Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 жовтня 2019                                                                                         № 274р

Про внесення змін до розпорядженняміського голови від 03.04.2017 № 93р «Про затвердження структури та Положень про структурні підрозділи управліннядержавного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради»

 

З метою оптимізації роботи та підвищення рівнявиконавської дисципліни в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.Внести зміни до розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 93р «Про затвердження структури та Положень про структурні підрозділи управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради» з урахуванням змін, внесених розпорядженням міського голови від 02.12.2020 № 357р.

 

1.1.        Вилучити зі штатної чисельності відділу інспекційної роботи

1 одиницю головного спеціаліста.

 

1.2.        Ввести до штатної чисельності відділу інспекційної роботи

1 одиницю заступника начальника відділу.

 

1.3.        Положення про відділ інспекційної роботи  управління державного

архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради викласти в новій редакції (додається).

 

  2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 27.05.2019 № 150р « Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 93 «Про затвердження структури та Положень про структурні підрозділи управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради».

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                          О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 29 жовтня 2020

№ 274р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інспекційної роботи

управління державного архітектурно-будівельного контролю

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ інспекційної роботи (далі – відділ) управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом управління.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та управління, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснення відповідно до чинногозаконнодавства України державного архітектурно-будівельного контролю на території міста Миколаєва.

2.2. Здійснення, в межах компетенції відділу, заходів, спрямованих на забезпечення прийняття в експлуатацію у встановленому чинним законодавством України порядку закінчених будівництвом об’єктів середнього(СС2)класу наслідків, розташованих у межах міста Миколаєва.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проєктування об’єктів містобудування, проєктної документації під час виконання підготовчих і будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, розташованих у межах міста Миколаєва.

3.2. Здійснення контролю за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів держархбудконтролю.

3.3. Участь у роботі комісій із розслідування причин і наслідків аварій на будівництві.

3.4. Участь у розробці проєктів нормативно-правових актів у межах компетенції відділу.

3.5. Подання керівництву пропозицій до плану роботи управління на поточний період та участь у підготовці звітів стосовно його діяльності, у межах компетенції відділу.

3.6. Здійснення підготовки матеріалів та внесення пропозиції для розгляду на засіданнях дорадчих і консультативних органів управління з питань, що належать до компетенції відділу.

3.7. Здійснення заходів щодо зберігання в установленому чинним законодавством України порядку документів, отриманих та утворених в результаті здійснення повноважень відділу.

3.8. Підготовка інформації для висвітлення актуальних проблем здійснення державного архітектурно-будівельного контролю у місцевих засобах масової інформації.

3.9. Організація роботи щодо здійснення заходів, спрямованих на прийняття в експлуатацію у встановленому порядку закінчених будівництвом об’єктів середнього (СС-2) класу наслідків, розташованих у межах міста Миколаєва, у частині щодо з’ясування питання відповідності об’єкта проєктній документації, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил.

3.10. Здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством України, та виконання інших доручень керівництва управління в межах компетенції відділу.

3.11. У випадку виявлення правопорушень у сфері містобудівної діяльності вжиття заходів щодо їх усунення.

3.12. За дорученням начальника управління представництво управління в  органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.

3.13. Ініціювання скликання у встановленому порядку нарад з питань, що належать до компетенції відділу, та участь у засіданнях дорадчих і консультативних органів, нарадах, які проводяться в управлінні, у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції відділу.

3.14. Одержання від посадових осіб управління інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань, користування інформаційними базами даних, документами та матеріалами, що знаходяться у розпорядженні управління.

3.15. Внесення пропозицій керівництву управління з питань удосконалення роботи управління.

3.16. Залучення, в установленому порядку, спеціалістів структурних підрозділів управління для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. Посадові особи відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

2) складати протоколи про вчинення правопорушень та акти перевірок;

3) видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт;

4) проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проєктним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проєктною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

6) залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій;

7) отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника управління або його заступників експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

 

4. Структура відділу та організація роботи

 

4.1. До складу відділу входять:

начальник відділу                    – 1

заступник начальника відділу       – 1

головний спеціаліст                          – 3

4.2. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом начальника управління відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про управління.

4.3. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконуєпрацівник управління, визначений в установленому порядку, якийнесе повну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.4. У разі відсутності одного з головних спеціалістів – інспекторів відділу його обов’язки виконує працівник відділу, визначений в установленому порядку.

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління,йому підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, організує та контролює роботу працівників відділу.

5.2.2. Бере участь у розробці та складанні планів роботи відділу, управління та планів роботи Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету.

5.2.3. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, запити народних депутатів України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів з питань, що належать до компетенції відділу, та готує проєкти відповідей.

5.2.4. Бере участь у підготовці проєктів розпоряджень міського голови, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до компетенції управління.

5.2.5. Забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, на території міста Миколаєва.

5.2.6. Здійснює інші повноваження,визначені законом.

5.3. На посаду начальника відділу та заступника начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, бакалавра у галузі знань «Архітектура та будівництво», досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

міського голови

від ________________________

№ ________________________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ правового, кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку та діловодства управління державного архітектурно-будівельного контролю

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ правового, кадрового забезпечення, бухгалтерського обліку та діловодства (далі – відділ) управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом управління.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України та управління, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами та рекомендаціями Міністерства юстиції України.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ провадить свою діяльність на території міста Миколаєва і утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1.Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних актів в управлінні, його керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, а також представлення інтересів управління в судах.

2.2. Забезпечення реалізації державної правової політики у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

2.3. Планування та здійснення матеріально-технічного забезпечення роботи управління.

2.4. Фінансово-економічне забезпечення роботи управління.

2.5. Організаційно-кадрове забезпечення діяльності управління.

2.6. Забезпечення планування, аналізу штатної чисельності та утримання підрозділів управління відповідно до діючих нормативних актів, що стосується повноважень відділу.

3. Повноваження відділу

 

3.1. Забезпечення правильного і неухильного застосування законодавства управлінням, методичне керівництво правовою роботою в управлінні.

3.2. Узагальнення практики застосування законодавства у галузі держархбудконтролю, організація та участь у правовому забезпеченні застосування законодавства управлінням, під час здійснення своїх повноважень.

3.3. Участь у підготовці проектів нормативних документів, перевірка їх відповідності законодавству, підготовка письмових висновків та зауважень до них, погодження проектів нормативних документів.

3.4. Перевірка та погодження господарських договорів, які укладаються управлінням.

3.5. Проведення разом з іншими структурними підрозділами управління роботи по перегляду внутрішніх нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, підготовка пропозицій щодо внесення до них змін і доповнень.

3.6. Здійснення моніторингу та аналізу змін у законодавстві, підготовка для керівництва управління довідкових матеріалів із законодавства, надання працівникам структурних підрозділів управління консультацій з правових питань.

3.7. Участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

3.8. Спільно з відповідними структурними підрозділами управління сприяння своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.

3.9. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень.

3.10. Підготовка проектів запитів на отримання у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій матеріалів, документів, інформації, необхідних для здійснення повноважень управління.

3.11. Ведення реєстру справ про адміністративні правопорушення та правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

3.12. Формування реєстру судових справ, що знаходяться в провадженні управління.

3.13. Організація та проведення претензійно-позовної роботи управління, забезпечення підготовки судових позовів, необхідних процесуальних документів з дотриманням процесуальних строків та супроводження справ у судах, оскарження судових рішень.

3.14. Підготовка та формування інформації щодо стану претензійно-позовної роботи, стану накладення та виконання постанов, винесених управлінням за правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування».

3.15. Участь у розробці положень, структури підрозділів управління, посадових інструкцій працівників управління, внесення пропозицій щодо штатної чисельності. У разі необхідності підготовка проектів розпорядчих актів про зміни загальної штатної чисельності та інших документів, необхідних для здійснення управлінням своїх повноважень.

3.16. Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління, внесення їх на розгляд керівництва.

3.17. Сприяння оприлюдненню на веб-сайті міської ради проектів нормативних актів та прийнятих актів, які підготовлені управлінням та які не містять інформації з обмеженим доступом.

3.18. Представлення в установленому законодавством порядку інтересів управління в судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу.

3.19. Взаємодія з органами державної влади, правоохоронними та контролюючими органами з питань здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

3.20. Організація і проведення семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів управління.

3.21. Подання керівництву пропозицій до плану роботи управління на поточний період, участь у підготовці звітів стосовно його діяльності, в межах компетенції відділу.

3.22. Надання юридичних консультацій громадянам з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

3.23. Внесення пропозицій керівництву управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

3.24. Складання штатного розпису працівників управління. У разі потреби підготовка проектів наказів начальника управління про внесення змін до штатного розпису.

3.25. Складання бюджетних запитів та розрахунків з економічним обґрунтуванням проектів кошторисів доходів та видатків і складання кошторисів видатків та додатків до них згідно із затвердженим міською радою бюджетом міста по управлінню.

3.26. Складання річного розпису видатків по статтях із щомісячним розподілом, у разі необхідності внесення пропозицій щодо перерозподілу лімітних асигнувань.

3.27. Внесення змін до кошторисів та планів асигнувань на підставі розрахунків із відповідним обґрунтуванням, ведення їх обліку.

3.28. Надання департаменту фінансів Миколаївської міської ради необхідної інформації з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.29. Надання Головному управлінню державної казначейської служби України у Миколаївській області необхідних документів, що стосуються порядку казначейського обслуговування бюджету управління.

3.30. Розгляд матеріалів та підготовка документів про преміювання працівників.

3.31. Надання інформації щодо штатної чисельності управління.

3.32. Здійснення контролю за використанням фонду оплати праці.

3.33. Надання методичної допомоги підрозділам управління з питань, що належать до компетенції відділу.

3.34. Забезпечення фінансової діяльності та звітності управління.

3.35. Оформлення  прийому,  переведення  і звільнення працівників управління відповідно до законодавства про працю.

3.36. Підготовка необхідних матеріалів для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проектів документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.

3.37. Оформлення документів про прийняття Присяги, присвоєння рангів та внесення відповідних записів до трудових книжок.

3.38. Обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, оформлення листів тимчасової непрацездатності працівникам.

3.39. Складання графіка щорічних відпусток працівників.

3.40.Забезпечення ведення в управлінні військового обліку військовозобов’язаних  і   призовників, бронювання військовозобов’язаних у мирний час та на період мобілізації та воєнного часу.

3.41. Організація ведення діловодства в управлінні відповідно до чинних нормативних актів.

3.42. Забезпечення обліку вхідної та вихідної кореспонденції, контрольних документів, звернень громадян, підприємств, установ і організацій, депутатських запитів та звернень, що надходять до  управління, розгляд звернень запитів державних органів, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління.

3.43. Складання та погодження  в архівному відділі Миколаївської міської ради зведеної номенклатури справ управління.

3.44. Приймання від структурних підрозділів управління та зберігання архівних документів, проведення їх попередньої експертизи цінності  та передача документів Національного архівного фонду України до архівного відділу Миколаївської міської ради.

3.45. Забезпечення збереження гербової печатки управління.

3.46. Здійснення підготовки матеріалів та внесення пропозицій для розгляду на засіданнях дорадчих і консультативних органів управління, з питань, що належать до компетенції відділу.

3.47. Ініціювання скликання у встановленому порядку нарад з питань, що належать до компетенції відділу та участь у засіданнях дорадчих і консультативних органів, нарадах, які проводяться в управлінні, у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції відділу.

3.48. Одержання від посадових осіб управління інформації, необхідної для виконання покладених на відділ завдань, користування інформаційними базами даних, документами та матеріалами, що знаходяться у розпорядженні управління.

3.49. Внесення пропозицій керівництву управління з питань удосконалення роботи управління.

3.50. Залучення, в установленому порядку, спеціалістів структурних підрозділів управління для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу.

3.51. Здійснення інших повноважень, визначених законом, та виконання інших доручень керівництва управління, в межах компетенції відділу.

 

4. Структура

 

4.1. До складу відділу входять:

начальник відділу                                     – 1

заступника начальника відділу               – 1

головний спеціаліст                                  – 4

4.2. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу або працівник управління, визначений в установленому порядку, який несе повну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

4.3. У разі відсутності одного з головних спеціалістів відділу його обов’язки виконує працівник відділу, визначений в установленому порядку.

4.4. Начальник відділу, заступник начальника відділу та головні спеціалісти відділу призначаються на посади та звільняються з посад наказом начальника управління відповідно до вимог чинного законодавства та Положення про управління.

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Організує та забезпечує ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, нарахувань та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи й технології оброблення даних.

5.2.2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

5.2.3. За погодженням з начальником управління подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

5.2.4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки й псування активів установи.

5.2.5. Узагальнює дані для включення їх до фінансової звітності, контролює та здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

5.2.6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

5.2.7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

- внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

- розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю фінансових операцій;

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, регулювання діяльності управління та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище управління та результати його діяльності.

5.2.8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження в управлінні.

5.2.9. Виконує доручення начальника управління.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.3. На посаду начальника відділу та заступника начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, бакалавра у галузі знань «Правознавство», досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

 

                                           6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право у разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

______________________________________________________

 Опубліковано: 3 листопада 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: