Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

06 квітня 2018                                                                                     № 72р

 

 

Про внесення змін до розпорядження

Миколаївського міського голови від

10.01.2018 № 1р «Про розподіл

обов’язків між міським головою, сек-

ретарем міської ради, першим

заступником міського голови,

заступниками міського голови,

керуючим справами виконавчого

комітету Миколаївської міської ради»

 

 

На підставі п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження Миколаївського міського голови від 10.01.2018 № 1р «Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради», виклавши його в такій редакції:

«1. Затвердити:

1.1. Розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради (додається).

1.2.  Порядок тимчасової взаємозамінності першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради (додається).

1.3.  Перелік комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради (додається).»

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сенкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 квітня 2018

№  72р

 

 

РОЗПОДІЛ

обов’язків між міським головою, секретарем міської ради,

першим заступником міського голови,

заступниками міського голови,

керуючим справами виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

 

Міський голова

Сєнкевич Олександр Федорович

 

1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

2. Спрямовує та координує діяльність заступників міського голови, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету міської ради; організує роботу міської ради та її виконавчого комітету, підписує рішення ради та її виконавчого комітету; видає розпорядження у межах своїх повноважень.

3. Скликає сесії міської ради і головує на пленарних засіданнях ради.

4. Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради; покладає обов’язки заступника міського голови, керівника виконавчого органу Миколаївської міської ради, іншої посадової особи місцевого самоврядування (у разі відсутності) на посадову особу місцевого самоврядування одночасно з виконанням обов’язків по основній роботі (суміщення посад) або із звільненням від виконання обов’язків по основній роботі.

5. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою. Підписує платіжні документи по фінансуванню та використанню бюджетних коштів.

6. Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, у тому числі підписання та пред’явлення позову (адміністративного позову), підписання та подання апеляційних та касаційних скарг, а також використання всіх прав, наданих позивачу, відповідачу та третім особам відповідно до процесуального законодавства України.

7. Укладає та підписує від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори (в тому числі з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин тощо) відповідно до чинного законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

8. Забезпечує дотримання виконавчими органами Миколаївської міської ради законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, веде особистий прийом громадян.

9. Звітує про свою роботу не рідше одного разу на рік перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

10. Контролює діяльність, пов’язану з додержанням державної таємниці та захистом інформації.

11. Організовує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території міста.

12. Координує, організує взаємодію міської ради, її виконавчого комітету з народними депутатами України щодо розгляду актуальних питань життєзабезпечення міста.

13. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, які встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

14. Здійснює заходи з питань запобігання і протидії корупції у місті, забезпечує дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та Закону України "Про запобігання корупції" у виконавчому комітеті міської ради та інших виконавчих органах. Забезпечує здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності.

15. Організує роботу щодо здійснення контрольно-ревізійних, аналітичних, інформаційних та інших видів діяльності, що забезпечують єдину систему контролю за використанням коштів, виділених з міського бюджету міста, а також збереження та використання комунального майна міста.

16. Забезпечує надання виконавчим органам Миколаївської міської ради методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства.

17. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України, рішеннями Миколаївської міської ради, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

18. Координує роботу щодо:

-  забезпечення відкритості та прозорості роботи міського голови, виконавчих органів Миколаївської міської ради, систематичного та своєчасного інформування населення про їх діяльність та життєдіяльність міста;

-  здійснення аналізу соціально-економічної ситуації, суспільно-політичних процесів у місті, розгляду питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики;

- здійснення ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу міста;

- вивчення та аналізу діяльності засобів масової інформації та організації співробітництва з ними.

19. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- адміністрацій районів Миколаївської міської ради;

- департаменту міського голови Миколаївської міської ради;

- департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради;

- юридичного департаменту Миколаївської міської ради;

- департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради;

- управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради;

- патронатної служби міського голови;

- сектору захисту інформації Миколаївської міської ради.

20. У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з:

- територіальними органами прокуратури в м. Миколаєві;

- Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області;

- управлінням СБУ в Миколаївській області;

- Головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області та іншими правоохоронними органами;

- військовими частинами та установами Миколаївського гарнізону;

- обласним комітетом профспілки працівників державних установ;

- місцевими засобами масової інформації.

21. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Секретар міської ради

Казакова Тетяна Вікторівна

 

1. Здійснює повноваження міського голови у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Здійснює керівництво і координацію роботи управління апарату Миколаївської міської ради.

3. Організує підготовку пленарних засідань міської ради та питань, що виносяться на розгляд ради.

4. У випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", скликає сесії міської ради, веде їх засідання та підписує рішення міської ради; повідомляє депутатам міської ради і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради та питання, які передбачається винести на розгляд міської ради.

5. Здійснює координацію діяльності постійних комісій міської ради.

6. Сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень та доведення до них необхідної інформації.

7. Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями.

8. Забезпечує гласність в роботі міської ради та управління апарату міської ради, сприяє організації вивчення громадської думки.

9. Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності.

10. Організує, за дорученням міської ради відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

11. Організує взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями, взаємодіє з релігійними організаціями, громадами і конфесіями, органами самоорганізації населення.

12. Проводить прийоми громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

13. Здійснює зв’язок та координацію роботи органів місцевого самоврядування з Миколаївською обласною радою.

14. За дорученням міського голови або міської ради вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

15. У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з радою Миколаївської міської організації ветеранів України та іншими ветеранськими організаціями.

 

Перший заступник міського голови

Криленко Володимир Ігорович

(з соціальних питань, з питань організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами,

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення)

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради щодо:

- реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я, організації лікувально-профілактичної допомоги населенню, підвищення культури й якості медичної допомоги громадянам; надання відповідно до законодавства пільговим категоріям населення лікарських засобів та виробів медичного призначення;

- реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки на території м.Миколаєва;

- організації належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій; регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому школярів; створення їм умов для самоосвіти; подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;

- розвитку, відповідно до чинного законодавства, всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладів, укладення договорів на підготовку спеціалістів, організації роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів;

- збереження прав і можливостей всіх мешканців міста незалежно від соціального стану та національної належності у створенні та поширенні культурних цінностей; створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

- єдиної політики територіальної громади у сфері соціального становлення та розвитку молоді, сприяння розв’язанню проблем щодо дитинства, неповнолітніх, сім’ї та жінок;

- координації діяльності державних і громадських організацій, які проводять фізкультурно-спортивну роботу;

- вирішення питань опіки та піклування, запобігання бездоглядності неповнолітніх;

- забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

- організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

2. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Представляє інтереси Миколаївської міської ради та її виконавчих органів у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Миколаївської міської ради та її виконавчих органів на підставі належним чином оформленої довіреності.

4. Організовує роботу щодо підготовки, прийняття та виконання міських програм з питань праці та соціального захисту населення, освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, розвитку сім’ї та молоді, оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

5. Організовує заходи щодо медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді або передані їй.

6. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю.

7. Погоджує питання щодо надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

8. Представляє інтереси дітей від імені органу опіки та піклування в усіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, у тому числі   підписання та пред’явлення позовів, апеляційних та касаційних скарг, а також використання всіх прав, наданих позивачу, відповідачу та третім особам відповідно до процесуального законодавства України на підставі належним чином оформленої довіреності.

9. За дорученням міського голови підписує висновки до суду з питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування щодо захисту прав дітей.

10. За дорученням міського голови підписує посвідчення опікуна (піклувальника), доручення спеціалістам служб у справах дітей Миколаївської міської ради та адміністрацій районів Миколаївської міської ради, висновки про повернення дітей на виховання батьків.

11. За дорученням міського голови підписує тексти договорів, укладених від імені міської ради та її виконавчих органів з соціальних питань, з питань організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

12. Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

13. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи Миколаївської міської ради завдань.

14. Здійснює координацію роботи адміністрацій районів Миколаївської міської ради в межах своїх повноважень.

15. Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи.

16. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

17. Координує роботу щодо реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради із забезпечення сталого функціонування Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області з метою реалізації комплексу заходів із запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

18. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

- управління освіти Миколаївської міської ради;

- управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

- управління молодіжної політики Миколаївської міської ради;

- управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;

- управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;

- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради;

- відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради;

- служби у справах дітей Миколаївської міської ради;

- міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- підпорядкованих комунальних підприємств та установ, згідно із затвердженим переліком.

19. У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з:

- територіальними органами Національної поліції в Миколаївській області та іншими правоохоронними органами;

- військовими частинами та установами Миколаївського гарнізону.

20. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

 

 

 

Заступник міського голови

Диндаренко Сергій Іванович

(з питань бюджетної політики, економічного розвитку,

комунальної власності та житлової політики)

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради з питань реалізації державної бюджетної політики, економічного розвитку, управління комунальною власністю, житлової політики, здійснює фінансове забезпечення делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування.

2. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Забезпечує реалізацію державної й регіональної політики у сфері управління майном, захисту майнових прав територіальної громади м. Миколаєва.

4. Здійснює функції щодо контролю та координації повноважень стосовно реалізації прав територіальної громади міста, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктами підприємств та установ комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством.

5.  Контролює реалізацію державної бюджетної політики, концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

6.  Координує бюджетний процес у місті, направлений на підвищення ефективності управління місцевими фінансами.

7.  Організовує та координує роботу щодо складання проекту міського бюджету/змін до бюджету, виконання бюджету та звітування про виконання бюджету.

8.  Обговорює пропозиції до проекту міського бюджету/змін до бюджету із заступниками міського голови, головними розпорядниками коштів та   постійними комісіями міської ради.

9.  Здійснює контроль за організацією роботи щодо складання й виконання бюджету міста, аналізу звіту про виконання міського бюджету, підготовкою інформаційних матеріалів, доповідних записок міському голові, постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічногорозвитку, виконавчому комітету міської ради, міській раді з цих питань, пропозицій стосовно шляхів збільшення доходів бюджету.

10.  Координує роботу у сфері здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій.

11.  Забезпечує проведення конкурсів на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у банках.

12.  Бере участь у розробленні пропозицій, що стосуються вдосконалення структури виконавчих органів міської ради.

13. Здійснює разом з іншими виконавчими органами міської ради аналіз фінансово-економічного становища міста, вносить пропозиції щодо перспектив його подальшого розвитку.

14. Організовує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, розробку та реалізацію проекту стратегії розвитку міста, підготовку програм соціально-економічного розвитку міста, міських цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження міської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

15. Здійснює встановлення за узгодженим рішенням міської ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у власності територіальної громади.

16. Координує міську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.

17. Організовує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.

18. Здійснює відповідно до чинного законодавства контроль за:

- дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

- дотриманням цін і тарифів.

19. Сприяє:

- зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності;

- організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв у місті;

- залученню іноземних інвестицій для створення робочих місць та здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

20. Забезпечує на території міста в межах наданих повноважень реалізацію міжнародних зобов'язань України.

21. Координує роботу щодо:

- залучення додаткових надходжень до місцевого бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів;

- внесення пропозицій міській раді про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом, та про надання пільг окремим підприємствам, установам і організаціям міста відповідно до законодавства;

- розробки балансу фінансових ресурсів міста, аналізу й визначення тенденцій розвитку фінансової бази міста та врахування їх при складанні проекту бюджету, надає пропозиції з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

- обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;

- розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів.

22. Контролює питання з бронювання житлових приміщень та підписує охоронні свідоцтва на них.

23. За дорученням міського голови підписує тексти договорів, укладених від імені міської ради та її виконавчих органів з питань бюджетної політики, економічного розвитку, комунальної власності та житлової політики.

24. Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

25. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи Миколаївської міської ради завдань.

26. Здійснює координацію роботи адміністрацій районів Миколаївської міської ради в межах своїх повноважень.

27. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян. Організовує своєчасний і якісний розгляд, вирішення пропозицій, заяв і скарг підприємств, установ і організацій з питань складання і виконання бюджету, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

28. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради;

- департаменту фінансів Миколаївської міської ради;

- управління комунального майна Миколаївської міської ради;

- відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств згідно із затвердженим переліком.

29. У межах своїх повноважень здійснює взаємодію з:

- Міністерством фінансів України та відповідними профільними підрозділами Миколаївської облдержадміністрації;

- органами Державної казначейської служби України та установами банків;

- південним офісом Державної аудиторської служби України;

- територіальними органами Державної фіскальної служби у Миколаївській області – з питань податкової політики, формування та виконання дохідної частини бюджету, аналізу стану надходження доходів до міського бюджету та забезпечення надходження доходів; розробляє пропозиції щодо вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;

- іншими територіальними органами державної влади з питань бюджету;

- засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності своєї діяльності через надання до уповноваженого органу міської ради якісних інформаційних матеріалів про діяльність підпорядкованих виконавчих органів Миколаївської міської ради для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці.

30. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Заступник міського голови

Степанець Юрій Борисович

(з питань житлово-комунального господарства)

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради щодо забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства, впровадження нових форм його утримання.

2. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Координує роботу підприємств водопостачання та водовідведення, теплопостачання, підрозділів електропостачання та газопостачання, що обслуговують місто Миколаїв.

4. Координує дії підприємств газо-, тепло-, водо-, електропостачання, транспорту, дорожнього господарства з метою усунення наслідків аварій, стихійних явищ у межах своїх повноважень.

5. Вносить пропозиції щодо формування бюджету житлово-комунальної сфери міста, будівництва об’єктів комунального призначення.

6. Вносить пропозиції з питань приймання-передачі до комунальної власності міста відомчих об’єктів ЖКГ, закриття неефективно діючих комунальних підприємств, створення ОСББ.

7. Забезпечує підготовку та внесення пропозицій щодо капітального будівництва об’єктів, які будуються на замовлення міської ради.

8. Координує та контролює виконання загальноміських програм з розвитку житлово-комунального господарства.

9. Координує заходи щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, та коштів населення, а також бюджетних коштів на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

10. Бере участь у роботі   погоджувальної комісії з питань регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення міста Миколаєва.

11.  Координує діяльність у галузі екології, визначає основні напрямки та завдання розвитку, спрямованого на охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міста.

12. Контролює роботу служб міста щодо переведення житлового фонду в нежитлові приміщення.

13. Організує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі житлово-комунального господарства й охорони навколишнього природного середовища, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.

14. За дорученням міського голови підписує тексти договорів, укладених від імені міської ради та її виконавчих органів з питань житлово-комунального господарства.  

15. Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

16. Здійснює координацію роботи адміністрацій районів Миколаївської міської ради в межах своїх повноважень.

17. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

18. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані підрозділи Миколаївської міської ради завдань.

19. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;

- управління капітального будівництва Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств, згідно із затвердженим переліком.

20. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Заступник міського голови

Андрієнко Юрій Георгійович

(з питань архітектури, містобудування та земельних відносин)

 

 1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради з питань архітектури та містобудування, земельних відносин.

2. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Координує роботу по здійсненню аналізу стану містобудування, реалізації та дотримання генерального плану м. Миколаєва, іншої містобудівної документації.

4. Контролює роботу по створенню земельно-кадастрової документації міста Миколаєва.

5. У межах діючого законодавства бере участь у роботі міської містобудівної ради.

6. Координує роботу щодо підготовки та внесення на розгляд міської ради пропозицій з питань містобудування та земельних відносин щодо програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету.

7. Здійснює координацію дій по розміщенню об’єктів у межах м. Миколаєва.

8. Організує та надає на розгляд міської ради відповідні міські містобудівні програми.

9. Сприяє в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства у сфері містобудівної документації при плануванні та забудові територій міста, за зупиненням у випадках, передбачених законами, будівництва окремих об’єктів, яке проводиться з порушенням містобудівної документації.

10. Сприяє в межах повноважень охороні, реєстрації та використанню пам’яток архітектури і містобудування, роботі стосовно пайової участі підприємств і організацій у будівництві.

11. Здійснює контроль за підпорядкованими виконавчими органами Миколаївської міської ради щодо:

- розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, рекламних носіїв;

- проектів забудови і благоустрою земельних ділянок, житлових будинків, господарських будівель;

- прийнятих рішень про стадійність проектування, доцільність розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних проектів будинків і споруд, їх поверховості, необхідність внесення змін до цих проектів.

12. Розглядає проекти конкретних об’єктів архітектури.

13. Організує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі архітектури, будівництва, у сфері регулювання земельних відносин, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

14. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради);

- управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств, згідно із затвердженим переліком.

15. Здійснює реалізацію програм та заходів благоустрою на території міста Миколаєва та дотримання міської політики у сфері благоустрою.

16. За дорученням міського голови підписує тексти договорів, укладених від імені міської ради та її виконавчих органів з питань архітектури, містобудування та земельних відносин.

17. Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

18.  Організує роботу щодо підготовки матеріалів та пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради, виконавчим органам міської ради, постійним комісіям міської ради про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві.

19.  Здійснює координацію роботи адміністрацій районів Миколаївської міської ради в межах своїх повноважень.

20. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

21. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані підрозділи Миколаївської міської ради завдань.

22. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Заступник міського голови

Омельчук Олександр Андрійович

(з енергоефективності)

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради з питань енергоефективності.

2. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Забезпечує реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері енергетики, енергозбереження та енергоефективності, визначення пріоритетних напрямків розвитку цієї галузі.

4. Контролює виконання заходів з енергозбереження, програм установлення енергозберігаючого обладнання, приладів обліку води, тепла,газу, електроенергії на об’єктах комунальної власності міста.

5. За дорученням міського голови підписує тексти договорів, укладених від імені міської ради та її виконавчих органів з питань з енергоефективності.

6. Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

7. Здійснює координацію роботи адміністрацій районів Миколаївської міської ради в межах своїх повноважень.

8. Контролює питання щодо підготовки та внесення на розгляд міського голови і виконавчого комітету міської ради пропозицій щодо напрямів міжнародної співпраці в сфері енергетики, енергозбереження та енергоефективності, сприяє наданню допомоги суб’єктам підприємницької діяльності в установленні ділових контактів з іноземними партнерами, організації і проведенні міжнародних зустрічей.

9. Координує діяльність виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо організації укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами.

10. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

11. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані відділи та управління Миколаївської міської ради завдань.

12. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств та установ, згідно із затвердженим переліком.

13. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Заступник міського голови

(з питань транспорту та зв’язку)

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради з питань транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій.

2. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Координує роботу міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

4. Організує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованим виконавчим органом міської ради у галузі транспорту та зв’язку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами.

5. За дорученням міського голови підписує договори, укладені від імені міської ради та її виконавчих органів з питань транспорту.

6. Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

7. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

8. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядкований підрозділ Миколаївської міської ради завдань.

9. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств, згідно із затвердженим переліком.

10.  Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

 

1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами Миколаївської міської ради з питань організаційного, матеріально-господарського, технічно-транспортного забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, а також реалізації державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування.

2. У разі відсутності міського голови виконує функції та повноваження міського голови за його розпорядженням (наказом) виключно з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

3. Здійснює виконання повноважень щодо контролю за розпорядженням бюджетними коштами, використанням їх лише за призначенням, визначеним міською радою. За дорученням міського голови підписує договори з питань фінансово-господарської діяльності,  платіжні документи по фінансуванню та використанню бюджетних коштів.

4. Забезпечує ефективну взаємодію між заступниками міського голови, секретарем міської ради, виконавчими органами міської ради.

5. Організовує відповідно до законодавства виконання заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади й місцевого самоврядування.

6. Забезпечує здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

7. Координує організаційно-технічне забезпечення проведення сесійних засідань міської ради.

8. Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи. Контролює роботу по плануванню, аналізу штатної чисельності й утриманню виконавчих органів міської ради.

9. Організовує підготовку та проведення апаратних нарад при міському голові, засідань виконавчого комітету міської ради.

10. Забезпечує підготовку й виконання планів роботи виконавчих органів міської ради та формування планів засідань виконавчого комітету міської ради.

11. Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради та їх своєчасне доведення до виконавців.

12. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому комітеті міської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах міської ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

13. Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян виконавчими органами міської ради, організаціями та установами міста.

14. Здійснює контроль за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, протоколів облдержадміністрації, рішень Миколаївської обласної ради, рішень колегій облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови.

15. Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики та політики органів місцевого самоврядування у галузі архівної справи.

16. Здійснює контроль за об’єктами транспорту, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, й забезпечує їх належне утримання та ефективну експлуатацію.

17. Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі системи електронного документообігу у виконавчих органах міської ради; визначає потребу міського голови, міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ в обладнанні, технічних та програмних засобах, комп’ютерній техніці, комунікаційних сервісах тощо.

18. Підписує аркуші погодження контрактів з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств та установ, вносить міському голові пропозиції щодо продовження або розірвання контракту.

19.  Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи Миколаївської міської ради завдань.

20. Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

21. Здійснює керівництво і координацію роботи:

- департаменту забезпечення діяльності  виконавчих органів Миколаївської міської ради;

- відділу кадрів Миколаївської міської ради;

- відділу бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради;

- відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради;

- господарсько-експлуатаційного відділу Миколаївської міської ради;

- технічно-транспортного відділу Миколаївської міської ради;

- архівного відділу Миколаївської міської ради;

- відділу інформації та використання документів ліквідованих установ (трудовий архів) Миколаївської міської ради;

- підпорядкованих комунальних підприємств та установ, згідно із затвердженим переліком.

22. Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

___________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 квітня 2018

№  72р 

 

 

П О Р Я Д О К

тимчасової взаємозамінності

першого заступника міського голови,

заступників міського голови,

керуючого справами виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

 

Перший заступник міського голови Криленко Володимир Ігорович

(з соціальних питань, з питань організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення)

 

 

Заступник міського голови Диндаренко Сергій Іванович

(з питань бюджетної політики, економічного розвитку, комунальної власності та житлової політики)

Заступник міського голови Диндаренко Сергій Іванович

(з питань бюджетної політики, економічного розвитку, комунальної власності та житлової політики)

 

Перший заступник міського голови Криленко Володимир Ігорович

(з соціальних питань, з питань організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення)

 

Заступник міського голови Степанець Юрій Борисович (з питань житлово-комунального господарства)

 

 

Заступник міського голови Омельчук Олександр Андрійович (з енергоефективності)

Заступник міського голови Омельчук Олександр Андрійович (з енергоефективності)

 

Заступник міського голови Степанець Юрій Борисович (з питань житлово-комунального господарства)

 

Заступник міського голови Андрієнко Юрій Георгійович (з питань архітектури, містобудування та земельних відносин)

 

 

Заступник міського голови

(з питань транспорту та зв’язку)

Заступник міського голови

(з питань транспорту та зв’язку)

 

Заступник міського голови Андрієнко Юрій Георгійович (з питань архітектури, містобудування та земельних відносин)

 

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

 

 

Заступник міського голови Диндаренко Сергій Іванович (з питань бюджетної політики, економічного розвитку, комунальної власності та житлової політики)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 06 квітня 2018

№  72р 

 

ПЕРЕЛІК

комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані

першому заступнику міського голови, заступникам міського голови,

керуючому справами виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

 

 

Перший заступник міського голови

Криленко Володимир Ігорович

(з соціальних питань, з питань організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами,

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення)

 

КП “Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки №1”

КП “Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки №2”

КП “Стоматологія № 3”

КП ММР “Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Дельфін”

КП “Аптека”

КВП по організації харчування в навчальних закладах  

КУ “Центральний міський стадіон”

Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

 

Заступник міського голови

Диндаренко Сергій Іванович

(з питань бюджетної політики, економічного розвитку,

комунальної власності та житлової політики)

 

КП “Миколаївська овочева база” 

КП ММР “Міське ринкове господарство”

КП “Миколаївсудпром”

КП “Таймсет”

 

Заступник міського голови

Степанець Юрій Борисович

(з питань житлово-комунального господарства)

 

КП “СКП “Гуртожиток”

КП “ДЄЗ “Океан”

КЖЕП №24

ЖКП ММР “Південь”

ЖКП ММР “Бриз”

КП “ДЄЗ “Корабел”

КЖЕП Центрального району м.Миколаєва

КП “ДЄЗ “Пілот”

ЖКП ММР “Прибужжя”

КЖЕП ММР “Зоря”

МКП “Миколаївводоканал”

КП “Миколаївкомунтранс”

КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”

КП “Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва”

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство 

КП “ЕЛУ автодоріг”

КП “Обрій - ДКП”

КП ММР “Центр захисту тварин”

КП “Дорога”

ДП КП “Миколаївкомунтранс” “Абонентська служба “Центральний”

КП ММР “Капітальне будівництво міста Миколаєва”

КП ММР “Миколаївські парки”

 

 

Заступник міського голови

Андрієнко Юрій Георгійович

(з питань архітектури, містобудування та земельних відносин)

 

КП “Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації”

КП “Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро”

КП “Госпрозрахункове проектно-вишукувальне бюро”  

 

 

Заступник міського голови

Омельчук Олександр Андрійович

(з енергоефективності)

 

КП ММР “Інститут соціально-економічного розвитку міста”

КУ ММР “Центр енергоефективності м.Миколаєва”

 

Заступник міського голови

(з питань транспорту та зв’язку)

 

КП ММР “Миколаївелектротранс”

КП ММР “Аеропорт Миколаїв”

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

 

КП “Міський інформаційно-обчислювальний центр”

КП “Телерадіокомпанія “МАРТ”  

КУ ММР “Агенція розвитку Миколаєва”

_____________________________________________________

 

Опубліковано: 11 квітня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: