Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 квітня 2016                                                                                     № 4/12

Про затвердження Програми

“Молодь” на 2016-2018 роки

 

         Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму “Молодь” на 2016-2018 роки (далі – Програма, додається).

 

2. Управлінню у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради щорічно до 30 січня інформувати Миколаївську міську раду про хід виконання Програми.

 

3. Рішення Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/12 “Про затвердження міської програми “Молодь” на 2013-2017 роки” визнати таким, що втратило чинність.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 05 квітня 2016

№ 4/12

 

ПРОГРАМА

“Молодь”

на 2016-2018 роки

 

Загальна частина

 

Молодь є відносно стійкою частиною суспільства, яка є внутрішньо диференційованою. Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Програма “Молодь” на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена з метою проведення цілісної молодіжної політики у місті, визначеної Декларацією “Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” та Законом України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Державною цільовою соціальною програмою “Молодь України” на 2016-2020 рр. та іншими законодавчими, нормативними актвми щодо створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрямки та основний зміст місцевих перспективних (до 2018 р.) комплексних заходів, щодо державної та місцевої підтримки й захисту молоді міста, молодої сім’ї.

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності інститутів громадянського суспільства, що працюють над вирішенням проблем молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурного та фізичного розвитку молоді, формуванням морально-правової культури, допомогою у становленні молодої сім’ї і профілактикою негативних явищ у молодіжному середовищі, підтримкою розвитку молодіжного підприємництва тощо.

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії, збільшується кількість померлих в молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропозиціями на ринку праці.

Для розв’язання зазначених проблем необхідно провести системний аналіз можливостей та потреб молоді, здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері в Україні, в якій молоді люди зможуть свідомо брати участь у прийнятті рішень, що впливають на їх життя, та забезпечити здійснення заходів відповідно до пріоритетів Програми, а також необхідних для розвитку навичок та здібностей молоді.

Саме комплексний підхід до вирішення цих проблем закладено Програмі.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

 

Шляхи і засоби розв’язання проблеми

 

Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

- підтримка ініціатив молоді Миколаєва, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення;

- формування патріотичної свідомості молоді міста, зокрема у навчальних закладах і в молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності;

- підвищення рівня здоров’я молоді міста, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

- сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі; забезпечення репродуктивного здоров’я молоді, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності;

- виконання програми підготовки працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери та представників молодіжних громадських організацій і видача зазначеним працівникам відповідних сертифікатів;

спрямування професійних інтересів молоді за формулою: “інформування    – навчання – тестування – залучення”, формування усвідомлених мотивів вибору певного виду діяльності, що забезпечить задоволення матеріальних і духовних потреб молоді.

 

Завдання Програми

 

Завданнями Програми є:

- організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики;

- забезпечення інтелектуального розвитку молоді;

- розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності;

- розвиток трудової й соціальної активності молоді, забезпечення зайнятості молодих людей;

- зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді);

- соціальний захист молоді;

- поліпшення становища молодої сім’ї та підготовка молоді до подружнього життя;

- формування національної свідомості;

- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання; здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді;

- забезпечення умов і підтримки з боку місцевого самоврядування для ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання;

- організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

- профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах з національно-патріотичного виховання;

- виховання правової культури, профілактика правопорушень та пропаганда здорового способу життя;

- здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

- забезпечення виховання та всебічного розвитку дітей у сім’ї;

- підтримка діяльності молодіжних громадських організацій, розвиток міжнародних молодіжних контактів;

- сприяння підвищенню соціального статусу жінок та впровадженню гендерної рівності;

- науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- більш ефективно забезпечувати скоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики, громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної політики;

- удосконалити нормативну-правову базу з питань формування і реалізації державної молодіжної політики;

- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;

- збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання та підвищення рівня громадянської свідомості молоді України до 2018 року шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

- підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;

- збільшити чисельність молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у реалізації підприємницьких ініціатив;

- забезпечити розвиток молодіжного підприємництва шляхом формування підприємницьких навичок молоді;

- забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

- збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій;

- підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

- забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування заходів є прогнозним. Щорічно під час формування міського бюджету, виходячи із фінансових можливостей, планується передбачити кошти на забезпечення виконання заходів Програми

 

Координація та контроль за виконанням Програми

 

Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 20 січня подають управлінню у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради щороку до 20 лютого надає інформацію постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту Миколаївської міської ради.

 

Додатки до Програми:

 

1. Паспорт Програми “Молодь” на 2016-2018 роки.

2. Перелік завдань і заходів Програми “Молодь” на 2016-2018 роки.

3. Результативні показники реалізації Програми “Молодь” на 2016-2018 роки.

 

_________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми “Молодь”

на 2016-2018 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від __________ № _____

 

2. Ініціатор – управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

 

3. Розробник Програми – управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

 

4. Співрозробники:

- адміністрації районів Миколаївської міської ради;

- служба у справах дітей Миколаївської міської ради;

- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- Миколаївські міські громадські організації.

 

5. Відповідальний виконавець – управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці:

- адміністрації районів Миколаївської міської ради;

- служба у справах дітей Миколаївської міської ради;

- Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- Миколаївські міські громадські організації.

 

7. Термін виконання – 2016-2018 роки.

 

8. Обсяги та джерела фінансування – міський бюджет та інші джерела, не заборонені законодавством.

(тис. грн.)

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками

 

 

2016

2017

2018

 

Міський бюджет

9261,020

3430,100

2813,504

3017,416

 

Інші джерела

-

-

-

-

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми “Молодь”

на 2016-2018 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

 

2016

2017

2018

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

Міський бюджет

9261,020

3430,100

2813,504

3017,416

-

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

1

Організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики

1.1. Сприяти скоординованій діяльності органів місцевого самоврядування та консультативно-дорадчих органів з питань молодіжної політики, громадських об’єднань з питань реалізації молодіжної політики

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР

Міський бюджет

-

-

-

Сприяння розвитку молодіжної політики

Інші джерела

-

-

-

2

Забезпечення інтелектуального розвитку молоді

2.1. Надавати кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах м. Миколаєва

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР

Міський бюджет

529,0

164,0

177,5

187,5

Підтримка і поліпшення умов інтелектуального розвитку талановитої молоді

Інші джерела

-

-

-

2.2. Сприяти проведенню молодіжних науково-практичних конференцій, тренінгів, семінарів для студентської та учнівської молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

132,498

41,330

44,247

46,921

Підвищення активності молодіжних громадських організацій та молоді

Інші джерела

-

-

-

2.3. Сприяти проведенню молодіжних екологічних, туристичних, історико-краєзнавчих та героїко-патріотичних заходів

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

134,498

42,330

44,747

47,421

Підвищення рівня організації екологічної та історико-краєзнавчої роботи

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

2.4. Розвиток неформальної освіти – здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

96,0

30,0

32,0

34,0

Залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості

Інші джерела

-

-

-

3

Розвиток соціальної активності молоді

3.1. Сприяти залученню студентської та учнівської молоді до проведення заходів з соціально-економічного розвитку м. Миколаєва та соціальної допомоги незахищеним верствам населення

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації

Міський бюджет

224,7

70,0

75,7

79,0

Забезпечення участі молоді у соціально-економічному розвитку міста

Інші джерела

-

-

-

3.2. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР

Міський бюджет

96,0

30,0

32,0

34,0

Надання підтримки молоді у працевлашту-ванні та сприяння створенню для неї нових робочих місць

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

4

Соціальний захист молоді

4.1. Сприяти проведенню тренінгів, семінарів, практичних занять для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

90,443

28,500

31,188

30,755

Соціальна підтримка незахищених верств населення

Інші джерела

-

-

-

 

4.2. Сприяти проведенню заходів, спрямованих на соціальну адаптацію дітей з обмеженими фізичними можливостями

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

90,943

28,500

31,188

31,255

Соціальна підтримка дітей з обмеженими фізичними можливостями

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.3. Сприяти проведенню заходів для дітей та підлітків соціально незахищених категорій (День першокласника, Міжнародний день інвалідів, новорічні та Різдвяні свята тощо)

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

313,955

95,0

102,7

116,255

Підтримка соціально незахищених категорій населення

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.4. Здійснювати утримання Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

3961,740

1199,5

1321,155

1441,085

Соціальний захист молоді, сім’ї, дітей

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.5. Здійснювати проведення ремонтів Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, придбання обладнання та предметів довготривалого користування

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

852,9

852,9

-

-

Соціальний захист молоді, сім’ї, дітей

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

4.6. Надавати психологічну, соціальну, педагогічну та інформаційну допомогу різним категоріям клієнтів соціальних служб

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

112,97

-

-

-

Вирішення соціально-психологічних проблем населення

Інші джерела

-

-

-

 

 

4.7. Сприяти проведенню заходів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (консультативні пункти, Школа відповідального батьківства, служба підтримки сім’ї)

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

18,041

5,600

6,054

6,387

Профілактика сімейного неблагопо-луччя серед молоді

Інші джерела

 

 

 

5

Поліпшення становища молодої сім’ї та підготовка молоді до подружнього життя

5.1. Сприяти проведенню семінарів, лекцій, спрямованих на підготовку молоді до сімейного життя, виховання відповідального батьківства, материнства, навчання культури та етиці сімейних відносин

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

74,444

23,500

25,689

25,255

Підвищення рівня поінформова-ності молоді щодо планування сім’ї, відповідаль-ного батьківства, материнства

Інші джерела

-

-

-

6

Формування національної свідомості

6.1. Сприяти розширенню краєзнавчої роботи, спрямованої на відродження національних традицій, формування національної свідомості дітей, підлітків та молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

101,498

31,330

34,247

35,921

Підвищення рівня національної свідомості молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

6.2. Сприяти проведенню святкування визначних дат історії України, міста Миколаєва та залучати молодь до їх проведення

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР,

адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

110,5

35,0

37,0

38,5

Підвищення рівня національної свідомості молоді

Інші джерела

-

-

-

 

6.3. Сприяти проведенню урочистих зборів молоді, присвячених пам’яті героїв-підпільників, членів молодіжної організації “Партизанська іскра”, в с. Кримка Первомайського району Миколаївської області

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

85,498

26,330

28,747

30,421

Підтримка ініціатив молодіжних громадських організацій

Інші джерела

-

-

 

 

 

 

 

 

6.4. Сприяти патріотичному вихованню дітей та молоді, проведенню екскурсій, конкурсів-оглядів музеїв, кімнат бойової слави, клубів військово-патріотичного виховання

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

101,498

31,330

34,247

35,921

Військово-патріотичне виховання

Інші джерела

-

-

-

 

6.5. Сприяти формуванню громадянської позиції і національно-патріотичному вихованню; здійсненню заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

85,498

26,330

28,747

30,421

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

6.6. Сприяти забезпеченню умов і підтримки з боку місцевого самоврядування для ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

101,498

31,330

34,247

35,921

Збільшення кількості молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання

Інші джерела

--

-

-

 

 

6.7. Сприяти організації та координації інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

-

-

-

Підвищення рівня громадянської свідомості молоді; підвищення рівня національної свідомості молоді

Інші джерела

-

-

-

 

6.8. Сприяти профілактиці негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у заходах із національно-патріотичного виховання

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

85,498

26,330

28,747

30,421

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створення морально-етичних засад

Інші джерела

-

-

-

7

Виховання правової культури, профілактика правопорушень та пропаганда здорового способу життя

7.1. Сприяти проведенню семінарів, нарад, круглих столів, ділових ігор тощо з питань правового виховання юнацтва та молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР,

адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

101,498

31,330

34,247

35,921

Підвищення рівня правових знань юнацтва та молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

7.2. Сприяти проведенню інформаційно-просвітницьких заходів та профілактичної роботи серед населення міста, учнівської та студентської молоді, з питань популяризації здорового способу життя та запобігання негативним явищам

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

96,0

30,0

32,0

34,0

Збільшення кількості молоді, яка веде здоровий спосіб життя

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

7.3. Сприяти проведенню традиційних фестивалів, конкурсів агітбригад профілактичного спрямування (фестиваль дружин юних пожежних тощо)

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

69,498

32,330

23,247

24,921

Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження правопору-шень серед молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

7.4. Сприяти проведенню просвітницьких та культурно-мистецьких акцій для підлітків та молоді під гаслом “Здоров’я молоді – здоров’я нації”

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

101,498

31,330

34,247

35,921

Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження правопору-шень серед молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

7.5. Сприяти проведенню профілактичних заходів, спрямованих на соціальну адаптацію молоді з алкогольною та наркотичною залежністю

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації

Міський бюджет

101,498

31,330

34,247

35,921

Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження правопору-шень

Інші джерела

-

-

-

 

 

7.6. Сприяти проведенню інформаційно-профілактичних заходів щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР,

Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей ММР, громадські організації адміністрації районів ММР

Міський бюджет

49,0

15,0

16,5

17,5

Попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми

Інші джерела

-

-

-

 

 

7.7. Сприяти проведенню семінарів, спрямованих на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, та  здійснювати видання інформаційного матеріалу на ці теми

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР,

адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

57,944

18,500

20,189

19,55

Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя

Інші джерела

-

-

-

 

 

7.8. Здоровий спосіб життя молоді – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

65,0

20,0

22,0

23,0

Збільшення чисельності молоді, залученої до популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я

Інші джерела

-

-

-

8

Сприяння розвитку та змістовного дозвілля молоді.

Підтримка творчої та обдарованої молоді

8.1. Сприяти запровадженню організації туристичної та екскурсійної роботи серед дітей, підлітків, молоді. Підтримувати родинні форми проведення дозвілля

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації та об’єднання

Міський бюджет

85,498

26,330

28,747

30,421

Соціальна підтримка дітей, підлітків, молоді, інвалідів та малозабезпе-чених верств населення

Інші джерела

-

-

-

 

 

8.2. З метою організації відпочинку дітей і молоді:

- сприяти організації та діяльності наметових таборів;

- залучати краєзнавчі, археологічні, туристичні та інші громадські організації

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

209,0

65,0

70,2

73,8

Надання молоді можливості відпочинку у наметових таборах

Інші джерела

-

-

-

 

 

8.3. Сприяти проведенню туристичних спортивно-оздоровчих фестивалів за участю молоді м. Миколаєва

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації

Міський бюджет

81,398

24,730

27,247

29,421

Підтримка молодіжних громадських організацій

Інші джерела

-

-

-

 

 

8.4. Сприяти проведенню дитячих, молодіжних і сімейних фестивалів, конкурсів, виставок художньої творчості

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

132,798

41,330

44,247

46,921

Підтримка молодіжних, дитячих громадських організацій у проведенні заходів

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

8.5. Підтримувати талановиту та обдаровану молодь, сприяти забезпеченню їх участі у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, фестивалях

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації

Міський бюджет

99,998

31,330

33,247

35,421

Підтримка талановитих та обдарованої молоді та сприяння участі у фестивалях, конкурсах

Інші джерела

-

-

-

9

Забезпечення виховання та всебічного розвитку дітей у сім’ї

9.1. Створювати умови для естетичного та патріотичного виховання, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, впроваджувати нові форми і методи виховання з метою духовного відродження нації, виявлення й підтримки талановитих та обдарованих дітей

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

-

-

-

Підвищення рівня естетичного та патріотичного виховання дітей та молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

9.2. Здійснювати соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міський бюджет

-

-

-

Покращання рівня життя сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

Інші джерела

-

-

-

 

 

9.3. Сприяти проведенню заходів з відзначення Дня сім’ї, Дня матері, відродження національних свят з метою пропаганди кращих духовних надбань народу, розвитку і підтримки сімейних традицій

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, служба у справах дітей ММР

Міський бюджет

96,0

30,0

32,0

34,0

Подальший розвиток національних традицій, підтримка родинного кола

Інші джерела

-

-

-

10

Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій.

Розвиток міжнародних молодіжних контактів

10.1. З метою здійснення єдиної політики молодіжного самоврядування сприяти:

- діяльності органів студентського самоврядування;

- розвиткові шкільного та студентського самоврядування

2016-2018 рр.

Виконком міської ради,  управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

69,498

21,330

23,247

24,921

Підвищення рівня розвитку студентського та учнівського самовряду-вання

Інші джерела

-

-

-

 

 

10.2. Залучати у встановленому порядку представників молодіжних громадських організацій до стажування в органах місцевого самоврядування

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, відділ кадрів ММР, громадські організації

Міський бюджет

-

-

-

Збільшення кількості молодих спеціалістів в органах місцевого самовряду-вання

Інші джерела

-

-

-

 

 

10.3. З метою залучення дитячих, жіночих та молодіжних громадських організацій до участі в реалізації галузевої політики сприяти проведенню відбору соціально вагомих програм і проектів громадських організацій

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації

Міський бюджет

69,498

21,330

23,247

24,921

Збільшення кількості проектів, реалізованих спільно з громадськими організаціями

Інші джерела

-

-

-

 

 

10.4. Сприяти розвитку волонтерського руху

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

85,498

26,330

28,747

30,421

Підвищення рівня розвитку волонтерсь-кого руху

Інші джерела

-

-

-

 

 

10.5. Сприяти діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, виконанню програм, ініціатив цих організацій, спрямованих на духовний і фізичний розвиток молоді, підтримку її творчого потенціалу

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації

Міський бюджет

129,0

40,0

43,5

45,5

Підвищення рівня духовного і фізичного розвитку молоді, а також її творчого потенціалу

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

11

Сприяння підвищенню соціального статусу жінок та впровадженню гендерної рівності

11.1. Сприяти взаємодії громадських організацій з фондами щодо проведення суспільно значимих моніторингів, науково-практичних досліджень, конкурсів на отримання грантів в галузі розвитку системної роботи з вирішення проблем сім’ї та гендерної рівності

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, громадські організації

Міський бюджет

-

-

-

Моніторинг в галузі розвитку системної роботи з вирішення проблем сім’ї та гендерної рівності

Інші джерела

-

-

-

 

 

11.2. Сприяти проведенню заходів щодо відзначення Міжнародного жіночого дня з метою розвитку й підтримки традицій, спрямованих на вшанування жінки-матері, підвищення ролі жінок у суспільстві

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

104,464

32,250

35,243

36,971

Підвищення ролі жінок у суспільстві

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

11.3. Сприяти діяльності жіночих громадських організацій, клубів, об’єднань, культурно-ділових центрів з метою підвищення ролі жінки у процесі державотворення

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР, громадські організації

Міський бюджет

84,063

25,850

28,242

29,971

Підвищення ролі жінки у процесі державотво-рення

Інші джерела

-

-

-

 

Науково-методичне та інформаційне сприяння здійсненню молодіжної політики

12.1. Сприяти у проведенні інформаційних заходів по запобіганню протиправної поведінки, наркоманії, алкоголізму, СНІДу

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

86,021

26,330

28,763

30,928

Профілактика негативних явищ серед молоді, зниження правопору-шень серед молоді

Інші джерела

-

-

-

 

 

 

 

 

12.2. Забезпечити висвітлення стану реалізації молодіжної політики в засобах масової інформації та мережі Internet

2016-2018 рр.

Виконком міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, адміністрації районів ММР

Міський бюджет

-

-

-

Прозорість та відкритість у роботі органів виконавчої влади щодо реалізації молодіжної політики

Інші джерела

-

-

-

 

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний період, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

реалізації Програми “Молодь” на 2016-2018 роки

 

Найменування показників

Одиниці

вимірювання

Зміна значення за роками реалізації

2016

2017

2018

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Показники затрат:

Кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

од.

1

1

1

Кількість штатних працівників центрів

осіб

22,5

22,5

55,5

Показники продукту:

Кількість прийомних сімей

од.

17

20

23

Кількість дитячих будинків сімейного типу

од.

7

8

9

Кількість сімей, яки опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом

од.

200

230

260

Показники ефективності:

Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

грн.

53311,11

57441,52

62655,87

Середні витрати на здійснення соціального супроводу

грн.

5997

5744,15

5542,63

Показники якості:

Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

од.

35000

36000

38000

Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком

%

105

110

115

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Показники затрат:

Кількість спеціалістів, залучених до заходів

осіб

10

10

10

Показники продукту:

Кількість заходів центру

од.

180

210

240

Кількість звернень до центру

од.

200

230

260

Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

осіб

3830

4000

4150

Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги

осіб

6500

6700

6900

Показники ефективності:

Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

грн.

25,0

23,80

23,83

Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

грн.

1,3

1,25

1,20

Показники якості:

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної  кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої соціальні проблеми

%

82

85

88

Динаміка кількості учасників , охоплених заходами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком

%

120

104,4

103,7

Заходи державної політики з питань молоді

Показники продукту:

Кількість міських заходів державної політики з питань молоді

од.

266

276

286

Кількість учасників міських заходів державної політики з питань молоді

осіб

57000

59000

61000

Показники ефективності:

Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань молоді

грн.

3274,44

3240,82

3390,63

Показники якості:

Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань молоді,  порівняно з минулим роком

%

130,7

103,5

103,3

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Показники продукту:

Кількість міських  заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

од.

17

20

23

Кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

осіб

1700

1805

1920

Показники ефективності:

Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

грн.

3417,65

3174,25

2910,52

Показники якості:

Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком

%

119,7

106,1

106,3

Надання талановитим студентам стипендії міського голови та міської ради

Показники продукту:

Кількість талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та технічних навчальних закладах м. Миколаєва та отримали стипендію міського голови та міської ради

осіб

60

70

80

Показники ефективності:

Середній розмір стипендії міського голови та міської ради

грн.

2733

2532

2343

Показники якості:

Динаміка збільшення кількості талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та технічних навчальних закладах м. Миколаєва та отримали стипендію міського голови та міської ради

%

162

116,6

114,2

Заходи державної політики з питань сім’ї

Показники продукту:

Кількість міських заходів державної політики з питань сім’ї

од.

49

52

55

Кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім’ї

осіб

4400

4800

5100

Показники ефективності:

Середні витрати на проведення одного  міського заходу державної політики з питань сім’ї

грн.

5693,88

5633,73

5154,90

Показники якості:

Динаміка кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім’ї, порівняно з минулим роком

%

117,3

109,0

106,2

 

 

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: