Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві

на 2016-2018 роки

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Місцеве самоврядування виступає одним з найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідною складовою будь-якого демократичного ладу.

Сучасний стан розвитку місцевого самоврядування в країні характеризується економічною неспроможністю органів місцевого самоврядування до здійснення власних і делегованих повноважень. Це ускладнює реалізацію основних напрямків діяльності органу місцевого самоврядування, спрямованих на створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, надання мешканцям територіальної громади якісних та доступних послуг.

Це в свою чергу вимагає від органів місцевого самоврядування застосування у своїй діяльності нових методів роботи, які повинні будуватися на налагодженні партнерства та взаємодії між депутатами міської ради, органами державної влади, громадським та політичними організаціями міста, службовцями органів місцевого самоврядування різних рівнів, експертами, науковцями, членами територіальної громади.

Таке партнерство і взаємодія в місті Миколаєві повинне відбуватися за певним планом, яким має стати Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Миколаєві на 2016-2018 роки (далі – Програма).

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 30.08.2001 № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів та спрямована на подальший розвиток самоврядування в місті Миколаєві як важливої складової становлення громадянського суспільства.

 

Розділ 2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є раціоналізація місцевого самоврядування в місті Миколаєві, підвищення ефективності функціонування системи управління територіальною громадою міста, її сталого розвитку, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.

Створення належних умов для діяльності депутатів міської ради, виконавчих органів Миколаївської міської ради та органів самоорганізації населення.

Забезпечення  відкритості, прозорості в діяльності виконавчих органів міської ради та громадського контролю за їх діями.

 

Розділ 3. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

1. Забезпечення принципів правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності органів місцевого самоврядування, а також судового захисту прав місцевого самоврядування.

2. Забезпечення дотримання принципу субсидіарності, відповідно до якого процес прийняття рішень має бути максимально наближений до громадянина.

3. Забезпечення повного права, органу, що приймає рішення, володіння ресурсами, щоб забезпечити обсяг і якість соціальних послуг для населення.

4. Припинення процесу обмеження владних повноважень органів місцевого самоврядування, які повинні забезпечувати вирішення 90%-95% всіх проблем на рівні територіальної громади.

5. Забезпечення належного розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, так і між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

 

Розділ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Реалізація заходів Програми сприятиме:

- створенню прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевої влади;

- підвищенню кваліфікації депутатів міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- проведенню просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в місті та розв’язання проблем у цій сфері;

- залученню громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування в м. Миколаєві;

- підготовці пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування  та розв’язання актуальних проблем у цій сфері;

- розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

- проведенню щорічних заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування;

- створенню належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;

- вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

- організованому проведенню представницьких заходів за участю депутатів міської ради;

- популяризації передового досвіду міста Миколаєва.

 

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 20 січня подають апарату міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми. Апарат міської ради щороку до 20 лютого надає узагальнену інформацію постійній комісії міської ради питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

 

Розділ 7. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

Додаток 1. Паспорт Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Миколаєві на 2016-2018 роки.

Додаток 2. Заходи щодо реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Миколаєві на 2016-2018 роки.

 

____________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку місцевого самоврядування

у місті Миколаєві на 2016-2018 роки

 

Ініціатор розроблення Програми (замовник): постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

 

Розробник Програми: Миколаївська міська рада.

 

Відповідальний виконавець: апарат Миколаївської міської ради.

 

Відповідальні співвиконавці:

1. Виконавчі органи Миколаївської міської ради.

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

3. Комунальні підприємства Миколаївської міської ради.

 

Строк реалізації Програми: 2016-2018 роки.

 

Етапи фінансування Програми: щороку.

 

Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис. гривень)

У тому числі за роками

2016

2017

2018

Міський бюджет

51930,9

16185,6

17391,5

18353,8

Інші кошти, залучені відповідно до законодавства

 

 

 

 

Всього

51930,9

16185,6

17391,5

18353,8

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів щодо реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Миколаєві на 2016-2018 роки

 

Найменування  заходу

Строк виконання заходу (рік)

Відповідальні співвиконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Джерела фінансування

Всього за роками

У тому числі за роками

 

2016

2017

2018

 

 

Розділ 1. ВІДКРИТІСТЬ РОБОТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

1.1. Висвітлення діяльності міського голови, міської ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації

2016-2018

Виконавчі органи Миколаївської міської ради (головні розпорядники коштів)

Всього

6265,6

1945,0

2102,5

2218,1

Оперативне інформування виборців щодо діяльності міської влади

Кошти міського бюджету

6265,6

1945,0

2102,5

2218,1

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

1.2. Впровадження системи електронного врядування. Інформатизація міста Миколаєва

2016-2018

Відділ впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради

Всього

2319,4

720,00

778,3

821,1

Оперативне прийняття управлінських рішень

Кошти міського бюджету

2319,4

720,00

778,3

821,1

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

1.3. Здійснення он-лайн трансляції пленарних засідань міської ради та засідань постійних комісій міської ради

2016-2018

КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр»

 

 

 

 

 

Забезпечення прозорості та відкритості роботи

 

 

Розділ 2. УЧАСТЬ ГРОМАДЯН У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ МІСТА

 

2.1. Організація та проведення муніципальних слухань щодо обговорення питань соціально-економічного розвитку, міського бюджету та соціального захисту населення

2016-2018

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Відкритість роботи, залучення громадськості до процесу розробки рішень

Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

2.2. Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста, підтримка на конкурсних засадах проектів і програм інститутів громадського суспільства, спрямованих на вирішення питань місцевої політики

2016-2018

Відділ громадських зв’язків Миколаївської міської ради

Всього

190,1

59,0

63,8

67,3

Всебічне визначення проблем територіальної громади

Кошти міського бюджету

190,1

59,0

63,8

67,3

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

Міська конкурсна комісія,

відділ громадських зв’язків Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

2.3. Проведення громадсько-професійної експертизи проектів та програм Миколаївської міської ради

2016-2018

Відділ громадських зв’язків Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Встановлення громадського контролю

Громадські дорадчі комітети при міській раді

 

 

 

 

 

2.4. Ознайомлення депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування з методами взаємодії з громадськістю міста з метою залучення до процесу прийняття муніципальних рішень

2016-2018

Апарат Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Формування партнерських відносин та взаємодія місцевої влади з громадою

Кадрові служби виконавчих органів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

2.5 Проведення правової освіти населення міста Миколаєва щодо знання законодавства України у сфері суспільно-владних та суспільно-політичних відносин

на офіційному Інтернет-порталі

2016-2018

Юридичний департамент Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Підвищення правової культури населення

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

 

3.1. Організаційне та правове забезпечення засідань постійних комісій міської ради та депутатів міської ради з питань депутатської діяльності

2016-2018

Апарат Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Створення належних умов для ефективного виконання повноважень

3.2. Здійснення в розмірах, визначених чинним законодавством, витрат, пов’язаних зі сплатою судового збору за подання позовних заяв та скарг до судів відповідних інстанцій від імені Миколаївської міської ради, виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, та інших судових витрат

2016-2018

Юридичний департамент Миколаївської міської ради,

Відділ бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради

Всього

1288,6

400,0

432,4

456,2

Забезпечення захисту інтересів громади в судових органах

Кошти міського бюджету

1288,6

400,0

432,4

456,2

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

3.3. Організаційна та інформаційна підтримка звітності депутатів міської ради

2016-2018

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Сприяння зв’язку депутатів міської ради з виборцями

Апарат Миколаївської міської ради

 

3.4. Організація та проведення особистого прийому депутатів міської ради в районах міста

2016-2018

Апарат Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Забезпечення ефективного виконання депутатських обов’язків

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

3.5. Обмін делегаціями та тематичні поїздки депутатів міської ради , посадових осіб виконавчих органів міської ради, активістів територіальної громади в межах України

2016-2018

Апарат Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Популяризація міста, обмін досвідом, об’єднання зусиль

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

Всього

 

 

 

 

Кошти міського бюджету

в межах бюджетних призначень

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України

 

 

 

 

 

3.6. Налагодження співробітництва Миколаївської  міської ради з асоціаціями органів місцевого самоврядування та іншими формами добровільних об’єднань України та інших держав

2016-2018

Відділ  зовнішньоекономічної діяльності  та міжнародного співробітництва Миколаївської міської ради

Всього

590,4

183,3

198,1

209,0

Вироблення взаємодії у вирішенні спільних проблем

Кошти міського бюджету

590,4

183,3

198,1

209,0

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Організація спортивних змагань серед депутатів міської ради та працівників органів місцевого самоврядування міста, популяризація спорту і здорового способу життя, участь у всеукраїнських і міжрегіональних змаганнях з різних видів спорту

2016-2018

Апарат Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Особистий приклад, гармонійний розвиток та популяризація здорового способу життя

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Всього

 

 

 

 

Кошти міського бюджету

в межах бюджетних призначень

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України

 

 

 

 

 

3.8. Вжиття заходів на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради за рахунок коштів міського бюджету

2016-2018

Головні розпорядники коштів міського бюджету

 

в межах бюджетних призначень

 

 

 

Забезпечення раціонального використання бюджетних коштів

3.9. Проведення семінарів, навчань, практикумів, конференцій і форумів з метою проведення просвітницької, наукової, інформаційної та методичної роботи серед депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради, активістів територіальної громади

2016-2018

Апарат Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Підвищення ефективності та якості роботи

Кадрові служби виконавчих органів Миколаївської міської ради

Всього

257,5

80,0

86,5

91,0

Кошти міського бюджету

257,5

80,0

86,5

91,0

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

Відділ громадських зв’язків Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Утримання у належному стані матеріально-технічної бази виконавчих органів міської ради (оснащення  комп’ютерами, факсами, принтерами, копіювальними апаратами, веб-камерами тощо), проведення капремонту з метою організації належної роботи депутатів міської ради та працівників виконавчих органів

2016-2018

Господарчі служби виконавчих органів Миколаївської міської ради

Всього

25771,6

8000,0

8648,0

9123,6

Поліпшення якості надання послуг, організація праці та забезпечення  належного виконання функціональних обов’язків

Кошти міського бюджету

25771,6

8000,0

8648,0

9123,6

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

3.11. У випадках розташування виконавчих органів міської ради в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії здійснює виконавчий орган міської ради, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду)

2016-2018

Господарчі служби виконавчих органів Миколаївської міської ради

Всього

15247,7

4798,3

5081,9

5367,5

Уникнення відключення від мереж енергопоста-чання, оперативне здійснення розрахунків

Кошти міського бюджету

15247,7

4798,3

5081,9

5367,5

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА МИКОЛАЄВА

 

4.1. Організація та проведення свята День місцевого самоврядування

Щороку

Апарат Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

Підвищення рівня громадянської і національної свідомості

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

Всього

 

 

 

 

Кошти міського бюджету

в межах бюджетних призначень

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

4.2. Виготовлення відзнак «Почесна грамота Миколаївської міської ради» та «Почесний громадянин міста Миколаєва» та організація їх  вручення

Щороку

Апарат Миколаївської міської ради

Всього

 

 

 

 

Відзначення осіб за вагомі внески в розвиток міста

Кошти міського бюджету

в межах бюджетних призначень

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

Примітка : Остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету                      м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: