Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

ПРОГРАМА

"Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва

 на 2017-2019 роки"

 

                         Розділ 1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Програму "Профілактики злочинності та сприяння діяльності право-охоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки" (далі – Програма) розроблено відповідно до Законів України "Про місцеве самовря-дування в Україні", "Про Національну поліцію", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", Указів Президента України від 19.07.2005 № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", від 18.02.2002 № 143/2002 "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян", від 15.12.2006 № 1087/2006 "Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів", постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1872 "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування".

 

1.2. Завдання Програми встановлені на підставі та з урахуванням вимог статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка визначає власні та делеговані повноваження виконавчих органів міських рад щодо забез-печення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, а також інших законів України.

 

1.3. Програма за своїм змістом включає наступні напрямки забезпечення  правоохоронної діяльності:

- сприяння діяльності органів внутрішніх справ, громадських формувань з охорони громадського порядку, організацію їх взаємодії з органами місцевого самоврядування, іншими установами та організаціями з питань планування та реалізації спільних заходів щодо забезпечення громадського порядку, законних прав громадян на території міста, здійснення профілактичних заходів з протидії рецидивній злочинності та проведення планової роботи з населенням міста, заходи з протидії терористичним загрозам;

- вирішення нагальних проблем матеріально-технічного забезпечення під-розділів поліції міста Миколаєва, інших виконавців Програми, а також фінан-сову підтримку діяльності громадських пунктів охорони правопорядку (далі – ГПОП).

 

1.4. Стан правопорядку в країні однозначно впливає на її соціально-еконо-мічний розвиток, тому на органи внутрішніх справ покладені відповідальні зав-дання – виступати  гарантом соціального комфорту громадян через забезпечення

їхньої безпеки – як власної, так і безпеки законної ділової активності.

 

1.5. Протягом 2014-2016 років в країні спостерігається зріст злочинності, водночас у цей період  здійснено  реформування правоохоронних органів, у тому

числі скорочення їх чисельного складу. Так, у Миколаївському обласному управ-лінні внутрішніх справ за цей період скасовані такі підрозділи, як Управління по боротьбі з організованою злочинністю, Управління по боротьбі з економічними злочинами, батальйон патрульно-постової служби, Державна автомобільна інспекція, скорочений кількісний склад відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, підрозділів громадської безпеки, служб дільничних інспекторів тощо. Скасування у 2015 році Миколаївського міського управління внутрішніх справ значно погіршило стан взаємодії органів внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування, негативно вплинуло на стан управління районними підрозділами органів внутрішніх справ міста.

 

1.6. На виконання внесених до законодавства України змін і доповнень у 2016 році звільнені з місць позбавлення волі засуджені по тяжких та особливо тяжких статтях Кримінального кодексу України.  

Враховуючі зазначене набуває нагальної необхідності організація на новому рівні дієвої взаємодії, коригування форм і методів спільної роботи право-охоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості з питань протидії злочинності та профілактики правопорушень з урахуванням вимог та особливостей сучасного часу та пропозицій усіх зацікавлених установ та організацій.

 

1.7. Потребує максимально ефективного планування та організації діяль-ність служби територіальних дільничних офіцерів поліції, направлення їх основ-них зусиль на роботу з населенням відповідно до функціональних обов'язків, звернення їх уваги на розв'язання, усунення та профілактику проблемних конфліктних питань у житловому секторі, виникаючих на побутовому грунті, ви-явлення і ліквідацію притонів, місць і точок розповсюдження нарковмісних засобів та продуктів самогоноваріння.

 

1.8. Особливу увагу необхідно звернути на роботу чергової частини "102" та патрульної поліції щодо оперативного реагування на звернення та повідомлення громадян.

 

1.9. Практика та досвід спільної роботи свідчить про доцільність та ефек-тивність проведення комплексних відпрацювань проблемних у криміногенному стані зон і територій міста за участю сил і засобів Національної і патрульної поліції, полку Національної гвардії, підрозділів боротьби з обігом наркотиків, громадських формувань з охорони громадського порядку тощо, що закріплено у заходах Програми.

 

1.10. У такій складовій частині роботи правоохоронних органів, як робота з населенням, профілактика вуличної злочинності, запобігання скоєнню злочинів необхідно вдосконалювати та укріплювати взаємодію поліції з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку міста, ретельно та диференційо-вано планувати організацію їх діяльності з метою максимального використання сил та можливостей громадських формувань.

 

1.11. Ефективність заходів з профілактики злочинності у значній мірі визначає рівень технічного оснащення служб і підрозділів органів внутрішніх справ.  Динаміка розвитку  злочинності  потребує  адекватного  реагування, своє-

 

часного коригування форм і методів боротьби з нею. Скорочення чисельного складу органів внутрішніх справ може бути частково компенсовано використан-ням в їх роботі сучасного технічного обладнання, укріпленням у цілому мате-ріально-технічної бази підрозділів поліції.                                                        

 

1.12. В обсягах фінансування Програми "Правопорядок" протягом 2015-2016 років вирішувались окремі нагальні проблеми матеріально-технічного за-безпечення органів внутрішніх справ міста, управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Але питання матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів залишаються проблемними та актуальними.

У першу чергу це стосується матеріально-технічного забезпечення район-них відділів міста Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, тому в обсягах фінансування Програми передбачається забезпечення цих підрозділів спеціальним автотранспортом, сучасними засобами зв'язку, орг-технікою та іншим обладнанням, яке безпосередньо впливає на оперативність реагування поліції на повідомлення про злочини, розкриття по "гарячих слідах", а у цілому на рівень захисту конституційних прав громадян.

 

1.13. Активну участь у виконанні завдань з підтримання та охорони громад-ського порядку на вулицях та у багатолюдних місцях міста, попередження та припинення злочинів в обласному центрі бере особовий склад військової части-ни 3039 Національної гвардії України, який щодня організовує і здійснює свою діяльність спільно з органами і підрозділами внутрішніх справ міста за планами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області. За 11 міся-ців 2016 року військовослужбовцями полку Національної гвардії за підозрою у скоєнні злочину затримано 92 особи, за адміністративні правопорушення різного характеру затримано 415 осіб, вилучено 6 одиниць холодної зброї, 0,3 кг нарко-тичних речовин, повернуто громадянам майна на суму більш 100,0 тис. грн.

Забезпечення правоохоронної діяльності зазначеної військової частини, що передбачається в обсягах фінансування Програми, у тому числі вирішення нагальних потреб в укріпленні її матеріально-технічної бази боротьби зі злочин-ністю, надасть змогу підвищити рівень її профілактики, у першу чергу, на вулицях міста. 

 

1.14. Реалізація поставлених перед правоохоронними органами завдань що-до протидії злочинності можлива лише за умови їх тісного, ділового та ефектив-ного співробітництва з органами місцевого самоврядування, депутатським кор-пусом міської ради з питань належної організації та забезпечення заходів з про-філактики правопорушень, тому в основу Програми покладено принцип об’єд-нання зусиль правоохоронних органів, виконавчих органів, депутатського корпу-су міської ради та громадськості для забезпечення у місті Миколаєві належного стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

 

         Розділ 2.  МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою даної Програми є:

 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері профілактики право-порушень та злочинності;

  

- підтримання дієвої співпраці правоохоронних органів, виконавчих органів Миколаївської міської ради та громадських формувань з охорони громадського порядку міста Миколаєва, використання їх сил і можливостей для запобігання скоєнню злочинів, забезпечення високого рівня їх розкриття, вжиття інших спільних заходів профілактичного впливу на криміногенну ситуацію у місті із залученням громадськості, засобів масової інформації, підприємств, установ і організацій, інших зацікавлених фізичних та юридичних осіб.

           

2.2.  Шляхи і способи розв'язання проблем

 

2.2.1. Програма є складовою частиною комплексного вирішення проблем у сфері профілактики злочинності і передбачає впровадження наступних дій та заходів:

 

- координацію зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів, підрозділів Національної гвардії України, органів військового управління, інших юридичних та фізичних осіб при плануванні, організації і проведенні спільних заходів з профілактики правопорушень;

 

- забезпечення своєчасного реагування правоохоронних органів на повідом-лення населення про злочини та події, вжиття ефективних заходів щодо їх розслідування та розкриття;

 

- сприяння органам внутрішніх справ міста, іншим виконавцям заходів  Програми у вирішенні проблем матеріально-технічного забезпечення їх право-охоронної діяльності, зокрема службі дільничних офіцерів поліції;

 

- вжиття заходів щодо зниження рівня рецидивної злочинності шляхом проведення профілактичної роботи з особами, звільненими з місць позбавлення волі, сприяння їх соціальній адаптації у суспільстві;

 

- протидію незаконному обігу наркотичних засобів, зброї, виготовленню та збуту продуктів самогоноваріння, відпрацювання місць несанкціонованої торгів-лі та пунктів прийому металобрухту;

 

- вдосконалення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку міста, забезпечення їх дієвої співпраці з виконавчими органами Миколаївської міської ради та органами внутрішніх справ;

 

- організаційне і матеріальне забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопорядку, здійснення контролю за ефективністю їх роботи з населенням;

 

- запобігання розкраданню комунального майна, участь у наведенні належного громадського порядку на міському електротранспорті;

 

- запровадження сучасних форм і методів профілактики правопорушень, підвищення рівня правової освіти окремих категорій населення та правового виховання молоді;

 

- залучення до заходів з протидії злочинності громадських об'єднань і організацій, громадськості та засобів масової інформації;

 

- участь у заходах з примушення юридичних та фізичних осіб до виконання правил благоустрою міста, санітарного утримання територій, забезпечення чис-тоти і порядку.

 

 Реалізація основних завдань Програми передбачається шляхом виконання заходів, що визначені у додатку 2 до Програми.

 

             Розділ  3.  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

3.1. Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету в межах можливостей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством (додаток 3).

 

3.2. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватися (коригуватись) в межах наявних фінансових ресурсів.

 

3.3. Виконавчі органи місцевого самоврядування міста у межах чинного законодавства України сприяють правоохоронним органам, іншим виконавцям заходів Програми у вирішенні поточних проблем забезпечення їх діяльності, спрямованої на профілактику злочинності.

 

  Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

 

4.1. Виконання Програми дасть змогу:

 

- підвищити рівень взаємодії правоохоронних органів, виконавчих органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, вдосконалити коорди-націю та управління спільними заходами, спрямованими на профілактику право-порушень;

 

 

- організовувати і здійснювати спільні заходи, спрямовані на боротьбу зі злочинністю, зниження її рівня, забезпечувати контроль над криміногенною ситуацією в місті Миколаєві шляхом запобігання криміналізації населення; 

 

- покращити стан профілактичної роботи з населенням шляхом своєчасного та дієвого реагування на скарги, заяви, повідомлення;

 

- забезпечити роботу, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі з метою запобігання рецидивній злочинності;

 

- підвищити рівень правової освіти населення;

 

- поліпшити роботу з виявлення правопорушень, пов’язаних з розкраданням та зіпсуванням комунального майна.

 

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

5.1. Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює від-діл з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохорон-ними органами Миколаївської міської ради (далі – відділ).

 

5.2. Виконавчі органи Миколаївської міської ради, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, інші виконавці забезпечують виконання заходів Програми та щороку до 15 січня та до 15 липня інформують міського голову через відділ про їх виконання.

 

5.3. Відділ щороку до 1 лютого та до 1 серпня інформує постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики про виконання заходів Програми.

      ________________________________________________________

 

                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                  до Програми

 

                                                          ПАСПОРТ

 

                    Програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів

                            на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

 

 

Програму затверджено рішенням міської ради

 

від _______________ № _________

 

Ініціатор розроблення Програми

Головне управління Національної поліції

в Миколаївській області

Розробник Програми

Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Відповідальний виконавець

Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

Співвиконавці

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, що беруть участь у виконанні заходів Програми, Головне управління Національної поліції в Миколаївській обла-сті, управління патрульної поліції міста Миколаєва, управління Служби безпеки України в Миколаївській, військова частина 3039, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Миколаївській області, районні центри зайнятості населення міста Миколаєва, громадські формування з охорони громадського порядку міста Миколаєва.

Термін виконання

2017-2019 роки

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми передбачається здій-снювати за рахунок коштів міського бюджету у межах можливостей його дохідної частини, виходячи з кон-кретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством

 

                      

 

Обсяги і джерела фінансування Програми

На всю Програму (тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2017

2018

2019

Всього:

15202,5

5824,6

4804,3

4573,6

Кошти міського бюджету

15202,5

5824,6

4804,3

4573,6

 

 

    Додаток 2 

    до Програми

 

                                                             ЗАХОДИ

          щодо реалізації Програми "Сприяння діяльності правоохоронних органів

                         на території міста Миколаєва на 2017-2019  роки"

 

                                                           Розділ 1 

 

          ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ  ЗЛОЧИННОСТІ

 

1.1. З метою виявлення закономірностей розвитку вуличної злочинності, роз-робки ефективних спільних заходів протидії, а також здійснення оперативного маневрування нарядами поліції у найбільш уражених злочинами місцях, забез-печити регулярне проведення аналізу оперативної обстановки на території міста, зокрема щодо скоєних у громадських місцях кримінальних правопорушень.

Аналітичні матеріали та пропозиції щодо спільних заходів направляти до  виконкому міської ради для розгляду та відповідного реагування.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

Щокварталу або у разі необхідності

 

1.2. На підставі аналітичних інформацій та за пропозиціями правоохоронних органів міста, з урахуванням сил і можливостей органів місцевого самоврядуван-ня, підприємств, установ та громадських організацій міста, розробляти і вживати в межах наданих повноважень конкретних спільних заходів з профілактики злочинності, вдосконалення взаємодії та забезпечення умов службової діяльності підрозділів поліції.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

Постійно

 

1.3. Вносити на розгляд Миколаївської міської ради зміни і доповнення до Програми з метою її оптимізації, вдосконалення спільних заходів з профілактики злочинності, а також інші питання, пов'язані з розв'язанням проблем матеріально-технічного забезпечення заходів Програми.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

  За необхідності

 

1.4. Вносити на розгляд Миколаївської міської ради, постійних комісій міської ради, виконавчого комітету міської ради, нарад за участю міського голови та його заступників пропозиції щодо поліпшення роботи правоохоронних органів з боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті. 

                                         

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є вико-навцями заходів Програми, постійна комісія міської ради з прав людини, законності, гласності, антикорупційної полі-тики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

 

У разі необхідності

 

1.5. Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію" забезпечити постійне інформування органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на офіційному веб-порталі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

 

Про заходи щодо виявлення, запобігання та припинення порушень громадського порядку – не рідше одного разу на квартал звіт за мінулий рік – щороку до 20 січня

 

1.6. Надавати відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взає-модії з правоохоронними органами  Миколаївської міської ради інформацію про хід виконання заходів Програми.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є вико-навцями заходів Програми, Головне управління Націо-нальної поліції в Миколаївській області – щопівроку до 5 липня та до 5 січня протягом дії Програми

 

1.7. Заслуховувати на засіданнях Миколаївської міської ради, виконкому міської ради звіт начальника ГУНП в Миколаївській області про стан боротьби зі злочинністю, а також щодо ефективності заходів, що вживаються підрозділами поліції із забезпечення громадської безпеки та охорони публічного порядку у місті.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, апарат Миколаївської міської ради

 

Не рідше одного разу на рік

 

1.8. Інформувати постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики про виконання заходів Програми.

 

Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради

 

Щороку до 20 січня протягом дії Програми

 

                                                 Розділ 2

 

           ОХОРОНА ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ, РОБОТА З НАСЕЛЕННЯМ,

    ІНШІ ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                        ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА

 

2.1. Забезпечити максимально ефективне планування та організацію діяль-ності служби територіальних дільничних офіцерів поліції, направити їх основні зусилля на роботу з населенням відповідно до функціональних обов'язків, звернути їх увагу на розв'язання, усунення та профілактику проблемних конфліктних питань у житловому секторі, виникаючих на побутовому грунті,  виявлення і вжиття заходів щодо ліквідації притонів, місць і точок розповсюд-ження нарковмісних засобів та продуктів самогоноваріння.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

 

2017-2019  роки

 

2.2. Встановити кількість громадських пунктів охорони правопорядку (далі – ГПОП), що діють на території міста, відповідно до Переліку, визначеного Головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області (додаток 4), які закріпити за адміністративними зонами та дільницями.

Організувати та забезпечити на визначених ГПОП постійну роботу територіальних дільничних офіцерів поліції та начальників ГПОП з числа громадських формувань з охорони громадського порядку відповідно до узгоджених та затверджених графіків роботи.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, адміністрації районів Миколаївської міської ради, керівники громадських формувань з охорони громадського порядку

 

До 1 лютого 2017 року

 

2.3. Відбір та призначення кандидатів на посади начальників ГПОП здій-снювати з числа активно співпрацюючих з органами внутрішніх справ та виконав-чими органами Миколаївської міської ради членів громадських формувань з охорони громадського порядку міста після  погодження  з  відповідними  посадо-        вими  особами  територіальних  підрозділів  Головного управління  Національної 

поліції  в Миколаївській області, адміністрацій районів Миколаївської міської ради та відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради. 

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями даного пункту Програми, керівники громад-ських формувань з охорони громадського порядку

 

                                      До 1 лютого 2017 року                        

 

2.4. Проводити профілактичну роз'яснювальну роботу серед населення міста, зокрема одиноко проживаючих громадян похилого віку, щодо запобігання діям шахраїв, квартирних злодіїв, а також дотримання правил безпеки життя, здоров'я та особистого майна на вулицях міста у темний час доби.

Залучати до цієї роботи членів громадських формувань з охорони громад-ського порядку та соціальних працівників.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, громадські формування з охорони громадського порядку, департамент праці та соціального захисту населення

 

2017-2019 роки

 

2.5. Здійснювати координацію роботи громадських формувань з охорони громадського порядку міста, організовувати їх взаємодію і спільні заходи з виконавчими органами Миколаївської міської ради та територіальними підрозді-лами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Організувати регулярне звітування до відділу з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради про роботу громадських формувань за встановленими термінами і формою.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є вико-навцями заходів Програми, Головне управління Націо-нальної поліції в Миколаївській області, керівники гро-мадських формувань з охорони громадського порядку

 

Щокварталу до 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня та 25 грудня протягом дії Програми

 

2.6. Організовувати повсякденну роботу та правове навчання членів громад-ських  формувань з охорони громадського порядку міста, здійснювати керівниц-тво і контроль за їх діяльністю, встановлювати їм конкретні завдання та залучати

до роботи з населенням, профілактики вуличної злочинності, запобігання скоєнню злочинів і правопорушень.                                                        

За підсумками діяльності формувань визначати ступінь ефективності спільних заходів, здійснювати коригування форм і методів роботи з метою максимального використання сил та можливостей громадських формувань, надавати пропозиції до виконавчих органів міської ради щодо координації діяльності формувань.                                                        

 

Районні відділи поліції Головного управління Національ-ної поліції в Миколаївській області

 

Протягом дії Програми

 

2.7. На підставі угоди про співробітництво залучати членів Миколаївської обласної громадської організації "Незалежна соціальна адвокація та правозахист" до безоплатного правового навчання начальників ГПОП з питань цивільно-правового та кримінального законодавства.

 

Відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської місь-кої ради, МОГО "Незалежна соціальна адвокація та право-захист" (за узгодженням)

 

Протягом дії Програми

 

2.8. Сприяти у наданні безоплатних правових консультацій та іншої юридич-ної допомоги незахищеним верствам населення, які звертаються зі скаргами та заявами на громадських пунктах охорони правопорядку, для чого залучати юрис-тів громадських організацій.

 

Начальники ГПОП, Громадський центр моніторингу з дотримання прав людини Півдня України (за узгодженням)

 

Протягом дії Програми

 

2.9. Силами територіальних дільничних офіцерів поліції та за участю членів громадських формувань з охорони громадського порядку міста проводити роз'яс-нювальну роботу серед населення щодо окремих видів незаконної діяльності, здійснювати збір інформації та повідомлень громадян щодо місць виготовлення та збуту продуктів самогоноваріння, розповсюдження нарковмісних засобів та незаконного прийому металобрухту тощо.

На підставі отриманої інформації планувати та проводити спільні заходи (рейди) щодо її відпрацювання.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, громадські формування з охорони громадського порядку, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

                                     2017-2019 роки              

 

2.10. За планами адміністрацій районів Миколаївської міської ради, за участю співробітників поліції та членів громадських формувань з охорони громадського порядку, здійснювати спільні відпрацювання місць стихійної торгівлі, стихійних ринків, незаконних пунктів прийому металобрухту, місць збуту продуктів самогоноваріння, вживати заходів щодо виявлення та припинен-ня фактів розкрадання або пошкодження комунальної власності, об'єктів благоустрою міста, незаконного видобутку піску тощо.

Забезпечити ефективність роботи адміністративних комісій адміністрацій районів Миколаївської міської ради щодо повноти виконання адміністративних протоколів, складених у ході проведення рейдів за фактами правопорушень правил торгівлі та благоустрою міста.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, районні відділи Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, громадські формування з охорони громадського порядку

 

За окремими планами протягом дії Програми

     

2.11. Планувати та організовувати спільні заходи щодо забезпечення громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів на території міста, а також в транспортних засобах міського електротранспорту.  

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є вико-навцями заходів Програми, Головне управління Націо-нальної поліції в Миколаївській області, управління пат-рульної поліції міста Миколаєва, військова частина 3039, громадські формування з охорони громадського порядку

 

2017-2019 роки

 

2.12. На підставі інформації адміністрацій районів Миколаївської міської ради, інших виконавчих органів та депутатів міської ради щодо погіршення криміногенного стану в конкретно визначених мікрорайонах та інших територіях міста, забезпечувати координацію маршрутів екіпажів патрульних машин та піших нарядів патрульної поліції з метою своєчасного реагування на правопо-рушення та злочини у зазначених місцях.

Забезпечити негайне реагування патрульної поліції на повідомлення грома-дян про правопорушення і злочини, а також прибуття співробітників поліції за викликом на місце їх скоєння у найкоротші терміни.

 

Управління патрульної поліції міста Миколаєва, виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

                                     2017-2019 роки

 

2.13. Організовувати регулярне або за необхідністю проведення спільних від-працювань мікрорайонів та територій міста, де спостерігається погіршення кримі-ногенної ситуації та які є місцями можливого зосередження осіб, причетних до виготовлення, зберігання та розповсюдження наркотичних речовин, обігу неле-гальної зброї, а також осіб без громадянства та тих, хто знаходиться у розшуку правоохоронних органів.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є вико-навцями заходів Програми, Головне управління Національ-ної поліції в Миколаївській області, управління патрульної поліції міста Миколаєва, 8 територіальне управління Депар-таменту протидії наркозлочинності Національної поліції України (за узгодженням), військова частина 3039, громад-ські формування з охорони громадського порядку

 

За окремими планами протягом дії Програми

 

2.14. Для забезпечення громадського порядку, своєчасної фіксації випадків та обставин правопорушень і злочинів, зняття показань з осіб, які отримали травми кримінального характеру, постраждали в результаті дорожньо-транспортних пригод або стали свідками зазначених правопорушень і злочинів, а також з метою розкриття злочинів по "гарячих слідах", забезпечити роботу посту поліції на території міської лікарні швидкої медичної допомоги.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, керівництво міської лікарні швидкої медичної допомоги

 

Постійно протягом дії Програми відповідно до графіка роботи поста

 

2.15. Організовувати та проводити спільні наради за участю міського голови та його заступників, представників виконавчих органів міської ради, правоохо-ронних органів, керівників громадських формувань з охорони громадського порядку міста з питань виконання громадськими формуваннями своїх статутних обов'язків, підбиття підсумків їх діяльності, визначення завдань та напрямків спільної роботи з охорони публічного порядку.

Практикувати заохочення правами міського голови та керівників поліції найбільш активних членів громадських формувань з охорони громадського порядку міста за досягнення в охороні публічного порядку.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є вико-навцями заходів Програми, Головне управління Національ-ної поліції в Миколаївській області, управління патрульної поліції міста Миколаєва, керівники громадських формувань з охорони громадського порядку міста

 

Не рідше одного разу на півріччя або за необхідністю

 

                                                        Розділ 3

 

                ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

                      ТА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ

                                      З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

 

3.1. Сприяти документуванню осіб, звільнених з місць позбавлення волі, вирішенню їх нагальних соціально-побутових проблем, медичного обслуго-вування та працевлаштування через центри зайнятості населення.

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, Центр реінтеграції бездомних громадян, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

2017-2019 роки

 

3.2. Забезпечити соціальний супровід осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на період їх адаптації у суспільстві, надання їм консультативної, безоплат-ної правової та іншої допомоги у вирішенні соціально-побутових проблем.

 

Спостережні комісії адміністрацій районів Миколаївської міської ради

 

2017-2019 роки

 

3.3. Забезпечити здійснення постійного нагляду за особами, засудженими до покарань, альтернативних позбавленню волі, та проведення з ними соціально-виховної роботи.

 

Управління державної пенітенціарної служби в Миколаїв-ській області

 

2017-2019 роки

 

3.4. За допомогою сучасних методик проводити оцінку (прогноз) ризику вчинення повторного правопорушення та рівня небезпеки для суспільства з боку правопорушника з метою вжиття відповідних превентивних заходів.

 

Управління державної пенітенціарної служби в Миколаїв-ській області

 

2017-2019 роки

 

3.5. Відповідно до нормативних актів МВС України здійснювати перевірки та вивчення поведінки на території обслуговування підоблікового елемента (фор-мальників, раніше засуджених, власників зброї) з відповідним документальним відображенням проведеної роботи та вживати попереджувальних заходів впливу на зазначених осіб з метою недопущення злочинів, у тому числі рецидивних.

Залучати до роз'яснювальної та іншої профілактичної роботи, інформування та оповіщення зазначених осіб підготовлених членів громадських формувань.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, керівники громадських формувань з охорони гро-мадського порядку, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

У відповідності до спільних графіків перевірок та у разі необхідності

 

3.6. Проводити спільні перевірки виконання Закону України "Про адміні-стративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснювати профілактичні заходи щодо недопущення скоєння повторних злочинів раніше судимими, насамперед особами, що перебувають під адміністративним наглядом.

 

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, громадські формування з охорони громадського порядку, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

У відповідності до спільних графіків перевірок та у разі необхідності

 

3.7. Забезпечити відбування покарання особами, засудженими за адміністра-тивні та кримінальні правопорушення у вигляді безоплатних громадських робіт, на визначених виконавчими органами міської ради об'єктах комунальної власності та благоустрою міста. 

 

Управління державної пенітенціарної служби в Миколаїв-ській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради

 

2017-2019 роки

 

                                                        Розділ 4

 

          ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ ПРОЯВАМ

 

4.1. Відстежувати місця масового скупчення людей, важливі об'єкти транс-портної інфраструктури, життєзабезпечення населення та стратегічні об'єкти міста, найбільш уразливі у терористичному відношенні, здійснювати їх моніторинг та планувати проведення відповідних превентивних заходів щодо організації їх охорони та захисту.

 

Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління СБУ в Миколаївській області, управ-ління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, керівники (власники) об'єктів

 

2017-2019 роки

 

4.2. Здійснювати оперативне інформування населення міста, колективів під-приємств, установ та організацій про можливі терористичні загрози.

Забезпечити доведення до населення, керівників підприємств, установ, організацій, трудових колективів та навчальних закладів міста пам'яток про порядок дій під час терористичних актів.

 

Управління СБУ в Миколаївській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради, керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів

 

2017-2019 роки

 

4.3. Забезпечити участь членів громадських формувань з охорони громад-ського порядку у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі ліквідації наслідків терористичних актів або стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

 

Районні підрозділи поліції Головного управління Націо-нальної поліції в Миколаївській області, виконавчі органи Миколаївської міської ради, керівники громадських формувань з охорони громадського порядку

 

За необхідністю

 

4.4. З метою посилення ефективності роботи щодо попередження, вияв-лення, припинення та розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної та терористичної діяльності, надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання відповідним підрозділами управління СБУ в Миколаївській області сучасного обладнання (у т.ч. спеціальних технічних засобів та засобів зв'язку), електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки.

 

Виконком Миколаївської міської ради, управління СБУ      в Миколаївській області.

                                                  

2017-2019 роки

 

                                                     Розділ 5

 

                         МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                                   ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

5.1. Розглядати пропозиції органів внутрішніх справ щодо фінансування заходів, спрямованих на поліпшення матеріально-технічного забезпечення їх підрозділів з метою виконання завдань, передбачених цією Програмою.

З урахуванням бюджетного законодавства, з метою задоволення потреб матеріально-технічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, виносити питання щодо внесення відповідних змін і доповнень до Програми на розгляд міської ради.  

 

Виконком Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, постійна комісія міської ради з прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

 

2016 рік

 

5.2. Закріпити відповідним розпорядженням приміщення ГПОП, які знахо-дяться у комунальній власності, за адміністраціями районів Миколаївської міської ради.

Здійснити в обсягах фінансування Програми проведення поточних ремонтів зазначених приміщень, придбання та встановлення приладів обліку води та електролічильників, а також необхідних для роботи меблів.

 

Управління з питань використання та розвитку комуналь-ної власності Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

2017-2019 роки

 

       5.3. У відповідності до чинного законодавства передати приміщення  ГПОП у безоплатне користування визначеним громадським формуванням з охорони громадського порядку з укладанням відповідних договорів безоплатного користування.

На виконання вимог зазначених договорів, керівникам цих громадських формувань з охорони громадського порядку укласти договори з відповідними організаціями на оплату комунальних послуг.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, керів-ники громадських формувань з охорони громадського порядку, які є виконавцями даного пункту Програми

 

2017 рік

 

5.4. Передбачити в межах фінансування Програми кошти на оплату кому-нальних послуг на громадських пунктах охорони правопорядку, які не передані за договорами оренди Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області та закріплені за адміністраціями районів Миколаївської міської ради.

 

Виконком Миколаївської міської ради

 

2017-2019 роки

 

5.5. На виконання доручення депутатів міської ради з 01 січня 2017 року скасувати договір оренди приміщення за адресою: вул. Космонавтів, 128 та передати в безоплатну оренду Інгульському районному відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для організації роботи дільничного пункту поліції приміщення комунальної власності за адресою:      вул. Нагірна, 88.

Передбачити в обсягах фінансування заходів Програми здійснення ремонту приміщень зазначеного дільничного пункту поліції.

 

Управління з питань використання та розвитку комуналь-ної власності Миколаївської міської ради, адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

2017 рік

 

5.6. За зверненням Головного управління Національної поліції в Миколаїв-ській області до Миколаївської міської ради щодо передачі в безоплатну оренду приміщень ГПОП та за умови надання ним письмових гарантій щодо забезпе-чення утримання ГПОП і здійснення щомісячної оплати комунальних послуг, передати відремонтовані та обладнані приладами обліку води та електролічиль-никами визначені приміщення ГПОП в безоплатну оренду районним підрозділам поліції міста для забезпечення діяльності територіальних офіцерів поліції.

Зазначені приміщення закріпити відповідним рішенням в статусі ГПОП.

 

Управління з питань використання та розвитку комуналь-ної власності Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

2017-2019 роки

 

5.7. З метою покращання матеріально-технічного забезпечення підрозділів Центрального, Інгульського, Заводського та Корабельного відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надати субвенцію            з місцевого бюджету державному бюджету для придбання спеціальних автомобілів, необхідного майна та оргтехніки, а також інших технічних засобів профілактики правопорушень.

 

Виконком Миколаївської міської ради, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

 

2017-2019 роки

 

5.8. Для забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопо-рядку міста надавати фінансову підтримку громадським формуванням з охорони громадського порядку міста Миколаєва, які визначаються територіальними підрозділами  Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за узгодженням з адміністраціями районів Миколаївської міської ради відповідно до встановлених критеріїв.

 

Адміністрації районів Миколаївської міської ради,  громадські формування з охорони громадського порядку, які є виконавцями даного пункту Програми

 

                           2017-2019 роки

 

5.9. З метою підвищення ефективності роботи, покращання матеріально-технічної бази управління патрульної поліції міста Миколаєва, надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання майна та оргтехніки.

 

Виконком Миколаївської міської ради, управління патрульної поліції міста Миколаєва

 

                           2017-2019 роки

 

5.10. З метою підвищення ефективності організації і несення служби з охорони громадського порядку на території міста та укріплення матеріально-технічної бази Миколаївського полку Національної гвардії України (військова частина 3039) надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання спеціальних автомобілів, обладнання та майна.

 

Виконком Миколаївської міської ради, військова частина  3039

 

2017-2019 року

 

5.11. Контроль за ефективністю витрачання бюджетних коштів в обсягах фінансування  заходів   Програми здійснювати  шляхом  проведення  планових та

позапланових перевірок роботи начальників  ГПОП  посадовими  особами  адміні-страцій районів Миколаївської міської ради, територіальних підрозділів Голов-ного управління Національної поліції в Миколаївській області, відділу з органі-зації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради із складанням відповідних актів, отримання звітів і пояснень щодо діяльності громадських формувань та фінансових звітів від виконавців заходів Програми.

 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які є виконавцями заходів Програми, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління патрульної поліції міста Миколаєва, військова частина 3039, управління СБУ в Миколаївській області, керівники ГФ з ОГП міста

 

2017-2019 роки

___________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                              Додаток 3

до Програми

 

                                                        Орієнтовні обсяги фінансування окремих заходів Програми

         "Профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

 

№ з/п

Зміст заходу

Джерело фінансування

Строк виконання

(роки)

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення (тис. грн.)

Всього

У тому числі за роками

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ  4. ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ ПРОЯВАМ

1.

4.4. З метою посилення ефективності роботи щодо попереджен-ня, виявлення, припинення та розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної та терористичної діяльності, надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання відповідним підрозділам УСБУ в Миколаївській області сучасного обладнання (у т.ч. спеціальних технічних засобів та засобів зв'язку), електронно-обчислювальної техніки та оргтехніки.

Міський бюджет*

2017-2019

роки

3903,0

1238,0

1300,0

1365,0

Розділ 5.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.

5.2. Закріпити відповідним розпорядженням приміщення ГПОП, які знаходяться у комунальної власності, за адміністраціями районів Миколаївської міської ради.

   Здійснити в обсягах фінансування Програми проведення поточних ремонтів зазначених приміщень, придбання та встановлення приладів обліку води та електролічильників, а також необхідних для роботи меблів.

Міський бюджет

 

2017-2019 роки

 

 

 

1166,4

566,4

500,0

100,0

3.

5.4. Передбачити в межах фінансування Програми кошти на оплату комунальних послуг на громадських пунктах охорони правопорядку, які не передані за договорами оренди Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області та закріплені за адміністраціями районів Миколаївської міської ради.

Міський бюджет

2017-2019

роки

630,0

180,0

200,0

250,0

 

 

        

 

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

5.5. На виконання доручення депутатів міської ради з 01 січня 2016 року скасувати договір оренди приміщення за адресою: вул. Космонавтів, 128 та передати в безоплатну оренду Інгульському районному відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області для організації роботи дільничного пункту поліції приміщення комунальної власності за адресою: вул. Нагірна, 88.

    Передбачити в обсягах фінансування заходів Програми здійснення ремонту приміщень зазначеного дільничного пункту поліції.

Міський бюджет

2017

рік

60,0

60,0

-

-

5.

5.7. З метою покращання матеріально-технічного забезпечення підрозділів Центрального, Інгульського, Заводського та Кора-бельного відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання спеціальних автомобілів, необхідного майна та оргтехніки, а також інших технічних засобів профілактики правопорушень.

Міський бюджет*

2017-2019

роки

3366,7

1095,6

1151,4

1119,7

6.

5.8. Для забезпечення діяльності громадських пунктів охорони правопорядку міста надавати фінансову підтримку громадським формуванням з охорони громадського порядку міста Миколаєва, які визначаються територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за узгодженням з адміністраціями районів Миколаївської міської ради відповідно до встановлених критеріїв.

Міський бюджет

2017-2019

роки

4984,7

1592,9

1652,9

1738,9

7.

5.9. З метою підвищення ефективності роботи, покращання матеріально-технічної бази управління патрульної поліції міста Миколаєва, надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання майна та оргтехніки.

Міський бюджет*

2017-2019

роки

582,7

582,7

-

-

 

 

 

 

5.10. З метою підвищення ефективності організації і несення служби з охорони громадського порядку на території міста та укріплення матеріально-технічної бази Миколаївського полку Національної гвардії України (військова частина 3039) надати субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для придбання спеціальних автомобілів, обладнання та майна.

Міський бюджет*

2017-2019

роки

509,0

509,0

-

-

 

Всього:

Міський бюджет

2017-2019

роки

15202,5

5824,6

4804,3

4573,6

 

 

   * Примітка: Кошти з міського бюджету виділяються за наявності умов, визначених у ст. 85 ч. 2 Бюджетного кодексу України

 

 

 

                                                                                                                                                                Додаток 4 

до Програми

 

                                                    ПЕРЕЛІК

        громадських пунктів охорони правопорядку міста Миколаєва

 

з/п

Адреса ГПОП

Кількість

працівників

1

2

3

Заводський район

1.

вул. Крилова, 5-А

1

2.

вул. Робоча, 7

1

3.

вул. Озерна (Ч. Майовщиків), 12    

1

4.

вул. Шосейна (Фрунзе), 84

1

5.

вул. Дмитрієва, 12

1

6.

вул. Курортна (Бутоми), 11

1

7.

вул. Даля, 28

1

8.

В. Корениха, вул. Гарнізонна, 13

1

9.

мкр. Ялти, вул. Кузнецька (Скороходова), 199

1

 

Всього:

9

Корабельний район

10.

вул. Коротка, 24-б

1

11.

вул. Знаменська, 51

1

12.

вул. Айвазовського, 7

1

13.

вул. З. Космодем’янської, 38

1

14.

вул. Океанівська (Артема), 38-б

1

15.

вул. Кобзарська (Уборевича), 15

1

 

Всього:

6

Інгульський район

16.

вул. Космонавтів, 58

1

17.

вул. Космонавтів, 100           

1

18.

вул. Космонавтів, 140

1

19.

вул. Казарського, 1-А 

1

20.

вул. Квітнева, 50  

1

21.

вул. Чкалова, 203

1

22.

вул. Південна, 31-а

1

23.

вул. Театральна (Васляєва), 47

1

24.

вул. Нагірна, 88

1

 

Всього:

9

Центральний район

25.

пр. Центральний (Леніна), 152

1

26.

пр. Центральний (Леніна), 159

1

27.

пров. Київський, 2

1

28.

вул. Шевченка, 36

1

29.

вул. Безіменна (Шкапіна), 87

1

30.

вул. Фалєєвська, 24-А

1

31.

Тернівка, вул. С. Цвєтка (Тухачевського), 10  

1

32.

Матвіївка, вул. Силікатна, 174/1

1

33.

Варварівка, вул. Очаківська, 164

1

34.

мкр. Північний, вул. Арх. Старова, 4    

1

 

Всього:

10

 

ВСЬОГО:

34

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: