Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОГРАМА

створення страхового фонду документації

м. Миколаєва на 2017-2021 роки

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

створення страхового фонду документації м. Миколаєва

на 2017-2021 роки

 

На сучасному етапі розвитку держави в умовах світової фінансово-економічної кризи, мережевого тероризму, значної кількості локальних війн і конфліктів гостро постає питання забезпечення національної безпеки, вивчення та впровадження наукових підходів до реалізації заходів щодо її зміцнення, посилення ролі державного управління у цьому напрямку.

Серед основних функцій системи забезпечення національної безпеки  вбачають:

- здійснення комплексу оперативних і довгочасних заходів щодо попередження та нейтралізації загроз;

- створення й підтримання в готовності сил і засобів забезпечення національної безпеки у повсякденних умовах або при надзвичайних ситуаціях;

- здійснення системи заходів щодо нормального функціонування об’єктів безпеки у регіонах, які постраждали в результаті виникнення надзвичайної ситуації.

Одним із пріоритетних національних інтересів згідно із Законом України “Про основи національної безпеки України” є збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку. Вирішити це завдання неможливо без наявності страхового фонду документації. Його створення є найбільш ефективною формою надійного зберігання інформації, в тому числі з питань науково-технічної діяльності. Наявність СФД дає змогу в найкоротший термін відновити виробництво найважливіших видів промислової продукції, провести відбудову об’єктів господарського призначення, об’єктів і систем життєзабезпечення населення, впровадити найсучасніші досягнення науки і техніки, відновити пам’ятки, занесені до державних реєстрів, а також пам’ятки містобудування, архітектури та історії. При цьому слід ураховувати, що вартість створення СФД приблизно у 50 разів менша вартості повторної розробки документації на промислову продукцію і складає менше 2-х відсотків від первинної вартості розробки документації.

Документація, яка зберігається у традиційній формі (на паперових носіях), постійно піддається ризику бути утраченою внаслідок природних катастроф, техногенних аварій, пожеж тощо. Актуальною є проблема збереження документації у виді мікрофільму або електронних (комп’ютерних) носіїв. Останні не забезпечують тривалого зберігання інформації, вона може бути втрачена вже через 5-10 років, а за несприятливих умов – і через 2-3 роки. Крім того, доступність внесення змін не дозволяє визнавати інформацію, яка зберігається в електронній формі, юридично достовірною. Перелічені недоліки не властиві мікрофільму. Мікрофільм забезпечує збереження інформації, яка повністю відповідає оригіналу, протягом гарантійного строку.

Підтвердженням цьому є численні дослідження, які встановили переваги мікрофільмування перед оцифровуванням:

- мікрофільм як аналоговий носій інформації при необхідності може читатися без використання спеціального обладнання;

- наявність міжнародних стандартів у галузі мікрофільмування забезпечує доступ до мікрофільмів, виготовлених у будь-якій державі світу;

- мікрофільми економічні при виготовленні, тиражуванні, розповсюдженні та зберіганні;

- мікрофільм відноситься до довгострокових аналогових носіїв, чия доступність підтримується відносно дешевими ресурсами протягом тривалого періоду часу;

- за висновками фахівців, якісні мікрокопії можуть зберігатися до 500 років при дотримуванні необхідного режиму зберігання;

- технічна база мікрофільмування залишається незмінною, тоді як для підтримки довготривалого доступу до цифрової інформації потрібне оновлення цифрового носія для зчитування новими програмно-апаратними засобами, які нині міняються приблизно один раз на 18 місяців.

Формування страхового фонду документації є не тільки елементом інформаційної складової національної безпеки нашої держави, а й основою нашої впевненості у завтрашньому дні, особливо в умовах НС, техногенних катастроф. Це питання сталого, стабільного прогнозованого розвитку країни, її економіки й культури. Від того, наскільки професійно та вчасно сформується стабільно працююча державна система СФД, багато в чому залежатиме майбутнє країни та її здатність до швидкого самовідродження в екстремальних умовах.

 

Визначення мети Програми

 

Головною метою формування, ведення та використання страхового фонду документації Програми створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки (далі – Програма) є реалізація державної політики у сфері, забезпечення формування страхового фонду документації м. Миколаєва, з метою довгострокового і надійного зберігання документів страхового фонду для забезпечення користувачів (органів місцевого самоврядування комунальних підприємств та інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування – постачальників документації) повнорозмірними паперовими їх копіями у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення відбудовчих, аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період.

Досягнення мети здійснюється шляхом створення СФД, який передбачає підготовку та постачання документації для виготовлення мікрофільмів у Південному регіональному центрі СФД (м. Одеса) в обсязі, необхідному та достатньому для відбудови об’єктів і споруд, у тому числі об’єктів життєзабезпечення, культурної спадщини, збереження змісту рідкісних книг, які зберігаються в бібліотеках м. Миколаєва, і проводиться планово, методом реалізації Програми.

Охорона і збереження пам’яток, їх реставрація, у відповідних випадках повне відновлення та відбудова змушують вдаватися до використання різноманітних заходів, серед яких пріоритетним є створення СФД на пам’ятки культури, історії, архітектури та містобудування.

З метою відновлення та відтворення пам’яток, оригіналів обліково-фондової, архівної та фондової документації у випадку їх втрати або пошкодження під час надзвичайних ситуацій, аварій, стихійного лиха чи втрати інформації від згасання тексту (зображення) на них або внаслідок їх старіння передбачається довгочасне захищене зберігання мікрофільмів.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Забезпечення органів місцевого самоврядування, постачальників документів, інших юридичних осіб, які використовують страховий фонд документації, документами регіонального СФД, шляхом виконання комплексу організаційних, управлінських  та практичних заходів, зокрема:

- забезпечення документацією для проведення відбудовчих робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та відбудовчих робіт на об’єктах і спорудах систем життєзабезпечення і транспортних зав’язків, об’єктах промислового і цивільного призначення у разі втрати або неможливості отримання проектної документації будівництва на них;

- проведення відбудовчих робіт (реставрація, ремонт, музеєфікація) на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих в умовах надзвичайних ситуацій, а також внаслідок природного старіння конструкцій;

- відтворення об’єктів культурної спадщини і документації на них, а також культурних цінностей – у разі втрати оригіналів, а також їх реставрація у разі пошкодження оригіналів;

- відновлення рідкісних книг у разі втрати оригіналів, а також їх реставрація внаслідок пошкодження оригіналів.

Згідно з пунктом 18 Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 320 “Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації”, джерелами фінансування робіт з формування, ведення та використання обласного (регіонального) СФД є місцеві бюджети, власні кошти постачальників документів у межах, передбачених обласними (регіональними) програмами створення СФД, та інші джерела, передбачені законодавством.

Вартість надання послуг з виготовлення документів страхового фонду документації м. Миколаєва уточнюється при укладанні договорів на виготовлення документів СФД з урахуванням змін чинного законодавства з оплати праці, інфляційних процесів, інших факторів та може змінюватись залежно від стану документації, що підлягає закладенню до страхового фонду документації м. Миколаєва. Розрахунок вартості цих послуг виконується за нормативними документами, затвердженими наказами Державного департаменту страхового фонду документації, які діють на час створення СФД.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на весь термін її реалізації становить 1771,013 тис. грн., у тому числі з міського бюджету – 787,310 тис. грн., власні кошти підприємств, установ, організацій – 983,703 тис. грн.

Головні розпорядники коштів міського бюджету щорічно під час складання бюджетного запиту на плановий рік передбачають видатки на реалізацію даної Програми в межах коштів, виділених на фінансування галузі.

План реалізації заходів щодо створення СФД наведено в додатку 4 Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється щорічно, в межах кошторисів бюджетних установ та за рахунок власних коштів комунальних підприємств і підприємств, що не належать до комунальної власності міської територіальної громади.

 

Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Правовою основою для визначення завдань і заходів Програми є Конституція України, чинне законодавство у сфері цивільного захисту та інші акти законодавства.

У разі виконання Програми створення СФД буде забезпечено розвиток функціонування Миколаївської міської ланки Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру і, внаслідок цього, зменшити витрати на розробку нової проектної документації для проведення аварійно-рятувальних та відбудовчих робіт.

Реалізація Програми дозволить у разі необхідності:

- своєчасно забезпечити органи влади та сили ліквідації наслідків аварій та катастроф документами, необхідними для проведення аварійно-рятувальних робіт;

- у найкоротші терміни провести будівельні та відбудовчі роботи на підприємствах, об’єктах систем життєзабезпечення населення, транспортних зв’язків, потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах культурної спадщини, розташованих на території міста;

- зберегти зміст архівних матеріалів, документів і рідкісних книг музеїв та бібліотек.

Очікувані результативні показники виконання Програми:

2017 р. мікрофільмується      25 об’єктів на 11135 арк.;

2018 р. мікрофільмується      31 об’єкт    на 18176 арк.;

2019 р. мікрофільмується      20 об’єктів на 15682 арк.;

2020 р. мікрофільмується      14 об’єктів на 19007 арк.;

2021 р. мікрофільмується      15 об’єктів на 10727 арк.

Протягом року мікрофільмування виконується планово та у строки, узгоджені з підприємствами, установами та організаціями відповідно до затвердженої Програми.

Перелік завдань і заходів Програми визначені в додатку 2.

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

Обсяги фінансування заходів Програми визначені в додатку 3.

 

Координація та контроль за ходом виконанням Програми

 

Забезпечення координації, організації заходів та контролю щодо реалізації Програми створення СФД здійснює міська робоча група з питань формування, ведення та використання СФД, персональний склад якої затверджується рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Співвиконавці, визначені в Програмі, щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає узагальнену інформацію про виконання плану контролю за реалізацією Програми до управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації.

 

Додатки до Програми:

1. Паспорт Програми створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки.

2. Перелік завдань і заходів Програми створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки.

3. Обсяги фінансування заходів Програми створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки.

4. План реалізації Програми створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки.

 

___________________________________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми створення страхового фонду документації

м. Миколаєва на 2017-2021 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від _____________ № _________.

 

2. Ініціатор: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

 

4. Співрозробник: міська робоча група з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації.

 

5. Відповідальній виконавець: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці Програми:

а) головні розпорядники коштів міського бюджету:

- управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

- управління освіти Миколаївської міської ради;

- управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;

б) об’єкти господарчої діяльності.

 

7. Термін виконання Програми: 2017-2021 роки.

 

8. Обсяги та джерела фінансування Програми створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки:

 

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками :

(тис. грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

Міський бюджет

787,310

40,630

298,300

138,120

293,660

16,600

Кошти об’єктів господарчої діяльності

983,703

187,084

97,075

224,484

193,880

281,180

Разом за

2017-2021 роки

1771,013

227,714

395,375

362,604

487,540

297,780

 

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми створення

страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки

 

з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього:

Утому числі за роками

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

1

Створення страхового фонду документації м. Миколаєва

Виготовлення документів страхового фонду документації, обліку і закладення їх на довгострокове архівне зберігання у визначеному законодавством порядку

2017-2021 р.

Підприємства, установи, організації комунальної власності

Утому числі кошти міського бюджету

40,630

298,300

138,120

293,660

16,600

Забезпечення органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, виробничих управлінь ЖКГ, юридичних та фізичних осіб у разі втрати або псування оригіналу документа запасними комплектами документів.

У випадку надзвичайної ситуації при руйнуванні будівель, споруд, мереж комунальних підприємств і потенційно небезпечних об’єктів значно скорочуються термін та витрати на проведення аварійно-рятувальних і проектно-відновлювальних робіт.

Охорона і збереження об’єктів культурної спадщини, їх реставрація та відновлення у випадках їх руйнування або пошкодження під час надзвичайної ситуації

Об’єкти господарчої діяльності

Інші джерела фінансування:

187,084

97,075

224,484

193,880

281,180

 

 

 

 

 

Всього:

227,714

395,375

362,604

487,540

297,780

1771,013

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Обсяги фінансування заходів Програми

страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки

 

з/п

Зміст заходу

Етапи виконання програми

Разом

2017-2021 роки

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Орієнтовна кількість аркушів,

ф. А4

Загальна вартість,

тис. грн.

Орієнтовна кількість аркушів,

ф. А4

Загальна вартість,

тис. грн.

Орієнтовна кількість аркушів,

ф. А4

Загальна вартість,

тис. грн.

Орієнтовна кількість аркушів,

ф. А4

Загальна вартість,

тис. грн.

Орієнтовна кількість аркушів,

ф. А4

Загальна вартість,

тис. грн.

Орієнтовна кількість аркушів,

ф. А4

Загальна вартість,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Створення СФД за рахунок міського бюджету

1453

40,630

13976

298,300

5982

138,120

11707

293,660

427

16,600

33545

787,310

2

Створення СФД за власні кошти підприємств, організацій, установ, інших

9682

187,084

4200

97,075

9700

224,484

7300

193,880

10300

281,180

41182

983,703

 

ВСЬОГО

11135

227,714

18176

395,375

15682

362,604

19007

487,540

10727

297,780

74727

1771,013

 

 

 

Додаток 4

до Програми

 

ПЛАН

реалізації Програми страхового фонду документації м. Миколаєва в 2017-2021 роках

 

з/п

Назва

підприємства (установи, організації)

Назва

будови, споруди, інженерних мереж

об’єкта

Базове позначення або назва основних комплектів робочої докумен-

тації

Вид документації

Орієнтовний обсяг мікрофільмування документації, (арк. формату А4)

Обсяги фінансування по роках,

(тис. грн.)

Всього

у тому числі по роках

Міський бюджет

За власні кошти інших постачальників

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. Промисловість

2. Енергозабезпечення

1

ОКП “Миколаїв-облтепло-енерго”

м. Миколаїв, вул. Біла, 71

ПД ‘‘Рекон-струкція котельні по вул. Білій, 71 з встановленням теплових насосів”

ПДБ

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,660

 

 

 

 

2

 

м. Миколаїв, вул. Обсерва-торна, 1

ПД ‘‘Рекон-струкція теплових мереж  котельні по вул. Обсер-ваторній, 1 із закриттям малоефектив-ної котельні”

ПДБ

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,220

 

 

 

 

3

 

м. Миколаїв, вул. Курчатова, 22

ПД ‘‘Газо-постачання топкової д/закладу по вул. Курчатова, 22”

ПДБ

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,850

 

 

 

 

4

 

м. Миколаїв, вул. Силікатна, 267

ПД ‘‘Газо-постачання топкової гуртожитку по вул. Силікатній, 267”

ПДБ

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,554

 

 

 

 

5

 

м. Миколаїв

ПД ‘‘Рекон-струкція теплових мереж в мікрорайоні ‘‘Намив’’

ПДБ

28

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,072

 

 

 

6

 

м. Миколаїв, вул. Новозавод-ська, 48

ПД “Теплові мережі котельні 135 по вул. Но-возаводській, 48

ПДБ

38

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,812

 

 

 

7

 

м. Миколаїв, вул. Шкільна, 1

ПД ‘‘Рекон-струкція теплових мереж котельні по вул. Шкіль-ній, 1 із закриттям малоефектив-ної котельні”

ПДБ

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,516

 

 

 

8

 

м. Миколаїв, вул. Знамен-ська, 2

ПД “Технічне переоснащення котельні із установкою електричних котлів АПВЕ-90 ОКП по вул. Знаменсь-кій, 2, підпри- ємства “Миколаївобл-теплоенерго”

ПДБ

205

 

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,125

 

 

 

9

 

м. Миколаїв, пр. Героїв України (Героїв Сталінграда), 72

ПД ‘‘Тепло-мережі котельні по пр. Героїв України (Героїв Сталінграда), 72, реконструк-ція”

ПДБ

38

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,812

 

 

10

 

м. Миколаїв, вул. Садова, 50

ПД ‘‘Рекон-струкція теплових мереж  котельні по вул. Садовій і реконструкція ІТП по вул. Садовій, 50 із закриттям малоефектив-ної котельні”

ПДБ

88

 

 

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,512

 

 

11

 

м. Миколаїв, вул. Абрико-сова, 5, вул. Генерала Карпенка, 8

ПД ‘‘Будів-ництво теплотраси, закриття малоефек-тивних котелень по вул. Абрикосо-вій, 5 та по вул. Генерала Карпенка, 8”

ПДБ

40

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,960

 

 

12

 

м. Миколаїв, вул. Миколаїв-ська, 34-Б

ПД ‘‘Теплові мережі. Рекон-струкція котельні  по вул. Миколаїв-ській, 34-Б”

ПДБ

70

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,180

 

13

 

м. Миколаїв, вул. В.Морська, 45-А

ПД ‘‘Будів-ництво теплотраси, закриття малоефектив-ної котельні по вул. В.Морсь-кій, 45-А”

ПДБ

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,850

 

14

 

м. Миколаїв, Бузький бульвар, 9, вул. В.Морська, 3, 13, 21, вул. Терасна, 16, вул. Нікольська, 8

ПД ‘‘Будів-ництво теплотраси, закриття малоефектив-них котелень по Бузькому бульвару, 9, вул. В.Морсь-кій, 3, 13, 21, вул. Терасній, 16, вул. Ніколь-ській, 8”

ПДБ

100

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,400

 

15

 

м. Миколаїв, пров. Поляр-ний, 2-К

ПД ‘‘Будів-ництво теплотраси, закриття малоефектив-ної котельні по пров. Поляр-ному, 2-К”

ПДБ

35

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,590

16

 

м. Миколаїв, вул. В.Морська, 6 та вул. Мосто-будівників, 6

ПД “Будів-ництво теплотраси, закриття малоефектив-них котелень по вул. В.Морсь-кій, 6 та вул. Мосто-будівників, 6”

ПДБ

40

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,960

17

 

м. Миколаїв, вул. Чкалова, 209 та вул. Погранична (Чигрина), 242-В

ПД “Будів-ництво теплотраси, закриття малоефек-тивних котелень по вул. Чкалова,

209 та вул. Погранич-ній (Чигрина), 242-В”

ПДБ

40

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,960

18

 

Будівля ІТП (м. Миколаїв, вул. Лазурна, 4-К)

Технічний паспорт

ПДБ

8

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,720

19

 

Будівля газової служби (м. Миколаїв, вул. Олега Григор’єва (Правди), 2-В)

Технічний паспорт 

ПДБ

8

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,720

20

 

Адміністра-тивна будівля (м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 40/1-А)

Технічний паспорт

ПДБ

13

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,730

Разом:

976

166

305

166

195

144

 

 

 

 

 

12,284

12,525

12,284

14.430

14,680

3. Газозабезпечення

4. Транспортне сполучення

1

КП “ЕЛУ автодоріг”

Південно-бузький міст

Технічна документація.

ПДБ

5232

5232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,100

 

 

 

 

2

КП ММР

Миколаїв-електро-транс”

Котельна № 1 (Центральне депо № 2), (трамвайне депо № 2).

Котли, теплові мережі

План зовнішніх мереж, схеми теплопоста-чання

ПДБ

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,200

 

 

 

 

3

 

План трамвайної колії

План трамвайної колії, контактної лінії та електро-підстанці

ПДБ

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,800

 

 

 

4

 

Трамвайне депо № 2

План споруди, комунікації, ремонтна база

ПДБ

700

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,400

 

 

Разом:

6532

5632

200

700

 

 

 

 

 

 

 

101,30

4,800

15,400

 

 

5. Об’єкти цивільного призначення

5.1. Учбові заклади І-III ступеню

1

Управління освіти ММР

ЗОШ № 46

Технічний паспорт будівлі

ПДБ

169

 

 

 

 

169

 

 

 

 

6,000

 

 

 

 

 

2

ЗОШ № 19

Технічний паспорт будівлі

ПДБ

169

 

 

169

 

 

 

 

5,100

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Дошкільні навчальні заклади

1

Управління освіти ММР

ДНЗ № 20

Технічний паспорт будівлі

ПДБ

169

169

 

 

 

 

4,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ДНЗ № 48

Технічний паспорт будівлі

ПДБ

169

 

 

 

169

 

 

 

 

5,500

 

 

 

 

 

 

3

ДНЗ № 142

Технічний паспорт будівлі

ПДБ

169

 

169

 

 

 

 

4,500

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

845

169

169

169

169

169

4,100

4,500

5,100

5,500

6,000

 

 

 

 

 

5.3. Спортивні заклади

1

Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

СДЮСШОР з веслування академічного

Будинок по вул. Маршала Малиновського, 74, технічний паспорт

ПДБ

47

47

 

 

 

 

3,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

КДЮСШ ‘‘Комунарівець”

Нежитловий об’єкт по пр. Героїв України (Героїв Сталінграда), 2/4, технічний паспорт

ПДБ

71

 

71

 

 

 

 

5,200

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

– //–

Нежитловий об’єкт  Поромний спуск, 1-А, технічний паспорт

ПДБ

18

 

18

 

 

 

 

1,800

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

– //–

Нежитлове приміщення по пр. Централь-ному, 152, технічний паспорт

ПДБ

11

 

11

 

 

 

 

1,100

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

СДЮСШОР з велоспорту

Громадський будинок по вул. 1 Госпі-тальній (Косіора), 1, технічний паспорт

ПДБ

16

 

 

16

 

 

 

 

1,800

 

 

 

 

 

 

 

6

 

– //–

Громадська будівля по вул. Привіль-ній, 43-А, технічний паспорт

ПДБ

9

 

 

9

 

 

 

 

1,740

 

 

 

 

 

 

 

7

 

– //–

Будівля по вул. Гмирьова, 7, технічний паспорт

ПДБ

9

 

 

9

 

 

 

 

1,740

 

 

 

 

 

 

 

8

 

– //–

Нежитлове приміщення вул. Бузника, 2-А, технічний паспорт

ПДБ

9

 

 

9

 

 

 

 

1,740

 

 

 

 

 

 

 

9

 

КУ “Централь-ний міський стадіон”,вул. Спортивна, 1

Центральний міський стадіон. Проектна документація

ПДБ

114

 

 

 

114

 

 

 

 

4,560

 

 

 

 

 

 

10

 

ДЮСОК, пр. Корабелів, 1/1

Будівля комплексу, технічний паспорт

ПДБ

20

 

 

 

 

20

 

 

 

 

2,000

 

 

 

 

 

11

 

– //–

Будівля яхт-клубу по вул. Ново-будівній, 1-Б, технічний паспорт

ПДБ

22

 

 

 

 

22

 

 

 

 

2,000

 

 

 

 

 

12

 

СДЮШОР з фехтування, вул. Пушкін-ська, 11

Адміністра-тивна будівля, технічний паспорт

ПДБ

21

21

 

 

 

 

1,680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

367

68

100

43

114

42

5,080

8,100

7,020

4,560

4,000

 

 

 

 

 

5.4. Лікувально-профілактичні заклади

1

Управління охорони здоров’я ММР

КЗ “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4”, вул. Адміраль-ська, 6

Будівля лабораторії, технічний паспорт

ПДБ

6

6

 

 

 

 

0,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Адміністра-тивна будівля, технічний паспорт

ПДБ

17

 

17

 

 

 

 

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Реконструкція амбулаторії по пров. Герцена, 2, проектна документація

ПДБ

110

 

110

 

 

 

 

3,300

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Топкова газо-постачання по вул. Адмі-ральській, 6, технічний паспорт

ПДБ

34

 

 

34

 

 

 

 

2,100

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Топкова газо-постачання по вул. Герцена, 2, технічний паспорт

ПДБ

25

 

 

 

25

 

 

 

 

2,300

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Топкова газо-постачання по вул. Іванова, технічний паспорт

ПДБ

28

 

 

 

 

28

 

 

 

 

2,800

 

 

 

 

 

7

 

Міська лікарня швидкої медичної допомоги по вул. Корабелів, 14-В

Дизельна електростанція, технічний паспорт

ПДБ

15

15

 

 

 

 

2,250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Травмпункт, реконструкція, проектна документація

ПДБ

100

 

100

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Міська лікарня № 3 по вул. Космонав-тів, 97

Хірургічний корпус, технічний паспорт

ПДБ

532

 

532

 

 

 

 

10,80

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Харчоблок,. проектна документація

ПДБ

304

 

 

 

304

 

 

 

 

8,800

 

 

 

 

 

 

11

 

 

КНС, проектна документація

ПДБ

44

 

 

 

 

44

 

 

 

 

3,80

 

 

 

 

 

12

 

Міська лікарня № 1 по вул. 2 Екіпаж-ній (Володарсь-кого), 4

Захисна споруда цивільного захисту, технічний паспорт

ПДБ

95

95

 

 

 

 

3,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Міська лікарня № 4 по вул. Адмірала Макарова, 1

Дизель-генераторна, технічний паспорт

ПДБ

38

38

 

 

 

 

1,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Газова котельна, технічний паспорт

ПДБ

22

22

 

 

 

 

1,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Пологовий будинок № 3 по вул. Київській, 3

Дизель-генераторна, технічний паспорт

ПДБ

57

57

 

 

 

 

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Будівля поліклініки по вул. Шосейній (Фрунзе), 119, технічний паспорт

ПДБ

12

12

 

 

 

 

1,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

КЗ ММР “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2” по вул. Космо-навтів, 126

Реконструкція сімейної амбулаторії № 4 по вул. Поз-довжній, 45, робочі креслення

ПДБ

260

 

260

 

 

 

 

6,100

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

КЗ ММР “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3” по вул. Корабе-лів, 14-Б”

Реконструкція сімейної амбулаторії, технічний паспорт та робочий проект

ПДБ

150

 

150

 

 

 

 

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

КЗ ММР “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5” по вул. Адмі-ральській, 38

Лікарська амбулаторія сімейного типу по вул. При-вільній, 41

ПДБ

73

 

73

 

 

 

 

3,30

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Міська дитяча поліклініка № 4 по вул. Садовій, 30

Будівля вул. Чкалова, 93, плани, схеми мереж, техпаспорт

ПДБ

100

100

 

 

 

 

2,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Пологовий будинок № 3 по вул. Київській, 3

Киснепровід, проектна документація

ПДБ

80

 

80

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Міська стоматологічна поліклініка, по вул. Лягіна, 29-А

Адмінбудівля, плани, схеми мереж

ПДБ

5

5

 

 

 

 

0,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

2107

350

1322

34

329

72

17,650

36,00

2,10

11,10

6,60

 

 

 

 

 

5.5. Об’єкти торгівлі

6. Потенційно небезпечні об’єкти

1

Організації та підприєм-ства згідно з переліком ПНО

Будівлі та мережі

Схеми, плани, мережі, паспорти

ПДБ

АРКД

1500

300

300

300

300

300

 

 

 

 

 

4,500

4,950

5,400

5,850

6,300

Разом:

1500

300

300

300

300

300

 

 

 

 

 

4,500

4,950

5,400

5,850

6,300

7. Об’єкти нового будівництва (реконструкції)

7.1. Житлове будівництво

1

КП ММР “Капітаьне будівництво м. Миколає-ва”

Будівництво житлових будинків в мкр. Північ-ний (корп. 14, 15, 16, 16-А)

Проектна робоча та виконавча документація

ПДБ

1600

 

 

800

 

800

 

 

 

 

 

 

 

17,600

 

19,800

2

 

Будівництво житлових будинків в мкр. Північ-ний (корп. 21-Б, 21-В, 26-А, 26-Б, 26-В, 26-Д, 32-Б, 32-В, 32-Г, 32-Д,26-Е, 32-А)

Проектна робоча та виконавча документація

ПДБ

4000

 

800

1000

1000

1200

 

 

 

 

 

 

16,200

22,000

24,800

31,200

3

 

Багатоповер-хова житлова забудова Корабельного  району

Проектна робоча та виконавча документація

ПДБ

14000

 

 

4000

4000

6000

 

 

 

 

 

 

 

88,000

99,200

156,00

4

 

Будівництво 10-поверхового житлового будинку у мкр. 127 по Херсонському шосе

Проектна робоча та виконавча документація

ПДБ

850

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,600

 

 

 

 

5

 

Багатоповер-хова житлова забудова по вул. Потьомкін-ській

Проектна робоча та виконавча документація

ПДБ

2700

900

900

900

 

 

 

 

 

 

 

16,600

18,200

19,800

 

 

Разом:

23150

1750

1700

6700

5000

8000

 

 

 

 

 

32,200

34,400

147,40

124,00

207,00

7.2. Заклади освіти

6

КП ММР “Капітальне будівництво м. Миколає-ва”

Прибудова до ЗОШ № 22 по вул. Робочій

Проектна та виконавча документація

ПДБ

2500

 

2500

 

 

 

 

50,50

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

ЗОШ мкр. Північний

Проектна та виконавча документація

ПДБ

3600

 

 

 

3600

 

 

 

 

89,3

 

 

 

 

 

 

8

 

Дитячий садок в мкр. Північ-ний

Проектна та виконавча документація

ПДБ

2000

 

 

 

2000

 

 

 

 

49,7

 

 

 

 

 

 

Разом:

8100

 

2500

 

5600

 

 

50,50

 

139,0

 

 

 

 

 

 

7.3. Заклади охорони здоров’я

9

КП ММР “Капітальне будівництво м. Миколає-ва”

Будівництво лікувального комплексу дитячої лікарні № 2 по вул. Рюміна, 5

Проектна та виконавча документація

ПДБ

5000

 

 

 

5000

 

 

 

 

124,8

 

 

 

 

 

 

10

 

Будівництво жіночої консультації по вул. Будівельни-ків, 8

Проектна та виконавча документація

ПДБ

2800

 

 

2800

 

 

 

 

61,6

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Реконструкція сімейної амбулаторії КЗ ММР “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6”

по вул. Київській, 3

Проектна та виконавча документація

ПДБ

1800

 

 

1800

 

 

 

 

39,6

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

13600

 

 

8600

5000

 

 

 

189,2

124,8

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Заклади культури

12

КП ММР “Капітальне будівництво м. Миколає-ва”

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури і мистецтв

по вул. Артилерій-ській, 7

Проектна та виконавча документація

ПДБ

2500

 

2500

 

 

 

 

50,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

2500

 

2500

 

 

 

 

50,50

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Комунальне будівництво

13

КП ММР “Капітальне будівництво м. Миколає-ва”

Інженерні мережі в мкр. Північ-ний 

Проектна та виконавча документація

ПДБ

800

 

280

220

300

 

 

6,720

6,200

8,700

 

 

 

 

 

 

14

 

Реконструкція насосної станції каналізації № 5

Проектна та виконавча документація

ПДБ

1000

 

1000

 

 

 

 

20,20

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Реконструкція глибоководного випуску скидного колектору від міських очисних споруд каналізації до урізу р. П. Буг

Проектна та виконавча документація

ПДБ

500

 

500

 

 

 

 

10,10

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Будівництво каналізаційних мереж від вул. Ушакова до вул. Преобра-женської та від вул. Тенісної до вул. Кобзарсь-кої (Командарма Уборевича) (мкр. Балаба-нівка)

Проектна та виконавча документація

ПДБ

750

 

 

750

 

 

 

 

16,500

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Будівництво каналізаційних мереж від вул. Академіка Рильського до берегової зони та від вул. Га-гаріна до Кле-чової балки

Проектна та виконавча документація

ПДБ

450

 

450

 

 

 

 

9,450

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалід-ного хутора

Проектна та виконавча документація

ПДБ

300

300

 

 

 

 

6,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Будівництво каналізаційного самопливного колектору з КНС по вул. Липовій (Ш. Балка)

Проектна та виконавча документація

ПДБ

600

 

600

 

 

 

 

12,10

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

4400

300

2830

970

300

 

6,200

58,57

22,70

8,700

 

 

 

 

 

 

7.6. Газопостачання

20

КП ММР “Капітальне будівництво м. Миколає-ва”

Будівництво газопроводу середнього тиску від дюкеру через р. Інгул по Ракетному урочищу

Проектна та виконавча документація

ПДБ

1200

 

1200

 

 

 

 

24,20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Газифікація котельні ЗОШ № 23 у. В. Коренисі

Проектна та виконавча документація

ПДБ

200

200

 

 

 

 

4,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом :

1400

200

1200

 

 

 

4,600

24,20

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. Теплопостачання

22

КП ММР “Капітальне будівництво м. Миколає-ва”

Реконструкція котельні міської лікарні № 4

Проектна та виконавча документація

ПДБ

200

200

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

200

200

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Інші

23

КП ММР “Капітальне будівництво м. Миколає-ва”

Будівництво пожежного депо в Корабельному районі

Проектна та виконавча документація

ПДБ

1200

 

1200

 

 

 

 

26,40

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Будівництво пожежного депо (мкр. Варварів-ка)

Проектна та виконавча документація

ПДБ

1200

 

1200

 

 

 

 

26,40

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку “Намив”

Проектна та виконавча документація

ПДБ

650

 

650

 

 

 

 

13,13

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

3050

 

3050

 

 

 

 

65,93

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Об’єкти нового будівництва, реконструкції та капіталь-ного ремонту за власні кошти забудовників

Замовники будівництва

Проектна та виконавча документація

ПДБ

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

 

 

 

36,80

40,40

44,00

49,60

53,20

Разом

10000

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

 

 

 

36,80

40,40

44,00

49,60

53,20

Всього за весь перелік:

74727

11135

18176

15682

19007

10727

40,630

298,3

138,12

293,66

16,60

187,084

97,075

224,484

193,88

281,18

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: