Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

05 лютого 2019                                                                                 № 23р

Про затвердження Положення про

експертну комісію по роботі з

документами з грифом “Для службового

користування” з мобілізаційних питань

виконавчого комітету Миколаївської

міської ради

 

З метою проведення попередньої експертизи цінності документів з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питань та подання її результатів на затвердження експертно-перевірної комісії Державного архіву Миколаївської області, відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Затвердити Положення про експертну комісію по роботі з документами з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питань виконавчого комітету Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Затвердити склад експертної комісії по роботі з документами з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питань виконавчого комітету Миколаївської міської ради (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                          О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 05 лютого2019

№ 23р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію по роботі з документами з грифом

“Для службового користування” з мобілізаційних питань

виконавчого комітету Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Експертна комісія по роботі з документами з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питань виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – ЕК “М”) затверджується розпорядженням міського голови відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1004 “Про проведення експертизи цінності документів” та Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 19.06.2013 № 1227/5.

1.2. ЕК “М” є постійно діючим органом.

1.3. У своїй діяльності ЕК “М” керується Конституцією і законами України, Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

2. Мета

 

Основною метою утворення ЕК “М” є проведення попередньої експертизи цінності документів з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питань та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Миколаївської області.

 

3. Склад ЕК “М”

 

3.1. До складу ЕК “М” входять посадові особи відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, відділу кадрів Миколаївської міської ради, сектору захисту інформації Миколаївської міської ради, архівного відділу Миколаївської міської ради.

Головою ЕК “М” призначається заступник міського голови, а секретарем – посадова особа, на яку покладені обов’язки формування архівних справ.

3.2. Секретар ЕК “М” за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, акти, доводить до відома виконавчих органів Миколаївської міської ради рішення ЕК “М”, здійснює облік та звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК “М” і забезпечує її зберігання.

3.3. Засідання ЕК “М” проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК “М” приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюються протоколом, який підписується головою і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК “М” міським головою.

 

4. Основні завдання ЕК “М”

 

4.1. Основними завданнями ЕК “М” є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питань, розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах.

4.2. ЕК “М” приймає рішення про:
1) схвалення і подання до експертної комісії архівного відділу міської ради проектів таких
документів: описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду,
анотовані  переліки унікальних документів  зазначеного Фонду, акти про вилучення для
знищення  документів, не  внесених до Фонду, акти про вилучення документів з Фонду,
акти про невиправні пошкодження документів Фонду;
2) схвалення і подання до експертно-перевірної комісії державного архіву переліків
проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає внесенню до Фонду;
3) схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про невиправні 
пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань
(особового складу).
 

5. Права ЕК “М”

 

5.1. Для виконання покладених на ЕК “М” завдань їй надається право:

контролювати дотримання структурними підрозділами Миколаївської міської ради, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві з грифом “Для службового користування” з мобілізаційних питаньустановлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

вимагати від структурних підрозділів Миколаївської міської ради розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду, документів тривалого зберігання та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від структурних підрозділів Миколаївської міської ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК відповідного державного архіву або з ЕК органу вищого рівня (для юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду);

заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів Миколаївської міської ради про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів, так і фахівців структурних підрозділів Миколаївської міської ради, а в разі необхідності працівників архівного відділу міської ради;

інформувати керівництво Миколаївської міської ради з питань, що входять до компетенції ЕК “М”.

5.2. ЕК “М” має право:

вимагати від посадових осіб управлінь, відділів розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

одержувати від виконавчих органів міської ради відомості та пропозиції, необхідні для визначення культурної цінності документів та строків їх зберігання;

заслуховувати на засіданнях інформації керівників управлінь, відділів, інших посадових осіб, що відповідають за формування справ у діловодстві, стан обліку та зберігання документів Національного архівного фонду та документів тривалого (понад 10 років) зберігання;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів, так і фахівців управлінь, відділів, а у разі необхідності працівників архівного відділу Миколаївської міської ради;

інформувати міського голову з питань, що входять до компетенції ЕК “М”.

У разі відмови керівника юридичної особи затвердити протокол засідання ЕК “М” її голова може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 05 лютого 2019

№ 23р

 

СКЛАД

експертної комісії по роботі з документами з грифом

“Для службового користування” з мобілізаційних питань

виконавчого комітету Миколаївської міської ради

 

Голова комісії

 

Криленко

Володимир Ігорович

-

перший заступник міського голови

 

 

Секретар комісії

 

Нерубальщук

Сергій Юрійович

-

головний спеціаліст відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

 

Члени комісії

 

Кісюра

Алевтина Віталіївна

-

головний спеціаліст відділу кадрів Миколаївської міської ради

 

Кузьмичова

Наталія Віталіївна

-

начальник відділу кадрів Миколаївської міської ради

 

Лєженцева

Ольга Володимирівна

-

головний спеціаліст сектору захисту інформації Миколаївської міської ради

 

Оніщенко

Ігор Олексійович

-

начальник відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

 

Сафронова

Вікторія Олександрівна

-

начальник архівного відділу Миколаївської міської ради

 

Сокуренко

Володимир Анатолійович

-

головний спеціаліст відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

 

____________________________________________________

Опубліковано: 11 лютого 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: