Мапа порталу

Розпорядження міського голови від 11 лютого 2015 № 21р «Про створення громадсько-політичної ради при Миколаївському міському голові»


Затверджено
розпорядженням
міського голови
від 11 лютого 2015
№ 21р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадсько-політичну  раду при Миколаївському міському голові

 

1. Громадсько-політична рада при Миколаївському міському голові (далі – громадсько-політична рада) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громади у формуванні та реалізації міської політики, а також у вирішенні нагальних проблем міста, для надання їм можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, виконавчого комітету Миколаївської міської ради і Миколаївського міського голови, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з питань життєдіяльності міської громади завдяки врахуванню громадської думки, створення умов для участі мешканців міста у розробленні проектів зазначених рішень.

 

2. У своїй діяльності громадсько-політична рада керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста Миколаєва, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями громадсько-політичної ради є:

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

- сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації міської політики;

- забезпечення дієвих механізмів участі громадян у підготовці, прийнятті та контролі за ходом виконання рішень Миколаївської міської ради та її виконавчих органів з найбільш важливих питань життєдіяльності міста;

 - координація співпраці з об’єднаннями громадян.

 

4. Громадсько-політична рада відповідно до покладених на неї завдань:

- проводить обговорення проектів нормативно-правових актів  органів місцевого самоврядування м. Миколаєва;

- проводить консультації з громадськістю з питань, віднесених чинним законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування;

- опрацьовує отримані під час проведення консультацій з громадськістю пропозиції та зауваження і подає їх Миколаївському міському голові.

4.1. Готує та подає Миколаївському міському голові пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

4.2. Подає Миколаївському міському голові пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань з питань, віднесених чинним законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування.

4.3. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

4.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчими органами міської ради пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ними нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

4.5. Здійснює моніторинг та оцінку діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної з реалізацією цільових та інших програм.

4.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на Інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та в інший прийнятний спосіб.

4.7. Збирає, узагальнює та подає Миколаївському міському голові інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

4.8. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

5. Громадсько-політична рада має право:

5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі групи

5.2. Залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

5.4. Отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради.

5.5. Отримувати від органів місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадсько-політичної ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщені виконавчі органи міської ради.

 

6. До складу громадсько-політичної ради можуть входити представники політичних партій, громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, товариств і установ усіх форм власності, легалізованих відповідно до законодавства України  (далі – організації).

 

7. Положення про громадсько-політичну раду, первісний склад громадсько-політичної  ради затверджується розпорядженням Миколаївського міського голови.

Членство в громадсько-політичній раді є індивідуальним.

 

8. Гранична чисельність членів громадсько-політичної ради становить   20 осіб.

Для включення нового члена до складу громадсько-політичної ради, подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу організації.

До заяви додаються:

рішення керівника організації, якщо інше не передбачено її установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах з подальшою роботою в громадсько-політичній раді, посвідчене печаткою          (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника організації;

копії документів, що підтверджують легалізацію організації;

інформація про результати діяльності організації протягом останнього року.

Включення до складу громадсько-політичної ради нових членів виноситься на голосування. Від кожної організації до складу громадсько-політичної ради не може входити більше двох осіб.

 

9. Членство в громадсько-політичній раді припиняється на підставі рішення громадсько-політичної ради у разі:

систематичної відсутності члена громадсько-політичної ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

повідомлення керівника організації, якщо інше не передбачено її установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадсько-політичній раді;

скасування державної реєстрації організації, представника якого обрано до складу громадсько-політичної ради;

неможливості члена громадсько-політичної ради брати участь у роботі громадсько-політичної ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадсько-політичної ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадсько-політичної ради відповідної заяви.

 

10. Громадсько-політичну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні більшістю голосів присутніх терміном на один рік.

Головою громадсько-політичної ради не може бути обрана посадова особа органу місцевого самоврядування.

Повноваження голови громадсько-політичної ради можуть бути припинені за рішенням громадсько-політичної ради у разі припинення її членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадсько-політичну раду.

11. Голова громадсько-політичної ради:

організовує діяльність громадсько-політичної ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадсько-політичної ради;

представляє громадсько-політичну раду у відносинах з об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

 

12. Секретар громадсько-політичної ради обирається зі складу її членів.

12.1. Секретар громадсько-політичної ради організує роботу з підготовки засідань громадсько-політичної ради та веде їх протоколи.

 

13. Формою роботи громадсько-політичної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання громадсько-політичної ради вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів. Кворумом на засіданнях ради є половина кількісного складу членів громадсько-політичної ради.

Засідання громадсько-політичної ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадсько-політичної ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

14. Рішення громадсько-політичної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадсько-політичної ради мають рекомендаційний характер.

Рішення, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадсько-політичної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадсько-політичної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на Інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадсько-політичної ради  або причини їх відхилення.

 

15. Членство в громадсько-політичній  раді не є підставою для обмеження іншої діяльності осіб, що входять до її складу, і не може використовуватися для створення переваг для організацій, члени яких представлені в громадсько-політичній раді.

 

16. Громадсько-політична рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадсько-політична рада" на Інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, керівний склад, прийняті рішення, а також плану роботи, протоколів засідань, щорічних звітів про її роботу.

 

17. Громадсько-політична рада має бланк із своїм найменуванням.

 

_____________________________________________________________

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: