Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 36/26 від 2009-09-03

Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 9.11.07 № 17/52 «Про затвердження Порядку делегування повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради з управління об’єктами житлового господарства органам самоорганізації населення» 


З метою затвердження нормативних актів, які регулюють діяльність органів самоорганізації населення на території міста Миколаєва, взаємодію їх з міською радою та її виконавчими органами, на підставі ст.15 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, керуючись ст.ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
 
ВИРІШИЛА:
 
Внести зміни до Порядку делегування повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради з управління об’єктами житлового господарства органам самоорганізації населення, виклавши його в новій редакції (додається).
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності (Євдокимова), з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста (Бурова), з питань управління комунальною власністю міста (Копійку).
 


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
рішенням міської ради
від 3 вересня 2009
№36/26
ПОРЯДОК
делегування повноважень виконавчих органів Миколаївської
міської ради з управління об’єктами житлового господарства органам самоорганізації населенняЗагальні положення
1.1. Порядок делегування повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради з управління об’єктами житлового господарства органам самоорганізації населення (далі – Порядок) визначає механізми наділення органів самоорганізації населення міста Миколаєва (далі – ОСН) власними повноваженнями органів місцевого самоврядування міста Миколаєва з управління об’єктами житлового господарства, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, надання необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг населенню (далі – делеговані повноваження), а також передачі ОСН коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, забезпечення контролю за здійсненням ОСН делегованих повноважень.
1.2. Правовою основою наділення та здійснення ОСН делегованих повноважень є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про житлово-комунальні послуги» та інші закони України, Укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядження міського голови, рішення загальних зборів (конференцій) ОСН.
1.3. ОСН може наділятись делегованими повноваженнями за умови:
- що він легалізований шляхом реєстрації;
- зареєстрований як юридична особа не раніше ніж за 6 місяців до подання документів для отримання делегованих повноважень;
- має діючий банківський рахунок та печатку;
- зареєстрований у Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді України, у всіх передбачених законодавством загальнодержавних фондах соціального страхування;
- не має заборгованості по сплаті податків;
- не має заборгованості перед загальнодержавними фондами соціального страхування;
- якщо до нього не були застосовані штрафні санкції в минулому податковому періоді.
1.4. ОСН не можуть бути надані делеговані повноваження з управління об’єктами житлового господарства:
- якщо ці об’єкти належать об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків;
- якщо вони не належать до комунальної власності;
- якщо делеговані повноваження з управління ними отримало ОСН іншого рівня.
1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:
- органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста або його частини, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення";
- делеговані повноваження — повноваження міської ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення;
- управління об’єктами житлового господарства – власні (самоврядні) повноваження виконавчих органів Миколаївської міської ради, в галузі житлово-комунального господарства, надані їм відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про житлово-комунальні послуги".
 
Звернення ОСН щодо делегування йому повноважень міської ради
2.1. З ініціативою щодо наділення ОСН делегованими повноваженнями можуть виступити:
- члени відповідного ОСН;
- міський голова, депутати міської ради, постійні комісії міської ради, виконавчі органи міської ради.
2.2. Ініціатива членів ОСН щодо звернення до міської ради про наділення його делегованими повноваженнями має розглядається на зборах (конференції) жителів відповідної території діяльності ОСН.
2.3. У разі ініціювання питання про наділення ОСН делегованими повноваженнями міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчими органами міської ради, у відповідний ОСН направляється письмова пропозиція.
2.3.1. ОСН має розглянути таку пропозицію у десятиденний строк та надати згоду чи мотивовану відмову.
2.3.2. При наданні згоди на таку пропозицію ОСН протягом тридцяти днів зобов’язаний провести збори (конференцію) жителів відповідної території діяльності ОСН з розгляду питання щодо звернення до міської ради про наділення ОСН делегованими повноваженнями.
2.4. Збори (конференція) жителів відповідної території діяльності ОСН з розгляду питання щодо звернення ОСН до міської ради про наділення його делегованими повноваженнями мають проводитись відповідно до цього Порядку.
2.4.1. Право голосу на зборах (конференції) мають жителі, що проживають на території діяльності відповідного ОСН, досягли на день їх проведення вісімнадцяти років та є громадянами України. Не мають права голосу на зборах (конференціях) жителі, яких визнано судом недієздатними.
2.4.2. Інформацію про скликання зборів або конференції, на яких заплановано розгляд питання щодо звернення ОСН про наділення його делегованими повноваженнями, доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається винести на обговорення.
Одночасно така інформація доводиться до відома адміністрації відповідного району, департаменту житлово-комунального господарства, постійних комісій міської ради: з питань житлово-комунального господарства
та благоустрою міста, з питань управління комунальною власністю міста. У разі, якщо територія діяльності ОСН знаходиться в межах більш ніж одного адміністративного району, повідомляється адміністрація того району, в якому проживає більша кількість жителів території діяльності ОСН.
2.4.3. У разі проведення зборів відповідна інформація доводиться особисто до відома представників не менше ніж 75% квартир, кімнат (в гуртожитках) території діяльності ОСН. Підтвердженням отримання інформації має бути підпис представника у відповідному списку.
2.4.4. У разі проведення конференції, для виборів делегатів проводяться збори жителів по висуванню делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол, який підписується всіма учасниками зборів.
Делегатом може бути особа, яка на законних підставах проживає на відповідній території діяльності ОСН та має право голосу на зборах (конференціях). Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по висуванню делегата взяло участь не менше половини від загальної кількості жителів, які мали право взяти участь у зборах по висуванню делегатів та кандидатуру якого підтримала більшість учасників таких зборів.
            Делегати обираються за такими квотами:
- при кількості жителів, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше 25 осіб;
- при кількості жителів, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;
- при кількості жителів , що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менш ніж 30 осіб;
- при кількості жителів, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.
Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мали взяти в ній участь.
2.4.5. До початку зборів або конференції обов’язково проводиться письмова реєстрація їх учасників на підставі паспорта або протоколу зборів по висуванню делегатів на конференцію і документа, що посвідчує особу делегата.
2.5. Протягом тридцяти календарних днів після прийняття зборами (конференцією) рішення про звернення ОСН до міської ради щодо розгляду питання про наділення його делегованими повноваженнями у постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста направляються наступні документи:
- заява на ім'я голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста (далі - заява). У заяві має бути вказані перелік та місце розташування об’єктів житлового господарства, якими має намір управляти ОСН;
- копія протоколу загальних зборів (конференції) жителів відповідної території діяльності ОСН;
- копія списку осіб, що брали участь у роботі загальних зборів (конференції) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, року народження, серії і номера паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, домашньої адреси й особистого підпису учасника загальних зборів (конференції);
  - копія свідоцтва про реєстрацію ОСН як юридичної особи;
  - копія довідки про відкриття банківського рахунку;
- копії довідок про реєстрацію ОСН в податковій інспекції та всіх передбачених законодавством загальнодержавних фондах;
  - копії довідок про відсутність заборгованості ОСН перед загальнодержавними фондами;
- копія довідки про відсутність штрафних санкцій податкової інспекції відносно ОСН в останньому податковому періоді;
  - інші документи, передбачені цим Порядком;
- інші необов’язкові документи, які, на думку ОСН, можуть підтверджувати доцільність наділення ОСН делегованими повноваженнями (експертні оцінки, довідкові матеріали, офіційні листи, клопотання, копії пропозицій міського голови, депутатів щодо наділення ОСН делегованими повноваженнями тощо).
2.5.1. Документи мають подаватися уповноваженими зборами (конференцію) жителів відповідної території діяльності ОСН особами або особисто головою ОСН.
2.5.2. Всі документи подаються у одному примірнику і мають бути підписані головою ОСН та завірені печаткою ОСН.
2.6. Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста має розглянути заяву ОСН про наділення його делегованими повноваженнями на найближчому своєму засіданні.
2.7. Підставою для відмови у розгляді заяви ОСН про наділення його делегованими повноваженнями є:
- документи, вказані в пп. 2.5., подані не в повному обсязі чи оформлені неналежним чином;
- на час розгляду заяви повноваження ОСН були припинені або він припинив свою діяльність;
- ОСН вже було відмовлено рішенням міської ради в наділенні делегованими повноваженнями з управлінням об’єктами житлового господарства, зазначеними у заяві, а строк повторного розгляду ще не настав.
- документи, вказані в пп. 2.5., були подані пізніше ніж за 60 днів до дня офіційного початку виборчої кампанії з виборів депутатів міської ради.
Перелік підстав для відмови у розгляді заяви ОСН є вичерпним.
 
3. Прийняття рішення щодо наділення ОСН делегованими повноваженнями
3.1. Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста на найближчому своєму засіданні, але не пізніш ніж через 10 днів після подання ОСН заяви та інших необхідних документів:
- розглядає заяву ОСН про наділення його делегованими повноваженнями з обов’язковим запрошенням на засідання комісії на час розгляду заяви уповноваженого зборами представника ОСН;
- звертається у разі потреби з інформаційними запитами до виконавчих органів міської ради щодо їхньої оцінки доцільності надання даному ОСН делегованих повноважень;
- разом з постійною комісією міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності у разі потреби організовує перевірку спроможності ОСН виконати делеговані повноваження, проведення різного роду експертиз щодо економічної доцільності та/або можливості надання даному ОСН делегованих повноважень.
- разом з постійною комісією міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності готує проект рішення міської ради про наділення чи відмову у наділенні відповідного ОСН делегованими повноваженнями на підставі розгляду його заяви.
3.2. Голова або заступник голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста доповідає на пленарному засіданні міської ради про розгляд заяви ОСН та пропонує проект рішення. У разі відсутності голови і заступника, доповідає голова засідання комісії, на якому розглядалась заява ОСН про наділення його делегованими повноваженнями.
3.3. Апарат міської ради вживає заходів по забезпеченню присутності на пленарному засіданні міської ради при розгляді питання про наділення ОСН делегованими повноваженнями уповноважених представників ОСН.
Відсутність уповноважених представників ОСН, яких було запрошено, не є перешкодою для розгляду міською радою цього питання, а також прийняття стосовно нього відповідного рішення.
3.4 Міська рада приймає рішення про наділення або про відмову у наділенні делегованими повноваженнями відповідного ОСН. Міська рада своїм рішенням може наділити ОСН делегованими повноваженнями з управління лише часткою об’єктів житлового господарства, що зазначалися у заяві ОСН.
3.5. У рішенні міської ради про наділення ОСН делегованими повноваженнями мають бути обов’язково зазначені:
- перелік об’єктів житлового господарства, що передаються в управління ОСН та місця їх розташування;
- термін, на який міська рада наділяє делегованими повноваженнями відповідний ОСН;
- доручення міському голові укласти від імені міської ради договір з відповідним ОСН про наділення делегованими повноваженнями з управління об’єктами житлового господарства.
3.6. У разі прийняття рішення про відмову в наділенні ОСН делегованими повноваженнями рішення міської ради має містити:
- обґрунтування такої відмови;
- термін, по закінченні якого міська рада, за зверненням ОСН, може повторно розглянути питання про наділення його делегованими повноваженнями з управління об’єктами житлового господарства, по яких прийнято негативне рішення.
3.6.1. Термін повторного розгляду має бути визначений виходячи з підстав відмови у наділенні ОСН делегованими повноваженнями. При цьому термін не повинен:
- перевищувати строку повноважень депутатів міської ради, що залишився на дату прийняття рішення;
- перевищувати два роки.
3.6.2. В окремих випадках міська рада може відкласти на невизначений строк повторний розгляд питання про наділення ОСН делегованими повноваженнями з управління деякими об’єктами житлового господарства у разі, якщо такі об’єкти визначені як:
- аварійні;
- об’єкти підвищеної небезпеки;
- об’єкти, що входять до сфери національної безпеки та цивільної оборони;
- об’єкти, що визначені як ті, що входять до переліку пам’яток історії або культурної спадщини м. Миколаєва або України.
3.7. Якщо міська рада вважає за недоцільне наділяти ОСН делегованими повноваженнями з управліннями всіма зазначеними у його заяві об’єктами житлового господарства, вона може прийняти мотивоване рішення делегувати повноваженнями з управління окремими об’єктами з переліку.
3.8. Протягом п’яти робочих днів після дня підписання міським головою рішення міської ради про наділення або про відмову у наділенні ОСН делегованими повноваженнями, виконком Миколаївської міської ради направляє копію цього рішення у відповідний ОСН.
3.9. Повторне звернення до міської ради із заявою про наділення ОСН делегованими повноваженнями проводиться відповідно до розділу 2 цього Порядку.
 
Забезпечення здійснення ОСН делегованих повноважень 
4.1. Протягом двох тижнів після набрання чинності рішення міської ради про наділення ОСН делегованими повноваженнями, у якому передбачено для забезпечення виконання делегованих повноважень передати ОСН матеріально-технічні та інші ресурси, управління з використання та розвитку комунальної власності міської ради спільно з відповідним ОСН готують необхідні документи щодо передачі ОСН матеріально-технічних та інших ресурсів, вказаних у рішенні. Участь у підготовці цих документів має приймати балансоутримувач матеріально-технічних та інших ресурсів, що передаються ОСН.
4.2. У місячний строк після набрання чинності рішення міської ради про наділення ОСН делегованими повноваженнями департамент житлово-комунального господарства виконкому Миколаївської міської ради погоджує зміну сторін або внесення змін щодо переліку об’єктів у договорах на утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, укладених відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 04.07.07 № 13/63 з виконавцями цих послуг по обслуговуванню об’єктів житлового господарства, повноваження по управлінню якими делегуються ОСН.
У разі, якщо вищевказані договори з виконавцями послуг з утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій, що обслуговують об’єкти житлового господарства, повноваження по управлінню якими делегуються ОСН, не було укладено, департамент житлово-комунального господарства виконкому Миколаївської міської ради, спільно з відповідним ОСН, у той же строк організовує проведення конкурсу для визначення виконавців послуг з утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій по обслуговуванню об’єктів житлового господарства, повноваження по управлінню якими делегуються ОСН.
4.3. Делегування ОСН власних повноважень органів місцевого самоврядування міста Миколаєва з управління об’єктами житлового господарства, що перебувають у комунальній власності, не тягне за собою виникнення права власності на ці об’єкти.
4.4. Суперечки, які можуть виникнути між учасниками відносин, зазначених у розділі 4 цього Порядку, вирішуються ними шляхом переговорів за участі постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.
У разі, якщо учасники відносин, зазначених у розділі 4 цього Порядку, не дійшли згоди шляхом переговорів, ці суперечки вирішуються відповідно до діючого законодавства.
 
 
 
 
Припинення дії та позбавлення ОСН делегованих повноважень
5.1. Підставами для повного або часткового припинення дії делегованих ОСН повноважень є:
  - ліквідація ОСН як юридичної особи;
  - припинення діяльності ОСН;
- руйнування або пошкодження об’єкта житлового господарства, що унеможливлює його використання за призначенням;
  - відповідне рішення зборів (конференції) жителів відповідної території діяльності ОСН;
- ненадання ОСН відповідних коштів та інших ресурсів для здійснення ним делегованих йому повноважень.
5.1.1. У разі повної або часткової відмови ОСН від здійснення делегованих повноважень за рішенням зборів (конференції) жителів відповідної території діяльності ОСН, до постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста уповноваженими представниками ОСН подається:
  - заява про відмову ОСН від здійснення делегованих повноважень;
- копія протоколу зборів (конференції) жителів відповідної території діяльності ОСН з рішенням про повну або часткову відмову здійснювати делеговані повноваження.
5.1.2. Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста розглядає заяву ОСН та готує проект рішення міської ради про повне або часткове припинення дії делегованих ОСН повноважень.
5.1.3. Делеговані повноваження вважаються припиненими після підписання міським головою рішення міської ради про припинення дії делегованих повноважень та передачі відповідним ОСН невикористаних коштів та інших ресурсів, наданих йому для здійснення делегованих повноважень відповідно до розділу 4 цього Порядку.
5.1.4. У разі прийняття міською радою рішення про часткове припинення делегованих повноважень, протягом десяти днів вносяться зміни до договору про делегування ОСН повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради з управління об’єктами житлового господарства.
            5.2 Підставами для позбавлення ОСН делегованих повноважень є:
- виявлення зловживань або нецільового використання коштів та інших ресурсів, що були передані ОСН для здійснення делегованих йому повноважень;
- невиконання рішень зборів (конференції) жителів відповідної території діяльності ОСН, які стосуються здійснення ОСН делегованих йому повноважень;
  - рішення суду про позбавлення ОСН делегованих йому повноважень;
- виявлення фактів фальсифікації документів, необхідних для наділення або здійснення ОСН делегованих повноважень, передбачених в цьому Порядку.
5.3. У разі припинення дії делегованих ОСН повноважень, керівництво ОСН у шістдесятиденний строк зобов’язано повернути надані ОСН для здійснення делегованих повноважень невикористані кошті та інші ресурси або отримати повторно делеговані повноваження відповідно до цього Порядку.
5.4. У разі позбавлення ОСН делегованих повноважень, керівництво ОСН у чотирнадцятиденний строк зобов’язано повернути надані ОСН для здійснення делегованих повноважень невикористані кошті та інші ресурси.
 
Контроль за виконанням ОСН делегованих йому повноважень
6.1. Контроль за виконанням ОСН делегованих йому повноважень та за використанням переданих йому коштів та інших ресурсів здійснюється згідно з чинним законодавством України.
6.2. Контроль за фінансовою діяльністю ОСН у частині здійснення делегованих повноважень можуть здійснювати:
- міська рада;
- виконавчий комітет міської ради;
- збори (конференція) жителів території діяльності відповідного ОСН.
6.3. Контроль за належним утриманням об’єктів житлового господарства, повноваження з управління якими делеговані ОСН, здійснює департамент житлово-комунального господарства.
Директор департаменту житлово-комунального господарства своїм наказом затверджує графік перевірок належного утримання відповідних об’єктів житлового господарства та визначає осіб, що мають проводити ці перевірки.
За результатами перевірок складаються акти, які передаються до постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста.
6.4. Під час перевірки ОСН щодо здійснення ним делегованих повноважень, керівництво ОСН зобов’язане надати всю необхідну для здійснення перевірки інформацію та документи.
6.5. У разі виявлення будь-яких порушень, це фіксується у відповідному акті, який направляється до постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста у десятиденний строк.
6.5.1 Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста за результатами розгляду акта про виявлені порушення, а також аналізу інших необхідних матеріалів у двотижневий термін готує свій висновок.
У разі, якщо за висновком комісії дані порушення були допущені з вини виконавчих органів міської ради (непередача або несвоєчасна передача ОСН матеріально-технічних та інших ресурсів, зазначених у рішенні про делегування відповідному ОСН повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради з управління об’єктами житлового  господарства; неналежне виконання своїх зобов'язань у частині фінансового забезпечення таких повноважень тощо), комісія негайно направляє свій висновок міському голові з метою усунення цих порушень.
У разі, якщо за висновком комісії виявлені порушення виникли з вини посадових осіб ОСН, комісія готує проект рішення міської ради відповідно до розділу 5 цього Порядку.
6.6. Протягом одного місяця після закінчення календарного року ОСН зобов’язаний надати до постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста узагальнений звіт про результати виконання ним делегованих повноважень.
___________________________________________________
 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: