Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДАПРОГРАМА
розвитку місцевого самоврядування
у місті Миколаєві на 2013-2015 роки


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯМісцеве самоврядування виступає одним із найважливіших принципів організації і функціонування влади в суспільстві й державі та є необхідною складовою будь-якого демократичного ладу.
Засади функціонування місцевого самоврядування в Україні закріплені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Конституція України відповідно до вимог Європейської хартії фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування. Згі­дно зі статтею 5 Конституції України народ здійснює владу безпо­середньо і через органи державної влади та органи місцево­го самоврядування. Це конституційне положення є твердженням того, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму, а тому місцеве самоврядування можна розглядати як окрему фор­му реалізації народом належної йому влади.
Відповідно до статті 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Загальна система органів місцевого самоврядування в Україні за станом на 1 січня 2013 року представлена 12088 місцевими радами, з яких сільських – 10278, селищних – 783, міських – 457, районних – 488, обласних – 24. Вищезазначені органи місцевого самоврядування України представляють інтереси жителів близько 30 тисяч населених пунктів.
В адміністративно-територіальному устрої Миколаївської області налічується 19 районів, 5 міст обласного та 4 міста районного значення, 17 селищ міського типу та 894 сільських населених пункти. Інтереси територіальних громад області представляють 333 місцеві ради, з яких 287 – сільських, 17 – селищних, 9 – міських (міст обласного та районного значення), 19 – районних та 1 – обласна.
За результатами виборів 2010 року до Миколаївської міської ради обрано 90 депутатів, з яких 40 відсотків обрані до органів місцевого самоврядування вперше.
У роботі Миколаївської міської ради та її виконавчих органів задіяні близько 850 посадових осіб місцевого самоврядування та інший персонал.
Вивчення діяльності органів місцевого самоврядування виявляє актуальні проблеми, пов’язані з недостатнім фінансовим забезпеченням; наданням органами місцевого самоврядування адміністративних та громадських послуг населенню; малоефективним управлінням місцевим господарством; комплексним соціально-економічним розвитком населених пунктів; відсутністю належної взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; формуванням і зміцненням власної дохідної бази місцевого самоврядування; функціонуванням об'єктів комунальної власності та якістю комунальних послуг; підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних навчальних закладах; відсутністю в достатній кількості навчально-методичного матеріалу, інформаційного ресурсу для виявлення проблем місцевого розвитку тощо.
Зазначені проблеми свідчать про необхідність впровадження комплексу заходів з розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві, вивчення та узагальнення досвіду роботи депутатів та рад усіх рівнів.
Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування є однією з головних основ розвитку демократії в Україні, усвідомлюючи, що охорона
і посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову держави на принципах демократії влади, виникла потреба у прийнятті цільової міської програми з метою створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України.
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 30.08.01 № 749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів та спрямована на подальший розвиток місцевого самоврядування у місті Миколаєві як особливо важливої складової становлення громадянського суспільства.
 
РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ
 
Метою Програми є створення належних умов для ефективної діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування міста Миколаєва, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення з метою вирішення нагальних потреб територіальної громади, здійснення допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
 
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів міського бюджету (доходів, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та коштів спеціального фонду) та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
 
Реалізація заходів Програми сприятиме:
створенню прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевої влади;
підвищенню кваліфікації депутатів міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
поліпшенню умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні;
розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
поліпшенню матеріально-технічного забезпечення міської ради;
проведенню щорічних міських конкурсів та заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування;
створенню належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;
вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
організованому проведенню представницьких заходів за участю міської ради, міського голови;
популяризації передового досвіду міста Миколаєва.
 
РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
 
Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 20 січня подають апарату міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми. Апарат міської ради щороку до 20 лютого надає узагальнену інформацію постійній комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності.
 
РОЗДІЛ 6. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ
 
Додаток 1. Паспорт Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки.
Додаток 2. Заходи щодо реалізації Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки.
 
__________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми розвитку місцевого самоврядування
у місті Миколаєві на 2013-2015 роки1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Миколаївська міська рада.
 
2. Розробник Програми: Миколаївська міська рада.
 
3. Відповідальний виконавець: апарат міської ради.
 
4. Співвиконавці:
- виконавчі органи Миколаївської міської ради;
- виконавчий комітет Миколаївської міської ради;
- комунальне підприємство «Міський інформаційно – обчислюваний центр» (за узгодженням).
 
5. Строк реалізації Програми: 2013-2015 роки.
 
6. Етапи фінансування Програми: щороку.
 
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

 (тис. гривень)

У тому числі за роками

2013

2014

2015

Міський бюджет

 

*

*

*

Інші кошти, залучені відповідно до законодавства

 

*

*

*

Всього

 

*

*

*


* – обсяг фінансування Програми визначається щороку у межах наявного фінансового ресурсу міського бюджету та надходжень з інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до запланованих заходів.
 
___________________________________________________

Додаток 2
до ПрограмиЗАХОДИ

щодо реалізації Програми розвитку місцевогосамоврядування

у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

 

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТАПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТІВМІСЬКОЇ РАДИ

 

Участь посадових осіб місцевого самоврядування,депутатів міської ради у підвищенні кваліфікації відповідно до професійнихпрограм на базі Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищеннякваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Одеськогорегіонального інституту державного управління Національної академії державногоуправління при Президентові України, Національної академії державногоуправління при Президентові України, інституту державного управлінняМиколаївського Чорноморського державного університету ім. Петра Могиливідповідно до плану-графіка, який щороку затверджується відповіднимрозпорядженням Миколаївського міського голови.

 

Виконавчий комітет міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Організація ефективної системи неперервногопрофесійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування на місцях.Створення умов для підвищення рівня професійної підготовки, самоосвіти тасаморозвитку, заохочення до впровадження новітніх технологій та сучасних підходів під час вирішення проблемних питань у професійній діяльності.

 

Виконавчі органи міської ради.

Постійно.

 

 

Направлення на короткострокові планові семінарипосадових осіб, які вперше прийняті на службу в органи місцевого самоврядуванняабо обрані чи призначені на відповідні посади.

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

 

Організація працівників виконавчих органівМиколаївської міської ради на навчання до Одеського регіонального інститутудержавного управління Національної академії державного управління приПрезидентові України, Національної академії державного управління приПрезидентові України, інституту державного управління МиколаївськогоЧорноморського державного університету ім. Петра Могили.

 

Виконавчий комітет міської ради.

Щороку.

 

        

Розробка та видання методичних рекомендацій іпосібників для органів місцевого самоврядування з питань оптимізації структуриорганів місцевого самоврядування, ефективного управління комунальною власністю,місцевим господарством у цілому, комплексного соціально-економічного розвиткуміста, належної взаємодії органів державної влади та органів місцевогосамоврядування, організації роботи ради та її органів з питань діловодстватощо.

 

Виконавчий комітет міської ради.

Постійно.

 

 

Надання консультаційно-методичної такоординаційної допомоги в організації роботи органів місцевого самоврядуванняміста у навчанні кадрів шляхом  стажування у апараті міської ради,практичних занять, тематичних семінарів, вивчення та розповсюдження кращихпрактик управлінської діяльності тощо.

 

Виконавчий комітет міської ради.

Постійно.

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОБМІН ДОСВІДОМ ТА СПРИЯННЯРОЗВИТКОВІ                             МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Вивчення, узагальнення та поширення досвідуроботи органів місцевого самоврядування міста Миколаєва у вирішенні питаньполіпшення життєдіяльності територіальної громади. Систематизація матеріалівщодо функціонування органів самоорганізації населення.

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Управління громадських зв’язків Миколаївської міської ради.

роки.

 

 

Участь депутатського корпусу та посадових осібмісцевого самоврядування у вивченні, аналізі, узагальненні та впровадженнівітчизняного і світового досвіду співробітництва  щодо вирішенняпроблемних питань розвитку місцевої територіальної громади.

 

Апарат міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Участь у парламентських слуханнях, семінарах,конференціях                   з питань розвитку територій, реформування системи органів місцевогосамоврядування та з інших соціально-економічних питань.

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Упровадження та поширення практики проведеннявиїзних засідань постійних комісій міської ради, налагодження співробітництваорганів місцевого самоврядування міста та області.

 

Апарат міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Поповнення галереї почесних громадян містаМиколаєва.

 

Апарат міської ради.

роки.

 

 

Запровадження, поширення і використання символікиміста під час проведення офіційних заходів та інших урочистих подій.

 

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Проведення круглих столів, науково-практичнихконференцій, семінарів, засідань дорадчих органів, створених міською радою абоза її участю, офіційних зустрічей з керівниками закордонних дипломатичнихустанов, міжнародних організацій і фондів, керівниками органів місцевогосамоврядування інших регіонів України. Забезпечення представництва міськогоголови на офіційних прийомах, зборах, фестивалях, інших заходах за участюкерівників органів місцевого самоврядування та громадськості.

 

Апарат міської ради.

роки.

 

 

Забезпечення відкритості діяльності міської радита її виконавчих органів шляхом висвітлення її у засобах масової інформації.Замовлення телевізійних програм, публікацій у друкованих та електронних засобахмасової інформації  про роботу депутатів міської ради, досвід роботиорганів місцевого самоврядування міста. Видання, придбання та розповсюдженняінформаційних матеріалів, буклетів, листівок з цих питань.

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Налагодження співробітництва органів місцевогосамоврядування міської ради з асоціаціями органів місцевого самоврядування таіншими формами добровільних об’єднань України та інших держав.

Виконання зобов’язань Миколаївської міської радищодо членства у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування«Асоціація міст України». Сприяння роботі Миколаївського регіональноговідділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціаціяміст України». Сплата членських та цільових внесків виконавчим комітетомміської ради до асоціацій органів місцевого самоврядування та інших формдобровільних об’єднань.

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОКАКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД  ОБЛАСТІ

 

Розробка тазатвердження Положення про міський конкурс проектів і програм розвиткумісцевого самоврядування з метою відбору  проектів та програм розвиткумісцевого самоврядування, спрямованих на реалізацію заходів програмсоціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

 

Міська рада.

Протягом 2013 року.

 

 

Участь в обласному конкурсі проектів і програмрозвитку місцевого самоврядування. Забезпечення співфінансування впровадженняпроектів-переможців за рахунок коштів міського бюджету, грантів та іншихджерел, не заборонених бюджетним законодавством.

 

Виконавчі органи міської ради.

Виконавчий комітет міської ради.

Щороку.

 

 

Участь в обласному та Всеукраїнському конкурсах зблагоустрою населених пунктів з метою вдосконалення системи планування,забудови і благоустрою міста. Організація проведення огляду мікрорайонів, містаМиколаєва щодо благоустрою, освітлення, охорони довкілля, підтриманнягромадського порядку. Відзначення переможців конкурсу.

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Адміністрації районів Миколаївської міської ради.

Щороку.

 

 

Співфінансування заходів і програм органівмісцевого самоврядування міста – переможців Всеукраїнських, міжнароднихконкурсів, учасників спільних проектів, спрямованих на розвиток місцевого самоврядування.

 

Виконавчі органи міської ради.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради.

2013-1015роки.

 

Відзначення депутатів міської ради, ветеранів,кращих працівників виконавчих органів та представників у різних галузяхПочесними грамотами та Подяками міської ради з нагоди професійних, державнихсвят, пам’ятних дат міста та підприємств міста.

 

Виконавчий комітет міської ради.

роки.

 

 

Виготовлення відзнак Миколаївського міськогоголови «За заслуги перед містом Миколаїв» та «Почесний громадянин містаМиколаєва». Організація вручення відзнаки згідно з розпорядженням міськогоголови від 15.10.04 № 712р «Про почесну відзнаку Миколаївського

міського  голови  «За   заслуги   перед містом Миколаїв», рішенням міської ради від 12.06.03 № 12/4«Про затвердження Положень про міські відзнаки й почесні звання містаМиколаєва»

 

Виконавчий комітет міської ради,

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

роки.

 

 

Видання методичних матеріалів про правові основимісцевого самоврядування, права та обов’язки жителів міста, про вітчизняний таіноземний досвід вирішення проблем у сфері місцевого самоврядування.

 

Виконавчий комітет міської ради.

Постійно.

 

 

Забезпечення участі команди депутатівМиколаївської міської ради у Всеукраїнській спартакіаді серед депутатівВерховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,сільських, селищних, міських, районних рад. Участь в обласному етапі спартакіадисеред депутатів місцевих рад області.

 

Апарат міської ради.

Щороку.

 

 

РОЗДІЛ 4. НАЛЕЖНЕ УТРИМАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯМАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Забезпечення капітальних і поточних ремонтів адміністративного будинку міської ради, будівель та приміщень виконавчихорганів міської ради та їх належного утримання.

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Забезпечення якісного автотранспортногообслуговування міської ради та її виконавчих органів.

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

Створення можливостей для підключення до мережіІнтернет адміністративних будівель виконавчих органів міської ради.Налагодження роботи електронної пошти в органах місцевого самоврядування міста.

 

Виконавчі органи міської ради.

2013-2015 роки.

 

 

Оснащення міської ради сучасними електроннимизасобами передачі інформації та оргтехнікою (комп’ютерами, факсами, принтерами,копіювальними апаратами тощо) з метою організації належної роботидепутатів  та працівників виконавчих органів.

 

Виконавчі органи міської ради.    

2013-2015 роки.

 

 

Створення належних умов для підвищення якостіорганізаційного, юридичного та матеріально-технічного забезпечення роботидепутатського корпусу міської ради, ефективного функціонування апарату ради.

 

Виконавчий комітет міської ради.

роки.

 

 

Придбання ліцензійних програм, у тому числіавтоматизованої системи діловодства та електронного документообігу для органівмісцевого самоврядування міста, забезпечення їх технічного супроводу.

 

Виконавчі органи міської ради.

роки.

 

 

Вдосконалення роботи системи електронногоголосування ПТК «Віче» (організація прямої трансляції сесійних засідань вмережі Internet, встановлення системи захисту).

 

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

Комунальне підприємство «Міський інформаційно - обчислюваний центр» (за узгодженням).

роки.

 

 

Здійснення, визначених чинним законодавством,заходів з технічного захисту інформації, що створюється, використовується тазберігається у приміщеннях органів місцевого самоврядування міста,                  у тому числіперсональних даних, придбання відповідних засобів, програм,       та забезпечення їх технічного супроводу.

 

Виконавчі органи міської ради.

роки.

 

 

Створення належних умов з метою поліпшення якостіроботи зі зверненнями громадян, запитувачами інформації, проведення прийомівгромадян та гарячих ліній керівниками органів місцевого самоврядування міста.

 

Виконавчі органи міської ради.

роки.

 

 

Створення належних умов з метою поліпшення якостінадання адміністративних послуг виконавчими органами міської ради.

 

Виконавчі органи міської ради.

роки.

 

 

Забезпечення працівникам органів місцевогосамоврядування рівня оплати праці, виплат стимулюючого характеру, передбаченихзаконодавством.

 

Виконавчі органи міської ради.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради.

роки.

 

 

4.12. У випадках розташування виконавчих органівміської ради в одній будівлі, з метою уникнення відключення від мереженергопостачання, оперативного здійснення розрахунків, оплату за комунальніпослуги та енергоносії здійснює виконавчий орган міської ради, на балансі якогознаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).

 

Виконавчі органи міської ради.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради.

роки.

 

 

4.13. Забезпечення безперебійної роботи таоновлення офіційних   веб-сайтів міської ради та її виконавчих органів.

 

Виконавчий комітет міської ради.

Постійно.

 

 

 

___________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: