Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


 

ПРОГРАМА
зайнятості населення м. Миколаєва
на період до 2017 року


Мета Програми та головні концептуальні положення
 
Програму зайнятості населення міста Миколаєва на період до 2017 року (далі – Програма) розроблено відповідно до п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 18 Закону України “Про зайнятість населення”, розпорядження голови облдержадміністрації від 26.02.2013 № 53-р “Про розроблення проекту Програми зайнятості населення Миколаївської області”.
Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення та закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, виконання завдань, визначених Програмою сприяння зайнятості населення та створення нових робочих місць на період до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 № 1008.
 
Проблемні питання,
які передбачено вирішити за рахунок реалізації даної Програми:
 
- дисбаланс попиту на робочу силу і її пропозиції;
- збереження існуючих, створення нових та легалізація вже існуючих робочих місць;
- соціальний захист працюючого населення;
- розширення сфери докладання праці та зниження рівня безробіття;
- незайнятість неконкурентоспроможних категорій населення та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
Метою Програми є координація зусиль та ефективна співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості, об’єднань роботодавців і профспілок з метою вжиття конкретних заходів для регулювання ринку праці, забезпечення зайнятості населення та соціального захисту від безробіття; проведення регіональної політики сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості громадян міста, як це передбачено ратифікованою Україною Конвенцією МОП № 122 “Про політику в галузі зайнятості”.
 
Основними завданнями Програми є:
- визначення основних напрямів проведення політики зайнятості і шляхів їх реалізації;
- формування конкурентних переваг національного ринку праці;
- координація зусиль виконавчих органів ради, інших установ та організацій, пов’язаних з розробленням та виконанням заходів регулювання ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості та детінізація відносин у трудовій сфері;
- зниження рівня безробіття та зменшення його тривалості;
- оцінка стану ринку праці та прогнозних показників щодо трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення робочих місць і рівня безробіття населення;
- здійснення моніторингу створення робочих місць у місті Миколаєві та інформаційне забезпечення Миколаївської міської ради щодо реалізації завдань і заходів Програми.
 
Шляхи та способи розв’язання проблеми:
- сприяння забезпеченню економіки м. Миколаєва кваліфікованими кадрами;
- розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення;
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
- підвищення професійної якості працівників;
- регулювання трудових міграцій громадян України;
- надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття.
 
Відповідно до оцінки тенденцій соціально-економічного розвитку міста Миколаєва та наявних проблем, у процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Миколаївською міською радою за пропозиціями виконавчих органів міської ради.
 
Розділ 1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості
населення м. Миколаєва за попередній період
 
Соціально-економічний розвиток м. Миколаєва у 2012 році характеризується утриманням позитивних темпів економічного розвитку, стабілізації виробничого сектору економіки, активізації інвестиційних процесів, впровадженням механізму ефективного використання ресурсного та промислового потенціалу.
Значна кількість провідних бюджетоутворюючих промислових підприємств забезпечила приріст виробництва і зробила суттєвий внесок у розвиток окремих видів діяльності промислового сектору економіки міста: ДП “НВКГ “Зоря”-“Машпроект”, ТОВ “Сервісний центр “Металург”, ПАТ “Завод “Екватор”, ПрАТ “Лакталіс-Миколаїв” тощо.
Розмір середньомісячної заробітної плати працівників, працюючих в економіці міста, за січень-грудень 2012 року становив 2944 грн. та порівняно з 2011 роком збільшився на 114,1%. Цей показник 2012 року перевищив у 2,6 рази розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатної особи на відповідний період (1134 грн.).
Протягом 2012 року створено 12487 робочих місць, з них юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання) – 5946 р.м., що становить 47,6% від загальної кількості створених робочих місць.
З метою легалізації зайнятості та заробітної плати в місті забезпечується робота відповідних міської та районних робочих груп, за результатами роботи яких легалізовано заробітної плати за 2012 рік на загальну суму 281,2 тис.грн.
Незважаючи на складну ситуацію з режимом неповної зайнятості на ДП “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”, ДП “Миколаївський бронетанковий завод”, ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”, ДП “Миколаївавтотранссервіс” та ПрАТ “Миколаївський машинобудівний завод”, в цілому, на ринку праці м. Миколаєва закріпилися позитивні тенденції щодо збільшення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття.
Протягом 2012 року у місті Миколаєві налічувалось 11600 вакансій, які надійшли від 2312 роботодавців. Кількість наявних вакансій збільшилась проти показника відповідного періоду 2011 року на 515 одиниць, або 4,6%, а кількість роботодавців, які мали вакансії, на 125 осіб, або на 5,7%.
За сприянням служби зайнятості населення на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 6261 мешканця міста Миколаєва, що складає 42,9% від чисельності незайнятих громадян, які звернулися за отриманням соціальних послуг.
Одним із шляхів удосконалення професійного навчання безробітних є організація стажування, яке проходить безпосередньо на робочому місці. За такою формою навчалося 524 особи.
42 особи підвищили кваліфікацію на короткотермінових курсах цільового призначення за різними напрямками як для промислового, так і для аграрного сектору.
Пріоритет у роботі із задоволення потреб роботодавців заклав основу для тривалої співпраці з багатьма підприємствами, організаціями, установами. Під конкретне замовлення роботодавців проходили навчання 593 особи, або 45,5% від загальної кількості тих, що навчалися.
Після проходження професійного навчання 1030 мешканців міста Миколаєва працевлаштовано, що складає 79,1% від загальної кількості осіб, які пройшли навчання. Протягом 2012 року навчалися або підвищували фаховий рівень завдяки організаційній та фінансовій підтримці служби зайнятості населення 1695 безробітних міста Миколаєва, що на 232 особи, або на 15,9% більше, у порівнянні з 2011 роком. Рівень охоплення безробітних професійним навчанням зріс з 16,9% за 2011 рік до 18,6% за 2012 рік.
Особлива увага приділяється забезпеченню зайнятості осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Протягом 2012 року працевлаштовано 463 безробітних з числа таких, що належать до категорії осіб, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.
На додаткові робочі місця з наданням дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 298 осіб, у т.ч. 74 соціально-незахищених особи, 29 молодих осіб на перше робоче місце відповідно до Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”.
У цілому у м. Миколаєві 2012 року активними програмами сприяння зайнятості (працевлаштування, професійне навчання, оплачувані громадські роботи) охоплено 14578 осіб, що 0,3 % більше показника 2011 року.
 
Розділ 2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста
та розширення сфери застосування праці
 
В основу стабільної роботи реального сектору економіки м. Миколаєва та розширення сфери застосування праці у 2013-2017 роках буде покладено інвестиційний розвиток та ефективне використання власної сировинної бази, збільшення асортименту та підвищення якості продукції, розширення ринків збуту в Україні та за її межами.
Прогнозується збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, удосконалення системи підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників відповідно до потреб ринку праці, що разом із заходами державної економічної політики створить підґрунтя для підвищення економічної активності населення та вирішення проблемних питань у соціальній сфері.
Рішенням Миколаївської міської ради від 22.11.2012 № 22/17 затверджено міську Програму залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаєві до 2017 року (далі – міська Програма). Метою міської Програми є створення умов для інвестиційного розвитку міста, спрямованого на модернізацію економіки та забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку міста.
Пріоритетними напрямами, що сприятимуть розвитку економіки та розширенню сфери застосування праці як міста, так і області, визначено реалізацію проектів у різних сферах економічної діяльності:
- у машинобудівному комплексі:
будівництво 4 військових кораблів класу “корвет” відповідно до Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу “корвет”, що розрахована на 2011-2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1150;
- у морегосподарському комплексі:
створення єдиного виробничо-перевантажувального комплексу в тиловій частині причалів №№ 13-14 ДП “Миколаївський морський торговельний порт”, що дозволить створити 120 робочих місць.
За рахунок реалізації інвестиційних проектів та розвиту малого та середнього бізнесу, досягнення прогнозних показників розвитку економіки міста забезпечать розширення сфери застосування праці у 2013-2017 роках для 16,5 тис. осіб.
Місцевими органами виконавчої влади та контролюючими органами буде продовжено роботу, спрямовану на легалізацію зайнятості та заробітної плати.
Забезпечення зайнятості безробітних шляхом підтримки підприємницької ініціативи здійснюватиметься шляхом організації навчання основам підприємницької діяльності та виплати одноразової допомоги по безробіттю в межах фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Планується стимулювати створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Особлива роль буде приділятись розвитку та удосконаленню системи профорієнтації, як важливому інструменту корегування кількісно-якісного дисбалансу між попитом на робочу силу і її пропозицією, зокрема індивідуальній роботі з випускниками та учнівською молоддю, з урахуванням потреб ринку праці, пропагуванню робітничих професій, а також буде організовано роботу з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями.
Планується розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років шляхом видачі ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.
Завдяки тісній співпраці з роботодавцями (залучення їх на семінари, ярмарки вакансій, міні-ярмарки), висвітленню в засобах масової інформації, в інформаційних бюлетенях центрів зайнятості населення суспільно-корисної спрямованості громадських робіт та їх позитивних сторін прогнозується розширення видів оплачуваних громадських робіт та робіт тимчасового характеру з урахуванням професійного складу безробітних та соціально-економічних потреб регіону.
Особлива увага приділятиметься сприянню зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці: жінок, молоді, довготривалих безробітних, осіб з обмеженими фізичними можливостями за рахунок посилення індивідуальної та адресної роботи з цільовими групами громадян, роботодавцями, соціальними партнерами. Планується сприяти у працевлаштуванні зазначеної категорії на нові робочі місця, строком не менше ніж на два роки шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 
Розділ 3. Фінансове забезпечення реалізації Програми
 
Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду соціального захисту інвалідів, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.
У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.
 
Розділ 4. Координація та контроль за реалізацією Програми
 
Організаційне і методичне супроводження та контроль за реалізацією Програми здійснюватиметься департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради та Миколаївським обласним та районними центрами зайнятості.
 
Розділ 5. Механізм управління за виконанням Програми
 
Механізм управління включає:
проведення кваліфікованих моніторингових досліджень ринку праці міста, у тому числі створення робочих місць, оцінку фактичного стану ринку праці, інформування соціальних партнерів про стан справ у цій сфері, підготовку практичних пропозицій та рекомендацій у межах Програми щодо регулювання зайнятості;
систематичну підготовку інформацій виконкому міської ради, міській раді про хід виконання Програми, у разі потреби – внесення пропозицій щодо її коригування;
розгляд на засіданнях міського координаційного комітету сприяння зайнятості населення актуальних питань у сфері зайнятості та прийняття за результатами розгляду узгоджених із соціальними партнерами рішень.
 
_______________________________________________________

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Програми зайнятості населення м. Миколаєва
на період до 2017 рокуПрограму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від __________ № _________
 
Ініціатор: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.
 
Розробник Програми: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.
 
Співрозробники:
1. Миколаївський обласний центр зайнятості.
2. Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.
3. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.
 
Відповідальний виконавець: департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.
 
Співвиконавці:
1. Миколаївський обласний центр зайнятості.
2. Районні центри зайнятості м. Миколаєва.
3. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.
4. Розпорядники коштів міського бюджету.
5. Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини”.
6. Управління освіти Миколаївської міської ради.
7. Управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.
8. Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради.
9. Головне управління Міндоходів у Миколаївській області.
10. Територіальна державна інспекція праці в Миколаївській області.
11. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
12. Пенсійний фонд України у Миколаївській області та інші соціальні фонди.
13. Обласна рада профспілок.
14. Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів України.
15. Відділ сфери послуг Миколаївської міської ради.
16. Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.
17. Відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради.
18. Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.
19. Підприємства, установи, організації.
 
Термін виконання: на період до 2017 року.

Додаток 2
до Програми
НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ
щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення
на період до 2017 рокуНайменування заходу

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

 

 

1.  Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців

 

у створенні нових робочих місць

 

 

1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді:

 

- здійснювати публікації у ЗМІ;

 

- брати участь у радіо- та телепрограмах

Управління освіти Миколаївської міської ради,

 

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради,

 

районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням)

2013-2017 роки

2. Сприяти забезпеченню збереження робочих місць та зростанню зайнятості шляхом розширення існуючих виробництв та введення в дію нових виробничих потужностей у різних галузях економіки, відповідно до міської Програми залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв на період до 2017 року, а саме:

 

- будівництво мостового переходу через р. Південний Буг (Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор);

 

- виробництво електроенергії з біогазу Миколаївського полігона ТПВ (департамент ЖКГ Миколаївської міської ради);

 

- виробництво вертикальних вітроустановок (ТОВ “Онікс”);

 

- виробництво альтернативного виду палива (ТОВ “Політехпром”);

 

- будівництво вітрової електростанції в мікрорайоні Кульбакине (ТОВ “ЕСТА ЛТД”);

 

- модернізація виробництва з метою випуску повсякденного та спортивного взуття (ТОВ ВТФ МВФ “Ніко-Плюс”);

 

- модернізація виробництва підліткового та дитячого взуття (ТОВ ВТФ МВФ “Ніко-Плюс”);

 

- відновлення діяльності кінотеатру “Іскра” (управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради);

 

- глибоководний причал у районі Миколаївського річкового порту (ДП “Миколаївський річковий порт”);

 

- будівництво сміттєпереробного комплексу в Миколаєві (департамент ЖКГ Миколаївської міської ради).

 

*Перелік може змінюватись у процесі роботи.

Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради,

 

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням),

 

відділ сфери послуг Миколаївської міської ради,

 

Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради,

 

відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради,

 

Головне управління Міндоходів у Миколаївській області (за узгодженням)

2013-2017 роки

3. Забезпечити розширення сфери застосування праці та поліпшення структури зайнятості шляхом створення та легалізації вже існуючих робочих місць:

 

- 3270 робочих місць у 2013 році;

 

- 3270 робочих місць у 2014 році;

 

- 3280 робочих місць у 2015 році;

 

- 3300 робочих місць у 2016 році;

 

- 3420 робочих місць у 2017 році, в т.ч.:

 

- юридичними особами – 1422 р.м.;

 

- фізичними особами – 1848 р.м.,

 

з них за видами економічної діяльності:

 

- обробна промисловість – 574;

 

- оптова та роздрібна торгівля – 962 р.м.;

 

- транспорт та зв'язок – 326.

Управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради,

 

адміністрації районів Миколаївської міської ради,

 

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням),

 

відділ сфери послуг Миколаївської міської ради,

 

Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради,

 

відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради,

 

Головне управління Міндоходів у Миколаївській області (за узгодженням)

2013-2017 роки

4. Розширити мережу підприємств малого та середнього бізнесу, за рахунок створення нових робочих місць у сфері підприємницької діяльності порядку 1,8 тис. осіб щороку.

 

Надавати допомогу безробітним громадянам та підприємцям-початківцям в освоєнні основ ринкової економіки та підприємництва, розробці бізнес-планів, реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності та інформувати їх про порядок укладання трудових договорів з найманими працівниками. Забезпечити постійну роботу телефонних гарячих ліній для підприємців при місцевих органах виконавчої влади

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради,

 

адміністрації районів Миколаївської міської ради,

 

Миколаївська обласна організація роботодавців “Промисловці та підприємці Миколаївщини” (за узгодженням)

2013-2017 роки

5. Організовувати громадські та інші роботи тимчасового характеру, які мають суспільно корисну спрямованість, з метою тимчасового працевлаштування та додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб.

 

Щороку приймати рішення виконкому Миколаївської міської ради щодо організації та проведення громадських робіт у місті, якими затверджувати Перелік видів громадських робіт, що відповідають потребам територіальної громади, та Перелік підприємств, організацій, установ, на яких вони будуть застосовуватися.

 

Залучати до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру до 1,0 тис. осіб щороку.

 

Щороку передбачати у бюджетних запитах та кошторисах фінансування на організацію та проведення громадських робіт.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

адміністрації районів Миколаївської міської ради;

 

підприємства, установи та організації міста (за узгодженням)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядники коштів міського бюджету

2013-2017 роки

6. Стимулювати створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності шляхом компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

Планується щороку надавати роботодавцям міста відповідну компенсацію на 115 працівників (за умови подання роботодавцями заяв та відповідних документів до державної служби зайнятості)

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області,

 

підприємства, установи та організації (за узгодженням)

2013-2017 роки

7. З метою легалізації зайнятості, забезпечувати соціальний захист працюючого населення та надходження коштів до бюджетів різних рівнів:

 

- забезпечити проведення рейдової роботи з легалізації зайнятості населення в рамках міської та районних комісій;

 

- залучати до участі в рейдовій роботі представників правоохоронних органів або ВБЕЗ УМВС України в Миколаївській області;

 

- направляти матеріали за результатами обстеження діяльності відповідного суб’єкта господарювання, у разі виявлення порушень чинного законодавства до правоохоронних та контролюючих органів;

 

- проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо переваг легальної зайнятості та соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно

Адміністрації районів Миколаївської міської ради,

 

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради,

 

територіальна державна інспекція з питань праці у Миколаївській області (за узгодженням),

 

головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області (за узгодженням),

 

Головне управління Міндоходів у Миколаївській області (за узгодженням),

 

облпрофрада (за узгодженням),

 

районні центри зайнятості (за узгодженням)

2013-2017 роки

8. Проводити щомісяця семінари, надавати консультативну допомогу, в т.ч. по гарячих лініях, та аналізувати зміст колективних договорів на відповідність їх діючому законодавству.

 

Направляти листи та телефонограми до керівників підприємств,  установ та організацій усіх форм власності щодо необхідності укладання колдоговору.

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

обласна рада профспілок (за узгодженням),

 

об’єднання роботодавців (за узгодженням)

2013-2017 роки

 

 

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

 

 

1. Професійний кваліфікований склад робочої сили в загальній кількості до 4,0 тис. осіб формувати щороку відповідно до потреб та ситуації на ринку праці завдяки:

 

- професійному навчанню, підвищенню кваліфікації персоналу на виробництві відповідно до вимог сучасного виробництва;

 

- продуктивній діяльності базових центрів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а саме:

 

- Центру підготовки персоналу державного підприємства “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”;

 

- ПАТ ”Чорноморський суднобудівний завод”;

 

- навчальному центру державного підприємства “Суднобудівний завод ім. 61 комунара”

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

вищі та професійно-технічні навчальні заклади (за узгодженням),

 

районні центри зайнятості (за узгодженням)

2013-2017 роки

2. Забезпечити організацію професійної підготовки, перепідготовки працюючих та безробітних громадян міста щороку до 2,0 тис. осіб.

 

Надавати методичну допомогу підприємствам, установам і організаціям з вищезазначеного питання, відповідно до державних нормативно-правових актів

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

управління освіти Миколаївської міської ради,

 

районні центри зайнятості (за  узгодженням)

2013-2017 роки

3. Сприяти організації роботи з підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 “Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями”

Районні центри зайнятості (за узгодженням)

2013-2017 роки

4. Надавати можливість для підвищення конкурентоспроможності щороку 150 громадянам віком старше 45 років шляхом видачі ваучера на перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності (за умови подання заяв до районних центрів зайнятості)

Районні центри зайнятості (за узгодженням)

2013-2017 роки

5. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед студентської молоді та роботодавців щодо відкриття роботодавцями трудової книжки студентам ПТУ, ВНЗ, які у вільний від навчання час проходять стажування за спеціальністю, за якою здобувається освіта, що сприятиме конкурентоспроможності молоді, щороку порядку 2,0 тис. осіб

Адміністрації районів Миколаївської міської ради,

 

районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

організації профспілок (за узгодженням)

2013-2017 роки

 

 

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

 

 

1. Забезпечувати надання інформаційно-консультативної та правової допомоги громадянам України, які виїжджають за кордон для працевлаштування

Обласний та районні центри зайнятості (за узгодженням)

2013-2017 роки

 

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах

 

конкурувати на ринку праці

 

 

1. Забезпечувати працевлаштування молоді, інвалідів та інших соціально вразливих верств населення, які потребують додаткових гарантій, з першочерговою організацією для них професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, в т.ч. індивідуальне навчання безпосередньо на робочому місці

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

підприємства, установи та організації (за узгодженням)

2013-2017 роки

2. З метою формування позитивної мотивації до праці, зміни ставлення до можливості оволодіння новою професією, забезпечити надання повного обсягу профорієнтаційних послуг особам, які звертаються за послугами до центрів зайнятості населення, шляхом проведення:

 

- індивідуальних та групових консультацій;

 

- ярмарків – вакансій;

 

- днів відкритих дверей;

 

- професіографічних екскурсій на підприємства міста;

 

- професіографічних зустрічей для учнів загальноосвітніх шкіл та молоді

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської міської ради,

 

управління освіти Миколаївської міської ради

2013-2017 роки

3. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями з метою прискорення їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

 

Організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб з обмеженими фізичними можливостями за професіями відповідно до потреб ринку праці та рекомендації МСЕК з метою забезпечення їх трудової реабілітації, сприяння у працевлаштуванні та підвищення їх конкурентоспроможності.

 

Соціальним службам на підставі рекомендацій Індивідуальної програми реабілітації інваліда направляти осіб з обмеженими фізичними можливостями до районних центрів зайнятості для постановки на облік з метою подальшого працевлаштування

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за узгодженням),

 

підприємства, установи та організації (за узгодженням),

 

районні центри зайнятості (за узгодженням)

2013-2017 роки

4. Сприяти збереженню та створенню нових робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі за рахунок надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, відповідно до додатка 3 (табл. 5)

Обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за узгодженням),

 

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

 

обласний центр зайнятості (за узгодженням)

2013-2017 роки

5. Сприяти у працевлаштуванні молоді, інвалідів, одиноких батьків, безробітних, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, та інших категорій громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця, строком не менше ніж на два роки шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування щороку 115 осіб

Районні центри зайнятості (за узгодженням),

 

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів України (за узгодженням),

 

підприємства, установи та організації (за узгодженням)

2013-2017 рокиДодаток 3
до ПрограмиТаблиця 1. Основні показники ринку праці

Найменування

 

показника

2011

 

звіт

2012

 

звіт

2013

 

очіку-ване

2014

 

прогноз

2015

 

прогноз

2016

 

прогноз

2017

 

прогноз

1. Чисельність зайнятого населення віком 15-70 років (у середньому за  період), тис. осіб – усього

281,6

281,7

281,7

281,7

281,7

281,7

281,7

з неї зайнятого населення  працездатного віку

198,0

207,5

207

207

207

207

207

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:

 

віком 15-70 років

70,3

73,7

73,7

73,7

73,7

73,7

73,7

3. Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

52,7

39,7

39,7

39,7

39,7

39,7

39,7


Таблиця 2. Показники професійної підготовки
та використання робочої сили

Найменування

 

показника

2011

 

звіт

2012

 

звіт

2013

 

очіку-ване

2014

 

прогноз

2015

 

прогноз

2016

 

прогноз

2017

 

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

13,3

13,4

13,3

12,5

12,2

12

12,1

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації, усього

7,6

7,7

7,3

6,3

6,3

6,3

6,5

з них працевлаштовані як молоді працівники;

4,6

4,1

2,8

2,8

2,8

1,1

1,2

- випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації, усього

2

2,3

2,3

2,5

2,2

2,2

2,2

з них працевлаштовані як молоді працівники;

1,1

1

1

1

1

1

1

- випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього

3,7

3,4

3,7

3,7

3,7

3,5

3,4

з них працевлаштовані як молоді працівники

2,6

2,4

2,5

2,4

2,4

2,2

2,0

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, усього, тис. осіб

1,9

2,1

2,2

2,1

2,2

2,3

2,2

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

110

119

55

57

52

52

56

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

-

-

300

340

350

360

365

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

 

 

одноразової адресної допомоги

-

-

300

340

350

360

365

житла

-

-

 

 

 

 

 

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

128

128

130

135

140

145

150

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

11,4

11,4

11,3

11,2

11,1

11

10,9

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

8,9

8,9

8,8

8,7

8,6

8,5

8,4

7. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

 

 

9,5

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

7,1

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

8. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

2,8

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

2,1

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

-

-

2

2,1

2,2

2,3

2,4

за власні кошти

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

-

-

149*

150*

151*

152*

153*


* дані мають бути переглянуті після прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів
 
 
Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування

 

показника

2011

 

звіт

2012

 

звіт

2013

 

очіку-ване

2014

 

прогноз

2015

 

прогноз

2016

 

прогноз

2017

 

прогноз

1. Працевлашту-вання на нові робочі місця, осіб – усього

-

-

3270

3270

3280

3300

3420

з них:

 

1.1 юридичними особами

-

-

1422

1422

1424

1435

1487

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

-

-

1848

1848

1856

1865

1933

2. Працевлашту-вання на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб*:

 

- обробна

 

промисловість;

 

- оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами;

 

- транспорт і зв’язок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574

 

 

 

 

 

962

 

 

 

 

 

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

574

 

 

 

 

 

962

 

 

 

 

 

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

576

 

 

 

 

 

966

 

 

 

 

 

328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

586

 

 

 

 

 

976

 

 

 

 

 

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

1006

 

 

 

 

 

334

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб – усього

-

-

115**

115**

116**

116**

117**

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

-

-

80**

80**

81**

81**

82**

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

80**

80**

81**

81**

82**

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

-

-

35**

35**

35**

35**

35**

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

 

 

 

 

 

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

35**

35**

35**

35**

35**


________
* Види економічної діяльності наводяться у відповідності до звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованою в Мін’юсті від 01.11.2010 № 1014/18309.
** дані мають бути переглянуті після прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів
 
Таблиця 4. Надання соціальних послуг
Державною службою зайнятості населення України
(тис. осіб)

Найменування

 

показника

2011

 

звіт

2012

 

звіт

2013

 

очіку-ване

2014

 

прогноз

2015

 

прогноз

2016

 

прогноз

2017

 

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

5872

5485

5500

5550

5600

5650

5700

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

8668

9093

9100

9050

9000

8950

8900

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

4956

4353

4840

4835

4830

4825

4820

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

1432

1908

1910

1915

1920

1925

1930

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

1463

1695

1261

1266

1271

1276

1281

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

1336

1977

1048

1053

1058

1063

1068

з них зареєстрованих безробітних

1336

1977

910

915

820

925

930

7.  Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

295

402

410

415

420

425

430

з них організували власну справу

122

82

80

85

90

95

100


Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів
 
(осіб)

Найменування

 

показника

2011

 

звіт

2012

 

звіт

2013

 

очіку-ване

2014

 

прогноз

2015

 

прогноз

2016

 

прогноз

2017

 

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

4595

4650**

4700

4700

4700

4700

4700

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів України

19

7

10

5

5

5

5

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості населення України

282

281

296

296

296

296

296

3.1. з них зареєстровані безробітні

255

228

269

269

269

269

269

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості населення України

63

68

74

74

74

74

74

4.1. з них зареєстровані безробітні

51

51

57

57

57

57

57

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

3

1

1

1

1

1

1

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

34

53

32

32

32

32

32

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

34

53

32

32

32

32

32

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

37

37

42

35

35

35

35

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів України

28

27

33

33

33

33

33

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

9

10

12

12

12

12

12

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості населення України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів України

10

10

5

3

3

3

3

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів України

 

на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні

-

1

-

1

1

1

1


________
* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін’юсті 13 лютого 2007 р. за № 117/13384).
 
** Згідно з Порядком надання підприємствами, установами та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70, звіти за формою 10-ПІ за 2012 рік роботодавці подають до відділення Фонду соціального захисту інвалідів України до 01.03.2013. Обробка поданих звітів триває до 01 квітня. Таким чином у відповідній графі вказано очікувані дані.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: