Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 січня 2016                                                                                             № 2/20

Про продовження терміну дії та внесення

змін до рішення Миколаївської міської ради

від 09.06.2011 № 6/3 «Про затвердження

Програми охорони культурної спадщини міста

Миколаєва на 2011-2015 роки»

 

         З метою забезпечення виконання заходів Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 09.06.2011 № 6/3, у повному обсязі, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Продовжити термін дії Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011-2015 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 09.06.2011 №6/3 «Про затвердження Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011-2015 роки», до 31.03.2016.

         2. Внести зміни до Програми:

         - у назві та тексті Програми цифри «2011-2015» замінити цифрами «2011-2016»;

         - додатки 1, 2 Програми викласти в новій редакції (додаються).

         3. Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (Заворотній) разом із співвиконавцями Програми в строк до 29.02.2016 розробити нову Програму охорони культурної спадщини міста  Миколаєва на період 2016-2018 рр. та винести її на розгляд міської ради в установленому порядку.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                            О.Ф. Сєнкевич

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми охорони культурної спадщин міста Миколаєва

на 2011-2016 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ___________ № _________

2. Ініціатор: управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

3. Розробник Програми: відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

4. Відповідальний виконавець: управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

5. Співвиконавці:

1. Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

2. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

3. Управління освіти Миколаївської міської ради

4. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

5. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

6. Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

7. Власники/користувачі об’єктів культурної спадщини

8. Дослідники культурної спадщини

9. Благодійні фонди та організації

6. Термін виконання: 2011-2016 рр.

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансу-вання

(тис. грн.)

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Міський бюджет

33808,0

3040,0

5679,0

7986,0

8337,0

8766,0

9012,0

Інші джерела фінансування

45788,0

4043,0

9005,0

10910,0

10914,0

10916,0

10008,0

Всього

79596,0

7083,0

14684,0

18896,0

19251,0

19682,0

19020,0

 

 

Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даного додатка.

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

Перелік завдань і заходів

Програми охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011-2016 роки

 

№ з/п

Назва напрямів діяльності (пріори-тетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконан-ня заходу (роки)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2011

2012

20 13

2014

2015

2016

1

Виявлення, вивчення та облік об’єктів культурної спадщини

1.1. Виявлення пам’яток, пов’язаних з недостатньо дослідженими сторінками історії міста та іменами особистостей, які перебували в забутті

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, науковці, краєзнавці

Всього:

-

-

-

-

-

-

Збереження історичної пам’яті мешканців міста, залу-чення до пам’ятко-охоронної роботи науковців та краєзнавців, відкриття нових історико-культурних об’єктів для туризму

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансу- вання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Виготовлення науково-облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини, паспортизація пам’яток

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, дослідники пам’яток, власники/ користувачі пам’яток

Всього:

-

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Вчасне включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, вдоскона-лення системи обліку

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

1.3. Ведення електронного банку даних на об’єкти культурної спадщини

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

-

-

-

Створення умов для оператив-ного надання та отримання інформації щодо пам’яток міста

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

1.4. Надання всебічної підтримки та сприяння діяльності експедицій, які формуються з метою виявлення, вивчення та систематизації об’єктів культурної спадщини (у т.ч. археологічних)

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, благодійні фонди та організації

Всього:

20,0

30,0

30,0

35,0

35,0

20,0

Відкриття нових об’єктів культурної спадщини, наукове дослідження вже відомих об’єктів

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

10,0

10,0

15,0

15,0

-

інші джерела фінансу-вання

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1.5. Підготовлення пропозицій та необхідної науково-облікової документації для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України тих пам’яток, які були включені до відповідних Списків згідно із Законом Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури»

2011-2013

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

5,0

5,0

-

-

-

Приведення у відповід-ність до вимог чинного законо-давства реєстрацію пам’яток міста

у тому числі  кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

5,0

5,0

-

-

-

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

2

Охорона, збереження та викорис-тання об’єктів культурної спадщини

2.1. Укладання охоронних договорів на пам’ятки, щойно виявлені об’єкти культурної спадщини чи їх частини з їхніми власниками/корис-тувачами

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, власники/ користувачі пам’яток

Всього:

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

Створення умов для збереження об’єктів культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

-

-

-

-

 

інші джерела фінансу-вання

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

 

 

 

 

 

2.2. Визначення майнової цінності пам’яток міста та їх балансової належності

2011-2013

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління з використання та розвитку комунальної власності ММР

Всього:

-

5,0

5,0

-

-

-

Забезпечен-ня охорони пам’яток, їх утримання та викорис-тання відповідно до режимів викорис-тання

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

5,0

5,0

-

-

-

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

2.3. Розроблення та затвердження в установленому законодавством порядку проектів охоронних зон пам’яток та режимів їх використання, вирішення питання щодо віднесення територій пам’яток до земель історико-культурного призначення та включення їх до державних земельних кадастрів та іншої проектно-планувальної документації

2012-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління містобудування та архітектури ММР, управління земельних ресурсів ММР

Всього:

-

100,0

200,0

200,0

200,0

50,0

Створення умов для збереження об’єктів культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

100,0

200,0

200,0

200,0

50,0

інші джерела фінансу-вання

-

-

-

-

-

-

2.4. Корегування історико-архітектурного опорного плану із розробкою основних напрямків регенерації історичної частини міста згідно з нормами діючого законодавства

2012-2013

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління містобудування та архітектури ММР

Всього:

-

100,0

150,0

-

-

-

Створення умов, за яких з’явиться можливість одночасного збереження історичної забудови та сучасного розвитку квартальної забудови центральної частини міста

у тому  числі  кошти

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

100,0

150,0

-

-

-

інші джерела фінансу-вання

-

-

-

-

-

-

2.5. Виготовлення та встановлення охоронних дощок єдиного зразка для всіх пам’яток археології, історії, монументального мистецтва та архітектури

2012-2016

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

50,0

100,0

100,0

10,0

20,0

Інформуван-ня щодо статусу об’єкта, один із заходів попереджен-ня щодо наслідків, пов’язаних з його пошкоджен-ням

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

50,0

100,0

100,0

10,0

-

інші джерела фінансу-вання

-

-

-

-

-

20,0

2.6. Проведення моніторингу стану об’єктів культурної спадщини та цінної фонової забудови

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, власники/ користувачі пам’яток

Всього:

3,0

7,0

9,0

9,0

9,0

-

Своєчасне виявлення небезпеки пошкоджен-ня, руйну-вання чи знищення пам’ятки, будівель історичної забудови, організація ремонтно-реставрацій-них робіт, археологіч-них досліджень

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

2,0

4,0

4,0

4,0

-

інші джерела фінансу-вання

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

2.7. Проведення рятівних розкопок пам’яток археології (у тому числі щойно виявлених)

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, дослідники –археологи, замовники будівельних робіт

Всього:

200,0

230,0

230,0

240,0

250,0

250,0

Отримання нових наукових знань щодо історичного минулого міста

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

30,0

30,0

40,0

50,0

150,0

інші джерела фінансу-вання

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

100,0

2.8. Здійснення робіт по ремонту, консервації, реставрації, реконструкції/заміні пам’яток (згідно з щорічними планами)

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, департамент житлово-комунального господарства ММР, власники/ користувачі пам’яток

Всього:

6400,0

13000,0

17000,0

17500,0

18000,0

18000,0

Утримання в належному стані об’єктів культурної спадщини, запобігання їх руйну-ванню та збереження пам’яток для нащадків

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

2900,0

5000,0

7000,0

7500,0

8000,0

8000,0

інші джерела фінансу-вання

3500,0

7000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

2.9. Сприяння встановленню підприємствами, установами, громадськістю шефства над об’єктами культурної спадщини, підтримка участі молоді в соціально-корисних роботах зі збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

-

 

-

Забезпечен-ня збережен-ня об’єктів культурної спадщини, поширення знань про них, залучення мешканців міста до охорони його культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

3

Пропаганда та розвиток об’єктів культурної спадщини, розповсюдження знань з історії міста

3.1. Розробка нових тематичних програм та спеціалізованих маршрутів історико-краєзнавчого, архітектурного та інших напрямків

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, дослідники пам’яток, краєзнавці

Всього:

-

-

-

-

-

 

Забезпечен-ня ефектив-ного вико-ристання культурної спадщини в духовному та культур-ному розвитку мешканців міста

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

3.2. Видання путівників, буклетів по місту, науково-популярних праць з історії м. Миколаєва тощо (за окремим планом)

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, науковці, краєзнавці, благодійні фонди та організації

Всього:

10,0

22,0

30,0

30,0

40,0

-

Поширення знань з історії міста, його культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

10,0

15,0

15,0

20,0

-

інші джерела фінансу-вання

10,0

12,0

15,0

15,0

20,0

-

3.3. Здійснення виробництва телевізійних, хронікально-документальних та відеофільмів за краєзнавчою тематикою

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, науковці, краєзнавці, творчі групи, благодійні фонди та організації

Всього:

5,0

10,0

12,0

12,0

13,0

13,0

Поширення знань з історії міста, створення інформацій-ного поля щодо його культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

інші джерела фінансу-вання

5,0

5,0

7,0

7,0

8,0

8,0

3.4. Проведення заходів щодо відзначення знаменних дат в історії міста (за окремими щорічними планами)

2011-2016

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління освіти ММР, управління у справах сім’ї, дітей та молоді ММР, науковці, краєзнавці, творчі групи, благодійні фонди та організації

Всього:

3,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Сприяння збереженню історичної пам’яті

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

інші джерела фінансу-вання

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

3.5. Відновлення історичних пам’ятників та втрачених меморіальних дощок, встановлення нових пам’ятників (пам’ятних знаків) та меморіальних дощок на честь визначних історичних подій або видатних особистостей, а також пам’ятних дощок на вулицях, які названі на честь видатних постатей

2011-2016

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, підприємства та установи, благодійні фонди та організації

Всього:

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

400,0

Збереження історичної пам’яті

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

150,0

інші джерела  фінансу-вання

-

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

3.6. Проведення робіт з демонтажу або реконструкції (реставрації) об’єктів культурної спадщини, які в цілому або частково підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

 

 

Всього:

-

-

-

-

-

500,0

Виконання вимог чинного законодав-ства

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

-

-

-

-

300,0

інші джерела фінансу-вання

-

-

-

-

-

200,0

3.7. Розроблення та затвердження міських правил монументальної пропаганди з метою впорядкування питання щодо встановлення нових пам’ятних знаків, монументів або меморіальних дощок

2011-2016

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

-

-

-

Визначення пріоритетів монумен-тальної пропаганди, формування громадської думки щодо необхідності створення нових пам’яток, меморіаль-них дощок

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

3.8. Музеєфікація унікальної пам’ятки археології – поселення «Дикий Сад» та створення музею просто неба

2011-2016

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, дослідники пам’ятки, благодійні фонди та організації

Всього:

400,0

800,0

800, 0

800,0

800,0

800,0

Збереження для нащадків унікальної пам’ятки, сприяння туристичній привабли-вості міста

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

100,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

інші джерела фінансу-вання

300,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

3.9. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій тощо з питань охорони культурної спадщини

2011-2016

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини, дослідники пам’яток, благодійні фонди та організації

Всього:

-

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Залучення до активної дослідниць-кої діяльності з вивчення історії міста, його культурної спадщини науковців, краєзнавців,  молоді

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

-

5,0

5,0

5,0

5,0

-

інші джерела фінансу-вання

-

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

3.10. Висвітлення у засобах масової інформації питань, пов’язаних із пошуком та збереженням культурної спадщини м. Миколаєва, а також інформування мешканців міста про його нерухомі пам’ятки

2011-2015

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

-

-

 

Формування громадської думки з питань охорони та використання культурної спадщини

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Здійснення підтримки та методичної допомоги громадським організаціям в отриманні грантів у галузі збереження культурної спадщини та історичного середовища

2011-2015

Відділ охорони культурної спадщини управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Всього:

-

-

-

-

-

-

Залучення до активної діяльності у сфері охорони культурної спадщини широких верств населення

у тому числі кошти:

 

 

 

 

 

 

міського бюджету

 

 

 

 

 

 

інші джерела фінансу-вання

 

 

 

 

 

 

 

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: