Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 38/44 від 2009-10-01

Про затвердження Порядку здійснення платежів авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та договорів авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки


З метою сприяння соціально-економічному розвитку міста, керуючись ст.ст. 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.09 № 381, міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Порядок здійснення платежів авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (додається).
Затвердити типову форму договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (додається).
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Мерікова).


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
рішенням міської ради
від 1 жовтня 2009
№38/44Порядок здійснення платежів авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

Цей Порядок визначає механізм здійснення платежів авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки у м.Миколаєві.
Відповідно до п.5 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.08 № 291, вартість закупівлі послуг (експертної грошової оцінки земельних ділянок) має становить не більш ніж 100 тис.грн. за рік.
На підставі рішення Миколаївської міської ради "Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та (або) на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу земельних ділянок громадянам та юридичним особам", Миколаївська міська рада (далі-уповноважена особа) укладає договори авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки: А) з суб'єктом оціночної діяльності, що має ліцензію на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; Б) з покупцем, заінтересованим у придбанні земельної ділянки.
Невід'ємним додатком до договору з суб'єктом оціночної діяльності є кошторис розрахунку вартості робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, виконаний суб'єктом оціночної діяльності. Кошторис надається до управління земельних ресурсів громадянами та юридичними особами, стосовно яких прийнято рішення міської ради "Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та (або) на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для продажу земельних ділянок громадянам та юридичним особам", та не має перевищувати 1000 грн.
Після укладання договорів управління земельних ресурсів надає до органу Державного казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли як авансовий внесок від покупця земельної ділянки на рахунок Держказначейства.

Затверджено
рішенням міської ради
від 1 жовтня 2009
№38/44Типова форма договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

ДОГОВІР

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

м.Миколаїв дата_____№____

Миколаївська міська рада, в особі міського голови Чайки Володимира Дмитровича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Миколаївської міської ради від 12.05.06 №1/1, місцезнаходження якої: вул.Адміральська, 20, далі –Уповноважений орган, з однієї сторони, та ______, далі – Суб'єкт оціночної діяльності, з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Суб'єкт оціночної діяльності на підставі рішення Уповноваженого органу проводить експертну грошову оцінку земельної ділянки (далі - Об'єкт), яка розташована за адресою: м.Миколаїв, ______площею _________, та передає звіт з експертної грошової оцінки Об'єкта Уповноваженому органу, а Уповноважений орган зобов'язується прийняти виконану роботу.
1.2. Невід'ємним додатком до Договору є кошторис розрахунку платежу авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, виконаний Суб'єктом оціночної діяльності.
2. Мета проведення оцінки
Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться з метою підготовки до продажу земельної ділянки.
3. Вид вартості майна
Ринкова вартість земельної ділянки, яка визначається відповідно до Закону України «Про оцінку земель», Національного стандарту N1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.03 N1440, Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.02 N1531, Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.03 N 2.
4. Дата оцінки та порядок її виконання
4.1. Виконання робіт здійснюється в такій послідовності:
- проведення експертної грошової оцінки Об'єкта;
- складання звіту з експертної грошової оцінки Об'єкта.
4.2. Строк виконання робіт – 30 календарних днів від дати підписання Договору.

5. Вартість робіт та порядок розрахунків
5.1. Загальна вартість виконаних робіт становить ________ гривень.
5.2. Кошти на рахунок суб'єкта оціночної діяльності перераховуються органом Державного казначейства протягом трьох робочих днів, на підставі даних довідки, наданої Уповноваженим органом.

6. Права та обов'язки Сторін
6.1. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний виконати роботи з оцінки Об'єкта в строк, визначений абзацом другим пункту 4.2 Договору.
6.2. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний надати Уповноваженій особі звіт з експертної грошової оцінки Об'єкта та позитивний висновок державної землевпорядної експертизи.
6.3. Суб'єкт оціночної діяльності не несе відповідальності за наслідки, що виникли під час або внаслідок використання третьою особою результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.
6.4. Уповноважений орган зобов'язаний надати наявну в нього земельно-кадастрову документацію і сприяти наданню Суб'єкту оціночної діяльності необхідної інформації про Об'єкт оцінки.
6.5. У разі якщо Суб'єкт оціночної діяльності вчасно не приступає до виконання Договору, Уповноважений орган може відмовитись від Договору і вимагати відшкодування збитків за неналежне виконання суб'єктом оціночної діяльності умов Договору.
6.6. У разі якщо під час виконання Суб'єктом оціночної діяльності робіт, передбачених Договором, стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином в обумовлений строк, Уповноважений орган може відмовитись від Договору і вимагати відшкодування збитків або призначити Суб'єкту оціночної діяльності відповідний строк для усунення недоліків. Якщо Суб'єкт оціночної діяльності не усунув недоліків у визначений строк, Уповноважена особа може відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків за неналежне виконання Суб'єктом оціночної діяльності умов Договору.
6.7. У разі наявності поважних причин Уповноважений орган може до завершення Суб'єктом оціночної діяльності робіт, передбачених Договором, відмовитися від Договору, повідомивши про це Суб'єкта оціночної діяльності.

7. Порядок приймання-передавання звіту
7.1. Після завершення робіт Суб'єкт оціночної діяльності передає Уповноваженому органу звіт з експертної грошової оцінки Об'єкта та висновок про його вартість у двох примірниках, що оформлені в установленому порядку. Суб'єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає роз'яснення щодо звіту та висновку про вартість Об'єкта.
7.2. Одночасно з передачею звіту з експертної грошової оцінки Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності передає всю інформацію щодо Об'єкта, яку було зібрано ним у процесі виконання роботи.

8. Відповідальність Сторін
8.1. У разі неналежного виконання Суб'єктом оціночної діяльності зобов'язань, у тому числі невиконання робіт у строки, передбачені Договором, із Суб'єкта оціночної діяльності стягується пеня в розмірі 0,1 % суми Договору за кожний день прострочення.
8.2. Суб'єкт оціночної діяльності не несе відповідальності за неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо вони є результатом неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених п. 6.4 Договору.
8.3. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цього Договору вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.
8.4. За недостовірність експертної грошової оцінки Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Умови забезпечення конфіденційності
Сторони зобов'язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з експертної грошової оцінки, яка є конфіденційною.

10. Набрання чинності договором, строк дії
Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

11. Інші умови
11.1. Договір складено в 2-х примірниках українською або російською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.
11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди стають невід'ємними частинами Договору.

12. Юридичні адреси Сторін
__________________________________________

ДОГОВІР

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

м.Миколаїв дата_____№______


Миколаївська міська рада, в особі міського голови Чайки Володимира Дмитровича, який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Миколаївської міської ради від 12.05.06 №1/1, місцезнаходження якої: вул.Адміральська, 20, далі –Уповноважений орган, з однієї сторони, та __________, далі – Покупець, з іншої сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Покупець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, на підставі рішення Миколаївської міської ради від___№____ сплачує авансовий внесок в рахунок ціни оплати земельної ділянки площею____за адресою______.
1.2.Ціна оплати земельної ділянки буде визначена на підставі експертно-грошової оцінки земельної ділянки, замовником якої буде Уповноважений орган.

2. Вартість авансового внеску, строки й порядок оплати
2.1. Вартість авансового внеску, визначена на підставі кошторису, виконаному Суб'єктом оціночної діяльності, який є невід'ємним додатком до Договору складає ________гривень.
Оплата авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту укладання цього Договору.
Платежі за цим Договором мають здійснюватися шляхом перерахування коштів, зазначених у п.2.1., на рахунок Державного казначейства__________.
Датою оплати авансового внеску є дата зарахування коштів на рахунок, вказаний у п.2.3. Договору.

3. Зобов'язання Сторін
3.1. Покупець зобов'язаний надати Уповноваженому органу кошторис розрахунку платежу авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, виконаний суб'єктом оціночної діяльності.
3.2. Уповноважений орган зобов'язаний прийняти звіт від суб'єкта оціночної діяльності.

4. Умови забезпечення конфіденційності
Сторони зобов'язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з експертної грошової оцінки, яка є конфіденційною.

5. Набрання чинності Договором, строк дії
Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

6. Інші умови
6.1. Договір складено в 2-х примірниках українською або російською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.
6.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткових угод. Зазначені угоди стають невід'ємними частинами Договору.

7. Юридичні адреси Сторін


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: