Мапа порталу

         Положення

щодо здійснення закупівель товарів комунальними підприємствами Миколаївської міської ради в електронній системі закупівель

 1.Загальні положення

1.1. Положення щодо здійснення закупівель товарів комунальними підприємствами Миколаївської міської ради в електронній системі закупівель (далі – Положення) розроблене, враховуючи частину першу статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – закон), Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 (далі – порядок функціонування системи), Порядок здійснення допорогових закупівель, затверджений наказом Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель». 

1.2. Положення встановлює загальний порядок здійснення закупівель товарів комунальними підприємствами Миколаївської міської ради в електронній системі закупівель.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

авторизований електронний майданчик - авторизована уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації електронних майданчиків визначається Кабінетом Міністрів України;

електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

електронний аукціон – процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться в три етапи в інтерактивному режимі реального часу; протягом кожного етапу (раунду) аукціону всім учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін в електронній системі закупівель від найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації про кількість учасників без зазначення їх найменування;

закупівля  –  процес здійснення закупівель товарів замовником на електронних майданчиках у порядку, визначеному цим Положенням;

замовник закупівель (далі – замовник) – це замовник у розумінні закону, а також комунальні підприємства, їхні дочірні підприємства, в яких комунальна частка у статутному капіталі складає 50 і більше відсотків;   

комісія — постійно діюча комісія, що утворюється уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, прийняття рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель;

користувач - учасник, постачальник товарів, замовник, комунальні підприємства, їх дочірні підприємства, об’єднання підприємств, а також господарські товариства, в яких державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше відсотків, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересованіособи;

переможець – учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений замовником як переможець закупівлі; 

предмет закупівлі - товари, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції;

пропозиція учасника – пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у закупівлі відповідно до вимог, визначених замовником;  

процедура закупівлі – здійснення відбору постачальника товару (товарів) із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про закупівлю ;

товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані;

уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;

учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником відповідно до цього Положення.

 2. Сфера застосування Положення

2.1. Положення застосовується для всіх закупівель товарів комунальними підприємствами Миколаївської міської ради, які вони здійснюють за кошти міського бюджету м. Миколаєва та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від 3 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону, а у разі закупівлі товарів комунальними підприємствами, які не є замовниками відповідно до пункту 9 ч. 1 ст. 1 Закону – Положення застосовується для всіх закупівель товарів, вартість яких перевищує 3 тис. грн., крім випадків, передбачених пунктом 2.3 цього Положення.
2.2. Під час здійснення закупівель товарів, вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у пункті 2.1 цього Положення, замовники також можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів) для укладення договору.
2.3. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

   2.3.1. Товари, визначені ч. 3 ст. 2 закону.

   2.3.2. Лікарські засоби.

   2.3.3. Товари, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни.
   2.3.4. Товари, закупівля яких здійснюється за кошти кредиторів, позик, які надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, які надаються нерезидентами України.

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. У разі (під час реєстрації), якщо замовник не підпадає під визначення у розумінні закону, то він реєструється як «юридичні особи, які не є замовниками в розумінні закону, але є комунальними, казенними підприємствами, господарськими товариствами».

3.3. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 4. Порядок здійснення закупівель

4.1. Закупівля передбачає такі етапи:

   4.1.1. Оголошення закупівлі.

   4.1.2. Період уточнень.

   4.1.3. Подання пропозицій.

   4.1.4. Електронний аукціон.

   4.1.5. Кваліфікація, визначення переможця та завершення закупівлі.

4.2. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів для потреб замовника та укладення з ними відповідних договорів.
4.3. Під час здійснення закупівель замовники повинні дотримуватися таких принципів здійснення закупівель:

      - добросовісна конкуренція серед учасників;

      - максимальна економія та ефективність;

      - відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

      - недискримінація учасників;

      - об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;

      - запобігання корупційним діям і зловживанням.

4.4. Під час оголошення закупівлі замовник розміщує у системі інформацію про предмет, очікувану вартість закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення закупівлі, повинна збігатися з інформацією, яка зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена замовником під час оголошення закупівлі.

4.5. Замовникам забороняється вказувати потенційним учасникам, який з авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання своїх пропозицій.

4.6. Усі файли, які прикріплені під час оголошення закупівлі, а також до пропозицій учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, які здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів через встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, які безпосередньо не стосуються закупівлі.

4.7. Вимоги до предмета закупівлі можуть встановлюватися замовником у доданих файлах або в екранних формах закупівлі. У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів) або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях учасників.

4.8. При визначенні умов закупівлі замовник має визначити такі параметри закупівлі:

   4.8.1. Очікувану вартість закупівлі, що не може бути меншою ніж 3 тис. грн.  

   4.8.2. Тривалість періоду уточнень, що має становити не менше трьох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 3 тис. грн.

   4.8.3. Тривалість періоду подання пропозицій, що має становити не менше двох робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 3 тис. грн.    

   4.8.4. Крок аукціону має знаходитись у діапазоні від 0,5 % до 3 % від очікуваної вартості закупівлі, який зазначається у гривнях.

   4.8.5. Нецінові критерії та їхню питому вагу, які сумарно не можуть перевищувати 30 %, якщо замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

4.9. Замовник може додатково вимагати забезпечення пропозиції у вигляді гарантії виконання зобов’язань учасника перед замовником. Розмір забезпечення пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 3 % у разі проведення торгів на закупівлю товарів на умовах, визначених документацією.

4.10. При визначенні предмета закупівлі замовник зобов’язаний керуватися чинним порядком визначення предмета закупівлі, затвердженим уповноваженим органом у сфері державних закупівель – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

4.11. У разі, якщо протягом періоду уточнень замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення у системі.

4.12. Один учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої закупівлі.   

4.13. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним замовником під час оголошення закупівлі.

4.14. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого замовником під час оголошення закупівлі.

4.15. Замовник має право вносити зміни до інформації та документів щодо оголошеної закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду користувачам системи. Якщо замовник вносить зміни до документів, він зобов’язаний прикріпити такі зміни у вигляді окремого файлу.

4.16. Дата та час аукціону призначаються системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати  користувачів системи про наближення дати старту аукціону. Якщо на закупівлю подано більше однієї пропозиції, система активує єдиний модуль «Аукціон». В аукціоні можуть брати участь лише учасники, що подали пропозиції. Всі інші користувачі системи, у тому числі, замовник цієї закупівлі, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом аукціону.

         Якщо зареєстрований один учасник, то система автоматично переходить до процесу «Оцінка», а закупівлі присвоює статус «Кваліфікація».

4.17. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично, формуючи рейтинги позиції учасників відповідно до методики оцінки, визначеної замовником в оголошенні закупівлі. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення аукціону.

4.18. Замовник розглядає учасника, який надав за результатами аукціону найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення закупівлі.

4.19. У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує у системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням.

4.20. Виключними підставами дискваліфікації є:

4.20.1. Пропозиція учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам закупівлі.

4.20.2. Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

4.21. Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше трьох робочих днів з дня надходження такої вимоги.

4.22. У разі дискваліфікації учасника, який запропонував найменшу ціну, замовник публікує в системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням. 

4.23. Якщо пропозиція учасника відповідає умовам закупівлі, замовник визначає такого учасника переможцем та публікує у системі скан-копію документа з відповідним рішенням. Наступним етапом закупівлі є підписання договору.

4.24. Договір за результатами проведення закупівлі підписується між замовником та переможцем поза системою згідно із законодавством України не раніше ніж через два робочі дні після оприлюднення рішення про переможця закупівлі. Договір між замовником та переможцем має бути підписаний на суму, яка не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої переможцем в аукціоні. Договір розміщується у системі замовником протягом двох робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами системи.

4.25. Замовник зобов’язаний завершити закупівлю через підписання договору або відміну закупівлі протягом тридцяти днів після закінчення строку подання пропозицій. 

4.26. Скасувати закупівлю може виключно замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.

4.27. Якщо у момент закінчення прийому пропозицій жоден учасник не зареєстрував пропозицію, система автоматично присвоює закупівлі статус “закупівля не відбулася“.

4.28. У разі, якщо всі учасники закупівлі були дискваліфіковані, закупівля автоматично переводиться системою у статус “закупівля не відбулась“. 

 5. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням закупівлі

5.1. Усі спори між учасником та замовником, що виникли при проведенні закупівлі, вирішуються порядком, наведеним у цьому Положенні, або згідно  із діючим законодавством України.

                                                   6. Усунення порушення

6.1. У випадку  виявлення  порушення  користувач може  звернутися  до замовника із вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі (далі - вимога) через відповідну електронну форму.
       Вимога повинна містити таку інформацію:

      - найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність, щодо якого (яких) ініціюється вимога;

      - номер повідомлення про проведення закупівлі, щодо якого ініціюється вимога;

      - підстави подання вимоги, посилання на порушення у процесі проведення закупівель, фактичні обставини, що можуть це підтверджувати;

      - зміст вимог до замовника та їхнє обґрунтування;

      - дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка звернулася (для юридичних осіб - найменування, код ЄДРПОУ (за наявності) та місцезнаходження або місце реєстрації юридичної особи, для фізичних осіб – ПІП/б, ідентифікаційний номер/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та місце проживання або місце реєстрації особи). Для забезпечення рівних умов для всіх учасників зазначені дані до моменту розкриття пропозицій недоступні замовнику і відображаються після розкриття пропозицій.

      Вимога може містити також іншу інформацію про особу, що звернулася.
Уся інформація щодо процесу звернення доступна всім користувачам з усіх авторизованих електронних майданчиків та на веб-порталі уповноваженого органу.
6.2. Замовник протягом 3 днів розглядає вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період замовник повинен опублікувати відповідь на вимогу  і  (у випадку  задоволення  вимоги) внести  відповідні  зміни  до  умов закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо вимоги “задоволено”, “відхилено” або “не задоволено”  замовник в обов'язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення. 
Після розміщення відповіді щодо вимоги замовником вимога набуває статусу “розглянуто замовником”, та ініціатор вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь “задовільно”/“незадовільно”:
      - “задовільно” - відповідь ініціатора вимоги задовольнила, вимога набуває статусу “вичерпано”;
      - “незадовільно” - відповідь ініціатора не задовольнила, вимога автоматично набуває статусу “звернення” та направляється на розгляд до комісії з розгляду

звернень (далі -  комісія)

Вимога автоматично набуває статусу “вичерпано”, якщо ініціатор вимоги не оцінив відповіді замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.
Вимоги, за якими відсутні відповіді замовника, автоматично набувають статусу “звернення” та підлягають розгляду комісією. Розгляд звернення комісією припиняється у разі відміни закупівлі або визначення її системою такою, що не відбулася. Рішення комісії розміщуються в системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття і повинні бути загальнодоступними для перегляду

на веб-порталі уповноваженого органу.

Комісія має розглянути звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення комісії в системі вимога

переходить у статус “розглянуто комісією”.

6.3. Рішення комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути

рішення або скасувати закупівлю.

6.4. Розгляд вимоги та звернення не зупиняє процесу проведення закупівлі.

___________________________________________________________________

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: