Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА
МІСЬКА  ПРОГРАМА
запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки

 Розділ 1. Мета Програми
 
Метою міської Програми запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки (далі-Програма) є впровадження механізмів зменшення рівня корупції у місті відповідно до положення Національної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011року №1001/2011, постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року №1240
«Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», Програми запобігання і протидії корупції у Миколаївській області на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 червня 2013 року № 9, та забезпечення ефективної реалізації загальнодержавної антикорупційної політики у сфері запобігання і протидії корупції в місті, здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти у виникненні корупції, а також запобігання спробам їх створити через упровадження превентивних заходів, налагодження узгодженої та дієвої співпраці органів місцевого самоврядування та громадських структур у зазначеній сфері.
 
                                   Розділ 2. Шляхи і способи розв`язання проблеми
 
Проблему передбачається розв`язати шляхом об`єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадськості, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів загальнодержавної антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки, зокрема через:
          ефективне застосування антикорупційного законодавства органами місцевого самоврядування;
створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів місцевого самоврядування на усіх рівнях;
посилення взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, у сфері запобігання і протидії корупції, забезпечення підтримки громадянами антикорупційних заходів, що здійснюються в місті;
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища;
забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
           Проблему передбачається розв`язати шляхом:
           виконання основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції в місті;
визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції, усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних наслідків;
           підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самоврядування.
 
                              Розділ 3.Завдання і заходи Програми
 
Завданням Програми є спільна та цілеспрямована робота органів місцевого самоврядування, інших органів, установ і відомств, громадськості з виконання державної антикорупційної політики з метою запобігання проявам корупції та усунення їх причин, у тому числі:
            реформування системи державного управління та адміністративних процедур;
            зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки;
            удосконалення системи використання комунального майна та бюджетних коштів;
            забезпечення  доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування;
            удосконалення антикорупційної експертизи;
            координація спільних дій правоохоронних органів у запобіганні і протидії корупції.
 
                                Розділ 4. Очікуванні результати виконання Програми
 
             Реалізація Програми дозволить:
           
             підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції;
             запобігти виникненню причин корупції в органах місцевого самоврядування;
підвищити рівень правових знань осіб, які претендують та які працюють на посадах, пов`язаних із виконанням функцій держави чи органів місцевого самоврядування;
забезпечити розстановку кадрів на засадах конкурентного та неупередженого добору у сферах, де існує високий ризик вчинення корупційних правопорушень, звільнення із займаних посад осіб, які вчинили корупційні правопорушення, зниження корупційних ризиків під час виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування; 
поліпшити умови доступу фізичних, юридичних осіб та об`єднань громадян до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування;
           забезпечити прозорість у роботі органів місцевого самоврядування;
підвищити інформованість громадськості у сфері використання бюджетних коштів та комунального майна;
удосконалити антикорупційну експертизу, зменшити кількість корупціогенних чинників у проектах нормативно-правових документів органів місцевого самоврядування;
підвищити рівень правової освіти населення, залучити громадськість до участі в заходах із запобігання і протидії корупції, постійно інформувати громадян про вжиті антикорупційні заходи, формувати негативне ставлення громадян до проявів корупції, отримувати оцінку громадян щодо ефективності здійснення заходів із запобігання і протидії корупції.
 
            Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми
          
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету у межах загальних кошторисних призначень розпорядників коштів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та можливостей бюджету.
          
            Розділ 6. Організація контролю за виконанням Програми
           
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ кадрів Миколаївської міської ради.
Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які забезпечують виконання заходів Програми, щороку до 10 січня інформують відділ кадрів Миколаївської міської ради про їх виконання.
Відділ кадрів Миколаївської міської ради щороку до 5 лютого забезпечує узагальнення наданих матеріалів, інформує міського голову, постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності, відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації  про виконання заходів Програми за попередній рік.
               
 
 
                
                
                   Розділ 7. Додатки до Програми
                 
                   Додаток 1. Паспорт міської Програми запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки.
Додаток 2. Завдання і заходи щодо виконання міської Програми запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки.
 
                                     __________________________________

Додаток 1
до Програми
(розділ 7)
ПАСПОРТ
міської Програми запобігання і протидії корупції
на 2013-2015 роки1.Ініціатор  розроблення Програми: відділ кадрів Миколаївської міської ради.
         2.Розробник Програми: відділ кадрів Миколаївської міської ради.
         3.Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від____№____.
         4.Відповідальні виконавці Програми: відділ кадрів Миколаївської міської ради.
5.Співвиконавці: виконавчі органи Миколаївської міської ради, управління державної служби Головдержслужби України в Миколаївській області (за погодженням),  управління МВС України в Миколаївській області (за погодженням), управління СБУ в Миколаївській області (за погодженням), прокуратура Миколаївської області та міста (за погодженням).
         6.Строк виконання Програми: 2013-2015 роки.
         7.Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми:

Обсяги і джерела фінансування

На всю Програму

(тис. гривень)

У тому числі за роками

(тис. гривень)

2013

2014

2015

Усього:

 

 

 

 

 

Обсяги фінансування заходів Програми визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Кошти  міського бюджету

Інші джерела фінансуванняДодаток 2
до Програми
(розділ 7)
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
щодо виконання міської Програми запобігання і протидії
корупції  на 2013 – 2015роки 

 

з/п

 

Найменування заходів

Строк вико-нання

 

Виконавці

Джерела  та орієнтовний обсяг фінансування

 

 

Очікуваний результат

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

1. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

 

 

1.

Забезпечити реалізацію положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від

01 лютого 2012 року № 45/2012, зокрема, в частині освоєння нових технологій добору кадрів, управління персоналом, професійного навчання

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

 

Забезпечення доброчесності на публічній службі, службі в органах місцевого самоврядування

2.

Здійснювати аналіз управлінських процедур, у ході яких найбільш часто вчиняються корупційні дії та інші правопорушення, пов’язані з корупцією.

Розробити перелік посад  посадових осіб органів місцевого самоврядування, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, та процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції у  процесі виконання ними службових обов’язків, у тому числі встановлення строків надання адміністративних послуг

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

 

Зниження рівня корупції в місті

3.

Активізувати діяльність робочої групи з перегляду адміністративних послуг

 

 

 

2013 рік

центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

Підвищення якості надання адміністративних послуг

4.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів , залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

 

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Зниження корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг

 

5.

Забезпечити  належне функціонування

центрів надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам  

2013 рік

центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Забезпечення надання

адміністративних послуг громадянам

6.

Визначити порядок щоквартального звітування керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики щодо вжиття заходів та результатів роботи у сфері запобігання та протидії корупції

 

IV кв. 2013 року

відділ кадрів Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

Попередження негативних наслідків проявів корупції

 

 

2. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

 

 

1.

Періодично заслуховувати на апаратних нарадах інформацію про  стан виконання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”

 

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Зниження рівня корупції в місті

2.

Забезпечити висвітлення на  офіційному Інтернет - порталі «Миколаївська міська рада»

інформації  щодо антикорупційних заходів з питань протидії корупції , що вживаються органами місцевого самоврядування з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

 

2013– 2015 роки

управління громадських зв`язків Миколаївської міської ради, виконавчі органи Миколаївської

міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

Підвищення прозорості в органах місцевого самоврядування

3.

Вживати заходів відповідно до чинного законодавства України за виявленими фактами службових злочинів та корупційних правопорушень.

У разі звільнення осіб із служби в органах місцевого самоврядування, за наслідками притягнення  до  кримінальної  або адміністративної  відповідальності  за  корупційні правопорушення  своєчасно інформувати судові органи та відділ оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації

 

 

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

 

Зниження рівня корупції в місті

4.

Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень у виконавчих органах Миколаївської міської ради

 

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

 

Активізація інформаційного обміну між об’єднаннями громадян і органами місцевого самоврядування

 

 

 

3. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 

 

1.

Запроваджувати заходи щодо збереження  та ефективного використання комунального майна

2014 рік

управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

 

Усунення корупціогенних чинників під час прийняття розпорядчих документів

 

2.

Забезпечувати дотримання чинного законодавства при підготовці рішень Миколаївської міської ради щодо продажу земельних ділянок у власність, передачі в оренду, постійне користування (приватизація)

2013– 2015 роки

управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

 

Забезпечення прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування

3.

Здійснювати постійний контроль за виконанням заходів державних та регіональних програм в галузі освіти, соціального захисту та охорони здоров’я щодо ефективного використання обладнання та апаратури, закуплених за бюджетні кошти   

2013– 2015 роки

департамент  праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління освіти Миколаївської міської ради, управління охорони здоров`я Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

 

Забезпечення прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування

 

 

4. Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

 

 

1.

Проводити навчання з підвищення кваліфікації , посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов’язків яких належать здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів  посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

 

2013– 2015 роки

відділ кадрів Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

 

Підвищення рівня правових знань посадових осіб органів місцевого самоврядування

2.

Забезпечувати систематичне оприлюднення  інформації про вакансії  у виконавчих органах Миколаївської міської ради

2013– 2015 роки

виконавчі органи  Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

 

3.

Забезпечувати відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» комплектування та функціонування підрозділів (спеціалістів) з питань запобігання та протидії корупції

 

 

 

2013– 2015 роки

виконавчі органи  Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Зниження рівня корупції в місті

 

 

5. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

 

 

1.

Забезпечити проведення щоквартальних та у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання та протидії корупції навчань з посадовими особами місцевого самоврядування з антикорупційних питань, зокрема, щодо механізмів урегулювання конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового характеру, відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

 

2013– 2015 роки

відділ кадрів Миколаївської міської ради, юридичний департамент Миколаївської міської ради, правоохоронні органи, управління державної служби Головдержслужби України в Миколаївській області ( за погодженням)

 

 

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Попередження негативних наслідків проявів корупції

2.

Розробити  освітні  програми (курси) на антикорупційну тематику, запровадити систему антикорупційної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах  комунальної власності

 

2013– 2015 роки

управління освіти Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

 

Підвищення рівня правової освіти в загальноосвітніх навчальних закладах  комунальної власності

 

3.

Вживати заходів щодо недопущення хабарництва, поборів, зловживання службовим становищем під час виконання повноважень посадовими особами в органах місцевого самоврядування.

У разі виявлення правопорушень своєчасно вживати заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб

 

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

 

Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

4.

Забезпечувати функціонування на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування рубрик «Запобігання проявам корупції»

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Дотримання принципів прозорості та відкритості діяльності органів місцевого самоврядування

5.

Запровадити (шляхом видання відповідних наказів, призначення відповідальних осіб) у загальноосвітніх   навчальних закладах, підвідомчих установах міського підпорядкування процедури обов’язкового інформування громадськості про факти вчинених корупційних правопорушень

2013 рік

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

 

Підвищення рівня правової освіти

6.

Проводити у загальноосвітніх навчальних закладах, підвідомчих установах міського підпорядкування тематичні заняття з питань протидії корупції на тему: «Основи антикорупційного законодавства в Україні. Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень»  

2013 рік

управління освіти Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

Забезпечення участі учнів у запобіганні та протидії корупції

7.

Проводити тематичні навчання щодо запобігання корупційним проявам у сфері медицини на щорічних нарадах медичних працівників із застосуванням розроблених тематичних матеріалів з цього питання

2013 рік

 

управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

 

Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

8.

Проводити щорічний конкурс на кращий журналістський матеріал антикорупційного спрямування

2013– 2015 роки

управління громадських зв`язків Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Активізація роботи засобів масової інформації щодо запобігання проявам корупції

 

 

6. Удосконалення антикорупційної експертизи

1.

Забезпечити проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року №1380/5, та візування проектів цих документів посадовими особами  місцевого самоврядування, до посадових обов’язків яких належить здійснення заходів з контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, запобігання і протидії корупції

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Усунення корупціогенних чинників під час прийняття нормативно-правових актів

2.

Забезпечити доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів, що потребують громадського обговорення, шляхом їх розміщення на веб-сайтах органів місцевого самоврядування – розробників документів для ознайомлення та громадської антикорупційної експертизи.

 

2013– 2015 роки

виконавчі органи Миколаївської міської ради

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

Усунення корупціогенних чинників під час прийняття нормативно-правових актів

 

 

 

7. Координація спільних дій правоохоронних органів  у запобіганні і протидії корупції

 

1.

Брати участь у спільних засіданнях та оперативних нарадах керівників правоохоронних органів щодо найбільш актуальних проблем боротьби зі злочинністю та корупцією

 

2013– 2015 роки

органи місцевого самоврядування, управління МВС України в Миколаївській області( за погодженням), управління СБУ в Миколаївській області ( за погодженням), прокуратура Миколаївської області та міста ( за погодженням)

 

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів  міського бюджету

 

Прийняття погоджених рішень щодо реалізації державних програм боротьби із злочинністю та корупцією

2.

Проводити спільні тематичні навчання з питань протидії корупції в органах місцевого самоврядування

2013– 2015 роки

органи місцевого самоврядування, управління МВС України в Миколаївській області ( за погодженням), управління СБУ в Миколаївській області ( за погодженням), прокуратура Миколаївської області та міста ( за погодженням)

 

Визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету

 

Попередження негативних наслідків проявів корупції

8. Координація і контроль за ходом виконання Програми

Здійснюється відділом кадрів Миколаївської міської ради

ВСЬОГО КОШТІВ ЗА ПРОГРАМОЮ:

Обсяги фінансування заходів Програми визначаються щороку під час затвердження кошторисів розпорядників коштів міського бюджету


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: