Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Галузева програма розвитку

«Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Галузева програма розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я м. Миколаєва.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в м. Миколаєві, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

У новій редакції Бюджетного кодексу України враховані питання, пов’язані з оптимізацією медичних закладів, переходом на трирівневий механізм фінансування сфери охорони здоров’я і більш раціонального використання наявного фінансування. Структурна реорганізація сфери охорони здоров’я відповідно до потреб населення у різних видах медичної допомоги та створення мережі закладів первинного рівня відбувається шляхом реорганізації, перепрофілювання частини лікувальних закладів та відкриття нових установ, з метою наближення до місця проживання населення.

Шляхом оптимізації закладів первинної ланки медичної допомоги створено сім центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею 37 сімейних амбулаторій.

Для надання медичної допомоги вторинного рівня в місті збережено структуру лікувальних закладів. Так, мешканців міста обслуговують три міські лікарні загального профілю, лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня, три пологові будинки, дві міські дитячі поліклініки, міській протитуберкульозний диспансер.

Стоматологічну допомогу населенню надає міська стоматологічна поліклініка.

У роботу закладів охорони здоров’я міста впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі наукових досліджень.

У закладах охорони здоров’я міста використовуються затверджені Міністерством охорони здоров’я України стандарти, протоколи щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих.

Поступово вирішується питання створення єдиного медичного простору в місті та області.

 

2. ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА

 

Здоров’я має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку.

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. Метою нових підходів має бути поліпшення здоров’я населення, зниження інвалідізації і забезпечення стійкості системи охорони здоров’я, орієнтованих на людину.

Стан здоров’я населення міста характеризується від’ємним природним приростом і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб. Середня тривалість життя чоловіків в місті дорівнює 65 років.

Загальна смертність населення міста складає 10,06 на тисячу населення. Високим є рівень смертності осіб працездатного віку, який складає 324,4 на сто тисяч населення.

Смертність на 100 тис. населення від злоякісних новоутворень в місті лишається високою та в 2015 р. склала 177,3.

У структурі смертності та захворюваності дорослого населення міста переважають хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми і отруєння та інфекційні захворювання.

Серцево-судинні захворювання, серед яких найбільш поширеною є ішемічна хвороба серця (ІХС) – основна причина смертності пацієнтів середнього та похилого віку. ІХС та церебро-васкулярні хвороби дуже тісно пов’язані з артеріальною гіпертензією – одним з найпоширеніших хронічних захворювань людини, що в два-три рази збільшує ризик розвитку майже всіх атеросклеротичних серцево-судинних ускладнень. Таким чином, основними медико-соціальними проблемами є: зростання захворюваності та поширюваності найбільш соціально значущих хвороб системи кровообігу: атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ІХС; значна первинна інвалідизація; висока смертність хворих працездатного віку; зменшення тривалості життя населення.

Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо.

Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку. За останні 3 роки відмічено зростання поширеності захворювань на ВІЛ/СНІД.

Захворюваність на інфекційні хвороби залишається також високою. Існує загроза поширення крапельних, особливо небезпечних, зоонозних інфекцій та паразитарних хвороб.

Захворюваність на туберкульоз за останні 3 роки має тенденцію до підвищення та складає 61,2 на 100 тис. населення.

Відмічається високий рівень захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності.

Цукровий діабет є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я городян, яке має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку міста.

За 2014 р. – 2015 р. відмічена тенденція до зменшення числа пологів до 51,02 проти 54,62 у 2014 р. на 1 тис. жінок фертильного віку. Рівень нормальних пологів теж зменшився в зв’язку зі значним збільшенням кількості вагітних з супутньою соматичною патологією.

Рівень обізнаності щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, планування сім’ї, відповідального батьківства, методів профілактики не планованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції зумовлює необхідність подальшого поліпшення комплексу заходів спрямованих на покращання репродуктивного здоров’я.

Система охорони здоров’я не задовольняє у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Попередні реформи у сфері охорони здоров’я не дали бажаного результату у зв’язку з тим, що мали непослідовний, переважно фрагментарний характер, систему надання медичної допомоги, що не дозволило адаптувати її до потреб населення.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

- оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення;

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

- забезпечення надання населенню міста якісної, доступної та ефективної первинної медичної допомоги за місцем проживання;

- забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я населення та планування сім’ї відповідно до протоколів її надання;

- забезпечення максимально сприятливих умов для збереження основних демографічних показників (зниження смертності, у тому числі малюкової, підвищення народжуваності та природного приросту населення);

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- активізувати профілактичний напрям дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;

- залишити пріоритетними напрямками надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку;

- збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- соціальних захист працівників закладів охорони здоров’я.

 

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за рахунок централізованих поставок Міністерства охорони здоров’я України з державного бюджету, медичної субвенції та за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюється у  межах видатків, що передбачаються у державному, міському бюджетах головних розпорядників коштів, відповідальних за їх виконання. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету.

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії Миколаївської міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

7. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

Додаток 1. Паспорт галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки.

Додаток 2. Завдання та заходи галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки.

Додаток 3. Очікувані результати і ефективність галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки.

 

______________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

галузевої програми розвитку

«Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від __________ № _____.

 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

5. Співвиконавці: заклади охорони здоров’я міста.

 

6. Термін: 2016-2018 роки.

 

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

(тис.грн.)

У тому числі за роками (тис.грн.)

2016

2017

2018

Кошти міського бюджету

603081,000

160958,000

195974,000

246149,000

Кошти медичної субвенції

1374245,000

436305,000

461415,000

476525,000

Інші джерела фінансування

513513,000

171161,000

171171,000

171181,000

Всього

2490839,000

768424,000

828560,000

893855,000

 

 

Примітка. Обсяги фінансування можуть корегуватись в межах бюджетного періоду без внесення змін до даного додатка.

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки

 

№ з/п

Найменування завдання і заходу

Строк виконання заходу (рік)

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Джерела фінансування

У тому числі за роками

2016

2017

2018

І

Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги за місцем проживання

2016-2018

 

Всього

46800,000

46800,000

46800,000

 

Кошти міського бюджету

22400,000

22400,000

22400,000

Кошти медичної субвенції

18900,000

18900,000

18900,000

Інші джерела фінансування

5500,000

5500,000

5500,000

1

Забезпечити безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами пільгового контингенту громадян

2016-2018

КЗ ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КП «Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 1», КП «Дочірнє підприємство стоматологічної поліклініки № 2», КП «Стоматологія № 3»

Всього

3000,000

3000,000

3000,000

Збільшення відсотка забезпечення пільгової категорії населення безоплатним зубопротезуванням

Кошти міського бюджету

1500,000

1500,000

1500,000

Кошти медичної субвенції

1500,000

1500,000

1500,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

2

З метою підвищення престижності та мотивації медичних працівників загальної практики-сімейної медицини забезпечити безоплатний проїзд в міському транспорті даній категорії медичних працівників

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

500,000

500,000

500,000

Підвищення показника забезпечення лікарями та медичними сестрами загальної практики – сімейної медицини

Кошти міського бюджету

 

 

 

Кошти медичної субвенції

400,000

400,000

400,000

Інші джерела фінансування

100,000

100,000

100,000

3

Забезпечити безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

11000,000

11000,000

11000,000

Зниження загальної захворюваності та інвалідізації населення

Кошти міського бюджету

5000,000

5000,000

5000,000

Кошти медичної субвенції

5000,000

5000,000

5000,000

Інші джерела фінансування

1000,000

1000,000

1000,000

4

Забезпечити спеціальним лікувальним харчуванням хворих на фенілкетанурію

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

1400,000

1400,000

1400,000

Зниження загальної захворюваності та інвалідізації населення

Кошти міського бюджету

800,000

800,000

800,000

Кошти медичної субвенції

200,000

200,000

200,000

Інші джерела фінансування

400,000

400,000

400,000

5

Забезпечити функціонування ЦПСМД з мережею сімейних амбулаторій, шляхом оснащення відповідно до табелів оснащення

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

20000,000

20000,000

20000,000

Зниження рівня загальної захворюваності населення та занедбаних випадків захворювань

Кошти міського бюджету

10000,000

10000,000

10000,000

Кошти медичної субвенції

7000,000

7000,000

7000,000

Інші джерела фінансування

3000,000

3000,000

3000,000

6

З метою підвищення престижності та мотивації медичних працівників загальної практики-сімейної медицини використовувати стимулюючі доплати для медичних працівників закладів первинного рівня в залежності від обсягу та якості профілактичної роботи

2016-2018

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

6000,000

6000,000

6000,000

Підвищення показника забезпечення лікарями та медичними сестрами загальної практики – сімейної медицини

Кошти міського бюджету

3000,000

3000,000

3000,000

Кошти медичної субвенції

3000,000

3000,000

3000,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

7

Підготувати до 2018 року 169 лікарів та 480 медичних сестер загальної практики – сімейної медицини шляхом дистанційної підготовки та безперервного професійного розвитку фахівців

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

700,000

700,000

700,000

Підвищення показника забезпечення лікарями та медичними сестрами загальної практики – сімейної медицини

Кошти міського бюджету

100,000

100,000

100,000

Кошти медичної субвенції

300,000

300,000

300,000

Інші джерела фінансування

300,000

300,000

300,000

8

Вирішити питання медикаментозного забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

2000,000

2000,000

2000,000

Зниження показників інвалідності та смертності

Кошти міського бюджету

1000,000

1000,000

1000,000

Кошти медичної субвенції

500,000

500,000

500,000

Інші джерела фінансування

500,000

500,000

500,000

9

Забезпечення молочними сумішами та продуктами дитячого харчування, безкоштовним лікувальним харчуванням (молочними сумішами, сухими, консервованими та ін. спеціалізованими продуктами дитячого харчування) дітей грудного і другого року життя із малозабезпечених сімей; дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; адаптованими сумішами – замінниками грудного молока, дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної медичної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

2200,000

2200,000

2200,000

Зниження рівня захворюваності дитячого населення

Кошти міського бюджету

1000,000

1000,000

1000,000

Кошти медичної субвенції

1000,000

1000,000

1000,000

Інші джерела фінансування

200,000

200,000

200,000

ІІ

Забезпечення умов безпечного материнства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги

2016-2018

 

Всього

7880,000

8910,000

8940,000

 

Кошти міського бюджету

2614,000

3624,000

3634,000

Кошти медичної субвенції

1930,000

1940,000

1950,000

Інші джерела фінансування

3336,000

3346,000

3356,000

1

Забезпечити виконання клінічних протоколів з питань надання акушерської, гінекологічної, неонатальної допомоги відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та висновків науково-доказової медицини

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міська лікарня швидкої медичної допомоги, міські лікарні №№ 3, 4, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

3500,000

3500,000

3500,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

500,000

500,000

500,000

Кошти медичної субвенції

1500,000

1500,000

1500,000

Інші джерела фінансування

1500,000

1500,000

1500,000

2

Забезпечити родопомічні заклади міста комп’ютерами для здійснення реєстру вагітних, роділь та породіль високого ступеня акушерського і перинатального ризику та створення реєстру жінок репродуктивного віку, що мають важку екстрагенітальну патологію

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Всього

50,000

50,000

50,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

14,000

14,000

14,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

36,000

36,000

36,000

3

Забезпечити закупівлю препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 7»

Всього

20,000

20,000

20,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

 

 

 

Кошти медичної субвенції

20,000

20,000

20,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

4

Забезпечити акушерські відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі та інших ускладнень вагітності та пологів

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3

Всього

150,000

180,000

210,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

50,000

60,000

70,000

Кошти медичної субвенції

50,000

60,000

70,000

Інші джерела фінансування

50,000

60,000

70,000

5

Забезпечити проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених, придбання антирезусного імуноглобуліна

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3

Всього

50,000

50,000

50,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

 

 

 

Кошти медичної субвенції

50,000

50,000

50,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

6

Забезпечити препаратами сурфактатного ряду для недоношених новонароджених дітей

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3

Всього

610,000

610,000

610,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

300,000

300,000

300,000

Кошти медичної субвенції

210,000

210,000

210,000

Інші джерела фінансування

100,000

100,000

100,000

7

Закупити сучасне обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, білірубінометри, кисневі концентратори) для неонатологічних відділень

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3

Всього

1800,000

2800,000

2800,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

1000,000

2000,000

2000,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

800,000

800,000

800,000

8

Впровадити забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, молодь у віці 14-17 років; жінок з малозабезпечених сімей, ВІЛ-позитивних жінок

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

200,000

200,000

200,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

50,000

50,000

50,000

Кошти медичної субвенції

100,000

100,000

100,000

Інші джерела фінансування

50,000

50,000

50,000

9

Поліпшити матеріально-технічне забезпечення родопомічних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги жінкам з передпухлинною патологією шляхом придбання гістероскопів, лапароскопів та необхідних витратних матеріалів для якісної діагностики та лікування

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3

Всього

1500,000

1500,000

1500,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

700,000

700,000

700,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

800,000

800,000

800,000

10

Забезпечити участь у щорічному навчанні лікарів акушерів-гінекологів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики, а також фахівців середньої ланки – фельдшерів, акушерок, медсестер з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

0,000

0,000

0,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Кошти медичної субвенції

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Інші джерела фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

11

Брати участь у щорічному проведенні інформаційно-просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї за допомогою тематичних теле-, радіопередач та соціальної реклами

2016-2018

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міська дитяча поліклініка № 4

Всього

0,000

0,000

0,000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

Кошти міського бюджету

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Кошти медичної субвенції

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Інші джерела фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

ІІІ

Зменшення поширеності інфекційних хвороб

2016-2018

 

Всього

1475,000

1485,000

1495,000

 

Кошти міського бюджету

430,000

440,000

450,000

Кошти медичної субвенції

875,000

875,000

875,000

Інші джерела фінансування

170,000

170,000

170,000

1

Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів за для передсезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників)

2016-2018

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

260,000

260,000

260,000

Охоплення щепленнями населення не менш як на рівні 95%

Кошти міського бюджету

100,000

100,000

100,000

Кошти медичної субвенції

100,000

100,000

100,000

Інші джерела фінансування

60,000

60,000

60,000

2

Забезпечити проведення щеплень проти гепатиту В для медичних працівників

 

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

70,000

70,000

70,000

Зниження захворюваності на гепатит В серед медпрацівників

Кошти міського бюджету

20,000

20,000

20,000

Кошти медичної субвенції

50,000

50,000

50,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

3

Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg «+» матерями

 

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

15,000

15,000

15,000

Зниження інвалідності та смертності

Кошти міського бюджету

 

 

 

Кошти медичної субвенції

15,000

15,000

15,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

4

Забезпечити охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення відповідно до Календаря щеплень та у разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції

 

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2

Всього

150,000

150,000

150,000

Зниження інфекційної захворюваності керованими інфекціями

Кошти міського бюджету

50,000

50,000

50,000

Кошти медичної субвенції

100,000

100,000

100,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

5

Забезпечити проведення екстреної профілактики правця та вакцинацію населення проти сказу

 

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2

Всього

660,000

670,000

680,000

Зниження  захворюваності сказом та правцем

Кошти міського бюджету

60,000

70,000

80,000

Кошти медичної субвенції

600,000

600,000

600,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

6

Оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування, забезпечити кондиціонерами кабінети щеплень де використовуються імунобіологічні препарати

 

Лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

300,000

300,000

300,000

Зниження поствакцинальних ускладнень

Кошти міського бюджету

200,000

200,000

200,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

100,000

100,000

100,000

7

Щорічно організовувати навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів

 

Лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

20,000

20,000

20,000

Збільшення кількості підготовлених медичних працівників

Кошти міського бюджету

 

 

 

Кошти медичної субвенції

10,000

10,000

10,000

Інші джерела фінансування

10,000

10,000

10,000

IV

Боротьба із захворюванням на туберкульоз та його профілактика

2016-2018

 

Всього

25069,000

19065,000

19220,000

 

Кошти міського бюджету

21959,000

15955,000

16110,000

Кошти медичної субвенції

3110,000

3110,000

3110,000

Інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

1

Забезпечити утримання міського протитуберкульозного диспансеру з міського бюджету міста Миколаєва як закладу, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню міста Миколаєва

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер

Всього

13000,000

13000,000

13000,000

Недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього

Кошти міського бюджету

10000,000

10000,000

10000,000

Кошти медичної субвенції

3000,000

3000,000

3000,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

2

Організація проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення та закупівля необхідної кількості рентгенівської плівки та реактивів, лабораторних витратних матеріалів з метою забезпечення обстеження населення міста

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

700,000

760,000

820,000

Зниження відсотка занедбаних форм туберкульозу

Кошти міського бюджету

700,000

760,000

820,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

3

Забезпечення обстеження осіб, з підозрою на туберкульоз за зверненням, методом мікроскопії мазка мокротиння (закупівля лабораторних матеріалів; створення та облаштування пунктів збору мокротиння ; транспортування зразків мокротиння з метою покращання та своєчасного виявлення хворих на туберкульоз

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

200,000

200,000

200,000

Збільшення відсотку мікроскопій мокротиння

Кошти міського бюджету

100,000

100,000

100,000

Кошти медичної субвенції

100,000

100,000

100,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

4

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків. Проведення щорічного навчання бригад, які здійснюють туберкулінодіагностику. Забезпечення закладів охорони здоров’я міста туберкуліном та туберкуліновими шприцами

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2

Всього

435,000

350,000

435,000

Зниження захворюваності на туберкульоз

Кошти міського бюджету

435,000

350,000

435,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

5

Забезпечення проведення превентивного лікування дітей та підлітків з латентними формами туберкульозу та оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, у яких виявлено хворого на туберкульоз

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

50,000

50,000

50,000

Зниження захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків

Кошти міського бюджету

40,000

40,000

40,000

Кошти медичної субвенції

10,000

10,000

10,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

6

Забезпечення доступу до хіміопрофілактики хворих на туберкульоз з групи ризику, які знаходяться на обліку. Лікування хворих на туберкульоз (1-4 категорії) за стандартними схемами лікування протитуберкульозними ліками I та II ряду, отриманими за рахунок централізованих закупівель за кошти держбюджету

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

2000,000

2000,000

2000,000

Зниження показників рецидивів

Кошти міського бюджету

2000,000

2000,000

2000,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

7

Забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз після завершення інтенсивної фази лікування

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер

Всього

200,000

200,000

200,000

Зниження інвалідізації хворих на туберкульоз

Кошти міського бюджету

200,000

200,000

200,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

8

Забезпечення препаратами для лікування побічних дій згідно з потребою

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

15,000

15,000

15,000

Зниження кількості алергічних реакцій на проти-туберкульозні препарати

Кошти міського бюджету

15,000

15,000

15,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

9

Забезпечення моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження (закупівля рентгенологічної плівки та лабораторних витратних матеріалів) та мікроскопічного дослідження мокротиння (закупівля лабораторних реактивів та витратних матеріалів) для МПТД

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер

Всього

92,000

100,000

100,000

Зниження відсотка деструктивних форм туберкульозу та бактеріо-виділювачів

Кошти міського бюджету

92,000

100,000

100,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

10

Забезпечення відповідно до пункту V наказу МОЗ України від 18.08.2010 № 684 «Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом»:

закладів І та ІІ рівнів:

- бактерицидними УФО-випромінювачами;

персоналу:

- засобами індивідуального захисту дихання (респіратори з Хепа-фільтрами – FPPP-95.5);

- спецодягом

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня № 2

Всього

2200,000

2200,000

2200,000

Зниження захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників

Кошти міського бюджету

2200,000

2200,000

2200,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

11

Забезпечення відповідно до пункту V наказу МОЗ України від 18.08.2010 № 684 «Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом»:

протитуберкульозного закладу:

- бактерицидними УФО-випромінювачами;

персоналу:

- засобами індивідуального захисту дихання (респіратори з Хепа-фільтрами – FPPP-95.5);

- спецодягом (халати медичні, шапочки тощо) залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних виділювачів мікобактерій туберкульозу

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер

Всього

30,000

30,000

30,000

Зниження захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників протитуберкульоз-ного диспансеру

Кошти міського бюджету

30,000

30,000

30,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

12

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 174 «Деякі питання оплати працівників протитуберкульозних закладів» відповідно до статті 22 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» встановити щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу

2016-2018

Міський протитуберкульозний диспансер

Всього

147,000

160,000

170,000

Зниження захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників протитуберкульоз-ного диспансеру

Кошти міського бюджету

147,000

160,000

170,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

13

Доукомплектування обладнанням лікувальні заклади міста, в тому числі стаціонарними флюорографами для покращання якості виявлення туберкульозу методом скринінгової ФГ-діагностики

2016

Міський протитуберкульозний диспансер, комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 3, 5, 6»

Всього

6000,000

0,000

0,000

Збільшення кількості виявленого туберкульозу при профілактичних оглядах

Кошти міського бюджету

6000,000

 

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

V

Профілактика та лікування ВІЛ/СНІДу

2016-2019

 

Всього

420,000

420,000

420,000

 

Кошти міського бюджету

120,000

120,000

120,000

Кошти медичної субвенції

200,000

200,000

200,000

Інші джерела фінансування

100,000

100,000

100,000

1

Інформування населення через засоби масової інформації з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику

2016-2018

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»,

комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня № 2, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№ 3, 4

Всього

20,000

20,000

20,000

Збільшення кількості візитів до лікарів кабінетів «довіри»

Кошти міського бюджету

20,000

20,000

20,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

2

Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:

- тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів;

- швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;

- медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори матері та дитини для пологів)

2016-2018

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня № 2, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№ 3, 4

Всього

250,000

250,000

250,000

Зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД

Кошти міського бюджету

50,000

50,000

50,000

Кошти медичної субвенції

150,000

150,000

150,000

Інші джерела фінансування

50,000

50,000

50,000

3

Забезпечення засобами індивідуального захисту (в тому числі одноразовими), медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків

2016-2018

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня № 2, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№ 3, 4

Всього

150,000

150,000

150,000

Зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД серед медичних працівників

Кошти міського бюджету

50,000

50,000

50,000

Кошти медичної субвенції

50,000

50,000

50,000

Інші джерела фінансування

50,000

50,000

50,000

VI

Боротьба з онкологічними захворюваннями

2016-2018

 

Всього

4020,000

4020,000

4020,000

 

Кошти міського бюджету

1000,000

1000,000

1000,000

Кошти медичної субвенції

3020,000

3020,000

3020,000

Інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

1

Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин у закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу, шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

900,000

900,000

900,000

Збільшення рівня онкологічних захворювань І-ІІ стадії від загальної кількості осіб вперше захворівших

Кошти міського бюджету

200,000

200,000

200,000

Кошти медичної субвенції

700,000

700,000

700,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

2

Забезпечення запровадження скринінгових програм у роботу лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

1400,000

1400,000

1400,000

Зниження кількості занедбаних випадків онкологічних захворювань

Кошти міського бюджету

400,000

400,000

400,000

Кошти медичної субвенції

1000,000

1000,000

1000,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

3

Створення мережі мамологічних кабінетів та до оснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою

2016-2018

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

120,000

120,000

120,000

Збільшення рівня новоутворень молочної залози І-ІІ ступеню від загальної кількості вперше виявлених

Кошти міського бюджету

 

 

 

Кошти медичної субвенції

120,000

120,000

120,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

5

Забезпечення медикаментами для паліативного лікування невиліковних онкохворих

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

1600,000

1600,000

1600,000

Збільшення відсотка хворих з тривалістю життя 5 років

Кошти міського бюджету

400,000

400,000

400,000

Кошти медичної субвенції

1200,000

1200,000

1200,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

VIІ

Стаціонарна допомога

2016-2018

 

Всього

35170,000

35170,000

35170,000

 

Кошти міського бюджету

15120,000

15120,000

15120,000

Кошти медичної субвенції

15050,000

15050,000

15050,000

Інші джерела фінансування

5000,000

5000,000

5000,000

1

Забезпечення інфарктного, кардіологічних відділень та неврологічних відділень ЛПЗ препаратами для проведення тромболізису та ефективними засобами профілактики тромболітичних ускладнень

2016-2018

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

170,000

170,000

170,000

Зниження смертності від інсультів та інфарктів міокарда

Кошти міського бюджету

120,000

120,000

120,000

Кошти медичної субвенції

50,000

50,000

50,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

2

Здійснювати медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення стаціонарів різних типів з урахуванням їх потреб, вимог медичної науки і гарантованого державою обсягу

2016-2018

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня № 2

Всього

35000,000

35000,000

35000,000

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

Кошти міського бюджету

15000,000

15000,000

15000,000

Кошти медичної субвенції

15000,000

15000,000

15000,000

Інші джерела фінансування

5000,000

5000,000

5000,000

VIІІ

Стоматологічна допомога

2016-2018

 

Всього

4210,000

4310,000

4410,000

 

Кошти міського бюджету

1700,000

1700,000

1700,000

Кошти медичної субвенції

2360,000

2460,000

2560,000

Інші джерела фінансування

150,000

150,000

150,000

1

Медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення міської стоматологічної поліклініки з урахуванням потреб населення

2016-2018

Міська стоматологічна поліклініка

Всього

1050,000

1050,000

1050,000

Покращання ефективності лікування та оздоровлення населення

Кошти міського бюджету

500,000

500,000

500,000

Кошти медичної субвенції

500,000

500,000

500,000

Інші джерела фінансування

50,000

50,000

50,000

ІХ

Кращі можливості для інвалідів та інших незахищених верств населення

2016-2018

 

Всього

2830,000

2930,000

3030,000

 

Кошти міського бюджету

1050,000

1050,000

1050,000

 

Кошти медичної субвенції

1730,000

1830,000

1930,000

 

Інші джерела фінансування

50,000

50,000

50,000

 

1

Забезпечити слуховими апаратами пільгові категорії дорослого населення, які мають вади слуху

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

200,000

200,000

200,000

 

Кошти міського бюджету

100,000

100,000

100,000

Зниження показників інвалідизації хворих з вадами слуху

Кошти медичної субвенції

100,000

100,000

100,000

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

2

Забезпечити пільгові категорії населення засобами догляду за стомою

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

130,000

130,000

130,000

 

Кошти міського бюджету

50,000

50,000

50,000

Зниження кількості стомованих хворих з ускладненнями

Кошти медичної субвенції

30,000

30,000

30,000

 

Інші джерела фінансування

50,000

50,000

50,000

 

3

Забезпечити збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни в палатах для ветеранів війни у лікувальних закладах міста, встановивши такі розміри на медикаменти та харчування на одного хворого відповідно до норм діючого законодавства

2016-2019

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

1100,000

1200,000

1300,000

 

Кошти міського бюджету

 

 

 

Покращання ефективності лікування та оздоровлення ветеранів війни

Кошти медичної субвенції

1100,000

1200,000

1300,000

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

4

Забезпечити стоматологічним протезуванням пільгові верстви населення, крім протезування з використанням коштовних металів

2016-2018

Міська стоматологічна поліклініка, комунальне підприємство «Дочірні підприємства стоматологічні поліклініки №№ 1, 2», комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Стоматологія № 3»

Всього

1400,000

1400,000

1400,000

Збільшення кількості протезованих

Кошти міського бюджету

900,000

900,000

900,000

Кошти медичної субвенції

500,000

500,000

500,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

Х

Цукровий діабет

2016-2018

 

Всього

21460,000

21460,000

21460,000

 

Кошти міського бюджету

2465,000

2465,000

2465,000

Кошти медичної субвенції

3990,000

3990,000

3990,000

Інші джерела фінансування

15005,000

15005,000

15005,000

1

Забезпечення закладів охорони здоров’я візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози в крові або підозри на ЦД

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»

Всього

35,000

35,000

35,000

Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет

Кошти міського бюджету

15,000

15,000

15,000

Кошти медичної субвенції

15,000

15,000

15,000

Інші джерела фінансування

5,000

5,000

5,000

2

Забезпечення хворих на ЦД II типу таблетованими цукрознижуючими засобами

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

4000,000

4000,000

4000,000

Зменшення відсотка інсулінозалежних форм цукрового діабету

Кошти міського бюджету

1000,000

1000,000

1000,000

Кошти медичної субвенції

3000,000

3000,000

3000,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

3

Забезпечення хворих цукровим діабетом, дорослих та дітей (інвалідів з дитинства) засобами самоконтролю

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2

Всього

195,000

195,000

195,000

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

Кошти міського бюджету

100,000

100,000

100,000

Кошти медичної субвенції

95,000

95,000

95,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

4

Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та амбулаторно-поліклінічних оглядів осіб з груп ризику

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2

Всього

180,000

180,000

180,000

Своєчасне виявлення цукрового діабету

Кошти міського бюджету

100,000

100,000

100,000

Кошти медичної субвенції

80,000

80,000

80,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

5

Забезпечення хворих на ЦД препаратами інсуліну

2016-2018

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня № 2

Всього

16000,000

16000,000

16000,000

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

Кошти міського бюджету

1000,000

1000,000

1000,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

15000,000

15000,000

15000,000

6

Забезпечення ендокринологічного відділення  витратними матеріалами до приладів для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії

2016-2018

Міська лікарня № 1

Всього

1000,000

1000,000

1000,000

Своєчасне виявлення ускладнень

Кошти міського бюджету

200,000

200,000

200,000

Кошти медичної субвенції

800,000

800,000

800,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

7

Оснащення ендокринологічного відділення приладами для добового монітурірування глюкози та витратними матеріалами до нього

2016-2018

Міська лікарня № 1

Всього

50,000

50,000

50,000

Підвищення ефективності лікування

Кошти міського бюджету

50,000

50,000

50,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

ХІ

Інформаційно-аналітичні системи в закладах охорони здоров’я

2016-2018

 

Всього

2300,000

2300,000

2300,000

 

Кошти міського бюджету

1800,000

1800,000

1800,000

Кошти медичної субвенції

500,000

500,000

500,000

Інші джерела фінансування

0,000

0,000

0,000

 

Збір, обробка та аналіз статистичних даних діяльності лікувальних закладів міста

2016-2018

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

0,000

0,000

0,000

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

Кошти міського бюджету

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Кошти медичної субвенції

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Інші джерела фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

Без додаткового фінансування

 

Висвітлення в засобах масової інформації найважливішіх та актуальних напрямків діяльності галузі

2016-2018

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

2300,000

2300,000

2300,000

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

Кошти міського бюджету

1800,000

1800,000

1800,000

Кошти медичної субвенції

500,000

500,000

500,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

ХІІ

Забезпечення утримання закладів охорони здоров’я міста з поетапним оновленням матеріально-технічної бази

2016-2018

 

Всього

621000,000

686000,000

751000,000

 

Кошти міського бюджету

92000,000

132000,000

182000,000

Кошти медичної субвенції

387000,000

412000,000

427000,000

Інші джерела фінансування

142000,000

142000,000

142000,000

1

Забезпечення лікувальних закладів міста видатками на обов’язкові виплати працівникам галузі відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2, міська стоматологічна поліклініка, залізнична лікарня станції Миколаїв, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міський протитуберкульозний диспансер, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

335000,000

355000,000

370000,000

Покращання рівня надання медичної допомоги

Кошти міського бюджету

20000,000

25000,000

30000,000

Кошти медичної субвенції

315000,000

330000,000

340000,000

Інші джерела фінансування

 

 

 

2

Забезпечення лікувальних закладів міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2, міська стоматологічна поліклініка, залізнична лікарня станції Миколаїв, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міський протитуберкульозний диспансер, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

45000,000

60000,000

70000,000

Покращання рівня надання медичної допомоги

Кошти міського бюджету

10000,000

15000,000

20000,000

Кошти медичної субвенції

30000,000

40000,000

45000,000

Інші джерела фінансування

5000,000

5000,000

5000,000

3

Забезпечення лікувальних закладів міста видатками на утримання (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар/м’який інвентар) та оплату послуг, вивіз сміття тощо

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2, міська стоматологічна поліклініка, залізнична лікарня станції Миколаїв, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міський протитуберкульозний диспансер, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

6000,000

6000,000

6000,000

Покращання рівня надання медичної допомоги

Кошти міського бюджету

2000,000

2000,000

2000,000

Кошти медичної субвенції

2000,000

2000,000

2000,000

Інші джерела фінансування

2000,000

2000,000

2000,000

4

Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням, автотранспортом відповідно до табелів оснащення заклади охорони здоров’я

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2, міська стоматологічна поліклініка, залізнична лікарня станції Миколаїв, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міський протитуберкульозний диспансер, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

115000,000

125000,000

135000,000

Оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста відповідно до табелів оснащення

Кошти міського бюджету

20000,000

30000,000

40000,000

Кошти медичної субвенції

10000,000

10000,000

10000,000

Інші джерела фінансування

85000,000

85000,000

85000,000

5

Капітальні ремонти в лікувальних закладах міста

2016-2018

Комунальні заклади Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7», міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, дитячі поліклініки №№ 3, 4, міська дитяча лікарня № 2, міська стоматологічна поліклініка, залізнична лікарня станції Миколаїв, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міський протитуберкульозний диспансер, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

50000,000

60000,000

70000,000

Приведення приміщень відповідно до діючих нормативів

Кошти міського бюджету

10000,000

20000,000

30000,000

Кошти медичної субвенції

30000,000

30000,000

30000,000

Інші джерела фінансування

10000,000

10000,000

10000,000

6

Будівництво та реконструкція споруд та об’єктів, що належать до закладів охорони здоров’я міста та придбання приміщень під розміщення сімейних амбулаторій

2016-2018

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, міська лікарня швидкої медичної допомоги, міська дитяча лікарня № 2, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міські дитячі поліклініки №№ 3, 4, міський протитуберкульозний диспансер, міська стоматологічна поліклініка, комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

70000,000

80000,000

100000,000

Приведення приміщень відповідно до діючих нормативів

Кошти міського бюджету

30000,000

40000,000

60000,000

Кошти медичної субвенції

 

 

 

Інші джерела фінансування

40000,000

40000,000

40000,000

 

Всього по завданнях

Всього

768424,000

828560,000

893855,000

 

Кошти міського бюджету

160958,000

195974,000

246149,000

Кошти медичної субвенції

436305,000

461415,000

476525,000

Інші джерела фінансування

171161,000

171171,000

171181,000

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ

галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва

на 2016-2018 роки

 

Назва показника

Одиниця виміру

2016

2017

2018

І. Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги за місцем проживання

затрат

 

 

 

 

Кількість установ

од.

7,0

7,0

7,0

Кількість штатних одиниць

шт.од.

1824,5

1824,5

1824,5

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу

шт.од.

495,0

495,0

495,0

кількість ліжок денних стаціонарів

од.

430,0

440,0

450,0

продукту

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення

осіб

497889,0

497889,0

497889,0

Кількість пролікованих хворих

осіб

330755,0

330755,0

330755,0

ефективності

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

1006,0

1006,0

1006,0

Середня кількість відвідування на 1 лікаря

од.

4654,0

4654,0

4654,0

Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого

днів

9,5

9,3

9,1

якості

 

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням

%

75,0

75,0

75,0

Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювання в занедбаних стадіях

%

1,6

1,6

1,6

Динаміка виявлення туберкульозу в занедбаних стадіях

%

-9,8

-9,8

-9,8

ІІ. Забезпечення умов безпечного материнства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги

затрат

 

 

 

 

Кількість установ

од.

10

10

10

в тому числі пологових будинків

од.

3

3

3

Кількість штатних одиниць

шт.од.

2693,0

2693,0

2693,0

в тому числі пологових будинків

шт.од.

868,5

868,5

868,5

у т.ч. лікарів

шт.од.

169,25

169,25

169,25

з них в жіночих консультаціях

шт.од.

57,5

57,5

57,5

Кількість ліжок

од.

350

350

350

продукту

 

 

 

 

Кількість ліжко-днів

тис.од.

107000

107000

107000

Кількість породіль

осіб

5102

5102

5102

Кількість пологів

од.

5102

5102

5102

Кількість новонароджених

осіб

5147

5147

5147

Кількість відвідувань жіночих консультацій

од.

305580

305580

305580

ефективності

 

 

 

 

середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку

днів

3

3

3

Кількість породіль на одного лікаря

осіб

30

30

30

кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях

од.

5262

5262

5262

кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності

осіб

4955

4955

4955

завантаженість ліжкового фонду

днів

282

282

282

якості

 

 

 

 

Зниження показника летальності

%

-0,60

-0,60

-0,60

Зниження показника малюкової смертності

%

-0,60

-0,60

-0,60

ІІІ. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

затрат

 

 

 

 

Видатки на закупівлю імунобіологічних препаратів для передсезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників)

тис.грн.

260

260

260

Видатки на проведення щеплень проти гепатиту В для медичних працівників

тис.грн.

70,0

70,0

70,0

Видатки для проведення профілактичних щеплень цільових груп населення відповідно до календаря щеплень

тис.грн.

150,0

150,0

150,0

Видатки на проведення екстреної профілактики правця та вакцинацію населення проти сказу

тис.грн.

660,0

670,0

680,0

продукту

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення

осіб

497889,0

497889,0

497889,0

ефективності

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

1006,0

1006,0

1006,0

Середня кількість відвідування на 1 лікаря

од.

4654,0

4654,0

4654,0

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності

%

10,2

10,0

9,8

Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням

%

75,0

75,0

75,0

IV. Боротьба із захворюванням на туберкульоз та його профілактика

затрат

 

 

 

 

Кількість установ

од.

12,0

12,0

12,0

В тому числі міський протитуберкульозний диспансер

од.

1,0

1,0

1,0

Кількість штатних одиниць в міському протитуберкульозному диспансері

шт.од.

96,5

96,5

96,5

в тому числі лікарів

шт.од.

28,3

28,3

28,3

продукту

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення

осіб

497889,0

497889,0

497889,0

ефективності

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

1006,0

1006,0

1006,0

якості

 

 

 

 

зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу

%

8,1

7,8

7,6

Зниження відсотка занедбаних форм туберкульозу

%

53,1

51,5

50,0

V. Профілактика та лікування ВІЛ/СНІДу

затрат

 

 

 

 

Видатки для придбання засобів індивідуального захисту медичних працівників під час виконання службових обов’язків

тис.грн.

150,0

150,0

150,0

продукту

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення

осіб

497889,0

497889,0

497889,0

якості

 

 

 

 

Зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД

%

75,0

75,0

75,0

VI. Боротьба з онкологічними захворюваннями

затрат

 

 

 

 

Кількість установ

од.

12,0

12,0

12,0

продукту

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення

осіб

497889,0

497889,0

497889,0

ефективності

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

1006,0

1006,0

1006,0

Середня кількість відвідування на 1 лікаря

од.

4654,0

4654,0

4654,0

якості

 

 

 

 

Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювання в занедбаних стадіях

%

1,6

1,6

1,6

VII. Стаціонарна допомога

затрат

 

 

 

 

кількість установ

од.

6

6

6

кількість штатних одиниць

шт.од.

2891,5

2891,5

2891,5

в т.ч. поліклінічних відділень

шт.од.

701

701

701

Кількість ліжок звичайних стаціонарів

од.

1650

1650

1650

Кількість ліжок в денних стаціонарах

од.

70

70

70

продукту

 

 

 

 

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах

тис.од.

558600

558600

558600

кількість ліжко-днів у денних стаціонарах

тис.од.

17570

17570

17570

кількість пролікованих хворих у стаціонарі

осіб

39095

39095

39095

ефективності

 

 

 

 

Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах

осіб

345

345

345

Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого

дн.

10,5

10,5

10,5

якості

 

 

 

 

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

0,01

0,01

0,01

зниження показника летальності

%

1,00

1,00

1,00

Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях

%

0,1

0,1

0,1

Рівень виявлення захворювання у осіб працездатного віку на ранніх стадіях

%

0,1

0,1

0,1

VIII. Стоматологічна допомога

затрат

 

 

 

 

Кількість установ

од.

1

1

1

Кількість штатних одиниць

шт.од.

179,5

179,5

179,5

продукту

 

 

 

 

Кількість лікарських відвідувань

од.

191420

191420

191420

Чисельність осіб, яким проведена планова санація

осіб

36570

36570

36570

ефективності

 

 

 

 

Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога

осіб

640

640

640

ІХ. Кращі можливості для інвалідів та інших незахищених верств населення

затрат

 

 

 

 

видатки на зубопротезування

тис.грн.

1400

1400

1400

видатки на пільгове слухопротезування

тис.грн.

100

100

100

продукту

 

 

 

 

кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування

осіб

4476

4476

4476

кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове слухопротезування

осіб

184

184

184

ефективності

 

 

 

 

відсоток осіб, що отримали послуги зі слухопротезування згідно з чергою на поточний рік

%

30

30

30

Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, які перебувають на черзі на пільгове зубопротезування

%

11

11

11

Х. Цукровий діабет

затрат

 

 

 

 

Кількість установ

од.

14,0

14,0

14,0

продукту

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення

осіб

497889,0

497889,0

497889,0

ефективності

 

 

 

 

Кількість закріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу

осіб

1006,0

1006,0

1006,0

Середня кількість відвідування на 1 лікаря

од.

4654,0

4654,0

4654,0

якості

 

 

 

 

Зниження рівня ускладнень

 

 

 

 

Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет

%

75,0

75,0

75,0

ХІ. Інформаційно-аналітичні системи в закладах охорони здоров’я

затрат

 

 

 

 

Кількість закладів

од.

1

1

1

Кількість штатних одиниць

шт.од.

42,75

42,75

42,75

продукту

 

 

 

 

Кількість звітних форм

од.

62

62

62

кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації

од.

1514

1514

1514

кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях

од.

68

68

68

кількість кураторських виїздів спеціалістів

од.

489

489

489

ефективності

 

 

 

 

Кількість звітних форм на одного працівника

од.

1,45

1,45

1,45

кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника

од.

35,4

35,4

35,4

кількість кураторських виїздів на одного працівника

од.

11,45

11,45

11,45

ХІІ. Забезпечення утримання закладів охорони здоров’я міста з поетапним оновленням матеріально-технічної бази

затрат

 

 

 

 

обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів

тис.грн.

50000,000

60000,000

70000,000

обсяг видатків на забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням, автотранспортом

тис.грн.

115000

125000

135000

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

тис.грн.

45000

60000

70000

продукту

 

 

 

 

кількість одиниць обладнання

од.

2670

2500

2500

кількість об’єктів, що потребують капітального ремонту

 

20

20

20

ефективності

 

 

 

 

середні витрати на придбання одиниці обладнання

тис.грн.

43,07

50

54

середні витрати на проведення капітального ремонту одного об’єкта

тис.грн.

2500

3000

3500

якості

 

 

 

 

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

0,01

0,01

0,01

зниження показника летальності

%

1,00

1,00

1,00

Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях

%

0,1

0,1

0,1

Рівень виявлення захворювання у осіб працездатного віку на ранніх стадіях

%

0,1

0,1

0,1


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: