Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

30 червня 2017                                                       № 196р

 

Про затвердження Порядку

залучення, використання

та моніторингу міжнародної

технічної допомоги у вико-

навчих органах Миколаївської

міської ради, установах,

організаціях,на підприємствах

комунальної форми власності

 

 

 

З метою координації роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомогиу виконавчих органах Миколаївської міської ради, установах, організаціях,на підприємствах комунальної форми власностікеруючись постановою Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» від 15.02.2002 № 153, п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги у виконавчих органах Миколаївської міської ради, установах, організаціях, на підприємствах комунальної форми власності(додається).

2.     Контроль за виконанням даного розпорядженнязалишаю за собою.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                             А.Д. Дадівєрін

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 30 червня 2017

№ 196р

 

 

ПОРЯДОК

залучення, використання та моніторингу

міжнародної технічної допомоги у виконавчих органах                            Миколаївської міської ради, установах, організаціях, на підприємствах комунальної форми власності

 

 

1.          Загальні положення
 

1.1.          Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги у виконавчих органах Миколаївської міської ради, установах, організаціях, на підприємствах комунальної форми власності (далі – Порядок) визначає основні засади координації роботи із залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, моніторингу проектів (програм).

1.2.                        Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, обласна державна адміністрація Миколаївської області, виконавчі органи Миколаївської міської ради, установи, організації та підприємства комунальної форми власності,що заінтересовані в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізичнаабоюридична особа), якийбезпосередньоодержуєміжнароднутехнічнудопомогузгідно з проектом (програмою);

виконавець - виконавчі органи Миколаївської міської ради, установи, організації та підприємства комунальної форми власності м. Миколаєва, що мають письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечують реалізацію проекту (програми);

відповідальна особа - посадова особа, яка призначенабенефіціаром, реципієнтом та/або виконавцем для організації робіт, пов'язаних з реалізацією проекту (програми);

донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;

            координатор проекту (програми) –виконавчий комітет Миколаївської міської ради в особі департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, у разі  якщо реалізується комплексний проект з Виконавцями у кількості  не менше  двох виконавчих органів Миколаївської міської ради;

міжнародна технічна допомога - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;

моніторинг проектів (програм) - система спостереження за станом реалізації проекту (програми);

програма - проекти, об'єднані для досягнення спільної мети;

проект - документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом установлених строків;

грантова угода - угода між доноромтавиконавцемабореципієнтом про передачу фінансовихресурсів (грантів) у національнійчиіноземнійвалюті в рамках проекту (програми).

 

2.  Принципи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги

 

Під час залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги суб'єкти правовідносин керуються принципами:

2.1. Прозорості, який полягає у відкритості та гласності діяльності всіх іноземних та вітчизняних суб'єктів, що задіяні в процесі залучення, надання та використання міжнародної технічної допомоги, їх підзвітності та відповідальності, доступності інформації щодо проектів (програм).

2.2. Пріоритетності, що полягає у відповідності міжнародної технічної допомоги цілям та завданням соціально-економічного розвитку міста Миколаєва, закріпленим у міських цільових програмах.

2.3. Партнерства, який передбачає ефективне міжнародне технічне співробітництво та взаємну відповідальність за досягнення цілей спільно узгоджених проектів (програм).

2.4. Результативності та своєчасності, який полягає в тому, що реалізація проектів (програм) повинна забезпечувати в установлений строк досягнення цілей економічного і соціального розвитку Миколаєва.

 

3. Залучення міжнародної технічної допомоги

 

         3.1.Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:

         -будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в Україні;

         - робіт і послуг;

         - прав інтелектуальної власності;

         - ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті;

         - інших ресурсів, не заборонених законодавством.

 

         3.2. Виконавчі органи Миколаївської міської ради, установи, організації та підприємства комунальної форми власності м. Миколаєва щороку до 5січня подають до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради пропозиції щодо проектів, які можуть бути реалізовані за кошти міжнародної технічної допомоги за формою, визначеною додатком 1.

         3.3. Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради до 20січняформує перелік проектних пропозицій, що можуть бути реалізовані за кошти міжнародної технічної допомоги,та подає міському голові на затвердження.

         3.4. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги здійснюють  виконавчі органи Миколаївської міської ради, установи, організації та підприємства комунальної форми власності м. Миколаєва.

 

 

4.     Ведення бази даних міжнародної технічної  допомоги

 

         4.1. Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради забезпечує ведення бази даних проектів міжнародної технічної допомоги.

 

         4.2. Виконавчі органи Миколаївської міської ради та установи, організації, підприємства комунальної форми власності надають департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради інформацію про проекти для внесення їх до бази даних проектів міжнародної технічної допомоги  у наступні терміни:

 

4.2.1. Щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним інформацію про розроблені проекти, які планується направити до донорів для отримання міжнародної технічної допомоги (Додаток 2).

 

4.2.2. Щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним інформацію про розроблені проекти, які були направлені на отримання міжнародної технічної допомоги (Додаток 3).

 

4.2.3. Щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним інформацію про проекти, які реалізуються (Додаток 4.).

 

         4.2.4. У разі укладання договору з донором виконавець у п’ятиденний строкповинен надати департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради інформацію щодо проекту (програми).

 

5. Державна реєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

         5.1. Проекти (програми) міжнародної технічної допомоги підлягають обов’язковій державній реєстрації.

         5.2. Державна реєстрація проектів (програм) провадиться Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153.

         5.3. Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради у разі необхідності надає методичну допомогу Виконавцю щодо державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

 

6. Використання міжнародної технічної допомоги

 

         6.1. Виконавець, бенефіціар, реципієнт забезпечують цільове використання міжнародної технічної допомоги протягом періоду реалізації проекту (програми) або протягом більшого періоду, якщо це передбачено міжнародним договором України.

6.2. Міжнародна технічна допомога не може бути відчужена (у тому числі шляхом продажу, обміну, укладення договорів лізингу, концесії, комісії, доручення, спільної діяльності), передана у заставу або в оренду протягом періоду реалізації такого проекту (програми), якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

6.3.Реципієнт зобов'язаний забезпечити зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проекту (програми).

6.4. Бенефіціар веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів).

6.5.Якщо міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, передбачено інший порядок закупівлі, ніж порядок, визначений Законом України «Про публічні закупівлі», застосовуються положення міжнародного договору України, а в разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до Закону України «Про  публічні закупівлі»

___________________________________________________________

 

Додаток 1

до Порядку

 

 

Вимоги до подання пропозицій щодо проектів, які можуть бути реалізовані за кошти міжнародної технічної допомоги

 

Пропозиції повинні складатися з супровідного листа та проектної пропозиції.

 

1. Супровідний лист містить звернення щодо включення проектної пропозиції до переліку проектних пропозицій,що можуть бути реалізовані за кошти міжнародної технічної допомоги.

 

2.   Проектна пропозиція складається у довільній формі та повинна містити:

         2.1. Аналіз проблеми, розв'язання якої потребує залучення міжнародної технічної допомоги.

2.2. Мету та завдання проекту (програми).

2.3Перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок міжнародної технічної допомоги.

2.4. Стислу інформацію про потенційного виконавця, бенефіціара, реципієнта.

2.5. Очікувану вартість проекту (програми) і строк його реалізації.

2.6. Очікувані результати від реалізації проекту (програми) та вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону.

______________________________________________________________

 

Додаток 2

до Порядку

 

Картка

         розробленого проекту, який планується направити до донорів для отримання міжнародної технічної допомоги

 

Виконавець

 

 

Донор

 

 

Реципієнт

 

 

Назва проекту (програми)

 

 

Цілі та зміст проекту

 

 

Кошторисна вартість

 

 

Етапи реалізації

 

 

Інші відомості

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

КАРТКА

розробленого проекту, який було направлено на отримання міжнародної технічної допомоги

1.     Загальна інформація

Назва проекту (програми) -

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

Виконавець

Кошторисна вартість, грн.

 

 

 

 

 

2.     Цілі і зміст проекту

Звітний період

Етап реалізації

Ризики

Мета проекту

 

 

 

 

      

 

 

Інші відомості, що стосуються проекту (програми)_______________________

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

 

КАРТКА

проекту, який реалізується

 

1. Загальна інформація

Назва проекту (програми)

Звітний період

Дата підготовки звіту

 

 

 

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

Виконавець

Кошторисна вартість

 

 

 

 

 

2. Результати реалізації проекту (програми)

Найменування заходу

Строк виконання

Результати виконання заходу*

Інформація про суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходу

Проблемні питання

плановий

фактичний

 

 

 

 

 

 

Кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми)

Оцінка виконання зобов’язань донора (виконавця) проекту (програми), визначених у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом

заплановані

фактичні

 

 

 

3. Вплив реалізації проекту (програми)

Вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону

 

Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)

 

            

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: