Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКА ПРОГРАМА

підтримки державної політики в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у м. Миколаєві на 2017-2019 роки

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Починаючи з 2015 року, Урядом вживаються заходи з проведення децентралізації, успішність якої на місцевому рівні підтверджується перевиконанням дохідної частини бюджету м. Миколаєва. Місцеві органи отримали додаткові повноваження в галузях освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства. Можливість здійснення таких повноважень гарантується фінансовою підтримкою, зокрема у вигляді відповідної освітньої, медичної та інших субвенцій з державного бюджету.

У рамках реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, затвердженої Указом Президента України від 16.01.2015, вживаються заходи щодо підвищення прозорості в управлінні публічними фінансами та ефективності їх розподілу і витрачання, а також впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” з метою забезпечення доступності інформації про державні фінанси для суспільних потреб із забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, використаними отримувачами бюджетних коштів, на їх офіційних сайтах із забезпеченням доступу в режимі реального часу до всіх транзакцій, що здійснюються на рахунках Державної казначейської служби України (далі – Казначейство).

Ефективне управління державними та місцевими фінансами означає використання сучасних інформаційних технологій, впровадження яких передбачає в тому числі створення якісно нових форм організації діяльності органів Державної казначейської служби України та їх структурних підрозділів, оптимізацію взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати електронні сервіси з використанням мережі Інтернет.

З метою оптимізації бізнес-процесів протягом 2012-2014 років Казначейством було запроваджено внутрішню платіжну систему, акредитовано центр сертифікації ключів Державної казначейської служби України, введено в експлуатацію єдину платформу системи обслуговування бюджетів АС  “Є-Казна”, яка є вдалим поєднанням облікової та платіжної систем і використовує ЕЦП АЦСК ДКСУ. Казначейством запроваджено та постійно розширюється функціонал системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс “Клієнт Казначейства – Казначейство” з використанням електронного цифрового підпису.

Серед пріоритетів діяльності Казначейства – створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання бюджетів у режимі реального часу на базі плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та відповідно до бюджетної класифікації, створення системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, інтеграція системи електронного документообігу Казначейства із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (електронні закупівлі, електронний уряд, публікація стану казначейських транзакцій в режимі онлайн).

Використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє оперувати величезними масивами даних, складати та консолідувати звітність про виконання місцевих бюджетів, Управління Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області (далі – Управління) станом на 01.02.2017 обслуговує 177 установ, з них 137 бюджету м. Миколаєва, для яких відкрито близько 1220 рахунків.

Обсяг здійснених операцій в 2016 році тільки за реєстраційними рахунками розпорядників та одержувачів бюджетних коштів склав 113513 платіжних доручення і, враховуючи заходи із перерозподілу фінансових повноважень, що здійснюються управлінням освіти Миколаївської міської ради, управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради та управлінням у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, матиме тенденцію до збільшення.

Отримання місцевими органами додаткових повноважень дозволило збільшити обсяги фінансування та відповідно здійснити касові видатки за напрямами соціально-економічного розвитку міста, освіти, культури тощо.

Запровадження сучасних технологій обслуговування клієнтів, адміністрування баз даних потребує використання сучасної комп’ютерної техніки, здатної витримувати відповідне навантаження та гарантувати повну безпеку збереження даних, стабільність роботи та відмовостійкість інформаційно-телекомунікаційної системи Казначейства. Водночас, через недостатнє фінансування на локальному рівні Управління вимушене використовувати техніку, яка вже тривалий час не оновлювалась. З 63 комп’ютерів, що є в розпорядженні Управління, лише 6 одиниць, які придбано в 2015 році, можуть якісно та оперативно здійснювати функції спеціалістів Управління. Вся інша комп’ютерна техніка фізично та морально застаріла, через свої технічні характеристики вимушена використовувати операційні системи, які на даний час розробником не підтримуються, внаслідок чого відповідно не забезпечується необхідний рівень безпеки для запобігання кібер-атакам.

Впровадження з 01.08.2016 Закону України “Про публічні закупівлі” з використанням системи ProZorro та великою кількістю тендерних процедур вимагає перевірки працівниками Управління документів та інформації на різних майданчиках. Повномасштабне запровадження СДО та системи ProZorro потребує посилення матеріально-технічної бази Управління в частині комп’ютеризації та збільшення пропускної потужності каналів зв’язку, посилення захисту інформації.

Враховуючи успіхи децентралізації, участь держави в надходженнях місцевого бюджету, широку практику запровадження аналогічних програм в інших регіонах, зокрема в Вінниці, Дніпрі, Тернополі, Одесі, Івано-Франківську та інших містах, шляхом розв’язання проблеми матеріально-технічної бази Управління є залучення місцевих органів влади для удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування міського бюджету м. Миколаєва та забезпечення ефективної взаємодії Управління з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

 

2. Мета Програми

 

Метою міської Програми підтримки державної політики в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у м. Миколаєві на 2017-2019 роки (далі – Програма) є забезпечення безперервного, стабільного та безризикового казначейського обслуговування Управлінням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з використанням сучасних інформаційних технологій, що поєднує в собі комплекс таких взаємопов’язаних завдань та заходів:

1) підвищення дієвості і ефективності функціонування системи казначейського обслуговування бюджету, спрямованої на зміцнення фінансової системи, виконання заходів щодо контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, покращання якості послуг, що надаються Управлінням за рахунок використання сучасних методів обробки інформації, безперервної модернізації та удосконалення багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи УДКСУ, що, зокрема, передбачатиме здійснення заходів із запровадження системи подання розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової та бюджетної звітності в електронному вигляді;

2) запровадження дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства-Казначейство» шляхом удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, створення сучасного, ефективного, доступного і безпечного механізму, який дозволить оперативно отримувати необхідну і достовірну інформацію кожному працівнику бюджетної сфери, економно витрачаючи бюджетні кошти і час при прийнятті управлінських рішень. Така модернізація відповідає вимогам Бюджетного кодексу України, якими встановлюються функції органів Державного казначейства України;

3) налагодження зворотного зв’язку щодо співпраці органів казначейства з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів міста у процесі реалізації державної регіональної політики із застосуванням сучасної комп’ютерно-технологічної бази та надання оперативних, кваліфікованих консультацій у процесах управління соціально-економічним розвитком міста.

 

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання Програми

 

Програма розроблена з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України та з метою підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, спрямованої на якісне здійснення повноважень щодо забезпечення виконання рішень міської ради із соціально-економічного та культурного розвитку міста. Програма спрямована на створення додаткових умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання місцевими органами влади покладених на них функцій, оперативного вирішення проблем соціально-економічного характеру, надзвичайних ситуацій тощо.

Для досягнення поставленої мети необхідний ефективний та оперативний супровід програм розвитку міста із застосуванням передових сучасних технологій. Програмою передбачається поступове (протягом трьох років) оновлення парку комп’ютерної, мережевої та офісної техніки Управління шляхом придбання відповідальним виконавцем Програми техніки рівня, що відповідає сучасним обсягам обробки та зберігання інформації, електронних документів, і забезпечує при цьому необхідний та достатній захист інформаційно-комунікаційної системи Управління.

Програма реалізується протягом 2017-2019 років в один етап.

Модернізація матеріально-технічної бази Управління розрахунково передбачає здійснення наступних заходів:

2017 рік – вилучення з обігу комп’ютерної техніки виробництва 2000-2008 років та заміна сучасною технікою, вилучення з обігу моніторів, в яких використовуються електронно-променеві трубки та заміна сучасними моніторами, що сприяють комфортному облаштуванню робочого місця працівника Управління. Придбання 1 багатофункціонального пристрою, 2 принтерів, 1 резервного комутатора.

2018 рік – доукомплектація Управління комп’ютерною технікою до рівня фактичної кількості працівників за штатним розписом, зокрема придбання системних блоків, моніторів, 1 принтера.

2019 рік – вилучення з обігу комп’ютерної техніки виробництва 2009-2013 років та заміна сучасною технікою, вилучення з обігу моніторів виробництва 2007-2008 років та заміна сучасними моніторами, придбання 1 багатофункціонального пристрою, 2 принтерів.

Початок виконання Програми – 2017 рік, закінчення – грудень 2019 року.

Орієнтовні ціни, які використовуються для розрахунку:

комп’ютер в комплектації – 13000,00 грн.;

системний блок – 9800,00 грн.;

монітор – 2900,00 грн.;

комутатор – 6900,00 грн.;

багатофункціональний пристрій – 10500,00 грн.;

принтер – 3500,00 грн.

Рекомендовані технічні характеристики комп’ютерної техніки – не нижче Intel Core i3, Skylake @ 3.1 GHz / 8GT / DDR4 2х4096 / 500W / HDD 250GB. Монітор – діагональ не менше 21,5”. Операційна система – не нижче Windows 7.

За ходом виконання Програми передбачається наступний порядок взаємодії. У залежності від обсягів встановлених лімітів фінансування Управління подає лист до виконавчого комітету Миколаївської міської ради. На підставі листа та цієї Програми виконавчий комітет Миколаївської міської ради перераховує кошти субвенції на рахунок Управління. Невикористаний залишок коштів за цією Програмою повертається до міського бюджету. По завершенні виконання Програми Управління надає Відповідальному виконавцю інформацію щодо стану матеріально-технічної бази Управління, за якою оцінюватиметься результативність виконання Програми.

 

4. Завдання і заходи Програми

 

Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань:

ефективне управління фінансовими ресурсами міського бюджету;

забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази Управління;

оптимізація процесу казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом запровадження електронної форми взаємодії з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій.

Напрями діяльності та заходи Програми деталізовано в додатку 2.

 

5. Результативні показники

 

За результатами виконання Програми передбачається виконання двох показників, за якими визначатиметься результативність заходів, передбачених Програмою, та за якими можна здійснити оцінку виконання Програми в цілому, а саме:

1) приведення кількості облаштованих робочих станцій у відповідність до штатної чисельності працівників Управління (1 комп’ютер з монітором – 1 працівник Управління);

2) відсоток комп’ютерів, що використовуватимуться в Управління, віком більше ніж три роки (виробництва до 2015 року) складатиме не більше 5% від загального комп’ютерного парку. Вся інша комп’ютерна техніка має бути сучасною, віком не більше ніж три роки.

Результати, досягнуті внаслідок виконання цієї Програми, дозволять:

1) покращити час завантаження операційної системи робочої станції із 150 секунд до 20 секунд;

2) збільшити кількість фонових програм як таких, що працюють одночасно та без зависань, з 2 до набагато більше (від 10 мінімум);

3) зменшити час завантаження графічних документів (використовуються для передачі сканокопій підтверджуючих документів до бюджетних зобов’язань, фінансових бюджетних зобов’язань, платіжних документів захищеними каналами системи дистанційного обслуговування) з 30 секунд до 3 секунд;

4) зменшити час, необхідний для консолідації даних бухгалтерського обліку розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і підготовки фінансової та бюджетної звітності з одного дня до 3 годин;

5) відмовитись від використання операційних систем, які не підтримуються розробником та які відповідно не забезпечують безпеку обробки та захисту інформації, що знаходиться в розпорядженні Управління;

6) зменшити час, необхідний для обробки та оплати електронних документів, дозволить оптимізувати робочий час працівника Управління та зосередити увагу на виконанні Управлінням функцій щодо реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів;

7) забезпечити технологічний потенціал, пов’язаний із збільшенням кількості меморіальних документів із реєстрації бюджетних зобов’язань, фінансових бюджетних зобов’язань, платіжних доручень, що опрацьовуються працівниками Управління;

8) зменшити час опрацювання документів, пов’язаних із проведенням тендерних процедур, завдяки збільшенню пропускної спроможності інтернет-каналів;

9) підготувати базу для запровадження системи подачі та приймання електронної звітності;

10) із підключенням розпорядників до системи дистанційного обслуговування оптимізувати їх робочий час та досягти економічного ефекту завдяки зменшенню витрат, пов’язаних із друком документів та їх транспортуванням.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконавці Програми щороку до 20 лютого наступного за звітним року надають відповідальному виконавцю – Управлінню інформацію про стан виконання заходів Програми.

Відповідальний виконавець Програми – Управління щороку до 15 березня наступного за звітним року надає узагальнену інформацію про виконання Програми Миколаївській міській раді.

 

____________________________________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

міської Програми

підтримки державної політики в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у м. Миколаєві на 2017-2019 роки

 

Програму затверджено рішенням міської ради від __________ № _______

 

Ініціатор: управління Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області

 

Розробник Програми: управління Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області

 

Відповідальний виконавець: управління Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області

 

Співвиконавці: виконавчий комітет Миколаївської міської ради, головні розпорядники коштів

 

Термін виконання: 2017-2019 рр.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, усього

За роками виконання,

тис. грн.

2017

2018

2019

Міський бюджет

594,8

198,6

196,9

199,3

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Всього

У тому числі за роками

2017

2018

2019

1

Ефективне управління фінансовими ресурсами міського бюджету

Забезпечення казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів протягом операційного дня, надання достовірної та детальної інформації про касові видатки та фінансові зобов’язання

2017-2019

Управління

-

-

-

-

2

Впровадження системи подання електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів, складеної згідно з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі

2017-2018

Управління

-

-

-

-

3

Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази Управління

Проведення модернізації існуючої комп’ютерно-технічної бази та розширення інформаційно-телекомунікаційної системи управління шляхом придбання комп’ютерної та оргтехніки

2017-2019

Управління, виконавчий комітет ММР

594,8

198,6

196,9

199,3

 

 

 

4

Оптимізація процесу казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом запровадження електронної форми взаємодії з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних інтернет-технологій

Укладання договорів про дистанційне розрахункове обслуговування з бюджетними установами

2017-2019

Управління, розпорядники бюджетних коштів

-

-

-

-

5

Придбання сертифікованих носіїв ключової інформації (НКІ)

2017-2019

Розпорядники бюджетних коштів

Поточні кошторисні

призначення розпорядників бюджетних коштів

6

Генерація електронних цифрових підписів для клієнтів Управління та їх подальше підключення до системи

2017-2019

Управління

-

-

-

-

7

Забезпечення електронного документообігу, що включає надання електронних виписок по рахунках клієнтів, обробку платіжних документів, отримання та передачу документів щодо планових показників, завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань, надсилання та обробку файлів з верифікації, здійснення контролю за підвідомчими установами

2017-2019

Управління, розпорядники бюджетних коштів

-

-

-

-

8

Інформаційно-роз’яснювальна робота

Проведення семінарів, конференцій, зустрічей з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

2017-2019

Управління

-

-

-

-

 

 

 

У тому числі кошти

міського бюджету

594,8

198,6

196,9

199,3

інші джерела формування

-

-

-

-

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: