Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

01 березня 2021                                                                                       № 44р

Про затвердження структури та положень

про структурні підрозділи департаменту

внутрішнього фінансового контролю, нагляду

та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

На підставі рішень міської ради від 22.12.2016 № 13/1 «Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради», від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», враховуючи розпорядження міського голови 27.02.2017 № 45р «Про затвердження штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради», керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити структуру та положення про структурні підрозділи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (додаються).

 

2. Розпорядження міського голови від 08.01.2019 № 1р «Про затвердження структури та положень про структурні підрозділи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради» визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 01 березня 2021

№ 44р

 

СТРУКТУРА

департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна

чисельність

(одиниць)

Директор департаменту

1

Заступник директора департаменту

1

Відділ аналітичної та контрольно-ревізійної роботи

6

Відділ контролю та нагляду за благоустроєм

8

Відділ запобігання та виявлення корупції

3

Відділ обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства

6

Відділ з питань інспекції праці

6

Разом

31

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 01 березня 2021

№ 44р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ аналітичної та контрольно-ревізійної роботи

департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ аналітичної та контрольно-ревізійної роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – департамент) та підпорядковується директору департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень, що включає в себе:

3.1.1. Перевірка грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності.

3.1.2. Отримання від керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, що перевіряються, матеріалів, в тому числі їх копій, та інформації про фінансово-господарську діяльність, необхідну для виконання покладених завдань і обов’язків.

3.1.3. Витребування у відповідних випадках від посадових осіб письмових пояснень з питань, пов’язаних з перевіркою.

3.1.4. Направлення матеріалів перевірок відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності для розгляду і вжиття необхідних заходів, постановка питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства.

3.1.5. Подання, в межах повноважень відділу, пропозицій про призупинення дії нормативних і розпорядчих актів, виданих з порушенням чинного законодавства.

3.1.6. Залучення до проведення перевірок кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ і організацій, виконавчих органів Миколаївської міської ради до роботи щодо виконання окремих задач.

3.2. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста (дотримання принципів законності та ефективного використання коштів міського бюджету, досягнення результатів відповідно до встановленої мети).

3.3. Ведення бази даних про об’єкти перевірок, забезпечення повноти і достовірності цих даних та їх своєчасне оновлення.

3.4. Подання міському голові та директору департаменту результатів перевірок фінансово-господарської діяльності, висновків та рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень, а також здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій.

3.5. Розроблення проєктів нормативно-правових актів, розпорядчих документів Миколаївської міської ради, а також проведення за дорученням Миколаївського міського голови аналізу проєктів нормативних та розпорядчих документів, договорів, документації торгів щодо забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

3.6. Здійснення контрольно-ревізійних, аналітичних, інформаційних та інших видів діяльності, що забезпечують єдину систему контролю за використанням коштів, а також збереження та використання комунального майна міста.

 

4. Структура та організація роботи

 

4.1. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

 

заступник директора департаменту - начальник відділу

1

заступник начальника відділу

1

головний спеціаліст

4

 

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює заступник директора департаменту - начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

5.2. Заступник директора департаменту – начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.2.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції директору департаменту про заохочення та накладення стягнень на працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу.

5.2.4. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови,  та цим Положенням.

5.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації із керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

_________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 01 березня 2021

№ 44р

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ контролю та нагляду за благоустроєм

департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ контролю та нагляду за благоустроєм департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – департамент) та підпорядковується директору департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Участь у реалізації політики міської ради у сфері благоустрою міста Миколаєва.

2.2. Участь у розробці та реалізації програми благоустрою міста Миколаєва, контроль за її дотриманням.

2.3. Забезпечення дотримання фізичними та юридичними особами нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою у місті Миколаєві.

2.4. Здійснення контролю за станом благоустрою у місті Миколаєві та утриманням в належному санітарному стані території міста.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території міста Миколаєва.

3.2. Проведення перевірок додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою на території міста. Здійснення контролю за забезпеченням чистоти і порядку в місті, очищення території та об’єктів від побутових відходів, самовільно розміщених об’єктів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, прибудов житлових та нежитлових приміщень, рекламних конструкцій та елементів благоустрою.

3.3. Вжиття заходів в межах чинного законодавства щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста.

3.4. Участь в обговоренні проєктів благоустрою об’єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

3.5. Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для профілактики та запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів.

3.6. Підготовка матеріалів та пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради, виконавчим органам міської ради, постійним комісіям міської ради про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві згідно з компетенцією.

3.7. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.8. Надання дозволів на порушення об’єктів благоустрою у м. Миколаєві.

3.9. Підготовка та подання в межах своєї компетенції пропозицій щодо розроблення схеми санітарного очищення міста.

3.10. Контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

3.11. Складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою для притягнення винних до відповідальності.

3.12. Надання інформаційно-консультаційної допомоги підприємствам, установам, організаціям у поліпшенні стану території та об’єктів благоустрою міста Миколаєва.

 

4. Структура та організація роботи

 

4.1. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

1

заступник начальника відділу

1

головний спеціаліст

6

 

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.2.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції директору департаменту про заохочення та накладення стягнень на працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників  відділу.

5.2.4. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови,  та цим Положенням.

5.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації із керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

_________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 01 березня 2021

№ 44р

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ запобігання та виявлення корупції

департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ запобігання та виявлення корупції департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі-департамент) та підпорядковується директору департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

2.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2.3. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

2.4. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

2.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

2.6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням та іншим правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням.

3.2. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових чи службових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.

3.3. Надає консультативну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

3.4. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, інформує в установленому порядку про такі факти директора департаменту та міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3.5. Взаємодіє з іншими органами з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

3.6. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого органу Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради до вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією та інших правопорушень.

3.7. Повідомляє у письмовій формі директора департаменту, міського голову, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчого органу Миколаївської міської ради, комунального підприємства, установи, організації Миколаївської міської ради.

Втручання у діяльність відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

 

4. Права відділу

 

4.1. Отримувати від інших виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.2. Отримувати від працівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4.3. Ініціювати перед директором департаменту питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

 

5. Структура та організація роботи

 

5.1. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

5.3. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

1

головний спеціаліст

2

 

 

6. Керівництво відділу

 

6.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

6.2. Начальник відділу: 

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

6.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

6.2.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції директору департаменту про заохочення та накладення стягнень на працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників  відділу.

6.2.4. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

6.2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.2.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

6.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

6.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

6.3. Начальник відділу, під час виконання службових обов’язків, має право ознайомлюватися з матеріалами особових справ працівників Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій.

6.4. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасова втрата працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу або визначену директором департаменту особу.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Працівники відділу проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у виконавчих органах Миколаївської міської ради, комунальних підприємствах, установах, організаціях Миколаївської міської ради з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники відділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій Миколаївської міської ради документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

7.2. Працівники відділу можуть залучатися до проведення:

1) експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються виконавчими органам Миколаївської міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями Миколаївської міської ради з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) внутрішнього аудиту виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

7.3. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.4. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.5. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації із керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.6. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

__________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 01 березня 2021

№ 44р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства

департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ обліку, звітності, кадрової роботи та діловодства департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – департамент) та підпорядковується директору департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Організація, в межах покладених на відділ повноважень, правової роботи, забезпечення правильного застосування, неухильного додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, рішень Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпоряджень міського голови.

2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи в сфері кадрової роботи та діловодства, в основу якої входять виконання завдань, що стоять перед департаментом, документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування.

2.3. Забезпечення організації діловодства в департаменті, контроль за термінами надходження і доведення кореспонденції до виконавців, контроль за додержанням термінів відпрацювання кореспонденції.

2.4. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності безперервно від дня реєстрації й до моменту ліквідації установи.

2.5. Забезпечення фіксування в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції та результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) і фінансовими, матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.6. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при прийнятті на облік бюджетних зобов’язань, своєчасне надання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до бюджетних зобов’язань, достовірне та в повному обсязі відображення операцій в бухгалтерському обліку та звітності.

2.7. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів згідно із затвердженими нормативами та кошторисами.

2.8. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Організація та правове забезпечення правильного застосування законодавства в департаменті.

3.2. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.3. За дорученням директора департаменту представлення інтересів департаменту в судах, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

3.4. Організація та проведення претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.

3.5. Проведення юридичної експертизи проєктів наказів, договорів (угод, контрактів).

3.6. Надання працівникам департаменту усних та письмових консультацій з правових питань.

3.7. Прийом від претендентів на вакантні посади у департаменті відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

3.8. Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників департаменту.

3.9. Оформлення документів при прийнятті працівників на роботу в департаменті.

3.10. Оформлення документів про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування, внесення про це записів до трудових книжок.

3.11. Проведення роботи по формуванню кадрового резерву, здійснення аналізу та узагальнення його, внесення директору департаменту пропозицій щодо вдосконалення кадрового резерву.

3.12. Розгляд та внесення пропозицій директору департаменту щодо проведення стажування на вакантних посадах у департаменті, підготовка необхідних документів для організації стажування.

3.13. У межах своєї компетенції здійснення заходів щодо забезпечення трудової дисципліни.

3.14. Складання графіків щорічних відпусток, подання їх на розгляд керівництву.

3.15. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком та зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток).

3.16. Підготовка документів для відрядження посадових осіб місцевого самоврядування та працівників департаменту у межах області та країни.

3.17. Здійснення прийому, реєстрації і передачі за призначенням вхідної та вихідної кореспонденції, внутрішньої документації, здійснення друкування, відправки вихідної кореспонденції, здійснення своєчасної передачі документації виконавцям.

3.18. Здійснення перевірки та контролю за дотриманням термінів розгляду вхідної кореспонденції та виконанням у визначені терміни резолюцій міського голови, заступників міського голови, начальника департаменту.

3.19. Складення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

3.20. Здійснення поточного контролю за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень департаменту;

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами.

3.21. Своєчасне подання звітності.

3.22. Своєчасне та у повному обсязі перераховування податків і зборів (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.23. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.24. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.

3.25. Забезпечення:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан департаменту, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідних структурних підрозділів департаменту даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

3.26. Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.27. Розробка та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівниками департаменту.

3.28. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та виконавчими органами Миколаївської міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.29. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

4. Права відділу

 

4.1. Представляти департаменту в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами департаменту первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.3. Одержувати від структурних підрозділів департаменту, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

4.4. Вносити директору департаменту пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

5. Структура та організація роботи

 

5.1. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

5.3. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

1

заступник начальника відділу

1

головний спеціаліст

2

водій

2

 

 

6. Керівництво відділу

 

6.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

6.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

6.2.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції директору департаменту про заохочення та накладення стягнень на працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу.

6.2.4. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

6.2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.2.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

6.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

6.2.10. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку.

6.2.11. Забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

6.2.12. Погоджує проєкти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

6.2.13. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

6.2.14. Погоджує кандидатури працівників департаменту, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

6.2.15. Подає директору департаменту пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності  установи;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

6.2.16. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій.

6.2.17. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує директора департаменту про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

6.2.18. Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться департаментом;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості департаменту;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та виконавчими органами Миколаївської міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

6.2.19. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

6.2.20. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

6.3. Начальник відділу у разі отримання розпорядження від директора департаменту, яке суперечать законодавству, інформує у письмовій формі директора департаменту про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.

6.4. Начальник відділу не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки директора департаменту на період його тимчасової відсутності.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на заступника начальника відділу.

6.6. Завідувач відділу у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації із керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.4. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

7.6. Дане Положення приведене у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи».

 

__________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 01 березня 2021

№ 44р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань інспекції праці

департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань інспекції праці департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі-департамент) та підпорядковується директору департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Відділ наділено делегованими повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є інспекторами праці, посадовими особами місцевого самоврядування, які пройшли перевірку знань у порядку, визначеному Мінекономіки, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Контрольні повноваження інспектора праці підтверджуються службовим посвідченням встановленої Мінекономіки форми, що видається Держпраці та її територіальними органами. Підставою для видачі службового посвідчення інспектора праці посадовій особі виконавчого органу ради є лист міського голови, до якого додається заповнена картка обліку даних інспектора праці відповідно до форми, затвердженої Мінекономіки.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Здійснення на території міста контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

2.2. Проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах та організаціях.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, що включає в себе:

3.1.1. Реєстрацію інспекційного відвідування роботодавця, щодо якого передбачається здійснення інспекційного відвідування.

3.1.2. Здійснення інспекційного відвідування.

3.1.3. Складення акта інспекційного відвідування, припису та прийняття рішень за результатами інспекційного відвідування.

3.1.4. Застосування заходів впливу у зв’язку з порушенням законодавства про працю.

3.1.5. Забезпечення об’єкта відвідування та його працівників інформацією та консультаціями щодо найбільш ефективних способів додержання законодавства про працю.

3.2. Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування інспектор праці може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування, зокрема шляхом проведення аналізу наявної (доступної) інформації про стан додержання об’єктом відвідування законодавства про працю. Документи, одержані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування, що містять інформацію про порушення об’єктом відвідування вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів інспекційного відвідування.

3.3. У разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях інспектором праці можуть залучатися (за згодою об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспілок, їх організацій та об’єднань, члени яких працюють на об’єкті відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань, державних органів.

3.4. Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення, перед підписанням акта інспекційного відвідування надати копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування та внести запис про його проведення до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності).

3.5. Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.

3.6. Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

 

4. Структура та організація роботи

 

4.1.  Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

1

головний спеціаліст (інспектор праці)

5

 

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу: 

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Організовує і контролює роботу відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

5.2.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції директору департаменту про заохочення та накладення стягнень на працівників відділу, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу.

5.2.4. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, та цим Положенням.

5.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації із керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________

 

Опубліковано: 9 березня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: