Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

06 грудня 2018                                                                                № 383р

Про затвердження структури департаменту

енергетики, енергозбереження та

запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради та Положень про

його структурні підрозділи

 

         На виконання рішень Миколаївської міської ради від 22.12.2016 №13/1 «Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради», від 23.02.2017 №16/32  «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», керуючись п.п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити структуру департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Затвердити Положення про структурні підрозділи департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (додаються).

 

3. Розпорядження Миколаївського міського голови від 03.03.2017 №52р «Про затвердження структури департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи», розпорядження Миколаївського міського голови від 15.08.2017 №254р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 03.03.2017 №52р «Про затвердження структури департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи», розпорядження Миколаївського міського голови від 20.09.2017 №299р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 03.03.2017 №52р «Про затвердження структури департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи», розпорядження Миколаївського міського голови від 16.04.2018 №79р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 03.03.2017 №52р «Про затвердження структури департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи» визнати такими, що втратили чинність.

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Омельчука О.А.

 

Міський голова                                                 О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 грудня 2018

№ 383р

 

СТРУКТУРА

департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

1

Заступник директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

1

Відділ організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації

5

Відділ  енергетичного нагляду, нормування та контролю

5

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

5

Відділ реалізації проектів

6

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 грудня 2018

№ 383р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ організаційно-правової роботи  та взаємодії із засобами масової інформації департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту, заступнику директора департаменту (за підпорядкованістю).

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Правове забезпечення діяльності департаменту.

2.2. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

2.3. Захист інтересів територіальної громади, Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, департаменту в судах та інших органах з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

2.4. Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення діяльності департаменту в частині реалізації заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

2.5. Забезпечення відповідно до діючих нормативних актів організації діловодства у департаменті.

 

 

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

 

заступник директора департаменту - начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

- 1

головний спеціаліст

- 3

 

3.2. Відділ очолює заступник директора департаменту – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту – начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Заступник директора департаменту - начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених заступником директора департаменту - начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.     Заступник директора департаменту - начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1.  Організація правового забезпечення застосування законодавства в департаменті.

4.2. Розроблення проектів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.3. Перевірка на відповідність чинному законодавству України проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які розробляються департаментом.

4.4. Проведення юридичної експертизи проектів договорів (угод, контрактів).

4.5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій,  депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.6. Представництво інтересів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови, департаменту та інших виконавчих органів міської ради в судах, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності з питань, що відносяться до компетенції департаменту на підставі належним чином оформленої довіреності.

4.7. Надання посадовим особам департаменту усних та письмових консультацій з правових питань.

4.8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації.

4.9. Організація взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності своєї діяльності.

4.10. Організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей  з представниками засобів масової інформації.

4.11. Підготовка та розповсюдження інформаційних повідомлень з актуальних питань діяльності департаменту серед засобів масової інформації.

4.12. Взаємодія з прес-службами організацій та установ, співпраця з підрозділами органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу.

4.13. Проведення інформаційної діяльності з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

4.14. Співпраця з представниками засобів масової інформації, використання їх можливостей для інформування населення щодо впровадження заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

4.15. Підготовка виступів, інформаційних матеріалів для участі посадових осіб департаменту у  різноманітних заходах, нарадах, зустрічах.

4.16. Приймання, попередній розгляд і розподіл документів, реєстрація, відбір і підготовка кореспонденції для керівництва з подальшою передачею її  за призначенням.

4.17. Контроль за правильним оформленням вхідних та вихідних документів. 

4.18. Аналіз стану документообігу, ведення довідково-інформаційної роботи про кількість документів, що проходять через відділ.

4.19. Здійснення контролю за виконанням доручень керівництва, дотримання строків надання відповідей та підготовка інформації із зазначених питань.

       4.20. Підготовка апаратних нарад з керівниками виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до повноважень департаменту.

       4.21. Ведення та оформлення протоколів апаратних нарад, підготовка та направлення виконавцям доручень та контроль за своєчасним їх виконанням.

       4.22. Участь в організації та підготовці заходів, які проводяться департаментом або заступником директора департаменту (за підпорядкованістю).

4.23. За дорученням керівництва підготовка та узагальнення відповідей на звернення, що надійшли до департаменту.

4.24. Підготовка графіка проведення особистого прийому громадян директором департаменту.

        4.25. Забезпечення організації особистого прийому громадян директором департаменту. Підготовка матеріалів для прийому громадян, отримання від виконавчих органів Миколаївської міської ради довідок, пояснень та інших матеріалів, необхідних для здійснення прийому громадян.

4.26. Консультування громадян, які звертаються до відділу, про порядок вирішення порушених питань.

        4.27. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи, надання методичної та практичної допомоги відділам та посадовим особам департаменту в організації та проведенні роботи з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

        4.28. Складання зведеної номенклатури справ департаменту. Здійснення збереження документів департаменту, підготовка справ для здачі в архів.

       4.29. Забезпечення реєстрації та контроль інформаційних запитів, які надійшли до департаменту.

4.30. Інформування директора департаменту про факти порушення виконавчої дисципліни та неналежного ставлення до розгляду звернень громадян посадовими особами департаменту.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

_____________________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 грудня 2018

№ 383р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ енергетичного нагляду, нормування та контролю департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту, заступнику директора департаменту (за підпорядкованістю).

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Реалізація виконання  галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

2.2. Участь у розробленні та здійсненні заходів ефективного використання природного газу; розроблення заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

2.3. Проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення міста енергоресурсами та прогнозування їх потреби.

2.4.  Забезпечення відповідно до законодавства України організації робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста.

2.5. Проведення аналізу витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах та об’єктах бюджетної сфери міста та внесення пропозицій щодо вжиття заходів для зменшення їх витрат.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

- 1

головний спеціаліст

- 3

 

3.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику директора департаменту (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.     Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2.  Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.  Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Сприяння вирішенню питань з оснащення об’єктів житлово-комунального господарства сучасними засобами обліку теплової енергії.

4.2. Забезпечення відповідно до законодавства України організації робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста.

4.3. Реалізація виконання  галузевих програм з енергозбереження, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

4.4. Виконання заходів щодо скорочення енергоспоживання комунальних підприємств на потреби опалення шляхом підвищення енергоефективності житлових і громадських будівель, а також підвищення енергоефективності опалювальних приладів.

4.5. Участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання; розроблення заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

4.6. Розроблення проектів цільових програм в галузі та відповідних розділів програми соціально-економічного розвитку міста, виконання заходів, передбачених зазначеними програмами.

4.7. Подання на розгляд та узагальнення інвестиційних проектів у галузі енергоефективності, а також участь в опрацюванні інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання.

4.8. Організація заходів з енергозбереження у місті.

4.9. Сприяння заходам із впровадження сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за теплоенергію, послуги та енергоносії.

4.10. Розроблення та реалізація пропозиції по залученню додаткових ресурсів з фінансування та розвитку енергоефективності, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення інформації щодо кредитних програм та інших, не заборонених законодавством форм фінансування.

4.11. Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань енергозабезпечення, енергоефективності та впровадження інноваційних технологій.

4.12. Здійснення заходів щодо збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

4.13. Координація  роботи тепло-, електро-, газопостачальних підприємств міста щодо питань технічного переоснащення галузі в напрямку впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання.

4.14. Підготовка висновків та виконання експертизи проектів щодо впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та дотримання ДСТУ в галузі енергозбереження при капітальних ремонтах, реконструкціях та нових будівництвах об’єктів бюджетної та житлової сфери на території 
м. Миколаєва.

4.15. Виконання функції замовника з розробки проектно-кошторисної документації на будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту житлового фонду, об’єктів комунального призначення згідно із затвердженими міськими програмами, державним  і міським бюджетним фінансуванням та іншими не забороненими чинним законодавством джерелами фінансування.

4.16. Розгляд звернень, скарг, запитів, доручень, пропозицій з питань проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.17. Розроблення комплексу заходів щодо скорочення енергоспоживання комунальних підприємств на потреби опалення шляхом підвищення енергоефективності житлових і громадських будівель, а також підвищення енергоефективності опалювальних приладів.

        4.18. Контроль за здійсненням заходів щодо збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

        4.19. Розроблення норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на об’єктах комунальної сфери.

        4.20. Забезпечення збору вихідних даних (технічні умови, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, завдання на проектування тощо) та інших документів, необхідних для виконання проектно-вишукувальних робіт, а також передачі відповідних матеріалів проектним організаціям у встановлені строки.

        4.21. Прийняття та перевірка комплектності одержаної від проектних організацій проектно-кошторисної та іншої документації.

         4.22. Подання в установленому порядку проекту будівництва експертній організації для проведення експертизи, здійснення погодження, затвердження проектів будівництва та передача її підрядним організаціям у встановлені строки.

         4.23. Збір та накопичення проектно-кошторисної документації на електронних носіях, її систематизація.

           4.24. Здійснення збору, аналізу та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та об’єктами соціально-культурної сфери міста.

         4.25. Проведення енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

____________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 грудня 2018

№ 383р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітностей.

2.2. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень  фінансування заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

2.3. Здійснення заходів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу 

головний спеціаліст

- 1

- 3

 

3.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику директора департаменту (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.     Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітностей, надання повної та достовірної інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів.

4.2. Організація роботи по складанню й виконанню бюджету департаменту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України.

4.3. Здійснення обліку видатків коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених кошторисів.

4.4.Складання річного розпису бюджетних витрат департаменту з помісячним розподілом, забезпечення його виконання, прийняття рішень про перерозподіл бюджетних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, внесення у встановленому порядку змін до бюджетних витрат департаменту за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

4.5. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень  фінансування заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

4.6. Контроль за здійсненням всіх господарських операцій департаменту.

4.7. Підготовка та укладення господарських договорів.

4.8. Здійснення заходів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету, у тому числі:

- підготовка документації конкурсних закупівель та організація їх проведення;

- ведення звітності про закупівлю товарів, робіт і послуг;

- підготовка матеріалів для вирішення спорів, що стосуються процедурних питань проведення закупівель;

- перевірка договорів, в тому числі тих, які укладаються  за результатами проведених закупівель, на відповідність їх діючому законодавству.

4.9. Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів фінансового характеру та законністю проведених операцій.

4.10. Ведення обліку доходів і витрат по кошторисах та облік операцій з інших позабюджетних коштів.

4.11. Нарахування і виплати заробітної плати та інших обов’язкових платежів працівникам департаменту.

4.12. Проведення інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей в межах департаменту.

4.13. Надання пропозицій, що стосуються вдосконалення структури департаменту та здійснення контролю за витрачанням коштів на їх утримання.

4.14. Згідно з діючим законодавством та в межах своїх повноважень здійснює контроль за витрачанням коштів, виділених департаменту з бюджету міста.

4.15. Обмеження, а в необхідних випадках – припинення фінансування установ, підприємств і організацій, з якими укладено господарські договори, за наявності фактів нецільового витрачання ними коштів та з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

4.16. Розроблення проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

        4.17. Підготовка матеріалів та наказів щодо призначення та звільнення з посад працівників департаменту.

       4.18. Проведення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

       4.19. Підготовка матеріалів для проведення атестації працівників департаменту, проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами департаменту покладених завдань і обов’язків.

       4.20. Забезпечення ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за департаментом у мирний час та на період мобілізації та воєнного часу.

       4.21. Забезпечення повноти обліку всіх військовозобов’язаних і призовників департаменту за правилами і формами, установленими згідно із нормами чинного законодавства.

       4.22. Ведення та зберігання трудових книжок працівників департаменту.

       4.23. Підготовка наказів, розпоряджень міського голови з кадрових питань департаменту.

 

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

______________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 грудня 2018

№ 383р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реалізації проектів департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ реалізації проектів (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту, заступнику директора департаменту (за підпорядкованістю).

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснення нагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об’єктів будівництва під час проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.   

2.2. Участь у перевірках органів державного нагляду, будівельного контролю, відомчих інспекцій і комісій об’єктів, що будуються, реконструюються, реставруються або у яких проводиться капітальний ремонт, в частині питань енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

2.3. Нагляд за реалізацією виконання  галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів.

2.4. Проведення моніторингу енергоефективності  на об’єктах соціально-культурної сфери міста та житлового фонду.

2.5. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері енергоефективності.

2.6. Проведення аудиту виконання заходів з енергоефективності в місті Миколаєві.

2.7. Здійснення організації процедур публічної закупівлі на всіх етапах їх проведення.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

 

заступник директора департаменту - начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

- 1

головний спеціаліст

- 4

 

3.2. Відділ очолює заступник директора департаменту – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту – начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику міського голови (за підпорядкованістю), їм підконтрольний та підзвітний.

Заступник директора департаменту - начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених заступником директора департаменту - начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4.     Заступник директора департаменту - начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3.   Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

  

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Здійснення нагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об’єктів будівництва, що відбувається за рахунок коштів місцевого чи державного бюджетів, стосовно проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.2. Участь у роботі щодо контролю за ходом виконання проектних робіт, внесення пропозиції щодо вдосконалення проектних рішень з питань  енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.3. Здійснення контролю наявності документів (технічних паспортів, сертифікатів, накладних, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо), які підтверджують якісні характеристики виробів, конструкцій, матеріалів та обладнання, що використовуються під час здійснення заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.4. Розгляд звернень, скарг, запитів, доручень, пропозицій з питань будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів будівництва, з питань проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.5. Здійснення контролю своєчасне виконання підрядними організаціями, що проводять заходи з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій,  приписів і зауважень.

       4.6.У разі виявлення відхилень від проектних рішень з питань проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, допущених під час будівництва, реконструкції, реставрації або проведення капітального ремонту об’єкта, та відмови підрядника їх усунути відділ повідомляє про це замовнику робіт та спеціально уповноваженим органам для вжиття заходів відповідно до законодавства.

4.7. Сприяння вирішенню питань з оснащення об’єктів житлово-комунального господарства сучасними засобами енергозбереження.

4.8. Нагляд за реалізацією виконання  галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів.

4.9. Участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання; розроблення заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

4.10. Підготовка висновків та виконання експертизи проектів щодо впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та дотримання ДСТУ в галузі енергозбереження при капітальних ремонтах, реконструкціях та нових будівництвах об’єктів бюджетної та житлової сфери на території 
м. Миколаєва.

       4.11. Планування здійснення процедур публічних закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель.

       4.12. Вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.

       4.13. Оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

       4.14. Надання роз’яснень учасникам публічних закупівель щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів.

       4.15. Організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації.

       4.16. Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

       4.17. Підготовка документації публічних закупівель та організація їх проведення.

4.18. У разі надходження скарги від учасника публічних закупівель – забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

        4.19. Участь в підготовці проектів рішень міської ради щодо складання планів по фінансуванню будівництва об’єктів на території міста за рахунок бюджетних коштів.

        4.20. Перевірка поданих до оплати документів підрядних, проектних та інших установ і організацій (акти виконаних робіт, кошториси на проектні роботи на авторський нагляд та на технічний нагляд), які виконують будівельні роботи, проектні роботи тощо.

        4.21. Участь у перевірці в установлені терміни й належному оформленні у відповідності до встановлених норм та вимог примірних форм № КБ-2в, КБ-3 “Акт приймання виконаних будівельних робіт”, подання їх до відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту.

        4.22. Перевірка відповідності наданих підрядною організацією розрахунків первинним документам і договірній ціні (може проводитися із залученням спеціалістів відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту).

        4.23. Перевірка відповідності фактичних витрат підрядної організації   актам виконаних робіт в частині вартості механізмів та транспорту, які входять до складу виконаних робіт.

        4.24. У межах своєї компетенції складання звітів, інформаційних та аналітичних довідок і подання їх директору департаменту або заступнику деректора департаменту (за підпорядкованістю).

         4.25. Співпраця з проектними інститутами в частині заміни конструкцій, матеріалів тощо за пропозиціями підрядних організацій.

 4.26. Проведення моніторингу енергоефективності  на об’єктах соціально-культурної сфери міста та житлового фонду.

 4.27. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері енергоефективності.

 4.28. Проведення аналізу існуючого стану справ щодо забезпечення міста енергоресурсами та прогнозування їх потреби.

 4.29. Розроблення та реалізація пропозиції по залученню додаткових ресурсів з фінансування та розвитку енергоефективності, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 4.30. Опрацювання питання розміщення в межах міста нових або реконструкції діючих об'єктів теплопостачання та сприяння розвитку енергозберігаючих систем теплопостачання на відповідній території, виходячи з інтересів територіальної громади.

 4.31. Здійснення аудиту виконання заходів з енергоефективності та впровадження інноваційних технологій, затверджених рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови.

 4.32. Сприяння в реалізації виконання  галузевих програм з енергозбереження, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

 4.33. Забезпечення в межах повноважень створення відкритого консультативного центру з питань енергозбереження та підтримки енергоефективних ініціатив населення.

 4.34. Збір та узагальнення інформації про зміни, що відбулися після проведення енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в будинках, де створено ОСББ.

 4.35. Внесення пропозицій щодо покращання роботи з енергоефективності та впровадження інноваційних технологій в 
м. Миколаєві.

 4.36. Участь у розробці проектів програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, а також в межах покладених завдань та функцій, контроль за їх реалізацією, визначення пріоритетних напрямків розвитку енергозбереження.

 4.37. Підготовка пропозицій, практичних рекомендацій щодо розроблення програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій та їх реалізація на території міста.

 4.38. Розробка презентаційних матеріалів, презентація інвестиційних проектів. Надання консультативної та методичної допомоги суб'єктам інвестиційної діяльності міста.

        4.39. Здійснення моніторингу за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

______________________________________________________

Опубліковано: 6 грудня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: