Мапа порталу

Склад громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при міському голові

(затверджений розпорядженням міського голови № 137р від 20.05.2014)

 

Голова громадської ради
Руденко-Кардаш 
Людмила Юріївна
виконавчий директор Миколаївського міського фонду ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам»
Заступники голови громадської ради

Галкіна
Антоніна Олексіївна
голова Миколаївського клубу сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства “Спільні дії”
Грибкова
Наталя Григорівна
член Миколаївської громадської організації “Громадська ініціатива мікрорайону Намив міста Миколаєва”
Абрамов   
Олег Миколайович
голова Миколаївського обласного місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Спілка оцінювачів землі»
Волков
Борис Іванович
заступник голови Миколаївського обласного місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Еколого-Аудиторська палата України»
Деркач
Олег Михайлович
голова Регіональної чорноморської мережі громадських організацій
Криницька 
Ольга Олександрівна
голова правління Миколаївського обласного благодійного фонду “Індиго”
Купрієвич 
Ірина Миколаївна
голова Миколаївської міської громадської організації «Спадщина»
Мазуренко 
Володимир Володимирович
голова Миколаївської міської громадської організації «Товариство спасіння природи»
Малицький
Олександр Георгійович
заступник голови обласної молодіжної громадської організації Миколаївщини “Зелений рух”
Ожема 
Олена Олександрівна
директор Миколаївського благодійного фонду «Центр соціальних програм»
Савченко
Георгій Борисович
заступник голови Миколаївської громадської організації «Вітовське товариство»
Тонконогова 
Марія Дмитрівна
голова Первинної профспілки підприємців «Самозахист» Корабельного району м. Миколаєва
Чернова
Ірина Борисівна
член Миколаївського міського фонду МЕТА “Від спільного бачення – до спільних дій”
Янцен 
Олександр Юрійович
заступник голови громадської організації «Вітовське відродження»

 

ОНОВЛЕНО 26.01.2015


2014

Протокол № 1 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «06» лютого 2014 р. 

Протокол № 2 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «07» квітня 2014 р.

Протокол № 3 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «04» червня 2014 р.

Протокол № 4 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «14» липня 2014 р. 

Протокол № 5 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «26» вересня 2014 р.

Протокол № 6 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «08» грудня 2014 р.

2013

Протокол № 1 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «18» січня 2013 р. 

Протокол № 2 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «11» лютого 2013 р.

Протокол № 3 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «20» березня 2013 р.

Протокол № 4 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «13» травня 2013 р. 

Протокол № 6 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «25» червня 2013 р.

Протокол № 8 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «19» серпня 2013 р.

Протокол № 10 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «22» жовтня 2013 р.

Протокол № 11 громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові від «26» грудня 2013 р.

 

 

ОНОВЛЕНО 26.01.2015


ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Громадська рада з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові (далі – громадська рада) є постійно діючим незалежним колегіальним органом при Миколаївському міському голові.

1.2. Громадська рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Постановою КМ України від 3 листопада 2010 р. №. 996 Київ "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Статутом м. Миколаєва, цим Положенням та Регламентом іншими своїми рішеннями.

1.3. Основними принципами діяльності громадської ради є відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.

1.4. Рішення, що прийняті громадської радою в межах її компетенції згідно з цим Положенням, мають дорадчий характер.

1.5. Основними цілями діяльності громадської ради є:

 • залучення мешканців міста до участі у формуванні та реалізації міської політики з вирішення проблем з екологічної безпеки та благоустрою міста,
 • надання їм можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Миколаївського міського голови, Миколаївської міської ради, виконкому Миколаївської міської ради, інших органів міської виконавчої влади (далі – органів міської влади), а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів у галузі екологічної безпеки та благоустрою;
 • налагодження системного діалогу органів міської влади і громадськості, підвищення якості підготовки рішень з питань екології та благоустрою м. Миколаєва завдяки врахуванню думки громадськості, створенню умов для участі мешканців міста у розробленні проектів таких рішень;
 • забезпечення врахування громадської думки в процесі підготовки та організації виконання рішень місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для цього громадська рада взаємодіє з органами місцевого самоврядування, дорадчими органами при цих органах, об`єднаннями громадян, організаціями, установами та підприємствами всіх форм власності та м. Миколаєва та інших міст України.

Розділ 2. Напрямки діяльності

Задля досягнення вказаних цілей громадської ради діє за напрямками:

 • вивчення проблем, що стосуються навколишнього середовища та благоустрою міста, розробка запитів та пропозицій стосовно їх вирішення;
 • проведення спільних обговорень з органами міської влади питань міської екологічної політики та подання пропозицій від громадської ради Миколаївському міському голові;
 • доведення до громадськості інформації щодо рішень і дій громадської ради та міської влади з питань охорони довкілля;.
 • підготовка та подання пропозицій щодо проведення консультацій з громадськістю;
 • здійснення інших заходів спрямованих на вирішення екологічних проблем міста.

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • отримує в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, зокрема стосовно екологічно важливої інформації, запланованих заходів, проектів, рішень та інших нормативно-правових актів, які впливають або можуть вплинути на стан довкілля м. Миколаєва;
 • пропонує Миколаївському міському голові механізми вирішення окремих екологічно важливих питань для подальшого їх внесення на розгляд міської ради;
 • ініціює проведення громадської експертизи рішень, проектів, нормативно-правових актів, які впливають або можуть негативно вплинути на стан довкілля в межах міста;
 • виходить в установленому порядку з пропозиціями щодо фінансування пріоритетних для міста природоохоронних заходів;
 • утворює робочі органи (комісії, робочі та експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради;
 • залучає до своєї роботи представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних, наукових організацій, а також окремих фахівців;
 • проводить конференції, збори та інші заходи.

Розділ 3. Формування громадської ради

3.1. До складу громадської ради включаються представники громадських організацій та благодійних фондів (далі – організація), що зареєстровані у встановленому законодавством порядку, серед напрямків діяльності яких є екологічна діяльність або діяльність, спрямована на благоустрій міста;

3.2. Організація делегує до громадської ради одного представника, повноваження якого засвідчуються організацією. Порядок прийняття та відкликання членів громадської ради визначається Регламентом діяльності громадської ради.

3.3. Громадську раду очолює голова, який обирається членами громадської ради з числа її членів.

3.4. Положення про громадської раду та Регламент (та їх зміни) схвалюється загальними зборами громадської ради, простою більшістю голосів від загального складу членів громадської ради.

3.5. Положення громадської ради, її голова та склад членів затверджується Миколаївським міським головою

Розділ 4. Голова громадської ради

Голова громадської ради:

 • організовує діяльність ради;
 • скликає, організовує підготовку та веде засідання ради;
 • підписує документи від імені ради;
 • представляє раду у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • головує на засідання робочих органів громадської ради.

Розділ 5. Права та обов’язки членів громадської ради

5.1. Члени громадської ради мають право:

 • брати участь у засіданнях громадської ради, підготовці та прийнятті рішень громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах громадської ради;
 • вносити пропозиції щодо напрямів діяльності громадської ради;
 • отримувати інформацію про діяльність та рішення громадської ради;
 • обирати й бути обраним на будь-яку посаду в громадській раді чи її структурах, бути включеним до складу робочої або експертної групи, створеної міським головою, міськвиконкомом або громадською радою для підготовки та проведення консультації з громадськістю;
 • завчасно отримувати інформацію щодо змісту (порядку денного), часу й місця проведення всіх заходів, організаторами яких є громадська рада чи один з її робочих органів;
 • знайомитися з планами роботи громадської ради і її робочих органів та рішеннями, що ними приймаються;
 • брати участь у вирішенні інших питань діяльності громадської ради;
 • у будь-який час війти зі складу громадської ради.

5.2. Член громадської ради зобов’язані:

 • брати участь у засіданнях громадської ради;
 • брати участь у вирішенні інших питань діяльності громадської ради;
 • сумлінно виконувати доручення керівництва громадської ради чи голови робочого органу, у діяльності якого він погодився брати участь, а в разі неможливості його виконання своєчасно повідомити про це

Розділ 6. Прикінцеві положення

6.1. Організація автоматично припиняє членство у громадській раді, якщо її представник без поважних причин більш ніж два рази не брав участь у засіданнях громадської ради, відновлення членства у громадській раді відбувається згідно з Регламентом.

6.2. Члена громадської ради може бути виключено з її складу за здійснення дій, що перешкоджають реалізації цілей громадської ради або завдали шкоди громадській раді.

6.3. Громадська рада припиняє діяльність при письмової відмові 2/3 учасників брати участь у її роботі.


Регламент громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові

1. Загальні засади

1.1. Цей регламент громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові (далі – Регламент) підготовлено відповідно до законодавства України та Положення про громадську раду, затвердженого розпорядженням міського голови від _______ року №___ про громадську раду з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові (далі – положення).

1.2. Регламент регулює організаційно-процедурні питання діяльності громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові (далі – громадської ради).

1.3. Положення про громадську раду та її персональний склад, затверджує Миколаївський міський голова.

1.4. Координатором у співпраці громадської ради з Миколаївським міським головою є управління охорони навколишнього природного середовища департаменту ЖКГ (далі – Управління).

1.5. Регламент затверджується на засіданні громадської ради.

ІІ. Членство в громадській раді

2.1. Членом громадської ради є представник громадської організації або благодійного фонду (далі – організація), яка територіально знаходиться в межах м. Миколаєва та зареєстрована в установленому законодавством порядку, серед статутних напрямків діяльності яких є екологічна діяльність або діяльність спрямована на благоустрій міста. Він має бути громадянином України та старшим за 18 років. Членом громадської ради не може бути посадова або службова особа органів виконавчої влади.

2.2. Громадська Рада відкрита для приєднання існуючих чи новостворених громадських організацій. Приєднання громадських організацій відбувається у відповідності до п. 2.3.

2.3. Для набуття членства в громадській раді необхідно до секретаріату громадської ради надати такі матеріали:

 • 1) заява щодо включення до складу громадської ради представника організації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, контактних телефонів, адреси проживання або місцезнаходження організації. Заява має бути підписана керівником організації та завірена печаткою;
 • 2) рішення керівного органу організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (уразі наявності);
 • 3) біографічна довідка делегованого представника;
 • 4) копії документів, що підтверджують легалізацію організації та напрямки її діяльності;
 • 5) інформація про результати діяльності організації протягом останніх двох років.

Надані для набуття членства в громадської раді матеріали розглядаються на засіданні громадської ради в термін не більший одного місяця.

2.4. Громадська рада розглядає матеріали та приймає одне з рішень:

 • відхилити прохання про набуття членства в громадській раді з вмотивованим обґрунтуванням. Відхилення прохання оформляється відповідним рішенням та надсилається заявнику в тижневий термін з дати проведення засідання громадської ради.
 • підтримати прохання про набуття членства в громадській раді.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на засіданні. Підтримка прохання оформлюється відповідним рішенням та в тижневий термін надсилається до секретаріату громадської ради з проханням внести зміни до її персонального складу. Після цього оновлений склад громадської ради подається міському голові для затвердження.

2.5. Членство в громадській раді може бути припинене внаслідок:

 • 1) особистого клопотання члена громадської ради про припинення членства, яке здійснюється шляхом оприлюднення заяви на чергових зборах;
 • 2) відкликання члена громадської ради організацією інтереси якої він представляв у громадській раді;
 • 3) рішенням громадської ради, при цьому таке рішення має бути підтримане більшістю від присутніх на засіданні членів громадської ради;
 • 4) відсутності без поважних причин члена громадської ради більш ніж на двох її засіданнях поспіль.

2.5.1. Член громадської ради може в будь-який час заявити клопотання про припинення членства в громадській раді. Клопотання має бути підписано членом громадської ради особисто.

В разі бажання організації продовжити участь у роботі громадської ради, вона в порядку зазначеному в п. 2.3. подає кандидатуру іншого представника організації.

2.5.2. Організація у будь-який час може звернутися до громадської ради з поданням про заміну члена громадської ради. У клопотанні до громадської ради зазначається прізвище члена громадської ради, який відкликається, та інформація відповідно до п. 2.3. зазначеного регламенту на представника, якого пропонується включити замість вибулого. Клопотання про припинення членства або заміну представника організації в громадській раді подається до секретаріату громадської ради та його копія до Управління. Рішення громадської ради подається Миколаївському міському голові для затвердження оновленого складу громадської ради.

2.5.3.Членство в громадській раді може бути припинено за систематичне порушення членом громадської ради або організацією, що його делегувала Положення або Регламенту, здійснення дій, що перешкоджають реалізації цілей громадської ради або завдали шкоди громадській раді. Питання про припинення членства розглядається громадською радою якщо воно порушено Головою громадської ради (його заступниками) або не менше ніж п’ятьма членами громадської ради. Підписане подання про припинення членства, розглядається на засіданні.

Рішення про припинення членства за будь-якої причини приймається простою більшістю від складу громадської ради.

Процедура припинення членства в громадській раді не може складати більш ніж один місяць.

Голова або його заступник, повинні поінформувати Управління про підготовку питання про припинення членства в громадській раді та зобов’язані надати усю необхідну інформацію.

2.5.4. Поновлення членства у громадській раді відбувається згідно п. 2.3.

ІІІ. Керівні органи громадської ради

3.1. Найвищими керівними органами громадської ради є її засідання. Керівними особами громадської ради є її голова та його заступники, які обираються строком на один рік.

IV. Засідання громадської ради

4.1. Засідання громадської ради скликаються головою не рідше ніж один раз на квартал. Засідання є правоспроможним, якщо для участі у ньому беруть участь більше половини складу громадської ради. За необхідності засідання громадської ради можуть відбуватися частіше.

4.2. Головує на засіданнях громадської ради її голова, або за його дорученням один із заступників або членів громадської ради. У разі відсутності голови громадської ради за рішенням громадської ради його обов’язки виконує один із заступників.

4.3. На засіданні громадської ради можуть бути присутні запрошені, список яких попередньо погоджується головою або його заступником. ЗМІ мають право перебувати на засіданні без запрошення. Працівники Управління в обов’язковому порядку беруть участь у засіданнях, їм попередньо надаються усі проекти документів.

4.4. Рішення на засіданні громадської ради приймаються відкритим голосуванням більшістю від присутніх членів громадської ради, окрім випадків визначених у цьому регламенті.

4.5. Засідання громадської ради:

 • 1) ухвалює Положення та затверджує Регламент громадської ради, вносить зміни до них;
 • 2) затверджує напрямки діяльності, план роботи громадської роботи на рік, у разі потреби – на інші терміни, вносить зміни до них;
 • 3) затверджує пропозиції щодо плану консультацій міської влади з громадськістю на наступний рік;
 • 4) обирає голову громадської ради та його заступників, а також припиняє їх повноваження;
 • 5) створює та ліквідовує постійні або тимчасові робочі органи (комісії, експертні, робочі групи) громадської ради, затверджує голів та припиняє їх повноваження;
 • 6) заслуховує звіт голови громадської ради та оцінює його роботу, за наслідками якого може висловити недовіру голові громадської ради;
 • 7) заслуховує звіти голів робочих органів та оцінює їх роботу;
 • 8) приймає заяви, запити, звернення, резолюції;
 • 9) скасовує рішення робочих органів, голови громадської ради чи його заступників;
 • 10) припиняє членство в громадській раді у випадках, визначених у цьому регламенті.

4.6. У разі неможливості скликання засідання громадської ради головою, її засідання може бути скликане одним із заступників голови громадської ради.

4.7 Засідання громадської ради може бути скликано за вимогою 1/3 складу громадської ради. Письмова вимога з підписами членів громадської ради означає скликання засідання громадської ради цими підписантами. Головує на такому засіданні головуючий, обраний зі складу громадської ради.

4.8. Підготовку, протоколювання та оформлення рішень громадської ради здійснює секретаріат громадської ради.

V. Голова та заступники голови громадської ради

5.1. Голова громадської ради обирається членами громадської ради на один рік.

5.2. Функції голови громадської ради визначаються Положенням.

5.3. У разі невиконання вимог Положення або цього Регламенту за ініціативою 1/3 членів громадської ради може бути порушено питання про переобрання голови громадської ради. Така письмова вимога має бути спрямована до засідання громадської ради.

5.4. Письмова вимога про переобрання голови громадської ради оголошується одним із підписантів на засіданні громадської ради. У разі висловлення недовіри Голові громадської ради має бути порушене питання про його переобрання. Подальша процедура переобрання визначається членами громадської ради на засіданні. Рішення про переобрання Голови приймається на засіданні громадської ради простою більшістю голосів від загальної кількості членів громадської ради.

5.5. Голова громадської ради має заступників, які обираються із числа членів громадської ради за його поданням.

5.6. Кількісний склад заступників голови громадської ради визначається на засіданні громадської ради за поданням голови громадської ради.

5.7. Заступники голови громадської ради виконують свої обов’язки згідно розподілу повноважень між головою та заступниками голови громадської ради, який затверджується на засіданні громадської ради. Заступники голови також виконують доручення голови громадської ради.

VІ. Робочі органи громадської ради

6.1. Для організаційного забезпечення своєї роботи громадська рада може утворювати робочий орган – секретаріат. Порядок роботи секретаріату визначається громадською радою.

6.2.Для вивчення окремих проблемних питань у складі громадської ради можуть утворюватися постійні або тимчасові робочі органи (комісії, експертні, робочі групи тощо).

6.3. Робочі органи створюються на засіданні громадської ради, де визначаються їх кількість та найменування. Громадська рада пропонує створення або ліквідацію робочих органів за певним напрямком.

6.4. Робочий орган очолює його голова, який затверджується на засіданні громадської ради. Голова робочого органу організовує його роботу.

6.5. Членами робочого органу обирається його секретар терміном до одного року, який відповідає за діловодство робочого органу, здійснює іншу роботу за дорученням його голови.

6.6. Робочі органи працюють згідно плану роботи та проводять засідання у разі потреби, але не рідше ніж раз на місяць. Засідання робочого органу скликає його голова або голова громадської ради. Засідання є правоспроможним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів.

VII. Планування роботи

7.1. Громадська рада працює згідно річного плану роботи громадської ради, який затверджується на засіданні громадської ради до початку звітного року. До затвердженого плану роботи можуть вноситися зміни, які затверджуються на засіданні громадської ради.

7.2. Річний план роботи громадської ради формується за пропозиціями Миколаївського міського голови, управління охорони навколишнього природного середовища департаменту ЖКГ, членів громадської ради, які відповідають за виконання зазначеного пункту плану.

7.3. Затверджені плани громадської ради в обов’язковому порядку передаються міському голові, секретаріату громадської ради, Управлінню.

7.4. Громадська рада бере участь у проведенні консультацій з громадськістю на міському рівні.

VIII. Діловодство

8.1. Всі засідання громадської ради обов’язково протоколюються. Всі документи щодо підготовки та оформлення зберігаються відповідно у секретаріаті громадської ради.

8.2. На запит Управління громадська рада надає усю необхідну інформацію.

8.3. Всі органи громадської ради використовують бланк листа, який затверджується на засіданні громадської ради. Листи від імені громадської ради, у тому числі від робочих органів має право підписувати виключно голова громадської ради, або один із заступником за його дорученням.

8.4. На вихідні листи обов’язково зазначаються номер та дата, прізвище виконавця листа з телефоном.

IХ. Заключні положення

Зміни та доповнення до цього регламенту можуть вноситися тільки на засідання громадської ради. Таке рішення приймається простою більшістю присутніх на засіданні членів громадської ради.

 

ОНОВЛЕНО 22.04.2015

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: