Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

МІСЬКА ПРОГРАМА

“Соціальний захист” на 2017-2019 роки

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають питання підвищення добробуту населення, поступове зниження бідності та досягнення соціальної справедливості, заохочення до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів. Вирішення цих завдань неможливе без високопрофесійного підходу до формування та реалізації політики соціального захисту і соціального забезпечення на державному та місцевому рівнях. Тому, одним із пріоритетних напрямків соціальної політики територіальної громади є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, соціального захисту кожної окремої людини. Саме на вирішення цих стратегічних завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма.

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики, яка ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя.

Перехід до нової економічної системи і нової моделі суспільного устрою виявив необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя стикається з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно.

Станом на 01.10.2016 у м. Миколаєві проживає 143461 пенсіонер, серед них:

- інвалідів війни                                                           - 876 осіб;

- учасників бойових дій                                              - 4623 особи;

- учасників війни                                                         - 6036 осіб;

- сімей загиблих воїнів та вдів

померлих ветеранів війни                                            - 3035 осіб;

- інвалідів загального захворювання                           - 19066 осіб;

- інвалідів з дитинства                                                 - 4812 осіб;

- учасників ліквідації та постраждалих

від аварії на ЧАЕС                                                       - 2502 особи.

У сучасних умовах надзвичайно важливим і відповідальним завданням є забезпечення захисту від бідності та адресна підтримка людей. А це своєчасне призначення та виплата усіх видів соціальної допомоги відповідно до діючого законодавства.

Протягом останніх років у місті відсутня заборгованість з виплати державних соціальних допомог сім’ям з дітьми; малозабезпеченим сім’ям; інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; допомоги на догляд за інвалідом І  чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним сім’ям за принципом “гроші ходять за дитиною”.

У зв’язку з підвищенням цін та тарифів на оплату житлово-комунальних послуг більшість сімей не зможуть оплачувати  комунальні послуги з сімейного бюджету, тому на допомогу прийшла держава. Урядом вдосконалено, спрощено та підвищено ефективність програми житлових субсидій.

Однією із форм захисту громадян є організація соціального обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

У відділеннях міського територіального центру щороку близько 10 тис.   громадян отримують соціально-побутові послуги. У відділеннях соціальної допомоги вдома щорічно обслуговуються близько 2 тис. громадян, у    відділеннях соціально-медичних послуг отримують послуги понад 2,2 тис.   громадян, у відділеннях соціально-побутової адаптації надаються послуги 3,2 тис. громадянам, у відділеннях організації надання адресної натуральної та грошової допомоги охоплені майже 2,5 тис. громадян міста.

Також, визначивши потреби населення міста, з метою максимального наближення соціальних послуг міським територіальним центром впроваджуються інноваційні моделі соціальної роботи. Так, створені та діють мультидисциплінарні команди з надання послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та мешкають у віддалених мікрорайонах міста, та служба перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення, працюють факультети “Університету третього віку”.

Значна увага в м. Миколаєві приділяється питанням надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду. Ці послуги надає міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів, однією з головних проблем якого є необхідність збільшення житлової площі та кількості ліжко-місць.

На даний час особливої актуальності набирає реабілітація дітей, які мають фізичні та розумові вади, психічні захворювання. Передумовою інтеграції таких дітей в суспільство є здійснення заходів, спрямованих на коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам. Важливим питанням залишається розширення та розвиток реабілітаційних послуг дітям-інвалідам шляхом створення відділення денного догляду.

У місті проводиться робота із забезпечення вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків і приміщень об’єктів соціальної інфраструктури, інженерно-транспортної та дорожньо-шляхової мережі. Однак, проведені заходи не дають змоги повною мірою розв’язувати проблеми інтеграції у суспільство осіб з обмеженими можливостями, враховуючи те, що не всі об’єкти інфраструктури міста пристосовані для інвалідів.

З метою соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на території міста функціонує центр реінтеграції бездомних громадян, розрахований на 50 ліжко-місць.

Діяльність Центру спрямована на відновлення втрачених прав і повернення до самостійного, повноцінного життя бездомних громадян і осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, дає можливість реалізувати їх права, які гарантовані Конституцією України, а також запобігання поширенню інфекційних захворювань.

 

2. Визначення мети Програми

 

Метою міської програми “Соціальний захист” м. Миколаєва на 2017?2019  роки (далі – Програма) є вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, вирішення питань соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, взаємодія з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість.

 

3. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

 

1. Забезпечення державних гарантій та соціального захисту населення.

2. Формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки.

3. Удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості.

4. Підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

6. Створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності і громадян.

 

4. Фінансування Програми

 

Джерелами фінансування є державний, обласний та міський бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством.

Обсяги бюджетних коштів визначаються щороку, виходячи з фінансових можливостей бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством.

У разі потреби може бути здійснено коригування Програми за рішенням Миколаївської міської ради шляхом уточнення окремих завдань і показників – у відповідності до змін законодавчої бази, умов реалізації Програми, зміни пріоритетів та з інших об’єктивних причин.

 

5. Перелік заходів та завдань Програми

 

Будь-яка особа потребує задоволення своїх потреб та інтересів і стикається з певними труднощами та проблемами, які не завжди може подолати самостійно. Особливістю заходів Програми є те, що вони  поширюються на всі категорії населення незалежно від віку чи суспільного становища. Водночас зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги як першої умови виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду, моральної підтримки тощо.

Основними принципами надання різних видів соціальних послуг та соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальну ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

Перелік заходів та завдань Програми викладені у додатку 2.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Виконавці, визначені у Програмі, щороку, до 30 грудня, інформують департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради про хід її виконання.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради щороку, до 20 січня, надає узагальнену інформацію постійній комісії міської ради з питань праці та соціального захисту населення.

 

7. Додатки до Програми

 

1. Паспорт міської програми “Соціальний захист” на 2017-2019 роки.

2. Заходи щодо виконання міської програми “Соціальний захист” на 2017?2019 роки.

3. Результативні показники міської програми “Соціальний захист” на 2017-2019 роки.

 

___________________________________________________


Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської програми “Соціальний захист”

на 2017-2019 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від ___________ № _____

 

2. Ініціатор: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

4. Співрозробники: 1. Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2. Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

3. Центр реінтеграції бездомних громадян.

4. Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів.

 

5. Відповідальний виконавець: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці:    1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

2. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.

3. Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

4. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

5. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

6. Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

7. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.

8. Відділ громадських зв’язків Миколаївської міської ради.

9. Відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.

10. Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

11. Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

12. Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

13. Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

14. Центр реінтеграції бездомних громадян.

15. Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів.

16. Районні центри зайнятості населення м. Миколаєва.

17. Районні організації Товариства Червоного Хреста України.

18. Підприємства, установи, організації, у т.ч. громадські.

 

7. Термін виконання: 2017-2019 роки.

 

8. Обсяги та джерела фінансування.

 

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Всього (тис. грн.),

у тому числі:

3615919,0

1127007,4

1199282,8

1289628,8

Державний бюджет

3319844,5

1030742,7

1102022,6

1187079,2

Обласний бюджет

12748,4

4028,1

4249,6

4470,7

Міський бюджет

277900,5

91125,3

91867,3

96907,9

Власні надходження

1925,6

611,3

643,3

671,0

Інші

1500,0

500,0

500,0

500,0

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання міської програми “Соціальний захист” на 2017-2019 роки

 

 

№ пп

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Всього

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Розділ 1. Організація надання різних видів допомог, пільг, субсидій, компенсацій та інших виплат громадянам міста

 

1

Забезпечити своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплату всіх видів державної соціальної допомоги відповідно до чинного законодавства України:

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Державний бюджет

1 861 828,4

570 053,8

615 995,7

675 778,9

Забезпечення реалізації державних гарантій, призначення та виплата грошової допомоги сім’ям з дітьми

- державна допомога сім’ям з дітьми;

1 225 443,8

377 030,4

402 449,9

445 963,5

- тимчасова державна допомога дітям;

23 515,0

6 825,0

7 855,0

8 835,0

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

277 829,7

83 890,0

93 470,8

100 468,9

- допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

49 681,5

15 146,0

16 641,5

17 894,0

- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

270 950,7

82 610,0

90 775,7

97 565,0

- допомога дитячим будинкам (в т.ч. сімейного типу, прийомним сім’ям)

14 407,7

4 552,4

4 802,8

5 052,5

2

Забезпечити своєчасне призначення, нарахування, проведення перерахунків та виплату житлових субсидій відповідно до чинного законодавства України

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Державний бюджет

962 751,8

304 200,4

320 931,5

337 619,9

Надання населенню міста адресної державної підтримки у вигляді житлових субсидій

3

Здійснювати заходи щодо повного та своєчасного нарахування, проведення перерахунків та виплати громадянам пільг, відповідно до чинного законодавства України

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Державний бюджет

495 264,3

156 488,5

165 095,4

173 680,4

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

4

Здійснювати призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та проводити обстеження даної категорії громадян

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

5173,5

1 601,4

1740,8

1831,3

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючим фізичним особам

5

Здійснювати призначення та виплату видатків з обласного бюджету:

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Обласний бюджет

4 146,8

1 310,3

1 382,3

1 454,2

Забезпечення підвищення матеріального стану громадян

- на відшкодування витрат на проведення поховання учасників бойових дій та інвалідів війни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 “Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”;

Обласний бюджет

1 417,5

447,9

472,5

497,1

- на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

Обласний бюджет

2 032,1

642,1

677,4

712,6

 

- на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І чи ІІ групи)

 

Обласний бюджет

697,2

220,3

232,4

244,5

 

6

Здійснювати призначення та виплату компенсаційних витрат на автомобільне паливо Героям Соціалістичної Праці

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

167,1

52,8

55,7

58,6

7

Здійснювати призначення та виплату компенсації за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

157,2

49,7

52,4

55,1

8

Здійснювати компенсаційні виплати  за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в дальньому (міжміському) сполученні

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

281,1

88,8

93,7

98,6

Забезпечення реалізації державних гарантій громадянам, які мають право на пільги

9

Здійснювати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в міському та приміському сполученні

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

126000,0

40000,0

42000,0

44000,0

10

Здійснювати призначення та виплату пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

9963,0

3321,0

3321,0

3321,0

11

Здійснювати капітальний ремонт власних будинків та квартир інвалідів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

601,4

190,0

200,5

210,9

12

Здійснювати закупівлю санаторно-курортних путівок ветеранам війни

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

3 062,0

967,5

1 020,7

1 073,8

13

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

1702,7

538,0

567,6

597,1

в т.ч.

 

 

 

 

обласний бюджет

861,8

272,3

287,3

302,2

міський бюджет

840,9

265,7

280,3

294,9

14

Здійснювати передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Обласний бюджет

153,0

48,3

51,0

53,7

Забезпечення обізнаності громадян  пільгової категорії, поліпшення їх матеріального стану

15

Сприяти організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру, що мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, для забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, районні центри зайнятості населення, підприємства, установи, організації

Міський бюджет

1773,3

2390,3

2391,1

2391,9

Забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб, відповідно до чинного законодавства

Кошти Фонду загально-державного соціального страхування на випадок безробіття

 

 

 

 

          

 

 

Розділ 2. Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста

 

1

Надавати Почесним громадянам міста Миколаєва персональну щомісячну  надбавку та пільги на оплату за житлово-комунальні послуги, телефон, природний газ та електроенергію

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

399,6

129 ,3

133,2

137,1

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

2

Надавати одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

10884,5

3439,2

3628,3

3817,0

в т.ч.

 

 

 

 

обласний бюджет

6 187,9

1955,2

2 062,7

2 170,0

міський бюджет

4696,6

 

1484,0

1565,6

1647,0

3

Надавати адресну грошову допомогу інвалідам війни в Афганістані

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

2184,1

692,0

728,1

764,0

 

в т.ч.

 

 

 

 

обласний бюджет

1088,7

344,0

362,9

381,8

міський бюджет

1095,4

348,0

365,2

382,2


 

4

Надавати адресну грошову допомогу сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби на території інших держав, де велися бойові дії

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Всього:

1 240,7

392,0

413,6

435,1

 

в т.ч.

 

 

 

 

обласний бюджет

310,2

98,0

103,4

108,8

міський бюджет

930,5

294,0

310,2

326,3

5

Надавати адресну грошову допомогу на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами учасникам бойових дій в Афганістані, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

199,5

63,0

66,5

70,0

6

Надавати адресну грошову допомогу визволителям м. Миколаєва

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

114,0

36,0

38,0

40,0

7

Надавати одноразову грошову допомогу громадянам міста  відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

6052,8

1912,5

2017,7

2122,6

8

Надавати адресну грошову допомогу для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І та ІІ груп

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

759,6

240,0

253,2

266,4

9

Надавати адресну стипендію особам похилого віку, яким виповнилось 100 і більше років

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

262,8

83,0

87,6

92,2

10

Надавати щомісячну адресну стипендію міської ради членам сімей Героїв Радянського Союзу, які брали участь у визволенні міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників у складі загону 68 десантників під командуванням К. Ольшанського, та пенсіонеру МВС за виявлений героїзм під час затримання особливо небезпечного злочинця

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

73,8

23,3

24,6

25,9

11

Забезпечити надання адресної грошової допомоги до державних свят та знаменних дат

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

159,6

50,4

53,2

56,0

12

Забезпечити придбання квартир воїнам-інтернаціоналістам, а в разі їх смерті – членам сімей, за якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на квартирному обліку

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

Міський бюджет

2 400,0

800,0

800,0

800,0

13

Здійснювати оплату послуг за доставку трупів з місць подій до бюро судово-медичної експертизи, поховання померлих одиноких громадян міста Миколаєва та мешканців міста, від поховання яких відмовились рідні, у разі їх смерті вдома або на вулицях міста, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особа яких не встановлена, у разі їх смерті на території міста

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

816,9

258,1

272,3

286,5

Зменшення соціальної напруженості шляхом забезпечення поховання померлих одиноких громадян  міста та громадян, від поховання яких відмовились рідні

14

Надавати допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

Адміністрації районів Миколаївської міської ради

Міський бюджет

839,6

265,0

280,0

294,6

Поліпшення матеріального стану сімей померлих

15

Забезпечувати проведення новорічних заходів для дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей тощо, здійснювати оплату новорічних подарунків

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

221,6

70,0

73,9

77,7

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства дітям-інвалідам, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей

16

Надавати адресну грошову допомогу на виготовлення проекту відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва учасникам бойових дій в Афганістані

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

120,0

40,0

40,0

40,0

Підвищення рівня матеріальної забезпеченості громадян

17

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2,3 категорії та дружинам (чоловікам) померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

3 308,4

1 102,8

1 102,8

1 102,8

 

 

Розділ 3. Фінансова підтримка громадських організацій міста

 

1

Забезпечити надання фінансової підтримки Миколаївській міській раді ветеранів, міській раді воїнів-інтернаціоналістів м. Миколаєва, районним організаціям інвалідів Союзу організації інвалідів України, організації інвалідів Великої Вітчизняної війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, іншим громадським організаціям міста для здійснення статутних завдань (в тому числі фінансової допомоги Миколаївській міській раді ветеранів для організації поздоровлення ветеранів зі знаменними державними та місцевими святами та ювілейними датами народження )

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет

3657,1

981,6

1326,8

1348,7

Залучення громадських організацій до вирішення соціальних проблем населення міста


 

 

Розділ 4. Організація соціального обслуговування осіб похилого віку та інвалідів міста

 

1

Здійснювати діяльність міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Всього:

65230,4

19924,0

21515,2

23791,2

Надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, що потребують сторонньої допомоги та підтримки

в т.ч.

 

 

 

 

міський бюджет

65210,7

19917,8

21508,6

23784,3

власні надходження міського територіаль-ного центру

19,7

6,2

6,6

6,9

2

Здійснювати діяльність міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів на 40 осіб з метою забезпечувати належні умови проживання, соціально-побутове обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують постійного стороннього догляду та допомоги

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Всього:

11217,8

3 468,0

3 777,7

3972,1

Забезпечення належних умов проживання громадян, які потребують постійного стороннього догляду

в т.ч.

 

 

 

 

міський бюджет

9667,0

2978,0

3 260,7

3 428,3

власні надходження міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів

1550,8

490,0

517,0

543,8

3

Здійснювати фінансування на компенсацію вартості соціальних послуг, що надаються в структурних підрозділах міського територіального центру громадянам, які відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради звільняються від сплати за соціальне обслуговування

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

335,0

105,8

111,7

117,5

Забезпечення  охоплення соціальним обслуговуванням одиноко-проживаючих громадян

4

Здійснювати надання платних соціальних послуг особам похилого віку та інвалідам в структурних підрозділах міського територіального центру

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Власні надходження міського територіаль-ного центру

282,6

94,2

94,2

94,2

5

Передбачити в міському бюджеті кошти міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для утримання та експлуатації автотранспорту для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

1271,1

396,4

431,8

442,9

Створення умов для інтеграції у суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

6

Передбачити в міському бюджеті кошти міському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на придбання автотранспорту, пристосованого  для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп населення

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

1 350,0

1 350,0

-

-

7

Передбачити в міському бюджеті кошти на капітальний ремонт будівель, в т.ч. покрівель, приміщень у структурних підрозділах міського територіального центру, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Міський бюджет

340,0

340,0

-

-

Створення належних умов праці у структурних підрозділах міського територіального центру


 

8

Передбачити у міському бюджеті кошти на покращання матеріально-технічної бази міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

Міський бюджет,

всього:

2293,0

877,0

700,0

716,0

Створення належних умов для організації якісного соціального обслуговування громадян у відділеннях міського територіального центру та у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів

в т.ч.

 

 

 

 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

1697,0

697,0

500,0

500,0

міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

 

596,0

180,0

200,0

216,0

9

Передбачити в міському бюджеті кошти на поточний ремонт будівель міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів, в т.ч. санвузлів, житлових кімнат, встановлення пожежної сигналізації

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Міський бюджет

473,0

235,0

116,0

122,0

Створення належних умов для перебування підопічних у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів

10

Передбачити в міському бюджеті кошти на придбання спеціального автомобіля для перевезення інвалідів-візочників міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Міський бюджет

1 350,0

1 350,0

-

-

Створення умов для інтеграції у суспільство осіб з обмеженими фізичними можливостями

11

Передбачити в міському бюджеті кошти для придбання газових котлів сучасного економічного типу для заміни застарілого газового обладнання міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Міський бюджет

90,0

90,0

-

-

Створення належних умов для перебування підопічних у міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів


 

 

Розділ 5. Організація роботи з реінтеграції бездомних громадян та адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

 

1

Здійснювати діяльність міського центру реінтеграції бездомних громадян на 50 осіб та відділення обліку бездомних громадян

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Міський бюджет

7074,7

2258,3

2347,2

2469,2

Зменшення чисельності бездомних громадян, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, надання бездомним громадянам соціальних гарантій

2

Забезпечувати діяльність служби соціального патрулювання у місті Миколаєві для проведення соціальної роботи з бездомними особами

Центр реінтеграції бездомних громадян, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, громадські організації

Власні надходження центру реінтеграції бездомних громадян

19,0

5,0

7,0

7,0

3

Забезпечувати функціонування пунктів обігріву та ночівлі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Центр реінтеграції бездомних громадян, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, відділ громадських зв’язків Миколаївської міської ради, громадські організації, районні організації Товариства Червоного Хреста України

Власні надходження центру реінтеграції бездомних громадян

19,0

5,0

7,0

7,0

Надання своєчасної допомоги  бездомним особам в осінньо-зимовий період. Уникнення загибелі людей від переохолодження

4

Передбачити у міському бюджеті кошти на покращання матеріально-технічної бази центру реінтеграції бездомних громадян

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Міський бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

Створення належних умов для організації якісного соціального обслуговування громадян

 

5

Передбачити у міському бюджеті кошти на капітальний ремонт покрівлі будівлі центру реінтеграції бездомних громадян , в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза проекту

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Міський бюджет

150,0

150,0

-

-

6

Передбачити у міському бюджеті кошти на капітальний ремонт системи опалення будівлі центру реінтеграції бездомних громадян, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза проекту

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

Міський бюджет

250,0

-

250,0

-

7

Здійснювати соціальний захист осіб без визначеного місця проживання із застосуванням механізму соціального замовлення

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян, переможці конкурсів проектів, з якими укладається соціальний контракт на виконання соціального замовлення

Міський бюджет

1 500,0

500,0

500,0

500,0

 

Інші кошти

1 500,0

500,0

500,0

500,0

 

 

Розділ 6. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів

 

1

Здійснювати діяльність міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Міський бюджет

7211,7

2200,8

2405,3

2605,6

Створення належних умов перебування дітей-інвалідів у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів

2

Забезпечувати дітей-інвалідів міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів безкоштовними сніданками

Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Власні надходження міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

34,5

10,9

11,5

12,1

3

Передбачити у міському бюджеті кошти на покращання матеріально-технічної бази міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Міський бюджет

450,0

150,0

150,0

150,0

Створення належних умов для організації якісного надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям-інвалідам

 

Розділ 7. Організація соціального захисту осіб з обмеженими можливостями

 

1

Проводити роботу з керівниками підприємств, установ та організацій міста щодо створення ними безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури особам з обмеженими фізичними можливостями та маломобільним групам населення

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, виконавчі органи Миколаївської міської ради

-

-

-

-

-

Створення рівних умов вільно брати участь у житті суспільства особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим маломобільним групам населення

2

Забезпечувати створення для маломобільних груп населення та осіб з обмеженими можливостями сприятливих умов для користування громадським транспортом. Забезпечити розміщення електронного табло з назвами зупинок  та приладів для зовнішньої трансляції інформації в міському електротранспорті для людей з вадами слуху та зору

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради, комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Миколаївелектро-транс”

-

-

-

-

-

3

Здійснювати облік та забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортними путівками або компенсацією замість невикористаної санаторно-курортної путівки

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

-

-

-

-

-

Покращання якості життя людей з особливими потребами

4

Сприяти направленню і вступу всіх бажаючих інвалідів на навчання в професійні училища, технікуми, вищі навчальні заклади

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

-

-

-

-

-

Реалізація прав інвалідів на освіту та професійне навчання

5

Забезпечувати перевезення міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян з обмеженими фізичними можливостями автотранспортом, обладнаним підйомниками

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

-

-

-

-

-

Подолання ізоляції та забезпечення доступу людей з інвалідністю до різних сфер у суспільстві

6

Забезпечувати перевезення дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в міському центрі соціальної реабілітації дітей інвалідів

Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

-

-

-

-

-

Створення умов для отримання реабілітаційних послуг

7

Забезпечувати проведення заходів для інвалідів та дітей-інвалідів, виставок творчих робіт громадян з особливими потребами до державних та знаменних дат з метою привернення уваги громадськості до їх проблем

Адміністрації районів Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

-

-

-

-

-

Реалізація творчих  здібностей  громадян з особливими потребами, в тому числі дітей-інвалідів.

Залучення громадськості до вирішення їх проблем

8

Забезпечувати надання транспортних послуг особам з інвалідністю, в т.ч.  сім’ям , в яких виховуються діти-інваліди із застосуванням механізму соціального замовлення

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій, Миколаївської міської ради, департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, громадські організації інвалідів

Міський бюджет

 

 

 

 

Подолання ізоляції та забезпечення доступу людей з інвалідністю до різних сфер у суспільстві

Інші кошти

 

 

 

 

9

Забезпечувати проведення заходів щодо формування у суспільстві толерантного ставлення до людей з інвалідністю, в т.ч. дітей-інвалідів, що включають в себе посилення інформаційної роботи в засобах масової інформації, проведення круглих столів, телевізійних, радіопрограм тощо

Відділ громадських зв’язків Миколаївської міської ради, відділ інформаційного забезпечення, громадські організації інвалідів

-

-

-

-

-

10

Організувати та забезпечити роботу “Школи волонтерів” з метою надання допомоги особам з інвалідністю, батькам дітей з особливими потребами, що потребують соціального патронажу

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, громадські організації інвалідів

 

 

 

 

 

11

Створити службу супроводу осіб з інвалідністю по зору, у т.ч. дітей-інвалідів, шляхом проведення громадських робіт

Районні центри зайнятості, Миколаївська обласна організація Українського товариства сліпих, громадські організації інвалідів

Кошти районних центрів зайнятості

 

 

 

 

12

Залучати та використовувати кошти міжнародних структур шляхом участі в грантових програмах, що спрямовані на підтримку осіб з інвалідністю, у т.ч. дітей-інвалідів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради, Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, громадські організації інвалідів

Благодійні надходження

 

 

 

 

13

Запровадити заходи по створенню в місті Миколаєві служби “Інватаксі” на базі комунального підприємства Миколаївської міської ради “Миколаївелектротранс” для перевезення спеціалізованим транспортом людей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі дітей-інвалідів шляхом придбання 1 автомобіля

Заступник міського голови, управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради, комунальне підприємство Миколаївської міської ради “Миколаївелектротранс”, громадські організації інвалідів

Міський бюджет

1000,0

1000,0

-

-

Подолання ізоляції та забезпечення доступу людей з інвалідністю до різних сфер у суспільстві

          

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.


Додаток 3

до Програми

 

 

Результативні показники

 

Назва розділу

Показники

2017

2018

2019

 

Організація надання різних видів допомог, пільг, субсидій, компенсацій та інших виплат громадянам міста

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків для надання різних видів допомог (тис. грн.)

567 108,3

612 949,4

671 494,6

,4

671 494,6

Показники продукту:

Кількість громадян, яким надано державну допомогу (осіб)

43 320

43 833

47 371

 

Показники ефективності:

Середні витрати на надання державної допомоги на одну особу (тис. грн.)

13,091

13,984

14,175

 

Показники якості:

Відсоток охоплення громадян державною допомогою (%)

100

100

100

 

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків для виплати житлових субсидій (тис. грн.)

304 200,4

320 931,5

337 619,9

 

Показники продукту:

Кількість громадян, яким надано субсидії (осіб)

45 917

45 917

45 917

 

Показники ефективності:

Середні витрати на виплату субсидій на одну особу (тис. грн.)

6,625

6,989

7,353

 

Показники якості:

Відсоток охоплення громадян житловою субсидією (%)

100

100

100

 

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків для надання пільг громадянам міста (тис. грн.)

156 488,5

165 095,4

173 680,4

 

Показники продукту:

Кількість громадян, яким надано пільги (осіб)

33 253

33 253

33 253

 

Показники ефективності:

Середні витрати на виплату пільг  на одну особу (тис. грн.)

4,706

4,965

5,223

 

Показники якості:

Відсоток охоплення громадян пільгами (%)

100

100

100

 

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків для надання компенсацій та інших виплат (тис. грн.)

46 646,6

49 236,2

51 811,8

 

Показники продукту:

Кількість громадян, яким надано компенсації та інші виплати (осіб)

203 147

203 147

203 147

 

Показники ефективності:

Середні витрати на надання компенсаційних та інших виплат на одну особу (тис. грн.)

0,230

0,242

0,255

 

Показники якості:

Відсоток охоплення громадян компенсаційними та іншими виплатами (%)

100

100

100

 

Удосконалення системи надання адресної допомоги громадянам міста

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків для надання адресної допомоги (тис. грн.)

9 363,1

9 775,5

10 180,3

 

Показники продукту:

Кількість громадян, яким надано адресну грошову допомогу (осіб)

8 474

8 474

8 474

 

Показники ефективності:

Середні витрати на надання адресної грошової допомоги на одну особу (тис. грн.)

1,1

1,15

1,2

 

Показники якості:

Відсоток охоплення громадян адресною грошовою допомогою (%)

100

100

100

 

Фінансова підтримка громадських організацій міста

Показники затрат:

Загальний обсяг видатків для надання фінансової підтримки (тис. грн.)

812,4

852,9

897,2

 

 

Показники продукту:

Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка (шт.)

7

7

7

 

Показники ефективності:

Середні витрати на надання фінансової підтримки однієї громадської організації на рік (тис. грн.)

116,0

121,8

128,2

 

Показники якості:

Відсоток громадських організацій, забезпечених фінансовою підтримкою (%)

100

100

100

 


 

Організація соціального обслуговування осіб похилого віку та інвалідів міста

 

 

 

 

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Показники затрат:

 

 

 

кількість установ (шт.)

1

1

1

кількість відділень (шт.)

12

12

12

кількість штатних одиниць (од.)

278

278

278

у тому числі:

 

 

 

- професіонали, які надають соціальні послуги (од.)

19

19

19

- фахівці, які надають соціальні послуги (од.)

35

35

35

- робітники, які надають соціальні послуги (од.)

142,2

142,2

142,2

Показники продукту:

 

 

 

Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (осіб):

9817

9972

10057

із них з V групою рухової активності

126

126

126

- у відділенні соціальної допомоги вдома

2731

2798

2813

- у відділенні денного перебування

4012

4068

4125

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

3074

3106

3119

Чисельність осіб, які планується забезпечити соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (осіб):

9817

9972

10057

- у відділенні соціальної допомоги вдома

2731

2798

2813

- у відділенні денного перебування

4012

4068

4125

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

3074

3106

3119

Показники ефективності:

 

 

 

Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала з надання соціальних послуг (осіб):

516,7

524,8

529,3

- у відділенні соціальної допомоги вдома

248,3

254,4

255,7

- у відділенні денного перебування

1003

1017

1031,3

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

768,5

776,5

779,8

Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця з надання соціальних послуг (осіб)

280,5

284,9

287,3

- у відділенні соціальної допомоги вдома

273,1

279,8

281,3

- у відділенні денного перебування

250,8

254,3

257,8

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

341,6

345,1

346,6

Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника з надання соціальних послуг (од.)

40,8

41,5

41,7

- у відділенні соціальної допомоги вдома

20,3

20,8

21,0

- у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

384,3

388,3

389,9

Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи міським територіальним центром на рік (грн.)

2028,9

2156,9

2364,9

Показники якості:

 

 

 

Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

100%

100%

100%

Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

Показники затрат:

 

 

 

- кількість установ (од.)

1

1

1

- кількість штатних одиниць (од.)

32,5

32,5

32,5

у тому числі:

 

 

 

- лікар (осіб)

1

1

1

- середній медичний персонал (осіб)

5,5

5,5

5,5

- молодший медичний персонал (осіб)

7,5

7,5

7,5

- соціальний працівник (осіб)

1

1

1

- інші спеціалісти (осіб)

6

6

6

- інші працівники (осіб)

11,5

11,5

11,5

Показники продукту:

 

 

 

Чисельність осіб, забезпечених проживанням та стороннім доглядом (осіб)

40

40

40

 

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати з надання послуг з догляду із забезпеченням проживання підопічних на 1 особу на рік (тис. грн.)

86,7

94,4

99,3

в т.ч.

 

 

 

Середні витрати на забезпечення чотирьохразового харчування підопічних на 1 особу на рік (тис. грн.)

14,4

15,2

15,9

Середні витрати на забезпечення медикаментами підопічних на 1 особу на рік (тис. грн.)

1,3

1,4

1,5

Показники якості:

 

 

 

Відсоток осіб, забезпечених проживанням та стороннім доглядом

100%

100%

100%

Організація роботи з реінтеграції бездомних громадян та адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Показники затрат:

 

 

 

- кількість установ (од.)

1

1

1

- кількість штатних одиниць (осіб)

26,5

26,5

26,5

у тому числі:

 

 

 

- середній медичний персонал (осіб)

2

2

2

- молодший медичний персонал (осіб)

2

2

2

- соціальні працівники (осіб)

3

3

3

- інші спеціалісти (осіб)

4,5

4,5

4,5

- інші працівники (осіб)

15

15

15

Показники продукту:

 

 

 

- кількість місць в установі (од.)

50

50

50

- кількість користувачів послуг (осіб)

500

500

500

- кількість ліжко-днів (од.)

18250

18250

18250

Показники ефективності:

 

 

 

- витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік (тис. грн.)

4,5

4,7

4,9

Показники якості:

 

 

 

- частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг (%)

100

100

100

- житлова площа на одного користувача послуг (м2)

2,1

2,1

2,1

- частка користувачів, які вийшли з центру і перейшли в інші програми догляду (%)

13,0

13,7

14,4

Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Показники затрат:

 

 

 

- кількість установ (од.)

1

1

1

- кількість штатних одиниць (осіб)

25

25

25

у тому числі:

 

 

 

- лікарі

0

1

1

- педагогічний персонал

11

11

11

- середній медичний персонал

2

1

1

- інші спеціалісти

5,5

5,5

5,5

- інші працівники

6,5

6,5

6,5

Показники продукту:

 

 

 

Кількість дітей-інвалідів, які потребують реабілітації (осіб):

147

151

156

- рання соціальна реабілітація

37

39

40

- соціальна реабілітація

75

76

79

- професійна орієнтація

27

28

29

- денне перебування

8

8

8

Витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік (грн.)

975,6

1022,2

1068,20

Показники ефективності:

 

 

 

- витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік (тис. грн.)

15,0

16,0

16,7

- чисельність користувачів послуг відносно чисельності фахових спеціалістів на одного фахівця (осіб):

147

151

156

- рання соціальна реабілітація

37

39

40

- соціальна реабілітація

75

76

79

- професійна орієнтація

27

28

29

- денне перебування

8

8

8

Показники якості:

 

 

 

- частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг (%)

76

78

80

- частка користувачів, які вийшли з центру (%)

85

89

93

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: