій з олімпійських, неолімпійських  та масових видів спорту

2016-2018

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР, відділ інформаційного забезпечення ММР

міський бюджет та інші джерела фінансу-вання

 

При наявності фінансового ресурсу

Популяризація спорту

                   

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету       м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік,без внесення змін до обсягів видатків,передбачених даним додатком.


                                                                                                                                                                     Додаток  3

                                                                                                                                                                        до Програми

 

 

Результативні показники

міської програми «Фізична культура і спорт»  на 2016 – 2018 роки

 

Показники

 

Одиниці виміру

2016

рік

2017

рік

2018

рік

Фізичне виховання і фізично-оздоровча робота у навчально–виховній сфері

 

Показники затрат

 

Кількість міських спартакіад та змагань серед учнівської та студентської молоді

од.

4

4

4

Обсяг витрат на проведення  міських спартакіад та змагань

тис. грн.

5,6

6,0

6,5

Показники продукту

 

Кількість   учасників міських спартакіад та змагань

осіб

1200

1200

1200

Показники ефективності

 

Середні витрати на один захід

тис. грн.

1,4

1,5

1,6

Показники якості

 

Динаміка   учнівської  та студентської молоді, яка буде займатись спортом, порівняно з минулим роком

%

100%

100%

100%

Фізкультурно – масова діяльність серед населення та підприємств, установ та організацій

 

Показники затрат

 

Кількість міських спартакіад серед підприємств

од.

10

10

10

Обсяг витрат на проведення  міських спартакіад  серед підприємств

тис. грн.

19,0

23,5

27,0

Показники продукту

 

Кількість   учасників міських спартакіад

осіб

1500

1600

1700

Показники ефективності

 

Середні витрати на один захід

тис. грн.

1,9

2,350

2,7

Показники якості

 

 Динаміка   кількості осіб, які займаються спортом серед населення, порівняно з минулим роком

%

100%

106,7%

106,3%

Фізкультурно – оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів

Показники затрат

 

Кількість чемпіонатів, кубків міста та змагань серед інвалідів

од.

5

5

5

Обсяг витрат на проведення  чемпіонатів, кубків міста та змагань серед інвалідів

тис. грн.

6,5

7,2

7,9

Кількість  інвалідних клубів

од.

1

1

1

Обсяги витрат на  надання фінансової підтримки  інвалідних клубів

тис. грн.

394,6

432,7

468,5

Показники продукту

 

Кількість  інвалідів –спортсменів, які беруть участь у змаганнях

осіб

362

362

362

Показники ефективності

 

Середні витрати на один захід

тис. грн.

1,3

1,4

1,6

Середній розмір фінансової підтримки з бюджету інвалідним клубам

тис. грн.

394,6

432,7

468,5

Показники якості

 

Динаміка  росту фінансової підтримки порівняно з минулим роком

%

100%

109,7%

108,3%

Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту

Показники затрат

 

Кількість дитячо–юнацьких спортивних шкіл

од.

13

13

13

Обсяг витрат на утримання дитячо–юнацьких спортивних шкіл

тис. грн.

27584,5

30246,4

32747,8

Обсяг витрат на проведення  навчально–тренувальної роботи спортивних шкіл усіх типів

тис. грн.

2512,1

2754,5

2982,2

Кількість штатних працівників

осіб

359

359

359

Показники продукту

 

Середня кількість учнів дитячо–юнацьких спортивних шкіл

осіб

4788

4788

4788

Показники ефективності

 

Середні витрати на утримання  однієї дитячо – юнацької спортивної школи

тис. грн.

2121,9

2326,6

2519,1

Середні витрати на навчально - тренувальну роботу у дитячо –юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня

тис. грн.

0,525

0,576

0,623

Показники якості

 

Динаміка  витрат на одного учня дитячо – юнацьких спортивних шкіл порівняно з попереднім роком

%

100%

109,7%

108,2%

Діяльність школи вищої спортивної майстерності

 Показники затрат

 

Кількість шкіл вищої спортивної майстерності

од.

1

1

1

 Обсяг витрат на утримання ШВСМ

тис. грн.

4483,6

4916,3

5322,9

Обсяг витрат на проведення ШВСМ навчально – тренувальної роботи

тис. грн.

450,0

501

530,0

 Кількість навчально – тренувальних зборів

од.

40

40

40

Кількість штатних працівників ШВСМ

од.

59

59

59

Показники продукту

 

Середньорічна кількість учнів  ШВСМ

од.

128

128

128

Показники ефективності

 

Середні витрати на одного учня у ШВСМ

тис. грн.

35,0

38,4

41,6

Середні  витрати на  одного учня навчально –тренувальних зборів

тис. грн.

3,515

3,914

4,140

Показники якості

 

Кількість підготовлених у ШВСМ  ЗМС, МСМК, МС України

осіб

44

44

44

Кандидати у майстри спорту України

осіб

29

29

29

Члени збірної команди України

осіб

39

39

39

Динаміка утримання одного учня ШВСМ порівняно з минулим роком

%

100%

109,7%

108,3%

Діяльність спортивних споруд

 

Показники затрат

 

Кількість спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету

од

3

3

3

Обсяг витрат на утримання бюджетних спортивних споруд

тис. грн.

6669,2

7312,8

7917,5

Кількість штатних працівників спортивних споруд

осіб

133

133

133

Показники продукту

 

Кількість спортивних заходів, що проводяться на спортивних спорудах

од.

131

144

157

Показники ефективності

 

Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї бюджетної спортивної споруди

тис. грн.

2223,1

2437,6

2639,2

Показники якості

 

Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на спортивних спорудах, порівняно з минулим роком

%

100%

109,9%

109,0%

Проведення навчально –тренувальних зборів і змагань з олімпійських  та  неолімпійських видів спорту

 

Показники затрат

 

Кількість навчально –тренувальних зборів з олімпійських видів спорту по підготовці до змагань

од.

106

112

117

Обсяг витрат на проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

тис. грн.

5757,2

6312,8

6834,9

Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту

од.

130

135

140

Обсяг витрат на проведення змагань  з олімпійських видів спорту

тис. грн.

384,0

421,1

456,0

Кількість навчально –тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту по підготовці до змагань

од.

10

12

12

Обсяг витрат на проведення навчально - тренувальних зборів з     неолімпійських видів спорту

тис. грн.

142,3

156,1

169,0

Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

од.

51

54

58

Обсяг витрат на проведення змагань  з неолімпійських видів спорту

тис. грн.

70,0

76,8

83,2

Показники продукту

 

Кількість людино – днів навчально – тренувальних зборів з олімпійських видів спорту по підготовці до змагань

од.

14015

14015

14015

Кількість людино – днів  участі у спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту

од.

21321

21321

21321

Кількість людино – днів навчально – тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту по підготовці до змагань

од.

1220

1220

1220

Кількість людино – днів  участі у спортивних змаганнях з неолімпійських видів спорту

од.

11110

11110

11110

Показник ефективності

 

Середні витрати на один  людино – день навчально – тренувальних зборів з олімпійських видів спорту по підготовці до змагань

тис. грн.

0,411

0,450

0,488

Середні витрати на один спортивний захід з олімпійських видів спорту

тис. грн.

54,3

55,9

58,4

Середні витрати на один  людино–день навчально –тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту по підготовці до змагань

тис. грн.

0,315

0,345

0,374

Середні витрати на один спортивний захід з неолімпійських видів спорту

тис. грн.

1,373

1,422

1,434

Показники якості

 

Кількість спортсменів , які здобули призові місця на регіональних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту

осіб

177

183

183

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у змаганнях з олімпійських видів спорту

%

100%

111,7%

100,0%

Кількість спортсменів , які здобули призові місця на регіональних спортивних змаганнях з неолімпійських видів спорту

осіб

33

35

35

Динаміка кількості спортсменів, які взяли участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту

 

%

100%

103,3%

100%

Стипендії

 

Показники затрат

 

Обсяг витрат на утримання стипендіатів міського голови, міської ради

тис. грн.

276,0

300,0

360,0

Показники продукту

 

 Кількість стипендіатів щомісячної стипендії

од.

23

25

30

Показники ефективності

 

Середньомісячний розмір виплаченої  стипендії

тис. грн.

1,0

1,0

1,0

Показники якості

 

Кількість зайнятих призових місць

од.

69

75

90

 

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: