Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Г Р А М А

«Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва

  на 2018-2020 роки»

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Підвищення обороноздатності України і боєздатності її Збройних Сил – одне з найважливіших державних завдань, а захист Вітчизни є обов'язком громадян України, як визначено статтями 17 та 65 Конституції України.

Виходячи із сучасних воєнно-політичних умов, очевидною необхідністю стає підтримання належного рівня військово-патріотичного виховання молоді, створення умов для підготовки громадян до військової служби, набуття необхідних знань і навичок особовим складом підрозділів територіальної оборони, підготовка органів управління заходами мобілізації в особливий період.

Виконавчі органи Миколаївської міської ради в межах наданих повноважень плідно співпрацюють з військовими комісаріатами міста з напрямку оборонної і мобілізаційної роботи, а фінансування заходів Програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки" протягом її дії дозволило військовим комісаріатам міста успішно організовувати та виконувати завдання щодо приписки юнаків до призовних дільниць, призову громадян України на строкову військову службу, забезпечити відповідно до Указів Президента України важливі завдання з проведення заходів часткової мобілізації, здійснити перевезення військовозобов'язаних і призовників, вжити заходів стосовно забезпечення агітації і рекламування військової служби за контрактом та підняття престижу військової служби у цілому, сприяло відновленню системи військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях міста, вдосконаленню системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період.

Водночас, існують проблемні питання, які заважають організації та якісному виконанню завдань і заходів оборонної роботи та мобілізаційної підготовки на території міста, а саме:

- недостатній рівень підготовки органів управління та у цілому системи управління заходами мобілізації в особливий період, організації їх взаємодії з питань оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів;

- дефіцит необхідних для організації і ведення військово-облікової та призовної роботи бланків, інших формалізованих документів, канцелярських товарів;

- відсутність матеріально-технічного забезпечення заходів з навчання і тренування особового складу загонів територіальної оборони міста;

- невирішеність питань щодо транспортного забезпечення заходів з оповіщення військовозобов'язаних та призовників, доставки їх до пунктів збору, військових частин та місць проведення навчань (тренувань).

 

Вирішенню зазначених проблем може сприяти тільки організовані спільні дії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування міста та органів військового управління за умови фінансового забезпечення заходів через відповідну цільову програму.

Враховуючи те, що, крім раніше встановлених, протягом 2015-2017 років для органів військового управління, органів виконавчої влади та місцевого само-врядування визначені додаткові відповідальні завдання з питань підготовки і мобілізації в особливий період людських та транспортних ресурсів, організації територіальної оборони на території міста, за ініціативою Миколаївського обласного військового комісаріату, районних військових комісаріатів міста Миколаєва, на підставі уточнених обсягів завдань та проведених розрахунків щодо їх фінансового забезпечення, відповідно до положень статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 38, 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», статей 3, 15 Закону України «Про оборону України», статей 7, 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указів Президента України від 25.10.2002                № 948/2002  «Про  Концепцію  допризовної підготовки і військово-патріотично-го виховання молоді», від 23.09.2016 № 406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», розроблено Програму «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2018-2020 роки» (далі – Програма).

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є забезпечення організованого проведення заходів та якісного виконання завдань з напрямку оборонної роботи і мобілізаційної підготовки, а саме:

- вдосконалення системи військового обліку громадян України на території міста, забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру військово-зобов’язаних;

- сприяння районним військовим комісаріатам міста у створенні матеріально-технічної бази підготовки міських загонів територіальної оборони, підтримання їх готовності до ведення оборони міста;

- вирішення проблем транспортного забезпечення заходів оборонного і мобілізаційного призначення місцевого значення;

         - забезпечення належного рівня взаємодії органів управління заходами мобілізації, вдосконалення системи оповіщення, збору та відправки мобілізацій-них ресурсів на території міста під час мобілізації;

- підвищення рівня мобілізаційної підготовки підприємств, установ, закладів та організацій міста до проведення мобілізації;

- забезпечення заходів районних військових комісаріатів міста з обліково-призовної роботи, мобілізаційної підготовки та організації територіальної оборони;

         - формування у громадян високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;

 

 

- здійснення заходів щодо створення належних умов з технічного захисту інформації, що має гриф обмеження доступу, оптимізація документообігу.

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Основними завданнями Програми є:

 

- забезпечення організованого проведення приписки громадян України до призовних дільниць та призову громадян України на строкову військову службу;

- підготовка системи оповіщення, збору і відправки мобілізаційних ресурсів, особового складу органів управління заходами мобілізації до роботи в особливий період;

- забезпечення роботи районних військових комісаріатів міста з організації і проведення професійної підготовки загонів територіальної оборони;

- транспортне забезпечення перевезень військовозобов'язаних і призовни-ків до пунктів збору і проведення навчань під час проведення призовних кампаній та навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів;

- забезпечення військових комісаріатів міста необхідною бланковою продукцією та канцелярськими приладами;

- проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України та підняття престижу військової служби;

- здійснення заходів щодо захисту приміщень, призначених для зберігання та роботи з документами, що мають гриф обмеження доступу.

Завдання і заходи Програми наведено у додатку 2.

 

РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

 

З метою розв’язання визначених у Програмі проблем необхідно забезпечити:

- планування і скоординовану роботу виконавчих органів Миколаївської міської ради, військових комісаріатів міста, військових частин гарнізону, інших структур державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які залучаються до проведення оборонних і мобілізаційних заходів та заходів військово-патріотичного спрямування;

- забезпечення на території міста ведення вiйськового облiку вiйськово-зобов’язаних i призовникiв, бронювання вiйськовозобов’язаних на перiод мобiлi-зацiї та на воєнний час та здійснення необхідного контролю за його станом;

- забезпечення потреб військових комісаріатів міста з питань організації і проведення обліково-призовної роботи, приписки юнаків до призовних дільниць  та призову громадян України на строкову військову службу;

- відбір та укомплектування органів управління заходами мобілізації особовим складом, організація їх навчання (тренувань) щодо дій в особливий період;

- передбачення через фінансування заходів Програми оплати транспортних перевезень військовозобов'язаних і призовників під час проведення призовних кампаній та  навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів;

 

 

- сприяння військовим частинам та установам гарнізону у виготовленні і розміщенні рекламних матеріалів щодо військової служби за контрактом та військово-патріотичного напрямку;

- залучення підприємств, установ, громадських організацій, засобів масової інформації до роз'яснювальної роботи з населенням міста щодо зниження рівня ухилення громадян від служби в Збройних Силах України, підвищення рівня виховної роботи з призовниками, військовозобов’язаними, їх батьками, членами сімей, керівниками підприємств, установ і організацій, де вони працюють.

 

РОЗДІЛ 5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

         Програма розрахована на період з 2018 до 2020 року включно і виконується в один етап.

         Початок дії Програми: січень 2018 року, закінчення: грудень 2020 року.

 

РОЗДІЛ 6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету за його можливості, а також спонсорських коштів та інших джерел, надходження яких не заборонено чинним законодавством України.

 

 

                   РОЗДІЛ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Координація роботи по виконанню заходів Програми здійснюється адміністраціями районів Миколаївської міської ради та відділом  з організації оборонної і мобілізаційної  роботи   та  взаємодії  з  правоохоронними органами   Миколаївської міської ради.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради щороку до 01 лютого, що настає за звітним періодом, надає звіт про виконання заходів Програми та цільове використання коштів в обсягах фінансування заходів Програми постійній комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

 

                  РОЗДІЛ 8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація Програми сприятиме:

 

- забезпеченню ефективної реалізації державної політики у сфері оборо-ноздатності держави, налагодженню дієвої співпраці органів місцевого само-врядування, органів військового управління з оборонних і мобілізаційних питань;

- вдосконаленню системи управління заходами мобілізації, оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

 

 

- забезпеченню підготовки та роботи системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів в особливий період;

- вдосконаленню роботи військово-облікових і мобілізаційних органів, створених на території міста;

- створенню органів управління територіальною обороною міста, підвищенню професійної підготовки загонів територіальної оборони;

- забезпеченню заходів з проведення призову військовозобов’язаних на навчальні, навчально-перевірочні збори та під час мобілізації;

- своєчасному та якісному проведенню приписки громадян України до призовних дільниць та їх призову до лав Збройних Сил України;

- забезпеченню заходів з технічного захисту інформації, що має гриф обмеження доступу, оптимізації документообігу;

- інформуванню населення щодо правил військового обліку та умов проходження військової служби у Збройних Силах України.

 

____________________________________________________________

 

                                                                                                                           Додаток 1

                                                                                                                           до Програми

 

 

                                                 П А С П О Р Т

   Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва

на 2018-2020 роки»

 

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради _____________________ .

 

2. Ініціатор розроблення Програми: Миколаївський обласний військовий комісаріат, районні військові комісаріати міста Миколаєва.

 

3. Розробник: відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.

 

4. Співрозробник: Центральний районний військовий комісаріат міста Миколаєва.

 

5. Відповідальний виконавець: відділ з організації оборонної і мобілізацій-ної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці:

- адміністрації районів Миколаївської міської ради;

- районні військові комісаріати міста Миколаєва.

 

7. Термін виконання: початок – січень 2018 року, закінчення – грудень 2020 року.

 

8. Обсяги та джерела фінансування: кошти міського бюджету та інші джерела, надходження яких не заборонено чинним законодавством України.

 

 

Джерела фінансування Програми

На всю Програму (тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2018

2019

2020

Кошти міського бюджету

1177

407

382,5

387,5

Інші джерела

-

-

-

-

Всього:

1177

407

382,5

387,5

 

 

 

               ____________________________________________________________________

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

   завдань і заходів Програми «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2018-2020 роки»

та орієнтовні обсяги їх фінансування

 

пп

Заходи Програми

Виконавці

Термін виконання

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

Всього

У тому числі

за роками

2018

2019

2020

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

           1.  Забезпечення роботи щодо відпрацювання документів Мобілізаційного плану міста Миколаєва.

                Організація  мобілізаційної підготовки виконавчих органів Миколаївської міської ради.

1.1.

 

Здійснення методичного забезпечен-ня мобілізаційної підготовки на те-риторії міста, забезпечення відпра-цювання документів Мобілізаційно-го плану міста Миколаєва (розробка і розмноження методичних рекомен-дацій, формалізованих документів, журналів, бланків).

 

Відділ з організації оборонної і мобі-лізаційної роботи та взаємодії з право-охоронними органамиМиколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, районні військові комісаріати міста.

2018-2020 роки

Міський бюджет

10

3

3,5

3,5

 

Забезпечення підвищення рів-ня мобілізаційної підготовки посадових осіб виконавчих органів, навчання особового складу органів управління за-ходами мобілізації, оптиміза-ція документообігу.

1.2.

 

Здійснення заходів з технічного за-хисту інформації (захист комп'юте-рної техніки для роботи з мобіліза-ційними документами, обладнання приміщень для проведення робочих нарад з мобілізаційних питань).

 

Відділ з організації оборонної і мобі-лізаційної роботи та взаємодії з право-охоронними органамиМиколаївської міської ради, сектор захисту інфор-мації Миколаївської міської ради.

2018-2020 роки

Міський бюджет

132

70

40

22

 

Забезпечення виконання робіт з атестації комплексу техніч-ного захисту інформації, тех-нічного захисту комп'ютерної техніки та приміщень.

2.  Забезпечення функціонування системи військового обліку на території міста Миколаєва.

Підтримання в готовності до роботи в особливий період системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів.

2.1.

 

Забезпечення роботи районних вій-ськових комісаріатів міста з органі-зації, ведення та контролю заходів з військового обліку громадян Украї-ни на території міста (виготовлення журналів, книг, бланків, плакатів, стендів).

 

Адміністрації районівМиколаївської міської ради, районні військові комі-саріати міста.

2018-2020 роки

Міський бюджет

103

30

35

38

Оптимізація робочого часу працівників, які залучені до виконання завдань з ведення військового обліку громадян України.

 

 

   

                                                                                                                          - 2 -

 

пп

Заходи Програми

Виконавці

Термін виконання

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

Всього

У тому числі

за роками

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

2.2.

 

Підготовка системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів, особового складу органів управління заходами мобілізації до роботи в особливий період (виго-товлення формалізованих докумен-тів, бланків, схем, плакатів, придбан-ня обладнання).

 

Районні військові комісаріати міста, адміністрації районів Миколаївської міської ради.

2018-2020 роки

Міський бюджет

61

30

14

17

Матеріально-технічне забез-печення у мирний час елемен-тів системи оповіщення, збору та відправки мобілізаційних ресурсів для ефективної робо-ти під час мобілізації.

Підготовка навченого органі-заційного ядра системи опові-щення.

2.3.

Забезпечення якісної роботи  район-них військових комісаріатів міста з підготовки до проведення призову військовозобов'язаних і техніки за мобілізацією (формування особових справ, виготовлення книг, бланків).

Адміністрації районівМиколаївської міської ради, призовні комісії район-них військових комісаріатів міста.

2018-2020 роки

Міський бюджет

94

30

30

34

Підвищення якості роботи, скорочення термінів виконан-ня завдань районними війсь-ковими комісаріатами міста в мирий час та під час мобілі-зації ресурсів в особливий період.

2.4.

Забезпечення районних військових комісаріатів міста канцелярськими товарами.

 

Адміністрації районівМиколаївської міської ради, районні військові комі-саріати міста.

Друге півріччя протягом 2018-2020 років

Міський бюджет

70

20

24

26

Матеріальне-технічне забез-печення військово-облікової роботи районних військових комісаріатів на території міста.

3.  Організація обліково-призовної роботи

3.1.

 

Забезпечення роботи призовних комісій районних військових комі-саріатів міста з організації та веден-ня обліково-призовної роботи (виго-товлення книг, журналів, плакатів, бланків та інших формалізованих документів, придбання конвертів та поштових марок).

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органа-ми Миколаївської міської ради, район-ні військові комісаріати міста.

2018-2020 роки

Міський бюджет

230

75

77

78

 

Підвищення якості роботи,   матеріально-технічне та кад-рове забезпечення районних призовних комісій (комісій з приписки), забезпечення своє-часного оповіщення призов-ників, зменшення  кількості громадян України, які ухи-ляються від проходження рай-онних призовних та медичних комісій комісій.

 

 

      

                                                                                                                              - 3 -

 

пп

Заходи Програми

Виконавці

Термін виконання

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

Всього

У тому числі

за роками

2018

2019

2020

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

4.  Забезпечення перевезень військовозобов'язаних і призовників

4.1.

Забезпечення перевезень військово-зобов’язаних до місць проведення навчальних (перевірочних) зборів та пунктів збору військових частин під час мобілізації.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органа-ми Миколаївської міської ради, район-ні військові комісаріати міста.

За планом проведення зборів протягом

2018-2020 років

Міський бюджет

375

120

125

130

Забезпечення своєчасного ви-конання районними військо-вими комісаріатами міста зав-дань з оповіщення, збору та доставки військовозобов'яза-них до пунктів збору та про-ведення навчань (зборів).

4.2.

Забезпечення перевезень призовни-ків на обласний збірний пункт для проведення контрольного медично-го огляду та відправки до військових частин.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органа-ми Миколаївської міської ради, район-ні військові комісаріати міста.

Під час проведення призову

протягом

2018-2020 років

Міський бюджет

36

11

12

13

Забезпечення виконання ра-йонними військовими коміса-ріатами міста своєчасного оповіщення та доставки при-зовників до обласного збір-ного пункту Миколаївського ОВК*

 

* Пункт 4.2. у частині доставки призовників на обласний збірний пункт застосовується для всіх районних військових комісаріатів міста, крім Корабельного РВК

Розділ  5.  Забезпечення заходів з організації територіальної оборони міста

5.1.

 

Створення та розвиток навчальної бази підготовки міських загонів територіальної оборони, підготовка особового складу загонів до ведення оборони міста.

Участь у заходах з територіальної оборони міста.

 

Районні військові комісаріати міста.

 

 

 

 

Адміністрації районівМиколаївської міської ради.

2018-2020 роки

Міський бюджет

 

 

 

 

Забезпечення роботи район-них військових комісаріатів міста щодо здійснення пла-нового навчання особового складу загонів територіальної оборони міста, проведення з ними зборів, навчань, трену-вань та єдиного стрілецького дня.

Інші джерела

 

 

 

 

5.2.

Забезпечення роботи районнихвійськових комісаріатів міста з орга-нізації і проведення професійної під-готовки міських загонів територіаль-ної оборони.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, відділ з організації обо-ронної і мобілізаційної роботи та взає-модії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради, районні військові комісаріати міста.

За планом проведення зборів протягом

2018-2020 років

Міський бюджет

 

 

 

 

Забезпечення функціонування загонів територіальної оборо-ни міста за призначенням в особливий період та у воєн-ний час.

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           - 4 -

      

пп

Заходи Програми

Виконавці

Термін виконання

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

Всього

У тому числі

за роками

2018

2019

2020

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

6.   Військово-патріотичне виховання молоді (громадян). Рекламування військової служби

5.1.

 

Виготовлення за зверненням район-них військових комісаріатів наочної агітації військово-патріотичного змісту.

Сприяння у розміщенні наочної агі-тації на території міста, на підпри-ємствах, в установах, закладах та організаціях міста.

 

Районні військові комісаріати міста.

 

 

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, відділ з організації обо-ронної і мобілізаційної роботи та взає-модії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради.

2018-2020 роки

Міський бюджет

30

8

10

12

Забезпечення заходів військо-во-патріотичного спрямуван-ня, підвищення авторитету служби у Збройних Силах України. Збільшення кількості юнаків, бажаючих служити в Збройних Силах України та навчатися у вищих військових навчальних закладах.

5.2.

Виготовлення та розміщення на території міста рекламної продукції щодо військової служби у Збройних Силах України.

Районні військові комісаріати міста, адміністрації районів Миколаївської міської ради.

2018-2020 роки

Міський бюджет

36

10

12

14

Задоволення потреб військо-вих частин та установ гарні-зону з питань розміщення рек-ламної продукції щодо служ-би у Збройних Силах України за контрактом.

 

Загальний обсяг

 

 

 

1177

407

382,5

387,5

 

 

У тому числі:

кошти міського бюджету

 

 

 

1177

407

382,5

387,5

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: