Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Міська цільова Програма

«Цифрове місто»

на 2017-2019 роки

 


 

1. Загальні положення

 

Міська цільова програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки (далі – Програма) розроблена з врахуванням вимог Законів України «Про Національну програму інформатизації» та «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про основи Національної безпеки України», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні», рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.06.2008 № 1368 «Про Порядок розроблення та виконання міських цільових програм».

Програму розроблено у зв’язку з необхідністю поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів, забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем та консолідації результатів виконання програм попередніх років.

 

2. Аналіз поточної ситуації

 

Будь-яке сучасне місто світу, якщо воно бажає відповідати терміну «сучасне» та утримувати темпи життя, не може розглядати свого розвитку без врахування наявних інформаційно-комунікаційних технологій. Швидкість життя в сучасних містах зростає з кожним роком. Постійно змінюється кількість мешканців, кількість власного та муніципального транспорту, але насамперед в умовах глобалізації та розбудови інформаційного суспільства зростає швидкість та обсяги обміну інформацією.

У той же час, незважаючи на поступове проникнення новітніх технологій в процеси життєдіяльності міста, мешканці часто стикаються зі складністю та непрозорістю процедур отримання адміністративних послуг, з низьким рівнем якості їх надання. Практика надання адміністративних послуг в Україні виявляє чимало проблем на шляху отримання таких послуг споживачами. Отже, вкрай актуальним є питання створення соціальної сервіс-орієнтованої єдиної системи надання послуг для населення в електронному вигляді та створення і розвиток Smart-сервісів для громадян, що дасть можливість підвищити якість та забезпечити відкритість і прозорість надання послуг для населення, знизити можливість проявів корупції та підвищити взаєморозуміння влади із громадськістю.

У той же час місто – це не тільки інформаційна, але й техногенна складова. Мешканці міста ризикують зіткнутися з багатьма небезпеками, що супроводжують життєдіяльність в сучасних умовах. Це означає, що питання безпеки людини в міському середовищі сьогодні є, як ніколи, актуальним.

Залишається загрозливою ситуація на сході країни та напруженим соціально-політичне становище у нашій державі, тому попередження надзвичайних ситуацій, проявів тероризму, забезпечення посилених заходів безпеки громадян та важливих об’єктів міста є найбільш пріоритетними напрямками діяльності влади та правоохоронних органів.

З огляду на зазначене, до системи, яка забезпечує життєдіяльність міста в сучасних умовах, пред’являються особливі вимоги щодо надійності, стійкості, ефективності та безперервності роботи у цілодобовому режимі. Існує потреба в нових засобах та методах гарантування безпеки мешканцям міста, прогресивних технологіях та заходах для централізованого забезпечення відео-моніторингу, технічної безпеки, контролю важливих, стратегічних та небезпечних міських об’єктів, можливості оперативного управління та впливу на екстрені ситуації.

Інтеграція техногенних та інформаційних процесів життя міста в якісно новій комплексній системі керування забезпечить адекватну відповідь на будь-який виклик сьогодення.

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Програма спрямована на розв’язання таких проблем:

3.1. Всі роботи з інформатизації, або з використанням новітніх технологій, що проводяться в місті, недостатньо скоординовані. Щорічно приймаються програми, плани і проекти, тим чи іншим чином пов’язані з питаннями інформатизації. У різних міських цільових програмах є розділи, пов’язані з інформатизацією або з автоматизованими системами керування/обробки даних. Неузгодженість і некоординованість цих робіт призводить до того, що залишається низьким рівень інтеграції існуючих систем міського управління та місцевого самоврядування; відбувається невиправдане дублювання функцій та інформації у різних підсистемах; немає загальноміського комплексу стандартів, класифікаторів, наборів мета-даних та іншого, що дозволяє уніфікувати подання даних і забезпечити узгоджене функціонування цих підсистем у рамках загальноміської інформаційної системи. Миколаїв потребує розробки єдиної стратегії інформатизації міста, нових дієвих механізмів координації цієї діяльності, реалізації заходів із забезпечення міської інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

3.2. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їх впровадження в усі сфери життєдіяльності міста спричинили нові проблеми – проблеми забезпечення інформаційної безпеки міста. Кібертероризм і кіберзлочинність – нові явища, що вимагають координації та об’єднання зусиль усіх зацікавлених у протидії їм осіб. Забезпечення інформаційної безпеки, як вид діяльності, характеризується комплексністю технічних і організаційно-адміністративних заходів. Миколаїв потребує розробки сучасної системи інформаційної безпеки міста, що враховує світовий досвід.

3.3. Незважаючи на помітний прогрес у галузі законодавчого регулювання процесів інформатизації, українське законодавство відстає від світових процесів розвитку інформаційного суспільства. У рамках Програми має бути розроблений і реалізований план заходів щодо розвитку інформаційного суспільства світового рівня в місті.

3.4. Інформаційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ) сьогодні є потужним інструментом оновлення та підвищення ефективності всіх сфер діяльності. Рівень інформатизації шкіл, музеїв, бібліотек та інших закладів культури, освіти і науки, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, залишається недостатнім та недостатньо скоординованим. На новому етапі стратегічними напрямами руху міста до інформаційного суспільства повинні бути розроблені і реалізовані заходи з інформатизації всіх сфер міського життя.

3.5. Соціальна диференціація по доступу до можливостей ІКТ є спільною проблемою для всіх міст і країн, що вступили на шлях до інформаційного суспільства. Ця проблема актуальна і для України отримала назву проблеми інформаційної нерівності. Важливість її визнається всіма державами та міжнародними організаціями. Доступ до базових інформаційно-комунікаційних послуг та соціально значущої інформації має бути забезпечений всім громадянам незалежно від місця їх проживання та соціально-економічного становища. Без вирішення цієї складної проблеми, пов’язаної з технічними, економічними, культурними та соціально-психологічними бар’єрами на шляху масового використання ІКТ, успішне просування до інформаційного суспільства неможливе.

 

4. Мета Програми

 

Метою Програми є: розвиток інформаційного суспільства в місті, демократичних інститутів, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств міста, ефективності та відкритості міського управління, безпеки громадян за рахунок розвитку і широкомасштабного використання інформаційно-комунікаційних технологій, поліпшення роботи міського господарства і екології міста, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні та аварійні ситуації, підвищення.

Перехід міста на цифрові рейки допоможе у проведенні реформ, базисом постійного вдосконалення публічного адміністрування та муніципального управління.

Разом з цим на сьогодні у місті склалася суперечлива ситуація: з одного боку, виникли нові важливі завдання інформатизації, а з іншого – їх вирішення було неможливо організувати в рамках традиційного формату управління інформатизацією, орієнтованого на створення розрізнених галузевих інформаційних систем.Таким чином, виникла необхідність створення програми нового типу, орієнтованої на реалізацію важливих пріоритетів сучасного етапу руху до інформаційного суспільства.

 

5. Шляхи і способи розв’язання проблем

 

Одним з важливих принципів формування Програми є концентрація ресурсів у найважливіших напрямах інформатизації. У зв’язку з цим можна визначити такі пріоритетні напрямки Програми, до яких відносяться:

5.1. Інтеграційні завдання, покликані підвищити ефективність створення нових та інтеграцію існуючих інформаційних систем:

- модернізація та функціональне розширення інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний веб-портал територіальної громади міста»;

- створення єдиної мережевої інфраструктури Миколаївської міської ради, адміністрацій районів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- створення єдиної системи обміну документами та колективної роботи над прийняттям рішень;

- створення єдиного муніципального дата-центру, який зможе об’єднати наявні обчислювальні ресурси та забезпечить раціональне та повноцінне використання нових;

- створення єдиного міського ситуаційного центру моніторингу життєдіяльності міста та муніципального Call-центру на його базі;

- модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань.

5.2. Забезпечення інформаційної безпеки міста:

- формування єдиної політики безпеки в інформаційно-телекомунікаційному середовищі міста шляхом впровадження таких механізмів управління технічним захистом інформації: правового, організаційного, організаційно-правового, ресурсного, інформаційно-аналітичного та інших;

- закриття можливих каналів витоку інформації на об’єктах інформаційної діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;

- створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю в інформаційно-телекомунікаційних системах, в яких здійснюється (передбачається) обробка державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

- створення комплексів технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, в яких циркулює (передбачається циркуляція) мовна інформація з обмеженим доступом;

- забезпечення належного стану впроваджених систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах, що експлуатуються у виконавчих органах Миколаївської міської ради, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва;

- впровадження заходів щодо технічного захисту від модифікації, блокування та спотворення відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкритої інформації про діяльність суб’єктів владних повноважень, яка оприлюднюється в Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі – відкрита інформація), зокрема інформації про діяльність підрозділів, яка розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

5.3. Забезпечення техногенної безпеки міста:

- продовження розвитку міської системи відеоспостереження з впровадженням систем аналітики для потреб суміжних систем;

- розробка концепції взаємообміну інформацією між автоматизованими системами управління міськими інфраструктурними системами;

- створення адаптивної системи керування рухом міського транспорту;

- створення єдиної муніципальної моніторингової системи на транспорті.

 

6. Очікувані результати від реалізації Програми

 

Результатом успішного виконання Програми стане:

- зростання прозорості та ефективності влади (кількість публічних інформаційних ресурсів);

- зростання ефективності роботи комунальних інформаційних систем (кількість нових систем та кількість систем, взаємодія яких забезпечена на рівні інформаційної інтеграції);

- зростання швидкості прийняття управлінських рішень (час обробки вхідних документів до прийняття рішення);

- розширення можливостей використання електронних документів;

- оперативне та високоякісне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх до вимог мешканців та європейських стандартів;

- збільшення кількості електронних сервісів та online-послуг для громадян (кількість послуг, які надаються);

- гарантування безпеки громадян (зниження рівня правопорушень);

- зменшення бюджетних витрат.

 

7. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік), інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується щорічно міською радою в складі видатків міського бюджету на відповідний рік.

 

8. Моніторинг, координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 1 грудня надають відділу з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради інформацію про виконання заходів Програми за поточний рік.

Відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради щороку до 15 грудня надає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі.

 

9. Додатки до Програми

 

Додаток 1. Паспорт міської цільової Програми «Цифрове місто» на 2017?2019 роки.

Додаток 2. Перелік заходів міської цільової Програми «Цифрове місто» на 2017-2019 роки.

 

______________________________________________________


Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської цільової програми «Цифрове місто» на 2017-2019 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ______________ № ______

2. Ініціатор розроблення Програми: відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

3. Розробник Програми: відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

4. Співрозробник: комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислювальний центр»

5. Відповідальний виконавець: відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

6. Співвиконавці:

- відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

- комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислюваний центр» (за узгодженням).

7. Строк реалізації Програми: 2017-2019 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис.грн.)

У тому числі за роками

2017

2018

2019

Міський бюджет

20500

14500*

3200*

2800*

Інші кошти,

залучені відповідно

до законодавства

*

*

*

*

Всього

20500

14500

3200

2800

 

* – обсяг фінансування Програми визначається щороку у межах наявного фінансового ресурсу міського бюджету та надходжень з інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до запланованих заходів.

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

заходів міської цільової Програми «Цифрове місто» на 2017-2019 роки

 

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.*

Очікуваний результат

Джерела фінансування

Всього

у тому числі за роками

2017

2018

2019

1. Заходи програми щодо підвищення ефективності створення нових та інтеграції існуючих інформаційних систем

1.1

Аудит існуючої IT?інфраструктури з метою аналізу наявних технологічних та інформаційних ресурсів

І-ІІ квартал 2017 року

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

300

200

-

100

Отримання аналізу існуючої технологічної та інформаційної інфраструктури, який має стати базою для подальшого проектування

міський бюджет

300

200

-

100

інші джерела фінансування

0

-

-

-

1.2

Розроблення та затвердження концепції реформування, технічних завдань на проектування окремих компонентів

І-ІІ квартал 2017 року

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

0

-

-

-

Затвердження концепції розвитку використання інформаційних технологій на три роки за результатами аудиту

міський бюджет

0

-

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

1.3

Розроблення та затвердження концепції створення муніципального дата-центру

І-ІІ квартал 2017 року

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

0

-

-

-

Затвердження концепції та технічного завдання на створення муніципального дата?центру

міський бюджет

0

-

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

1.4

Створення муніципального дата-центру

ІІІ-ІV квартал 2017 року

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1500

1500

-

-

Проведення організаційно-технічних заходів по створенню муніципального дата?центру

міський бюджет

1500

1500

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

1.5

Оснащення муніципального дата-центру

ІІІ-ІV квартал 2017 року

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

6000

6000

-

-

Технічне оснащення муніципального дата?центру відповідно до затверджених вимог, забезпечення його цілодобової безперебійної роботи

міський бюджет

6000

6000

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

1.6

Розроблення та затвердження концепції створення міського ситуаційного центру

І-ІІ квартал 2017 року

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

0

-

-

-

Затвердження концепції та технічного завдання на створення міського ситуаційного центру

міський бюджет

0

-

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

1.7

Продовження розвитку системи міського відеоспостереження

2017-2019 роки

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ», відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Всього, у т.ч.:

6000

2000

2000

2000

Поліпшення рівня безпеки, розвиток аналітичних систем моніторингу

міський бюджет

6000

2000

2000

2000

інші джерела фінансування

0

-

-

-


 

2. Заходи програми щодо забезпечення інформаційної безпеки міста

2.1

Розроблення та затвердження концепції інформаційної безпеки міста

2017 рік

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

0

-

-

-

Поліпшення стану безпеки інформації в інформаційних системах міста. Забезпечення гарантованого рівня довіри. Створення КСЗІ

міський бюджет

0

-

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

2.2

Здійснення аналізу та визначення необхідної кількості електронних цифрових підписів, що діятимуть в інформаційній системі міської ради

2017 рік

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

0

-

-

-

міський бюджет

0

-

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

2.3

Визначення стандарту електронного цифрового підпису з урахуванням загальнодержавних рекомендацій

2017 рік

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

0

-

-

-

міський бюджет

0

-

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

2.4

Впровадження електронного цифрового підпису в роботу виконавчих органів міської ради відповідно до чинного законодавства

2017-2019 роки

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

500

-

500

-

міський бюджет

500

-

500

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-


 

3. Забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем

3.1

Супроводження та технічне обслуговування, забезпечення безперебійної роботи системи міського відеоспостереження «Безпечне місто»

2017-2019 роки

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

1500

500

500

500

Забезпечення сталого функціонування системи

міський бюджет

1500

500

500

500

інші джерела фінансування

0

-

-

-

3.2

Супроводження та технічне обслуговування, забезпечення безперебійної роботи інформаційної мережі міської ради, надання доступу до мережі Інтернет

2017-2019 роки

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

700

300

200

200

Забезпечення безперебійної роботи мережі. Створення умов для цілодобового доступу до мережі Інтернет

міський бюджет

700

300

200

200

інші джерела фінансування

0

-

-

-

3.3

Створення структурованої кабельної мережі в будівлі міської ради відповідно до розроблених та затверджених вимог

2017 рік

відділ з впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради, КП «МІОЦ»

Всього, у т.ч.:

4000

4000

-

-

Розробка проекту та монтаж структурованої кабельної мережі будівлі

міський бюджет

4000

4000

-

-

інші джерела фінансування

0

-

-

-

Всього по програмі

20500

14500

3200

2800

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: