Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДАПрограма сприяння розвитку громадянського

суспільства в м. Миколаєві на 2014-2015 роки

1. Загальні положення
 
Чинним законодавством України громадянське суспільство визнано повноправним учасником та активним суб’єктом процесів, що відбуваються в державі. Так, одним із визначальних напрямків внутрішньої політики України, відповідно до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010, визначено взаємодію органів влади з інститутами громадянського суспільства як гарантами демократичного розвитку держави.
 
Під інститутами громадянського суспільства (ІГС) слід розуміти громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, органи самоорганізації населення, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»).
 
Залучення громадян та ІГС, як їх об’єднань, до формування та реалізації окремих завдань державної та місцевої політики дозволяє досягти:
- організації громадян для самостійного задоволення їх інтересів без додаткових фінансових або адміністративних витрат з боку держави;
- надання населенню якісних та економічно ефективних соціальних послуг, у тому числі таких, які не можуть забезпечити ані держава, ані комерційні організації, та переважно шляхом вироблення інноваційних підходів до забезпечення таких послуг;
- неполітичного, тобто без мети здобуття політичної влади, представлення та просування інтересів різних груп населення як серед самих громадян, так і в комунікації з політичними суб’єктами;
- підвищення якості політичних і публічно-правових рішень через повне врахування потреб населення, альтернатив і можливих наслідків рішень;
- повнішої імплементації публічно-правових рішень населенням та підвищення рівня легітимності органів публічної влади.
Натомість відмова від комунікації із громадським сектором і його відсторонення від формування політики перетворює громадський сектор на альтернативу та конкурента влади як у соціальній, так і у політичній сферах, негативно впливає на рівень підтримки владних інститутів з боку населення, підриває легітимність публічних рішень та знижує готовність населення до їх виконання.
Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку ІГС у м. Миколаєві є одним з пріоритетів діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів. Успішна реалізація поставлених завдань у цьому напрямку ґрунтується на таких факторах:
 
1. Значна кількість ІГС різного спрямування в м. Миколаєві та загальна тенденція до зростання їх кількості.
На сьогодні в м. Миколаєві активно працює близько 80 ІГС різного спрямування, хоча це становить порівняно невелику частину від кількості офіційно зареєстрованих у місті ІГС.
 
2. Наявність діючих консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування.
З метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації міської політики, вирішенні нагальних проблем міста, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з питань життєдіяльності міської громади завдяки врахуванню громадської думки, створення умов для участі мешканців міста у розробленні проектів зазначених рішень при органах місцевого самоврядування м. Миколаєва діє низка консультативно-дорадчих органів за участю представників громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, товариств і установ усіх форм власності, легалізованих відповідно до законодавства України. На даний час найбільш активно діючими з них є Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради та громадська рада з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові.
 
3. Постійний розвиток нових форм організації діалогу влади та громадянського суспільства.
Протягом кількох років органи місцевого самоврядування м. Миколаєва здійснюють роботу зі зверненнями громадян за допомогою електронної приймальні міського голови в мережі Інтернет. Інформація про актуальні проблеми розвитку міста та стан їх вирішення, яка надходить до приймальні, є відкритою для всіх користувачів.
Представники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування беруть участь у роботі Відкритого майданчика «Новий Миколаїв» - громадської платформи для обговорення актуальних питань розвитку міста.
В окремих випадках для організації діалогу з громадою використовуються і можливості соціальних мереж.
4. Наявність досвіду співпраці ІГС та влади в межах реалізації проектів, спрямованих на користь міської громади.
Органи місцевого самоврядування м. Миколаєва плідно співпрацюють з багатьма ІГС, у рамках чинного законодавства сприяють їх діяльності. Так, протягом кількох років перспективною можливістю реалізувати починання, спрямовані на благо жителів і розвиток міських територій для членів миколаївських будинкових, вуличних, квартальних комітетів є щорічний конкурс проектів органів самоорганізації населення (ОСН) м. Миколаєва «Шанс для реалізації ідей», що проводиться в межах міської Програми розвитку ОСН.
 
Разом із тим наявна низка питань, які потребують додаткових зусиль для їх вирішення:
1) низький рівень залучення громадян до діяльності ІГС, і, відповідно, високий рівень недовіри, що є відображенням загальноукраїнської тенденції;
2) недостатня обізнаність ІГС та громадян щодо роботи органів місцевого самоврядування (аналіз причин недосконалої співпраці влади та громадськості свідчить про те, що одним з вагомих факторів є недостатня професійна підготовка лідерів громадських організацій, соціально-психологічна неготовність до діалогу та недостатня мотивація до співпраці, з обох боків. Відповідно, недостатня кількість актуальної інформації може спричинити її невірну інтерпретацію або навіть перекручення);
3) низька фінансова спроможність ІГС, що пояснюється їх значною залежністю від зовнішнього фінансування, зокрема, за рахунок грантів міжнародних організацій;
4) неповне усвідомлення представниками органів влади механізмів діяльності ІГС, їх аналітичного, інтелектуального та проектного потенціалу та незначний рівень залучення ІГС до розробки та реалізації проектів розвитку міста.
Таким чином, можна дійти висновку, що потенціал громадського і приватного секторів на сьогодні використовується ще недостатньо.
Тому робота органів влади має бути зорієнтована на створення сприятливих умов для діяльності ІГС: від активного використання всіх консультаційних механізмів до залучення ІГС до розробки, виконання, моніторингу та оцінки виконання завдань сталого розвитку міста Миколаєва.
 
Для вирішення цих питань розроблено Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Миколаєві на  2014 – 2015 роки.
Програму розроблено у відповідності до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про об’єднання громадян», «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про благодійництво і благодійні організації», «Про доступ до публічної інформації», згідно з Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», постанов Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».
Паспорт Програми наведено у додатку 1.
 
2. Мета та основні завдання Програми
 
Метою Програми є створення та подальший розвиток сприятливих умов для задоволення інтересів, захисту прав і свобод людини і громадянина, становлення громадянського суспільства на засадах впровадження принципів належного врядування, сприяння громадській активності, залученню громадян та ІГС до формування і реалізації місцевої політики та збереженню громадянського порозуміння в м. Миколаєві.
Відповідно до заявленої мети Програма спрямована на вирішення таких завдань:
1. Створення нових форм взаємодії громадян, ІГС та органів місцевого самоврядування, підвищення ефективності даної взаємодії, в тому числі шляхом використання механізмів електронної демократії.
2. Забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування та ІГС у процесі формування та реалізації місцевої політики.
3. Підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань місцевої політики.
4. Підвищення професійного рівня  та інституційної спроможності  ІГС та органів місцевого самоврядування щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної та місцевої політики.
5. Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС та їх участь у реалізації місцевої політики в м. Миколаєві.
 
3. Шляхи та способи розв’язання проблеми
 
Спираючись на наявну законодавчу базу та практичний досвід застосування, можна виокремити також такі можливі інструменти взаємодії органів місцевого самоврядування та ІГС м. Миколаєва, що сприятимуть виконанню поставлених завдань із застосуванням наявних можливостей законодавства та ресурсів міських громад:
1. Моніторинг громадської думки шляхом проведення різнопланових опитувань громадян:
- визначення найбільш актуальних питань розвитку м. Миколаєва та проблем, які хвилюють мешканців міста;
- опитувань громадської думки на етапі розробки певних управлінських рішень та з метою відстеження їх подальшого впливу на життя громади;
- вивчення уподобань громадян щодо шляхів отримання інформації про роботу органів влади різного рівня;
- моніторинг рівня довіри до органів влади, проведений різноманітними методами.
Вивчення громадської думки сприяє вдосконаленню системи державного та муніципального управління, оскільки такі дослідження дозволяють максимально врахувати позицію громадян при прийнятті певних рішень, а виявлення рівня підтримки діяльності владних суб’єктів робить можливим переформатування діяльності у більш компромісному напрямі. Визначення реальних потреб та уподобань громади забезпечить можливість подальшого ефективного корегування напрямків роботи. З огляду на вищезазначене, виправданою може стати практика залучення до розробки та проведення таких опитувань громадської думки вищих навчальних закладів та ІГС.
 
2. Підвищення кваліфікації як посадових осіб структурних підрозділів органів публічної влади, так і ІГС щодо використання інструментів участі громадськості у формуванні та реалізації політики, яке можливо здійснити шляхом:
- розробки та поширення інформаційно-методичних матеріалів з питань створення та діяльності ІГС, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування;
- продовження практики гарячих ліній з питань створення та роботи ІГС, організації масових акцій, участі у міських конкурсах для ІГС;
- проведення апаратних навчань, семінарів та круглих столів для посадових осіб органів публічної влади з питань взаємодії з ІГС.
Покращання обізнаності об’єднань громадян щодо роботи органів місцевого самоврядування та надання відповідної консультативної допомоги та поєднання семінарів та навчань із самостійним використанням методичних матеріалів сприятиме підвищенню загального рівня компетентності, інституційної спроможності, відповідальності як ІГС, так і органів місцевого самоврядування, а також в цілому – правової, політичної, громадянської культури населення.
 
3. Поширення та вдосконалення нових форм взаємодії громадян, ІГС та органів місцевого самоврядування, зокрема, реалізація проектів, спрямованих на впровадження різноманітних форм електронної демократії.
 
4. Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку, стимулювання активної та ефективної роботи консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування:
- проведення за участі членів відповідних консультативно-дорадчих органів круглих столів, семінарів, конференцій, інших заходів;
- проведення прес-конференцій за підсумками роботи консультативно-дорадчих органів та випуск відповідних прес-релізів.
 
5. Заохочення громадян та ІГС до конструктивної взаємодії з органами місцевого самоврядування, а саме, шляхом підтримки на конкурсних засадах проектів і програм ІГС, спрямованих на вирішення завдань місцевої політики.
Зокрема, запровадження прозорого механізму розподілу коштів для фінансової підтримки суспільно корисних ініціатив ІГС сприятиме впровадженню в життя постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка». Передбачені цим документом процедури є рекомендованими для органів місцевого самоврядування. З огляду на це пропонується:
- розробити нормативно-правовий документ (Порядок) з питань реалізації в м. Миколаєві ініціатив ІГС, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету та застосувати передбачені ним процедури для розробки муніципальних грантів, що надаються органами місцевого самоврядування;
- проводити моніторинг результативності підтриманих конкурсних проектів для цільової аудиторії;
- продовжити практику надання рекомендаційних листів від органів управління до ІГС в разі підтвердження успішності реалізації ними певного проекту;
- забезпечити повноцінний інформаційний супровід реалізації проектів, зокрема, шляхом використання можливостей мережі Інтернет.
 
6. Інформування громадськості щодо практики взаємодії органів місцевого самоврядування Миколаєва з інституціями громадянського суспільства шляхом:
- публікації інформаційних матеріалів щодо реалізації спільних ініціатив ІГС та органів влади на Інтернет-сайтах органів місцевого самоврядування;
- використання можливостей соціальних мереж, зокрема, з метою інформування про вказані спільні проекти та їх популяризації серед молодіжної аудиторії, а також забезпечення оперативного взаємозв’язку.
 
4. Очікувані результати виконання Програми
 
Здійснення заходів, визначених у Програмі, забезпечить подальший розвиток конструктивної співпраці органів місцевого самоврядування з ІГС, необхідної для ефективного вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку, вирішення завдань сталого розвитку, збереження стабільної суспільно-політичної ситуації в м. Миколаєві.
Реалізація  заходів Програми у повному обсязі дасть можливість досягти таких результатів:
1. Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів місцевого самоврядування.
2. Підвищення відкритості влади та якості нормативних актів, що приймаються органами місцевого самоврядування, з огляду на задоволення потреб громадськості.
3. Підвищення професійного рівня посадових осіб та представників ІГС щодо використання інструментів сприяння розвитку громадянського суспільства та участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики, інституційного, кадрового, професійного розвитку ІГС, їх статутної діяльності.
4. Підвищення спроможності ІГС та громадян, їх активізація щодо участі у формуванні та реалізації місцевої політики.
5. Стимулювання активної та ефективної роботи консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування
6. Забезпечення оперативного вирішення пріоритетних проблем міста в інтересах громадян.
7. Забезпечення прозорості відповідності пріоритетів конкурсних проектів, реалізованих із залученням бюджетних коштів, першочерговим завданням місцевої політики та потребам громадськості.
8. Вирішення пріоритетних завдань місцевої політики із залученням ресурсів громадських організацій, благодійних організацій, творчих спілок. Стимулювання активної та ефективної роботи ІГС в інтересах міської громади.
9. Підвищення рівня взаємної довіри громадян, органів місцевого самоврядування та ІГС тощо.
 
5. Фінансове забезпечення Програми
 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей бюджету.
Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми наведено у додатках 1 та 2.
 
 
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Виконавці, визначені в Програмі, щороку, до 20 грудня, подають управлінню громадських зв’язків Миколаївської міської ради (відповідальному виконавцю) інформацію про стан виконання заходів Програми.
 
Управління громадських зв’язків Миколаївської міської ради (відповідальний виконавець) щороку, до 20 лютого, надає узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми постійній комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності.
 
7. Додатки до Програми
 
Додаток 1. Паспорт Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в м. Миколаєві на 2014-2015 роки.
 
Додаток 2. Заходи Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в м. Миколаєві на 2014-2015 роки.
_________________________________________________________

Додаток 1
до Програми
(пункти 1, 5, 7)
ПАСПОРТ
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в м. Миколаєві на 2014-2015 роки
 
Програму затверджено рішенням міської ради від  ________  № ________
 
 
Ініціатор:   управління громадських зв’язків Миколаївської міської ради.
 
Розробник Програми: управління громадських зв’язків Миколаївської міської  ради.
 
Відповідальний виконавець: управління громадських зв’язків Миколаївської  міської ради
 
Співвиконавці:
1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.  
3. Апарат Миколаївської міської ради.
4. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.
5. Виконавчі органи Миколаївської міської ради 
6. ІГС м. Миколаєва
 
Термін виконання:  2014-2015 роки
 
Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Орієнтовнийобсяг фінансування,      тис. грн.

У тому числі за роками, тис. грн.

2014

2015

Міський бюджет

1090,0

545,0

545,0

Інші джерела,

 

не заборонені чинним законодавством

108,0

108,0

-Додаток 2
до Програми
(пункти 5, 7)Заходи Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у
м. Миколаєві на 2014-2015 роки

№ з/п

Завдання Програми

Перелік заходів

 

Програми

Термін виконання заходу

Відповідальні

 

виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

 

тис. гривень, у тому числі

Очікуваний

 

результат

Міський бюджет

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Всього

2014 р.

2015 р.

Всього

2014 р.

2015 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Створення нових форм взаємодії громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування,  підвищення ефективності взаємодії, у тому числі шляхом використання механізмів електронної демократії

1.1. Реалізація проекту «Відкрите місто»

 

(система роботи з електронними зверненнями громадян, «краудфандинг» для вирішення спільних завдань громади, за принципом соціальної мережі)

Протягом  терміну дії Програми

Департамент забезпечення діяльності виконав-чих органів Мико-лаївської міської ради, департамент ЖКГ Миколаївської міської ради, депар-тамент праці та соціального захисту населення Микола-ївської міської ради, управління громадських зв’язків Миколаїв-ської міської ради, КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр»,  ММОГО «Фонд розвитку     м. Миколаєва»

 

 

 

 

120,0

60,0

60,0

78,0

78,0

-

Забезпечення оперативного визначення та вирішення пріоритетних проблем міста в інтересах громадян, підвищення рівня довіри громадян до органів місцевого самовряду-вання

2.

Забезпечення співпраці органів виконавчої влади та ІГС у процесі формування та реалізації місцевої політики

 

 

2.1. Вивчення громадської думки із соціально значущих питань в  м. Миколаєві

 

 

Щопівроку, протягом терміну дії Програми

Управління громадських зв’язків Миколаївської міської ради, ІГС (за узгодженням), вищі навчальні заклади м. Миколаєва (за узгодженням)

20,0

10,0

10,0

-

-

-

Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади

 

 

2.2. Забезпечення проведення публіч-них консультацій з громадськістю (громадських обго-ворень, слухань, засідань круглих столів, засідань консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті, структур-них підрозділах виконавчих органів Миколаївськоїміської ради та при Миколаївському міському голові)з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку

 

 

Протягом терміну дії Програми

Виконавчі органи Миколаївської міської ради,

 

КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр»,  консульта-тивно-дорадчі органи при вико-навчому комітеті, структурних підроз-ділах виконавчих органів Миколаїв-ської міської ради та при Миколаївському міському голові (за узгодженням),  ІГС (за узгодженням)

-

-

-

-

-

-

Підвищення якості прийняття управлінських рішень з огляду на задоволення потреб

 

громадськості

 

3. Підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної та місцевої політики

 

 

3.1. Розробка Порядку проведен-ня конкурсу проектів з питань реалізації в м. Миколаєві ініціатив ІГС, яким надається фінансова підтримка з міського бюджету (відповідно до п. 3. постанови Кабінету Міністрів України  від 12.10.2011  № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу  з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститу-тами громадянського суспільства,  для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка")

 

 

До 1 січня

 

2014 року

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, консультативно-дорадчі органи при виконавчому комітеті, структурнихпідрозділах виконавчих органів Миколаївської міської ради та при Миколаївському міському голові(за узгодженням)

-

-

-

-

-

-

Забезпечення прозорості прийняття рішень щодо розподілу бюджетних коштів, відповідності пріоритетів конкурсу першочерговим завданням місцевої політики та потребам громадськості

 

 

3.2. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм ІГС, спрямованих на вирішення завдань місцевої політики

Протягом терміну дії Програми

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, конкурсна комісія

200,0

100,0

100,0

Обсяг фінансування з інших джерел, не заборонених чин-ним законодавств-вом, визначається відповідно до По-рядку проведення конкурсу проектів з питань реалізації в              м. Миколаєві ініціа-тив ІГС, яким надається фінан-сова підтримка з міського бюджету

Вирішення пріоритетних завдань місце-вої політики із залученням ресурсів ІГС. Стимулювання активної та ефективної роботи ІГС в інтересах міської громади

 

 

 

 

3.3. Організація та проведення конкур-су проектів ОСН м. Миколаєва «Шанс для реалізації ідей»

Щорічно

Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради, управ-ління громадських зв’язків Микола-ївської міської ради, адміністратор конкурсу

 

 

20,0

10,0

10,0

-

-

-

Залучення ОСН до безпосеред-нього вирішен-ня питань розвитку територій їх діяльності

 

 

3.4. Фінансування проектів ОСН

 

м. Миколаєва – переможців конкурсу «Шанс для реалізації ідей» відповідно до умов конкурсу

Щорічно

Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради

600,0

300,0

300,0

Обсяг фінансування з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, визначається відповідно до Положення про щорічний конкурс проектів органів самоорганізації населення                      м. Миколаєва

Вирішення актуальних питань розвитку територій діяльності ОСН, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, розвиток відповідального ставлення громадян до міського господарства

 

 

 

 

3.5. Сприяння діяльності консультативно-дорадчих органів при виконавчому комітеті, структур-них підрозділах виконавчих органів Миколаївської міської ради та при Миколаївському міському голові (в тому числі інформаційне)

Протягом терміну дії Програми

Виконавчі органи Миколаївської міської ради,

 

консультативно-дорадчі органи при виконавчому комітеті, структурних підрозділах виконавчих органів Миколаївської міської ради та при Миколаївському міському голові

-

-

-

-

-

-

Створення умов для реалізації гро-мадянами конституційно-го права на участь в реалі-зації місцевої політики, стимулювання активної та ефективної роботи кон-сультативно-дорадчих органів при органах місце-вого самовря-дування

 

 

 

 

3.6. Проведення моніторингу результативності підтриманих конкурсних проектів для цільової аудиторії 

Протягом терміну дії Програми

Виконавчі органи Миколаївської місь-кої ради, консуль-тативно-дорадчі органи при вико-навчому комітеті, структурних під-розділах виконав-чих органів Мико-лаївської міської ради та при Миколаївському міському голові

 

(за узгодженням),  ІГС (за узгоджен-ням), вищі навчаль-ні заклади (за узгодженням)

 

 

40,0

20,0

20,0

-

-

-

Забезпечення ефективного використання коштів для  підтримки ініціатив ІГС, спрямованих на вирішення завдань місцевої політики

 

4. Підвищення професійного рівня  та інституційної спроможності ІГС та органів виконавчої влади щодо використання механізмів участі громадсь-кості у форму-ванні та реалі-зації державної та місцевої політики   

 

 

4.1. Виготовлення та поширення методич-них рекомендацій щодо створення ІГС, використання ІГС та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної  та місцевої політики 

Протягом терміну дії Програми

Юридичний департа-мент Миколаївської міської ради, управ-ління громадських зв’язків Миколаїв-ської міської ради, Миколаївське міське управління юстиції (за узгодженням)

30,0

15,0

15,0

-

-

-

Підвищення спроможності, активізація ІГС та громадян щодо участі у формуванні та реалізації місцевої політики 

 

 

4.2. Проведення

 

семінарів та тренінгів, апаратних навчань для фахівців органів  місцевого самоврядування та представників ІГС з питань організації доступу до публіч-ної інформації, проведення масових заходів, громадських експертиз, підви-щення ефектив-ності громадської діяльності

Протягом терміну дії Програми

Департамент забезпечення діяльності виконав-чих органів Мико-лаївської міської ради, управління громадських зв’язків Миколаїв-ської міської ради, адміністрації районів Миколаїв-ської міської ради,  Миколаївське міське управління юстиції, ІГС (за узгодженням)

 

 

-

-

-

-

-

-

Підвищення професійного рівня посадових осіб та пред-ставників ІГС щодо використання інструментів сприяння розвитку грома-дянського суспільства та участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики, інституційного, кадрового, професійного розвитку ІГС, їх статутної діяльності

 

 

 

 

4.3. Проведення консультацій та тренінгів з питань розвитку ОСН і територій їх діяль-ності, механізмів реалізації повно-важень ОСН та прав їх членів для представників ОСН м. Миколаєва

 

 

 

Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради, управління громадських зв’язків Миколаївської міської ради, ІГС (за узгодженням)

30,0

15,0

15,0

-

30,0

-

Підвищення інституційної спроможності ОСН щодо використання механізмів участі громадськості реалізації місцевої політики   

 

5. Забезпечення поінформова-ності суспільст-ва про діяльність ІГС та їх участь у реалізації міс-цевої політики в м. Миколаєві

5.1. Проведення інформаційної кампанії з питань    налагодження взаємодії ІГС з органами влади, підвищення рівня інституційної спроможності та діяльності ІГС

Протягом терміну дії Програми

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, ІГС (за узгодженням)

30,0

15,0

15,0

-

-

-

Підвищення рівня довіри громади органів місцевого самоврядуван-ня та ІГС, стимулювання громадської ініціативи для вирішення актуальних проблем розвитку міста

 

 

5.2. Проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців міста щодо переваг створення ОСН

Протягом терміну дії Програми

Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради, управ-ління громадських зв’язків Миколаїв-ської міської ради, адміністрації районів Миколаїв-ської міської ради, ІГС

 

(за узгодженням)

-

-

-

-

-

-

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації міс-цевої політики, вирішення актуальних питань роз-витку територій проживання, підвищення громадянської культури населення

 

 

 

Всього за завданнями Програми

 

 

 

1090,0

545,0

545,0

108,0

108,0

-

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: