Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

27 липня 2018                                                                                       № 701

Про затвердження Порядку призначення

і   виплати в м. Миколаєві компенсації

фізичним особам, які надають соціальні

послуги

 

         З метою здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”, керуючись пп. 10 п. “б” ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок призначення і виплати в м. Миколаєві компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги (додається).

 

2. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.09.2009 № 1767 “Про затвердження Положення про призначення і виплату в м. Миколаєві компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від ________________________

№ _________________________

 

ПОРЯДОК

призначення і виплати в м. Миколаєві компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги

 

1. Загальні положення

 

Порядок виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в м. Миколаєві (далі – Порядок), визначає механізм виплати щомісячних компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги в м. Миколаєві (далі – Компенсація).

Відшкодування зазначених витрат (з урахуванням витрат на їх доставку) здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, затверджених рішенням сесії Миколаївської міської ради про міський бюджет на відповідний рік.

Порядок призначення, розмір та терміни надання Компенсації визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”.

 

2. Порядок призначення компенсації

 

2.1. Компенсація надається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

2.2. Компенсація призначається, виходячи з прожиткового мінімуму, для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи;

10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, особам з інвалідністю II групи та дітям з інвалідністю;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку (стаття 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”), та особам з інвалідністю, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність.

2.3. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

2.4. Компенсація не призначається:

- фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України “Про пенсійне забезпечення” і “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

- фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

- фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

- самозайнятим особам;

- фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

- фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

2.5. Компенсація призначається і виплачується управліннями соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – Управління) за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами, зазначеними у пункті 2.6 цього Порядку.

Управління видає заявнику розписку про прийняття заяв і документів із зазначенням дати їх прийняття.

Днем подання заяв для призначення Компенсації вважається день реєстрації Управлінням  заяв з необхідними документами.

Якщо заяви та документи надсилаються поштою, днем подання заяв для призначення компенсації вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення.

У разі коли, до заяв не додані всі необхідні документи, Управління письмово протягом трьох днів повідомляє заявнику, які документи слід подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня одержання такого повідомлення, днем подання заяв вважатиметься день їх прийняття або відправлення.

2.6. Для призначення компенсації подаються такі документи:

2.6.1. Фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

заява про згоду надавати соціальні послуги:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання  доходів;

заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”).

2.6.2. Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

заява про необхідність надання соціальних послуг;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

копія виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма № 157-1/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.07.2012 № 577);

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком осіб з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

2.6.3. Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

заява про необхідність надання соціальних послуг;

копія свідоцтва про народження дитини;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

2.7. Управління протягом десяти днів після одержання заяв із необхідними документами розглядає їх та приймає рішення про призначення Компенсації чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення, про що інформує заявника письмово протягом п’яти днів після прийняття відповідного рішення.

 

3. Терміни призначення Компенсації

 

3.1. Компенсація призначається:

на час встановлення групи інвалідності – особам з інвалідністю I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та, які згідно з випискою з акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду;

на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

 

4. Перерахунок розміру та виплата Компенсації

 

4.1. У разі зміни групи інвалідності Компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

4.2. Перерахунок розміру Компенсації у зв’язку зі зміною групи інвалідності особи, якій надаються соціальні послуги, здійснюється Управлінням на підставі копії виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка надсилається Управлінню, органами медико-соціальної експертизи без подання заяв, зазначених у пункті 2.6 цього Порядку, і оформляється відповідним рішенням  в установленому порядку.

4.3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму перерахунок розміру Компенсації здійснюється Управліннями без подання заяви фізичною особою, яка надає соціальні послуги, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок. Зазначене рішення долучається до особової справи фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

4.4. Якщо дитина з інвалідністю після досягнення певного віку визнана інвалідом I, II або III групи, Компенсація виплачується у новому розмірі за заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та представника дитини з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому дитині з інвалідністю встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

4.5. Продовження виплати Компенсації у зв’язку із закінченням строку надання соціальних послуг фізичною особою або необхідністю отримання соціальних послуг особою, яка їх потребує, здійснюється на підставі поданих заяв разом із новими висновками лікарсько-консультаційної комісії і оформлюється рішенням Управління в установленному порядку.

4.6. Виплата Компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення особою з інвалідністю чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю – лікарсько-консультаційними комісіями, а у разі визнання знову особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць. Якщо при цьому особі з інвалідністю встановлено іншу групу, Компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.

4.7. Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційною комісією), виплата Компенсації поновлюється з дня її зупинення, але не більш як за три роки за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною з інвалідністю. За місяць до закінчення строку виплати Управління попереджає у письмовій формі фізичну особу про причину припинення виплати.

4.8. Виплата Компенсації проводиться щомісяця до 1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

4.9. Компенсація виплачується державними підприємствами і об’єднаннями зв’язку або через установи уповноважених банків за письмовою заявою фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

4.10. У разі зміни особою, якій надаються соціальні послуги, постійного місця проживання в межах міста Миколаєва виплату Компенсації проводить відповідне Управління за новим місцем проживання особи з часу припинення виплат за попереднім місцем проживання.

4.11. Якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата Компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.

4.12. Суми Компенсації, не одержані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги, виплачуються за минулий час, але не більш як за 12 місяців, що передують зверненню за їх одержанням.

Якщо суми Компенсації не одержані з вини органу, який їх призначає та виплачує, вони виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється виходячи з прожиткового мінімуму, затвердженого на момент виплати.

Сума Компенсації, що нарахована фізичній особі, яка надавала соціальні послуги, і залишилася недоотриманою у зв’язку з її смертю, виплачується за весь період по день смерті включно членам її сім’ї (чоловік, дружина, діти), а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

 

5. Контроль за правильністю призначення і виплати Компенсації

 

5.1. Для підтвердження відсутності даних про доходи фізичної особи, яка надає соціальні послуги, використовуються відомості Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, що отримані в порядку щоквартального електронного інформаційного обміну між Мінсоцполітики і ДФС з урахуванням вимог, передбачених для інформації з обмеженим доступом. Порядок обміну такою інформацією затверджується Мінсоцполітики і ДФС.

5.2. Фізичні особи, які одержують Компенсацію, зобов’язані повідомити Управління, що призначило ці виплати, про обставини, які можуть вплинути на умови їх призначення та виплати.

У разі виявлення таких обставин виплата Компенсації припиняється з дня, що настає за днем виникнення таких обставин. У разі одержання у зв’язку з цим зайвих сум компенсації одержувачі повинні відшкодувати департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради надміру виплачені суми за весь період, коли фізична особа не мала права на її одержання.

5.3. Якщо одержувачем Компенсації приховано або подано недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на призначення Компенсації та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти:

визначається обсяг надміру виплачених коштів та встановлює строки їх повернення;

повідомляється отримувачу Компенсації про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;

у разі врахування надміру виплачених коштів під час виплати Компенсації у наступних періодах Управління проводить щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що підлягає виплаті.

5.4. Якщо фізична особа отримала винагороду за роботу, яку виконувала менше календарного місяця, виплата Компенсації не припиняється, а здійснюється перерахунок за фактичну кількість днів, протягом яких надавалися соціальні послуги.

5.5. Якщо фізична особа, якій надаються соціальні послуги, перебуватиме на санаторно-курортному лікуванні або ж на стаціонарному лікуванні самостійно без супроводу та догляду з боку фізичної особи, яка надає соціальні послуги, виплата Компенсації тимчасово припиняється та відновлюється на підставі заяви фізичної особи про продовження надання соціальних послуг та довідок про закінчення перебування на санаторно-курортному лікуванні або на стаціонарному лікуванні.

5.6. У разі не повернення фізичною особою добровільно надміру виплачених сум, вони стягуються в судовому порядку.

5.7. Контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги, правильністю призначення та виплати Компенсації здійснюється контрольно-ревізійним відділом управління фінансів департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради шляхом перевірки особових справ.

 

________________________________________________________

 Опубліковано: 31 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: