Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

05 жовтня 2018                                                                                 № 41/78

Про затвердження Статуту

комунального підприємства

Миколаївської міської ради

«Миколаївпастранс»

 

         Враховуючи рішення міської ради від 24.06.2010 № 47/2 «Про створення комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс», відповідно до вимог ч.ч. 4, 5 ст. 57, ч. 2 ст. 66, ч. 4 ст. 78 Господарського кодексу України, рішення міської ради від 12.06.2008 № 24/20 «Про встановлення мінімального розміру статутного фонду комунальних підприємств Миколаївської міської ради та затвердження Положення про порядок формування, збільшення (зменшення) розміру статутного фонду комунальних підприємств Миколаївської міської ради» (зі змінами), керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року», ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:      

1. Затвердити Статут комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс» (додається).

2. Встановити розмір статутного капіталу комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс» в сумі 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

3. Пункт 2 рішення міської ради від 24.06.2010 № 47/2 визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка), постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

Міський голова                                                                                  О.Ф. Сенкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 05 жовтня 2018

№  41/78

 

С Т А Т У Т

комунального підприємства Миколаївської міської ради

«Миколаївпастранс»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс» (далі – Підприємство) є комунальним унітарним підприємством.

1.2. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради (далі – Засновник). Підприємство у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Засновнику.

Координацію діяльності Підприємства в межах наданих Засновником повноважень здійснює управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради (далі – Уповноважений орган).

1.3. Підприємство є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках (інших фінансово-кредитних установах), печатки (штампи) зі своїм найменуванням, а також бланки з власними реквізитами.

1.4. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпорядженнями міського голови.

 

2. Найменування

 

2.1. Повне найменування: комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївпастранс».

2.2. Скорочене найменування: КП ММР «Миколаївпастранс».

 

3. Мета і предмет діяльності

 

3.1. Підприємство є комерційним та створено з метою задоволення суспільних потреб у послугах пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

3.2. Предметом (видами) господарської діяльності Підприємства є:

3.2.1. Здійснення комплексу робіт і заходів, пов’язаних з підготовкою, організацією та наданням послуг з перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом на міських, приміських та міжнародних маршрутах.

3.2.2. Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту.

3.2.3. Розміщення реклами на автомобільному транспорті, що експлуатує Підприємство.

3.2.4. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв автомобільного транспорту.

3.2.5. Надання послуг паркувальних майданчиків (автостоянок).

3.2.6. Операції з оренди (суборенди) майна, яке знаходиться на балансі Підприємства, відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

3.3. Відповідно до мети створення, визначеної цим Статутом, Підприємство має право самостійно здійснювати інші види господарської діяльності (в тому числі зовнішньоекономічної), що не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Усі види діяльності, які згідно із чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів (ліцензій, патентів, свідоцтв, сертифікатів тощо), здійснюються Підприємством лише після їх одержання.

 

4. Права та обов’язки

 

4.1. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство має право:

4.2.1. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати господарську діяльність відповідно до затвердженого річного фінансового плану.

4.2.2. Надавати послуги (виконувати роботи) за цінами (тарифами), встановленими з урахуванням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

4.2.3. Одержувати кредити (займи), в тому числі на умовах лізингу, у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.2.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.

4.2.5. Самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати штатну чисельність працівників та фонд оплати праці.

4.2.6. Для здійснення господарської діяльності залучати і використовувати матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством України.

4.2.7. Здійснювати реконструкцію, модернізацію, поточний та капітальний ремонт майна, що знаходиться на його балансі та входить до складу основних фондів (засобів), у визначеному чинним законодавством України порядку.

4.2.8. За погодженням Засновника створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи без статусу юридичної особи, а також бути засновником (учасником) інших юридичних осіб.

4.2.9. Укладати господарські договори (угоди, контракти тощо) з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами. Набувати (реалізовувати) майнові та особисті немайнові права, виступати стороною (третьою особою) у судових справах.

4.2.10. Звертатися у порядку, передбаченому чинним законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

4.2.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

4.3. Підприємство зобов’язане:

4.3.1. Складати і виконувати затверджений річний фінансовий план, відповідно до якого отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів на фінансування його господарської діяльності протягом планового року.

4.3.2. Забезпечувати для всіх працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

4.3.3. Вести бухгалтерський облік, фінансову, статистичну, кадрову та іншу звітність згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.3.5. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.3.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

4.4. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, який у свою чергу не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 

5. Порядок формування майна. Розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів

 

5.1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності Засновника і закріплюється за ним на праві господарського відання. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство забезпечує збереження та створює умови для раціонального використання закріпленого за ним майна.

5.2. Розпорядження закріпленим за Підприємством майном здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України та з урахуванням нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- майно та кошти, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Рішення Засновника про встановлення та зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства набирають чинності з дня внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань України (далі – Єдиний державний реєстр).

5.5. Підприємство утворює за рахунок частини прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

- амортизаційний фонд;

- фонд розвитку виробництва;

- фонд споживання (оплати праці);

- фонд накопичення;

- резервний фонд;

- інші фонди, передбачені цим Статутом.

Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого річного фінансового плану Підприємства.

 

6. Порядок розподілу прибутків

 

6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток, який утворюється за рахунок доходів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, зобов’язань перед бюджетами, банками, контрагентами та витрат, передбачених колективним договором.

6.2. Розподіл чистого прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого річного фінансового плану з урахуванням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування. У річному фінансовому плані окремо зазначається сума чистого прибутку Підприємства, яка направляється Засновнику і зараховується до міського бюджету.

6.3. Збитки Підприємства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а у випадку, якщо коштів резервного фонду не вистачає, – за рахунок інших джерел, які знаходяться у розпорядженні Підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

7. Склад і компетенція органів управління та контролю, порядок прийняття ними рішень

 

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Засновник Підприємства вирішує питання про:

- встановлення та зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства;

- затвердження Статуту Підприємства, внесення змін та доповнень до нього;

- визначення кількісного складу, призначення членів та ліквідації Наглядової ради Підприємства (у разі її утворення);

- ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;

- визначення кількісного складу та призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації) Підприємства;

- затвердження ліквідаційного (проміжного ліквідаційного) та розподільчого балансу, передавального акта Підприємства;

- надання згоди Підприємству на створення дочірніх та спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями;

- надання згоди на отримання Підприємством кредитів (укладення кредитних угод);

- надання дозволу на відчуження закріпленого за Підприємством майна;

- створення тимчасової контрольної комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;

- встановлення розміру частки чистого прибутку Підприємства, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

Засновник правомочний розглядати і вирішувати інші питання діяльності Підприємства, віднесені чинним законодавством України до його компетенції.

7.3. Уповноважений орган:

- координує діяльність Підприємства щодо додержання вимог Статуту;

- розглядає проект річного фінансового плану та прогнозованих показників діяльності Підприємства, вносить зауваження і пропозиції до них;

- здійснює аналіз результатів діяльності Підприємства, розробку пропозицій та заходів щодо підвищення ефективності його роботи;

- погоджує проекти рішень Засновника про внесення змін (доповнень) до Статуту, ліквідацію та реорганізацію (перепрофілювання) Підприємства;

- здійснює інші повноваження, які стосуються діяльності Підприємства та віднесені Засновником до його компетенції.

7.4. Контроль за використанням та збереженням закріпленого за Підприємством майна здійснює управління комунального майна Миколаївської міської ради, відповідно до наданих Засновником повноважень.

7.5. За рішенням Засновника на Підприємстві може утворюватися Наглядова рада, компетенція якої визначається чинним законодавством України та рішенням Засновника.

7.6. Керівництво Підприємством здійснює Директор, який призначається на займану посаду розпорядженням міського голови. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму Директора визначаються укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.

7.7. Директор Підприємства:

- підзвітний міському голові;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, в судах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції Засновника та уповноважених ним органів;

- несе відповідальність за формування та виконання показників затвердженого річного фінансового плану Підприємства;

- користується правом розпорядження коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

- забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна;

- у строки і в порядку, встановленими чинним законодавством України, повідомляє відповідні контролюючі органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру;

- подає Засновнику та уповноваженим ним органам, за їх вимогою, звітність та документацію, яка стосується діяльності Підприємства;

- визначає штатну чисельність та затверджує штатний розпис Підприємства з урахуванням показників річного фінансового плану;

- затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, видає накази та інші внутрішні розпорядчі акти;

- приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші рішення, передбачені чинним законодавством України про працю;

- забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- забезпечує дотримання на Підприємстві вимог чинного законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

- вживає заходів для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

- забезпечує проведення переговорів з членами (представниками) трудового колективу та укладення колективного договору в порядку, визначеному чинним законодавством України;

- несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству, в порядку, визначеному чинним законодавством України;

- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та укладеним контрактом.

7.8. Засновник та уповноважені ним органи не мають права втручатись в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

7.9. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, а також своєчасне і достовірне подання форм звітності Підприємства відповідним контролюючим органам в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.10. У разі відсутності Директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.11. Річна фінансова звітність Підприємства може підлягати обов’язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

8. Повноваження трудового колективу

 

8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Підприємством встановлюються Статутом відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки та інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються чинним законодавством України.

8.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України. Право на укладання колективного договору від імені Підприємства надається Директору, а від імені трудового колективу – уповноваженій ним особі.

8.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, колективного договору.

8.5. Заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

 

9. Припинення діяльності

 

 9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду.

9.2. Припинення діяльності Підприємства здійснюється комісією з припинення (ліквідаційною комісією, комісією з реорганізації) відповідно до загального порядку припинення юридичної особи, визначеного чинним законодавством України.

9.3. У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) усе майно, права та обов’язки Підприємства переходять до його правонаступників.

9.4. У разі ліквідації майно та грошові кошти Підприємства, які залишились після розрахунків по оплаті праці та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, повертаються Засновнику (зараховуються до міського бюджету) або за відповідними рішеннями передаються іншому комунальному підприємству (комунальній установі) Засновника.

9.5. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія, комісія з реорганізації), несе майнову відповідальність за збитки, які завдані нею Підприємству, а також третім особам, відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

10. Заключні положення

 

10.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

10.3. Зміни (доповнення) до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладення Статуту в новій редакції та набирають чинності з моменту їх обов’язкової державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

____________________________________________________________________

Опубліковано: 19 листопада 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: