Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 січня 2016                                                                                                № 2/6

Про створення комунальної установи

Миколаївської міської ради “Агенція

розвитку Миколаєва”

 

З метою створення умов для розвитку міста Миколаєва, підвищення інвестиційної привабливості та залучення зовнішнього фінансування, відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України, ст. 135 Господарського кодексу України, керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комунальну установу Миколаївської міської ради “Агенція розвитку Миколаєва”.

 

2. Затвердити Статут комунальної установи Миколаївської міської ради “Агенція розвитку Миколаєва” (додається).

 

3. Доручити міському голові здійснити організаційно-правові заходи згідно з п. 1 даного рішення.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 січня 2016

№ 2/6

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МИКОЛАЄВА»

м. Миколаїв

2016 рік

 

1. Загальні положення

 

          1.1. Комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва» (надалі – Агенція розвитку Миколаєва) створена Миколаївською міською радою (надалі – Власник) як неприбуткова установа, заснована на комунальній власності і підпорядкована виконавчому комітету Миколаївської міської ради (надалі – Уповноважений орган).

          1.2. У своїй діяльності Агенція розвитку Миколаєва керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради та цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження Агенції розвитку Миколаєва

 

Повне найменування: комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва».

Скорочене найменування: КУ «Агенція розвитку Миколаєва».

Юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

 

3. Мета і завдання Агенції розвитку Миколаєва

 

          3.1. Агенція розвитку Миколаєва створена з метою розробки та сприяння реалізації стратегії розвитку міста, надання аналітичної підтримки цьому процесу, залучення для проектів розвитку міста позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також налагодження партнерських відносин з містами побратимами та донорськими організаціями.

          3.2. Завданнями Агенції розвитку Миколаєва є:

          3.2.1. Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу м. Миколаєва, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної продукції, розвитку економіки м. Миколаєва.

          3.2.2. Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію стратегії міста.

          3.2.3. Проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей.

          3.2.4. Представлення міста на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном.

          3.2.5. Розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності.

          3.2.6. Сприяння створенню сучасної інфраструктури у м. Миколаєві, організація відбору проектів для впровадження їх на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності м. Миколаєва, здійснення фінансової підтримки цих проектів.

          3.2.7. Залучення зовнішніх, в тому числі міжнародних, коштів для фінансування програм Агенції розвитку Миколаєва та інших інвестиційних проектів.

          3.2.8. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру. Розробка інвестиційних проектів. Консультаційний супровід реалізації проектів.

          3.2.9. Проведення навчання державних службовців, керівників підприємств комунальної форми власності, підприємців.

          3.2.10. Участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового ха639,+

*–рактеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на зовнішнє середовище та поліпшення екології.

          3.3. Відповідно до покладених завдань Агенція розвитку Миколаєва:

          3.3.1. Проводить обстеження та дослідження потенційних об'єктів інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проектів і програм на договірній основі.

          3.3.2. Бере участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до його діяльності.

          3.3.3. Готує висновки та пропозиції щодо доцільності залучення кредитів та інвестицій, у тому числі іноземних.

          3.3.4. Забезпечує пошук потенційних інвесторів та кредиторів для вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

          3.3.5. Організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі та аукціони.

          3.3.6. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів, у тому числі працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

          3.3.7 Забезпечує поширення інформації та популяризацію власної діяльності та перспективних напрямків розвитку міста.

          3.4. Відповідно до мети і завдань, визначених у статуті Агенції розвитку Миколаєва (надалі – Статут), Агенція розвитку Миколаєва провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

 

4. Правовий статус Агенції розвитку Миколаєва

 

          4.1. У своїй діяльності Агенція розвитку Миколаєва є неприбутковою установою, керується чинним законодавством України, нормативними актами міської ради, виконавчого комітету та цим Статутом, здійснює некомерційну діяльність.

          4.2. Агенція розвитку Миколаєва є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах Державного казначейства України, банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, а також штампи, бланки, інші реквізити.

Агенція розвитку Миколаєва набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

          4.3. Агенція розвитку Миколаєва може набувати майнові та особисті немайнові права, укладати у встановленому порядку договори з підприємствами, установами, організаціями та громадянами як на території України, так і за її межами, від свого імені виступати у господарському, адміністративному та третейському суді, а також у судах інших держав.

          4.4. Витрати на утримання Агенції розвитку Миколаєва здійснюються за рахунок коштів, передбачених у підпунктах 6.2.1-6.2.5 цього Статуту.

  

5. Права Агенції розвитку Миколаєва

 

          5.1. Для вирішення завдань та реалізації мети своєї діяльності Агенція розвитку Миколаєва має право:

          5.1.1. Виступати учасником спілок, асоціацій та інших об'єднань відповідно до їх статутних завдань.

          5.1.2. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети і завдань своєї діяльності.

          5.1.3. Планувати діяльність і основні напрямки розвитку відповідно до програм, затверджених міською радою, фінансових, економічних, науково-технічних прогнозів та пріоритетів і економічної ситуації.

          5.1.4. Брати участь у міжнародних організаціях і рухах.

          5.1.5. Проводити науково-практичні конференції та інші наукові зустрічі.

          5.1.6. Отримувати у встановленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали для виконання статутних вимог і поставлених перед ним завдань.

          5.1.7. Розробляти штатний розпис з подальшим затвердженням міським головою, встановлювати умови та розмір оплати праці працівників Агенції розвитку Миколаєва.

          5.1.8. У разі необхідності створювати координаційні, експертні, дорадчі та інші групи.

          5.1.9. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

          5.2. Повноваження, зазначені у підпункті 5.1.1 цього Статуту, Агенція розвитку Миколаєва може здійснювати за окремим рішенням міської ради.

 

 

6. Майно і кошти Агенції розвитку Миколаєва

 

          6.1. Майно Агенції розвитку Миколаєва є комунальною власністю територіальної громади м. Миколаєва і закріплено за ним на праві оперативного управління.

          6.2. Джерелами формування коштів та майна Агенції розвитку Миколаєва є:

          6.2.1. Кошти міського бюджету м. Миколаєва, передбачені на реалізацію цільових програм і проектів згідно з чинним законодавством України.

          6.2.2. Кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

          6.2.3 Кошти, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходи, пов’язані з основною статутною діяльністю.

          6.2.4. Кошти, отримані з державних або міжнародних фондів, у тому числі гуманітарна допомога.

          6.2.5. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

 

7. Органи та порядок управління Агенцією розвитку Миколаєва

 

          7.1. Миколаївська міська рада здійснює свої права з управління та контролю Агенції розвитку Миколаєва через уповноважений орган.

          7.2. Агенція розвитку Миколаєва складається з різних структурних підрозділів, які здійснюють діяльність відповідно до напрямків його роботи.

          7.3. Керівництво закладом здійснює директор, який має бути громадянином України.

          7.4. Директор Агенції розвитку Миколаєва призначається на посаду міським головою шляхом укладання з ним трудового договору або контракту, відповідно до чинного законодавства, в якому визначаються строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, з урахуванням гарантій, передбачених законодавством України.

          7.5. Працівники Агенції розвитку Миколаєва призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства.

          7.6. Директор Агенції розвитку Миколаєва:

          - здійснює керівництво колективом Агенції розвитку Миколаєва, забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис закладу, який затверджується уповноваженим органом;

          - забезпечує контроль за виконанням планів, програм, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, створює необхідні умови для розвитку діяльності;

          - без доручення діє від імені закладу, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від їх форм власності, підпорядкування та галузевої приналежності;

          - розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

          - організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства України та установах банків;

          - установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства України;

          - застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників закладу;

          - затверджує посадові обов’язки працівників Агенція розвитку Миколаєва;

          - несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Агенції розвитку Миколаєва.

          7.7. Функціональні обов’язки працівників Агенції розвитку Миколаєва регулюються відповідними посадовими інструкціями.

 

8. Облік і звітність

 

          8.1. Агенція розвитку Миколаєва веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України.

          8.2. Фінансові результати діяльності Агенції розвитку Миколаєва визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

          8.3. Агенція розвитку Миколаєва подає до органів державної статистики звітність в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.

          8.4. Директор несе персональну відповідальність за додержанням порядку ведення та достовірність обліку і статистичної звітності.

          8.5. Агенція розвитку Миколаєва зобов'язана приймати та виконувати доведені до неї у встановленому законодавством порядку завдання і враховувати їх при формуванні завдань, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

 

9. Ліквідація та реорганізація Агенції розвитку Миколаєва

 

          9.1. Припинення діяльності Агенції розвитку Миколаєва здійснюється через її реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідацію за рішенням міської ради чи рішенням суду.

          9.2. Ліквідацію Агенції розвитку Миколаєва здійснює ліквідаційна комісія, яку утворює власник або орган, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторами визначає власник або уповноважений ним орган чи суд.

          9.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Агенцією розвитку Миколаєва. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію.

          9.4. Працівникам, що звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Агенції розвитку Миколаєва, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

          9.5. У разі ліквідації Агенції розвитку Миколаєва його активи, що залишились після задоволення претензій кредиторів, повинні бути передані іншій неприбутковій організації зараховані до доходу міського бюджету.

          9.6. У разі реорганізації Агенції розвитку Миколаєва його права та обов'язки переходять до правонаступника.

          9.7. Агенція розвитку Миколаєва вважається реорганізованою або ліквідованою з часу внесення відповідного запису до державного реєстру.

 

10. Зміни і доповнення до статуту Агенції розвитку Миколаєва

 

          10.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться у тому ж порядку, яким затверджено цей Статут, і є його невід'ємною частиною.

          10.2. Агенція розвитку Миколаєва у п'ятиденний термін повідомляє орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

__________________________________________________________________

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: