Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКА ЦІЛЬОВА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
БУДІВНИЦТВА (ПРИДБАННЯ) ДОСТУПНОГО ЖИТЛА
У МІСТІ МИКОЛАЄВІ НА 2018-2022 РОКИ
 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

Міська Цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2018-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (зі змінами), Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094 «Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року», Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 03.06.2010 № 200 «Про утворення Міжвідомчої комісії для відбору об’єктів незавершеного житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності, на які можуть спрямовуватись кошти державного бюджету».

Відповідно до вищевказаних нормативно-правових актів реалізація житлових прав громадян, розвиток будівельної галузі та житлового будівництва є одним із пріоритетів державної політики. Ця Програма є одним із шляхів забезпечення житлом громадян, у тому числі учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов та внутрішньо переміщених осіб, подолання наслідків світової фінансової кризи, забезпечення виробничого потенціалу у житловому будівництві, створення умов для ефективної роботи у цьому напрямі. З метою збільшення обсягів будівництва житла та створення умов його доступності для громадян доцільним є поетапне впровадження нової системи забезпечення населення житлом, яка передбачає солідарну участь держави і громадянина у вирішенні житлової проблеми, у першу чергу – шляхом розгортання будівництва доступного житла. Це забезпечить підвищення ефективності вирішення проблеми за рахунок синергетичного ефекту (взаємодія галузей та секторів економіки, насамперед будівельної та суміжних з нею галузей, залучення інноваційних технологій, знань і досвіду висококваліфікованих професіоналів у будівельній галузі).

Важливим моментом у реалізації Програми є залучення коштів із місцевих бюджетів.

 

МЕТА ПРОГРАМИ
 

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційного права кожного громадянина України на житло, підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки –  будівництва (придбання) доступного житла, а також підтримка, соціальна адаптація та реінтеграція громадян України, які відносяться до учасників АТО, їх сімей та внутрішньо переміщених осіб.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,
НА ВИКОНАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНО ПРОГРАМУ
 

Житлова сфера є важливою складовою частиною економіки України, яка суттєво впливає на всі галузі господарства.  Низький рівень доходів значної кількості населення не відповідає вартості спорудження житла і не дає надії на вирішення своїх житлових проблем у сучасних умовах.

На квартирному обліку при виконкомі Миколаївської міської ради перебуває 6465 сімей та одинаків, а також 177 учасників АТО. Обліковано у місті Миколаєві 5739 внутрішньо переміщених осіб. До запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, та до формування відповідних списків громадян, які мають право на доступне житло, розрахунково приймається, що 60% від загальної кількості громадян, які потребують поліпшення житлових умов, матимуть право на доступне житло, тобто по м. Миколаєву – 7499 громадян. Для забезпечення цих сімей необхідно побудувати 468,7 тис. кв. м загальної площі житла.

Проблеми будівництва житла обумовлені потребою значних інвестицій в організацію будівництва, нестачею обігових коштів, недостатньо високим рівнем купівельної спроможності населення, частими змінами податкового та регулюючого законодавства у галузі будівництва.

Низький рівень забезпечення населення міста житлом обумовлений такими причинами:

 - ринок житла, що склався на цей час, доступний переважно для громадян з високим рівнем доходу, які спроможні самостійно вирішити свої житлові проблеми;

- кредити комерційних банків внаслідок їх значної вартості є недоступними для більшості громадян та надаються переважно для придбання житла на вторинному ринку, що не сприяє будівництву нового житла;

- обмеженість бюджетного фінансування житлового будівництва та інвестицій, що спрямовуються організаціями та підприємствами на ці цілі, призвели до зменшення обсягів житлового будівництва;

- державні програми, що реалізуються через різні механізми кредитування на пільгових умовах із залученням державних коштів, не охоплюють усіх категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов тощо.

Головним чинником необхідності прийняття та реалізації Програми є значна кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку.

Крім того, важливим аспектом у реалізації Програми є питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та їх сімей, сприяння їх інтеграції та соціальній адаптації за новим місцем проживання.

В умовах сьогодення держава не в змозі у повній мірі забезпечити внутрішньо переселених громадян, учасників АТО та їх сім’ї безкоштовним житлом, тому єдиним можливим шляхом до скорочення кількості зазначених осіб, які не забезпечені житлом, є створення накопичувального та відновлювального ресурсу за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та фінансової підтримки держави внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та їх сім’ям.

Обсяги потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян наведені у додатку 2 до Програми.

Все це зумовлює необхідність підтримки органами місцевого самоврядування впровадження та розвитку механізмів вирішення житлових питань шляхом спільної участі громадян, держави та органів місцевого самоврядування у фінансуванні будівництва доступного житла для громадян із середнім рівнем доходу.

Прийняття Програми щодо будівництва (придбання) доступного житла спрямоване на вирішення житлових проблем громадян, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку будівельної галузі та житлового будівництва шляхом формування платоспроможного покупця на ринку житла.

 

ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ
 

Оптимальним способом розв’язання проблеми є зниження вартості житла та надання громадянам державної підтримки на його будівництво (придбання), встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення його доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки.

Для окремих категорій громадян, що мають право на безоплатне отримання житла за рахунок держави, цей спосіб є альтернативним.

На виконання цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла передбачені наступні шляхи розв’язання проблеми:

- розроблення і виконання окремої програми забезпечення житлом найбільш незахищених категорій громадян (у тому числі учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб);

- нормативно-правове удосконалення механізму надання доступного житла громадянам, зокрема для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, а також механізму залучення у житлове будівництво інвестицій;

- забезпечення сприятливих фінансово-економічних умов надання та повернення кредитів;

- удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

- подальший розвиток системи іпотечного житлового кредитування.

З урахуванням тенденцій на загальнодержавному рівні та підтримки розвитку будівництва (придбання) доступного житла Миколаївською міською радою передбачається реалізовувати Програму такими шляхами:

- щорічне виділення коштів міського бюджету;

- безоплатне надання у користування земельних ділянок для будівництва доступного житла;

- раціональне використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

- забезпечення будівництва інженерних мереж та підведення магістральних та інших інженерних мереж до межі земельної ділянки, на якій споруджується таке житло;

- формування громадської думки з питань житлового будівництва, солідарної участі держави, місцевих громад та населення у вирішенні житлової проблеми, містобудівних аспектів тощо через засоби масової інформації, проведення круглих столів, громадських слухань, участь громадян та громадських організацій в обговоренні проектів нормативних актів.

Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання щодо:

- збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування та застосування фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

- добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва з високим ступенем будівельної готовності;

- організаційного забезпечення будівництва доступного житла, зокрема:

1) проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

2) розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним та енергозберігаючим вимогам;

3) використання проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

4) проведення реконструкції житлових будинків та кварталів забудови перших масових серій;

5) відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

- забезпечення розвитку будівництва доступного житла, зокрема:

1) удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій;

2) застосування високоякісних утеплювальних та покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів.

Розпорядники бюджетних коштів визначаються при прийнятті державного бюджету України та міського бюджету міста Миколаєва на відповідний рік.

Визначення замовника (забудовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах. 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
 

Реалізацію Програми передбачається здійснити у період на 2018-2022 роки.

Заходами Програми передбачається впровадження механізму забезпечення доступним житлом громадян, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. Зазначені механізми передбачають надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту; 
50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини  другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого  і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод  внутрішньо переміщених осіб”, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.
При цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла відповідно. Відсоткова ставка фінансування за пільговими іпотечними кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються виконавцем, встановлюється у розмірі 7 відсотків річних. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються уповноваженими банками, встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 2 відсотки.

За участю держави реалізація заходів Програми дозволить до 2022 року забезпечити доступним житлом значну кількість громадян, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Завдання і заходи з реалізації Програми наведені у додатку 3 до Програми.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Виконання Програми дасть змогу вирішити такі важливі соціально-економічні завдання:

- створити умови стосовно доступності будівництва (придбання) житла  для окремих громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

- збільшити обсяги житлового будівництва за рахунок залучення коштів бюджетів різних рівнів та не бюджетних джерел фінансування( фінансових ресурсів населення);

- скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку та збільшити частку громадян, які вирішують своє житлове питання;

- упровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

- підвищити технічний, економічний та організаційний рівень житлового будівництва;

- завершити будівництво житлових об’єктів з високим ступенем будівельної готовності;

- збільшити обсяги надходжень податків та обов’язкових відрахувань від будівельної галузі;

- створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі та збереження робочих місць;

- покращити соціально-економічний розвиток та демографічну ситуацію в місті Миколаєві;

- зменшити відтік висококваліфікованих спеціалістів  шляхом зміцнення кадрового потенціалу галузей освіти, військової справи, державної служби за рахунок закріплення на робочих місцях спеціалістів та фахівців з високим рівнем кваліфікації, підвищення престижу вказаних професій;

- створити умови для соціальної адаптації та реінтеграції учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 368 сімей, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом будівництва 23,0 тис. кв. м загальної площі житла.  Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 4.

 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законодавством, у тому числі власних коштів громадян. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм» надається державна підтримка у розмірі 50 відсотків нормативної вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільговий іпотечний житловий кредит надається особам, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертогошостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також внутрішньо переміщеним особам, на яких поширюється дія Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».  Всього на виконання Програми передбачається залучити 255,01 млн. грн., у тому числі кошти міського бюджету м. Миколаєва – 69,0 млн. грн., без урахування щорічної інфляції.

Обсяги фінансування визначаються, виходячи із опосередкованої вартості будівництва 1 кв. м загальної площі житла в регіоні, що визначається Міністерством регіонального розвитку та будівництва України. Конкретні обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів затверджуються щорічно відповідними бюджетами в межах наявного фінансового ресурсу.

Розпорядники бюджетних коштів визначаються при прийнятті державного бюджету України та міського бюджету міста Миколаєва на відповідний рік.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування наведені в додатку 1.

 

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Конкретні механізми реалізації Програми визначаються Порядком забезпечення громадян доступним житлом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140, та  відповідними місцевими Порядками. 

 

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює Координаційна рада з питань розвитку житлового будівництва у місті Миколаєві та Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щомісяця до 3 числа наступного періоду подає до Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» звіт про використання бюджетних коштів та звітує раз на рік до 15 квітня перед постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Миколаївської міської ради та департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Виконавці заходів, визначені у додатку 3 до Програми, щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають відповідальному виконавцю інформацію про хід виконання заходів Програми.

 

 

________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

П А С П О Р Т

міської Цільової  соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2018-2022 роки

 

 Програму розроблено на виконання статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм та Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140.

 

Міську Цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла у м. Миколаєві на 2018-2022 роки затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ____.____.2017 № ______.

 

Розробник Програми – Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

 

Співрозробники Програми – департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва».

 

   Відповідальний виконавець Програми - Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

 

   Співвиконавці Програми – управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, виконком міської ради, відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради, КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва», управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.

 

 

   Термін виконання Програми: 2018-2022 роки.

 

           

 

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(млн. гривень)

 

У тому числі за роками

 

2018

2019

2020

2021

2022

Державний бюджет

72,5

10,0

13,5

15,0

16,0

18,0

Місцеві бюджети

69,0

6,0

10,0

14,0

18,0

21,0

Власні кошти громадян

 

23,0

2,5

3,5

4,5

5,5

7,0

Інші джерела

 

90,51

12,28

17,56

18,83

20,46

21,38

Усього

255,01

30,78

44,56

52,33

59,96

67,38

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

Обсяг

потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій

громадян у місті Миколаєві

 

Найменування  населеного пункту

 

Кількість сімей та одинаків, учасників АТО, які перебувають на квартирному обліку,  облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1 січня 2017 року

Загальна площа житла для забезпечення доступним житлом

(тис. кв. м)

Всього

З них мають право на забезпечення доступним житлом

468,7*

м. Миколаїв

Грома-дяни

АТО

ВПО

Грома-дяни

АТО

ВПО

6465

177

5739

3879**

177

3443**

ВСЬОГО

12381

7499

 

 

 

*для розрахунку площі взято середній показник 62,5 кв. м.

** обчислено розрахунково як 60% від загальної кількості громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

 

Додаток 3 
до Програми

Завдання і заходи

з виконання міської Цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла в місті Миколаєві на 2018-2022 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

Перелік заходів програми

Строк виконан-ня заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Запровадження механізму забезпечення доступним житлом громадян, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Сплата за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 відсотків або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла для відповідних категорій громадян, визначених завданнями та заходами Програми

2018-2022 роки

Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла, виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Державний бюджет

6,0

8,0

10,0

10,0

12,0

Поліпшення житлових умов громадян, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Місцевий бюджет

4,0

6,0

9,0

11,0

13,0

Власні кошти громадян

2,5

3,5

4,5

5,5

7,0

Надання уповноваженими банками або виконавцем

(у разі, коли це передбачено законом) пільгового іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років

2018-2022 роки

Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла, уповноважені банки

Державний бюджет

4,0

5,5

5,0

6,0

6,0

 

Місцевий бюджет

2,0

4,0

5,0

7,0

8,0

Кошти комерційних банків

12,28

17,56

18,83

20,46

21,38

Здійснення відбору громадян, які мають право на отримання доступного житла

2018-2022 роки

Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Визначення громадян,

які мають право на отримання доступного житла

Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та забезпечення контролю за їх цільовим використанням

2018-2022 роки

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради, КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва»

 

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виділення земельних ділянок

Здійснення контролю за добудовою об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках реалізації Програми

Постійно

КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва», Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла

 

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Введення житлових будинків в експлуатацію в установлені терміни

Забезпечення інформування громадян, які потребують поліпшення житлових умов, про можливість їх участі у Програмі

Постійно

Управління  містобудування 

та архітектури Миколаївської міської ради, відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради,  Миколаївське регіональне управління Держмолодьжитла

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участь громадян у реалізації заходів Програми

Усього за роками

30,78

44,56

52,33

59,96

67,38

 

Разом

255,01

 

 

 

 
 
 
Додаток 4 
до Програми

 

очікувані результати

виконання міської Цільової соціально-економічної програми

будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві

 на 2018-2022 роки

 

Загальна площа житла, яку планується побудувати (придбати)
 
Кількість житла, 
яке планується побудувати (придбати),
всього:
У тому числі за роками:
2018
2019
2020
2021
2022
кількість квартир
загальна  площа
(кв. метрів)
кількість квартир
загальна  площа
(кв. метрів)
кількість квартир
загальна  площа
(кв. метрів)
кількість квартир
загальна  площа
(кв. метрів)
кількість квартир
загальна  площа
(кв. метрів)
кількість квартир
загальна  площа
(кв. метрів)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
368
23000,0
50
3125
65
4062,5
76
4750
84
5250
93
5812,5

 

 

Додаток 5
до Програми

 

П Е Р Е Л І К  О Б’Є К Т І В

по реалізації міської Цільової соціально-економічної Програми будівництва (придбання) доступного житла

у місті Миколаєві на 2018-2022 роки

 

п/п

Найменування об’єкта

Орієнтована вартість будівництва, тис. грн.

Загальна площа квартир будинку, кв. м

Кількість квартир

Ви-сот-ність

Кіль-кість

секцій

 

Місце розташуван- ня

об’єкта

Замовник

Загаль-на

В тому числі

1 кім.

2 кім.

3 кім.

4/5 кім.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Забудова мікрорайону «Північний» Центрального району м. Миколаєва. Багатоповерхові житлові будинки, корпуса 27,28.

- корп. 27-А (перша черга)

102000,0

7731,0

126

54

36

36

-

9

3

м. Миколаїв

 

Миколаївське регіональне управління Держмолодь-житла

- корп. 27-Б (друга черга)

69579,0

5154,0

84

36

24

24

-

9

2

- корп. 28-Б (третя черга)

102000,0

7731,0

126

54

36

36

-

9

3

- корп. 28-А (четверта черга)

69579,0

5154,0

84

36

24

24

-

9

2

2

Корабельний р-н, вул. Олега Ольжича, 5-В, «Корпус – 30»

63900,00

5083,42

72

-

36

36

-

10

2

3

Багатоповерховий житловий будинок поблизу дома по вул. Озерній, 47а, в м. Миколаєві

- перша черга

48000,00

5292,1

88

10

16

9

-

10

2

- друга черга

55000,00

6850,98

108

-

63

45

-

9

3

4

Комплексна житлова забудова по вул. Громадянській, 34 в м. Миколаєві, житловий будинок,

корпус 02

30280,90

4658,60

80

25

-

4

-

10

 

 

ВСЬОГО

540338,9

47655,1

768

215

235

214

 

 

 

 

 Ф

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: